Tapılan ümumi test sayı : 115

1. nuklein turşusuna malik olmaq 2. zülal sintez etmək 3. zülala malik olmaq 4. hüceyrə orqanoidlərinə malik olmaq Göstərilənlərdən hansı bütün bakteriya, virus və ibtidai orqanizmlər üçün xarakterikdir?
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 3
C) 2, 3
D) 1, 3
Müasir hüceyrə nəzəriyyəsinin 4-cü müddəası göstərilən canlılardan hansına aid edilə bilməz?
A) bakteriyalara
B) papaqlı göbələklərə
C) ali heyvanlara
D) şibyələrə
E) ali bitkilərə
Əgər DNT molekulunda olan bütün adenin nukleotidlərin-x ilə, quanın nukleotidlərini isə -y ilə işarə etsək, onda bu molekulda olan bütün nukleotidlərin cəmini necə hesablamaq olar?
A) x+y
B) 2x+y
C) 2(x+y)
D) 2x+3y
E) x+2y
Refleks qövsünün keçdiyi yolun ardıcıllığı hansı cavabda düzgün göstərilmişdir? 1. Hərəki sirir lifi 2. Hissi sinir lifi 3. İşçi orqan 4. Reseptor 5. Mərkəzi sinir sistemi
A) 3, 5, 1, 2, 4
B) 1, 3, 5, 4, 2
C) 4, 1, 5, 3, 2
D) 4, 2, 5, 1, 3
E) 2, 4, 1, 3, 5
Həm prokariotlar, həm də eukariotlar üçün səciyyəvi olan:
A) DNT, ribosomlar
B) plastidlər, sentriollar
C) sentriollar, formalaşmış nüvə
D) mitoxondrilər, formalaşmış nüvə
E) RNT, mitoxondrilər
Ev milçəyinin yönəldici cisimciyinin xromosom sayı 6-dır. Bu orqanizmin cinsiyyət hüceyrəsində meyozun ikinci bölünməsinin anafaza mərhələsinin sonunda neçə xromosom,neçə xro matid olur?
A) 6 xromosom,12 xromatid
B) 12 xromosom, 12 xromatid
C) 6 xromosom, 6 xromatid
D) 12 xromosom, 24 xromatid
E) 24 xromosom, 24 xromatid
Şibyənin bədəni hansı canlılardan təşkil olunmuşdur?
A) mukor və penisildən
B) mamır rvə qıcıdan
C) göbələk və yosundan
D) yalnız psilofitdən
E) plaun və qatırquyruğundan
Yarpaq saplağı olmayan bitkilərin sırasını göstərin:
A) arpa, buğda, əncir
B) əncir, alma, albalı
C) üzüm, alma, aqava
D) tut, gavalı, ərik
E) aloya, aqava, kətan
İnsan genetikasını öyrənən hansı üsulun əsasında nəsil şəcərəsinin öyrənilməsi durur?
A) hibridoloji
B) biokimyəvi
C) genealoji
D) ekizlik
E) sitogenetik
Hansı azotlu əsasların kütlələri cəmi daha azdır?
A) adenin+timin
B) quanin+timin
C) sitozin+timin
D) sitozin+adenin
E) quanin +sitozin
Hər hansı populyasiya üçün mülahizələrdən hansı doğrudur?
A) müxtəlif növlərin fərdlərindən təşkil olunub
B) həmin populyasiyanın bütün fərdlərində genlər eynidir
C) fərdləri həmin növün bir populyasiyasından digərinə keçə bilər
D) fərdləri bir-biriləri ilə sərbəst çarpazlaşa bilmirlər
E) fərdləri arasında yaşamaq uğrunda mübarizə getmir
Aşağıda verilən orqanizmlərin hansına hüceyrə nəzəriyyəsini tətbiq etmək olmaz?
A) bakteriyalara
B) göy-yaşıl yosunlara
C) bitkilərə
D) göbələklərə
E) bakteriofaqlara
Əgər orqanizmdə hemoqlobin zülalının əmələ gəlməsi dayansaydı,ilk növbədə nə baş verərdi?
A) zülalın siqnal funksiyası pozulardı
B) zülalın inşaat funksiyası pozulardı
C) ribosomların funksiyası pozulardı
D) orqan və toxumalarda oksigen çatışmazlığı baş verərdi
E) lizasomun funksiyaları pozulardı
Heyvanların sistematik qruplarının düzgün ardıcıllığını göstərin:
A) şöbə, sinif, dəstə, fəsilə, cins, növ
B) tip, sinif, dəstə, fəsilə, cins, növ
C) şöbə, sinif, sıra, fəsilə ,cins, növ
D) sinif, sıra, şöbə, fəsilə, cins, növ
E) növ, cins, dəstə, fəsilə, sinif, tip
İnsanın qan-damar sistemində taylı qapaqlar zədələnərsə, nə baş verər?
A) qan ağciyər arteriyasından, geriyə- mədəciyə axar
B) venalarda qan əks istiqamətdə hərəkət edər
C) qan ürəyin mədəciklərindən geriyə-qulaqcıqlara axar
D) qan qulaqcıqlardan geriyə –venalara axar
E) qan aortadan geriyə-mədəciyə axar
İnsanda ətrafların skelet əzələləri hansı qru plara bölünür?
A) qaldırıcı və endirici
B) açıcı və dartıcı
C) bükücü və açıcı
D) dartıcı və sıxıcı
E) bükücü və sıxıcı
İnsanda asqırma və öskürmə mərkəzləri baş beynin hansı şöbəsində yerləşir?
A) beyin yarımkürələrində
B) beyincikdə
C) uzunsov beyində
D) orta beyində
E) ara beyində
Əgər 14 yaşlı insanın üst çənəsindəki köpək dişləri çıxardılarsa, 24-25 yaşlarında onun normada neçə dişi olar?
A) 20
B) 26
C) 22
D) 28
E) 30
Qurbağaların arxa bağırsağı bilavasitə hara açılır?
A) xarici mühitə
B) bədən boşluğuna
C) kloakaya
D) qana
E) dəri altına
Hansı həşəratın inkişafı natamam çevrilmə ilə gedir?
A) ipəkqurdunun
B) peyin böcəyinin
C) birənin
D) qarışqanın
E) çəyirtkənin
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top