Tapılan ümumi test sayı : 115

1. nuklein turşusuna malik olmaq 2. zülal sintez etmək 3. zülala malik olmaq 4. hüceyrə orqanoidlərinə malik olmaq Göstərilənlərdən hansı bütün bakteriya, virus və ibtidai orqanizmlər üçün xarakterikdir?
A) 1, 2, 3, 4
B) 2, 3
C) 1, 3
D) 1, 2, 3
Müasir hüceyrə nəzəriyyəsinin 4-cü müddəası göstərilən canlılardan hansına aid edilə bilməz?
A) ali bitkilərə
B) bakteriyalara
C) papaqlı göbələklərə
D) şibyələrə
E) ali heyvanlara
Əgər DNT molekulunda olan bütün adenin nukleotidlərin-x ilə, quanın nukleotidlərini isə -y ilə işarə etsək, onda bu molekulda olan bütün nukleotidlərin cəmini necə hesablamaq olar?
A) 2(x+y)
B) 2x+3y
C) x+2y
D) x+y
E) 2x+y
Refleks qövsünün keçdiyi yolun ardıcıllığı hansı cavabda düzgün göstərilmişdir? 1. Hərəki sirir lifi 2. Hissi sinir lifi 3. İşçi orqan 4. Reseptor 5. Mərkəzi sinir sistemi
A) 1, 3, 5, 4, 2
B) 2, 4, 1, 3, 5
C) 4, 1, 5, 3, 2
D) 3, 5, 1, 2, 4
E) 4, 2, 5, 1, 3
Həm prokariotlar, həm də eukariotlar üçün səciyyəvi olan:
A) sentriollar, formalaşmış nüvə
B) DNT, ribosomlar
C) mitoxondrilər, formalaşmış nüvə
D) RNT, mitoxondrilər
E) plastidlər, sentriollar
Ev milçəyinin yönəldici cisimciyinin xromosom sayı 6-dır. Bu orqanizmin cinsiyyət hüceyrəsində meyozun ikinci bölünməsinin anafaza mərhələsinin sonunda neçə xromosom,neçə xro matid olur?
A) 24 xromosom, 24 xromatid
B) 12 xromosom, 12 xromatid
C) 6 xromosom,12 xromatid
D) 12 xromosom, 24 xromatid
E) 6 xromosom, 6 xromatid
Şibyənin bədəni hansı canlılardan təşkil olunmuşdur?
A) mukor və penisildən
B) yalnız psilofitdən
C) mamır rvə qıcıdan
D) göbələk və yosundan
E) plaun və qatırquyruğundan
Yarpaq saplağı olmayan bitkilərin sırasını göstərin:
A) əncir, alma, albalı
B) üzüm, alma, aqava
C) aloya, aqava, kətan
D) tut, gavalı, ərik
E) arpa, buğda, əncir
İnsan genetikasını öyrənən hansı üsulun əsasında nəsil şəcərəsinin öyrənilməsi durur?
A) hibridoloji
B) sitogenetik
C) ekizlik
D) genealoji
E) biokimyəvi
Hansı azotlu əsasların kütlələri cəmi daha azdır?
A) quanin+timin
B) adenin+timin
C) sitozin+adenin
D) quanin +sitozin
E) sitozin+timin
Hər hansı populyasiya üçün mülahizələrdən hansı doğrudur?
A) fərdləri həmin növün bir populyasiyasından digərinə keçə bilər
B) müxtəlif növlərin fərdlərindən təşkil olunub
C) fərdləri arasında yaşamaq uğrunda mübarizə getmir
D) həmin populyasiyanın bütün fərdlərində genlər eynidir
E) fərdləri bir-biriləri ilə sərbəst çarpazlaşa bilmirlər
Aşağıda verilən orqanizmlərin hansına hüceyrə nəzəriyyəsini tətbiq etmək olmaz?
A) bakteriyalara
B) göbələklərə
C) bitkilərə
D) göy-yaşıl yosunlara
E) bakteriofaqlara
Əgər orqanizmdə hemoqlobin zülalının əmələ gəlməsi dayansaydı,ilk növbədə nə baş verərdi?
A) orqan və toxumalarda oksigen çatışmazlığı baş verərdi
B) zülalın inşaat funksiyası pozulardı
C) ribosomların funksiyası pozulardı
D) lizasomun funksiyaları pozulardı
E) zülalın siqnal funksiyası pozulardı
Heyvanların sistematik qruplarının düzgün ardıcıllığını göstərin:
A) şöbə, sinif, dəstə, fəsilə, cins, növ
B) tip, sinif, dəstə, fəsilə, cins, növ
C) sinif, sıra, şöbə, fəsilə, cins, növ
D) növ, cins, dəstə, fəsilə, sinif, tip
E) şöbə, sinif, sıra, fəsilə ,cins, növ
İnsanın qan-damar sistemində taylı qapaqlar zədələnərsə, nə baş verər?
A) venalarda qan əks istiqamətdə hərəkət edər
B) qan aortadan geriyə-mədəciyə axar
C) qan ürəyin mədəciklərindən geriyə-qulaqcıqlara axar
D) qan ağciyər arteriyasından, geriyə- mədəciyə axar
E) qan qulaqcıqlardan geriyə –venalara axar
İnsanda ətrafların skelet əzələləri hansı qru plara bölünür?
A) açıcı və dartıcı
B) qaldırıcı və endirici
C) bükücü və sıxıcı
D) bükücü və açıcı
E) dartıcı və sıxıcı
İnsanda asqırma və öskürmə mərkəzləri baş beynin hansı şöbəsində yerləşir?
A) ara beyində
B) beyin yarımkürələrində
C) uzunsov beyində
D) orta beyində
E) beyincikdə
Əgər 14 yaşlı insanın üst çənəsindəki köpək dişləri çıxardılarsa, 24-25 yaşlarında onun normada neçə dişi olar?
A) 28
B) 26
C) 20
D) 22
E) 30
Qurbağaların arxa bağırsağı bilavasitə hara açılır?
A) xarici mühitə
B) qana
C) dəri altına
D) kloakaya
E) bədən boşluğuna
Hansı həşəratın inkişafı natamam çevrilmə ilə gedir?
A) birənin
B) peyin böcəyinin
C) çəyirtkənin
D) qarışqanın
E) ipəkqurdunun
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top