Tapılan ümumi test sayı : 130

Partenogenez çoxalmaya hansı orqanizmlərdə təsadüf olunur?
A) Böcəklərdə, hörümçəkdə
B) Kəpənəklərdə, milçəkdə
C) Bal arısında, mənənələrdə
D) Çəyirtkələrdə, salada
Partenogenez çoxalma nədir?
A) Mayalanmamış yumurta hüceyrəsindən inkişaf edən orqanizm
B) Vegetativ çoxalmanın bir növü
C) Çoxhüceyrəli rüşeymin inkişafı
D) Mayalanmış yumurta hüceyrədən inkişaf edən orqanizm
Süni partenogenez necə yaranır?
A) Mayalanmamış yumurtalar az olduqda
B) Mayalanmamış yumurtalar çox olduqda
C) Erkək hüceyrələr olmadıqda
D) Mayalanmamış yumurta hüceyrəsinə müxtəlif amillərlə təsir etdikdə
Hermafroditlik hansı orqanizmlərdə geniş yayılmışdır?
A) Parazit orqanizmlərdə
B) Əksər xordalılarda
C) İbtidai heyvanlarda
D) Süngərlər, yastı qurdlarda
Hansı orqanizmlərdə nəsil partenogenezinə rast gəlinir?
A) Bal arısında, süngərlərdə
B) Bal arısında, mənənələrdə
C) Mənənələrdə, yanüzən xərçənglərdə
D) İbtidai xərçənglərdə, suda quruda yaşayanlarda
Hansı bitkilərdə nəsil növbələşməsinə təsadüf edilir?
A) Ali sporlu bitkilərdə
B) Göbələklərdə
C) İbtidai bitkilərdə
D) Çiçəkli bitkilərdə
Çiçəkli bitkidə tozcuq borusunun inkişafı harada başlayır?
A) Dişiciyin yumurtalığında
B) Dişiciyin ağızcığında
C) Rüşeym kisəsində
D) Yumurtacıqda
İkiqat mayalanma prosesini kim kəşf etmişdir?
A) S. S. Çetverikov
B) S. Q. Navaşin
C) Y. D. Karpeçenko
D) T. Q. Morqan
Zeqot nədir?
A) İki müxtəlif qametin birləşməsi
B) Spermilər
C) Yumurta hüceyrələri
D) Tozcuq hüceyrələri
Mayalanmadan bilavasitə əvvəl rüşeym kisəsində irsiyyət materialı nə qədər olur?
A) 64n
B) 16n
C) 12n
D) 8n
E) 32n
Hansı çoxalma cinsiyyətsiz çoxalmaya aid deyil?
A) Vegetativ
B) Sporla çoxalma
C) Meyoz yolla
D) Tumurcuqlama yolu ilə
Cinsiyyət hüceyrələri öz inkişafları zamanı hansı mərhələləri keçirirlər?
A) Böyümə və yetişmə
B) Bölünmə, böyümə və yetişmə
C) Çoxalma, böyümə, yetişmə
D) Çoxalma və böyümə
Heyvan orqanizmində istiqamətləndirici cisimciklərin xromosom dəsti hansıdır?
A) Hiploid
B) Diploid
C) Tiploid
D) Xromosomları yoxdur
Yumurtalığın yetişmə zonasında bölünmədən sonra əmələ gələn 4 hüceyrədən neçəsi mayalanmada iştirak edə bilər?
A) Heç biri
B) Dörddən ikisi
C) Dörddən biri
D) Dörddən üçü
Hansı orqanizmlərdə qametogenez prosesinə rast gəlinir?
A) Sporlu bitkilərdə
B) Ali bitkilərdə
C) Çoxhüceyrəli heyvanlarda
D) Birhüceyrəli heyvanlarda
Mitoz və meyoz bölünmədə oxşar cəhətlər hansı sırada verilmişdir?
A) Cinsi hüceyrələrdə getməsi
B) Xromosomun konyuqasiyası ( gen – sahə mübadiləsi )
C) Xromosom sayının haploid olması
D) 4 mərhələdən – profaza, metafaza, anafaza və telofazadan ibarət olması
Qamentlər hüceyrənin hansı bölünməsi nəticəsində əmələ gəlir?
A) Amitoz yolla
B) Hüceyrənin iki yerə bölünməsi ilə
C) Meyoz yolla
D) Mitoz yolla
Meyozun hansı mərhələsində iki xromatidli xromosomlar ekvator boyunca düzülürlər?
A) Metafazada
B) Anafazada
C) Profazada
D) Telofazada
Meyozla mitoz prosesləri bir – birindən nə ilə fərqlənir?
A) Xromosomların ekvatorda düzülməsinə görə
B) Hüceyrələrdə getməsinə görə
C) Xromosom sayının fərqli olmasına görə
D) Mərhələlərə görə
Meyozun hansı mərhələsində krossinqover prosesi gedir?
A) Meyozun birinci profazasında
B) Meyozun birinci anafazasında
C) Meyozun birinci telofazasında
D) Meyozun ikinci profazasında
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top