Tapılan ümumi test sayı : 115

1. nuklein turşusuna malik olmaq 2. zülal sintez etmək 3. zülala malik olmaq 4. hüceyrə orqanoidlərinə malik olmaq Göstərilənlərdən hansı bütün bakteriya, virus və ibtidai orqanizmlər üçün xarakterikdir?
A) 2, 3
B) 1, 2, 3, 4
C) 1, 2, 3
D) 1, 3
Müasir hüceyrə nəzəriyyəsinin 4-cü müddəası göstərilən canlılardan hansına aid edilə bilməz?
A) papaqlı göbələklərə
B) şibyələrə
C) bakteriyalara
D) ali bitkilərə
E) ali heyvanlara
Əgər DNT molekulunda olan bütün adenin nukleotidlərin-x ilə, quanın nukleotidlərini isə -y ilə işarə etsək, onda bu molekulda olan bütün nukleotidlərin cəmini necə hesablamaq olar?
A) 2x+3y
B) 2x+y
C) x+y
D) 2(x+y)
E) x+2y
Refleks qövsünün keçdiyi yolun ardıcıllığı hansı cavabda düzgün göstərilmişdir? 1. Hərəki sirir lifi 2. Hissi sinir lifi 3. İşçi orqan 4. Reseptor 5. Mərkəzi sinir sistemi
A) 3, 5, 1, 2, 4
B) 4, 2, 5, 1, 3
C) 1, 3, 5, 4, 2
D) 4, 1, 5, 3, 2
E) 2, 4, 1, 3, 5
Həm prokariotlar, həm də eukariotlar üçün səciyyəvi olan:
A) sentriollar, formalaşmış nüvə
B) DNT, ribosomlar
C) RNT, mitoxondrilər
D) mitoxondrilər, formalaşmış nüvə
E) plastidlər, sentriollar
Ev milçəyinin yönəldici cisimciyinin xromosom sayı 6-dır. Bu orqanizmin cinsiyyət hüceyrəsində meyozun ikinci bölünməsinin anafaza mərhələsinin sonunda neçə xromosom,neçə xro matid olur?
A) 12 xromosom, 12 xromatid
B) 24 xromosom, 24 xromatid
C) 6 xromosom,12 xromatid
D) 12 xromosom, 24 xromatid
E) 6 xromosom, 6 xromatid
Şibyənin bədəni hansı canlılardan təşkil olunmuşdur?
A) yalnız psilofitdən
B) mukor və penisildən
C) plaun və qatırquyruğundan
D) göbələk və yosundan
E) mamır rvə qıcıdan
Yarpaq saplağı olmayan bitkilərin sırasını göstərin:
A) əncir, alma, albalı
B) arpa, buğda, əncir
C) aloya, aqava, kətan
D) üzüm, alma, aqava
E) tut, gavalı, ərik
İnsan genetikasını öyrənən hansı üsulun əsasında nəsil şəcərəsinin öyrənilməsi durur?
A) sitogenetik
B) ekizlik
C) hibridoloji
D) genealoji
E) biokimyəvi
Hansı azotlu əsasların kütlələri cəmi daha azdır?
A) sitozin+timin
B) adenin+timin
C) quanin+timin
D) sitozin+adenin
E) quanin +sitozin
Hər hansı populyasiya üçün mülahizələrdən hansı doğrudur?
A) müxtəlif növlərin fərdlərindən təşkil olunub
B) fərdləri arasında yaşamaq uğrunda mübarizə getmir
C) həmin populyasiyanın bütün fərdlərində genlər eynidir
D) fərdləri həmin növün bir populyasiyasından digərinə keçə bilər
E) fərdləri bir-biriləri ilə sərbəst çarpazlaşa bilmirlər
Aşağıda verilən orqanizmlərin hansına hüceyrə nəzəriyyəsini tətbiq etmək olmaz?
A) bakteriyalara
B) göy-yaşıl yosunlara
C) göbələklərə
D) bakteriofaqlara
E) bitkilərə
Əgər orqanizmdə hemoqlobin zülalının əmələ gəlməsi dayansaydı,ilk növbədə nə baş verərdi?
A) orqan və toxumalarda oksigen çatışmazlığı baş verərdi
B) lizasomun funksiyaları pozulardı
C) ribosomların funksiyası pozulardı
D) zülalın inşaat funksiyası pozulardı
E) zülalın siqnal funksiyası pozulardı
Heyvanların sistematik qruplarının düzgün ardıcıllığını göstərin:
A) növ, cins, dəstə, fəsilə, sinif, tip
B) sinif, sıra, şöbə, fəsilə, cins, növ
C) şöbə, sinif, dəstə, fəsilə, cins, növ
D) tip, sinif, dəstə, fəsilə, cins, növ
E) şöbə, sinif, sıra, fəsilə ,cins, növ
İnsanın qan-damar sistemində taylı qapaqlar zədələnərsə, nə baş verər?
A) venalarda qan əks istiqamətdə hərəkət edər
B) qan qulaqcıqlardan geriyə –venalara axar
C) qan ürəyin mədəciklərindən geriyə-qulaqcıqlara axar
D) qan aortadan geriyə-mədəciyə axar
E) qan ağciyər arteriyasından, geriyə- mədəciyə axar
İnsanda ətrafların skelet əzələləri hansı qru plara bölünür?
A) bükücü və sıxıcı
B) dartıcı və sıxıcı
C) açıcı və dartıcı
D) qaldırıcı və endirici
E) bükücü və açıcı
İnsanda asqırma və öskürmə mərkəzləri baş beynin hansı şöbəsində yerləşir?
A) ara beyində
B) beyincikdə
C) beyin yarımkürələrində
D) orta beyində
E) uzunsov beyində
Əgər 14 yaşlı insanın üst çənəsindəki köpək dişləri çıxardılarsa, 24-25 yaşlarında onun normada neçə dişi olar?
A) 22
B) 28
C) 26
D) 30
E) 20
Qurbağaların arxa bağırsağı bilavasitə hara açılır?
A) kloakaya
B) dəri altına
C) xarici mühitə
D) bədən boşluğuna
E) qana
Hansı həşəratın inkişafı natamam çevrilmə ilə gedir?
A) qarışqanın
B) peyin böcəyinin
C) çəyirtkənin
D) birənin
E) ipəkqurdunun
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top