Tapılan ümumi test sayı : 115

1. nuklein turşusuna malik olmaq 2. zülal sintez etmək 3. zülala malik olmaq 4. hüceyrə orqanoidlərinə malik olmaq Göstərilənlərdən hansı bütün bakteriya, virus və ibtidai orqanizmlər üçün xarakterikdir?
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 3
C) 1, 2, 3
D) 2, 3
Müasir hüceyrə nəzəriyyəsinin 4-cü müddəası göstərilən canlılardan hansına aid edilə bilməz?
A) papaqlı göbələklərə
B) ali heyvanlara
C) bakteriyalara
D) şibyələrə
E) ali bitkilərə
Əgər DNT molekulunda olan bütün adenin nukleotidlərin-x ilə, quanın nukleotidlərini isə -y ilə işarə etsək, onda bu molekulda olan bütün nukleotidlərin cəmini necə hesablamaq olar?
A) 2(x+y)
B) 2x+y
C) x+2y
D) x+y
E) 2x+3y
Refleks qövsünün keçdiyi yolun ardıcıllığı hansı cavabda düzgün göstərilmişdir? 1. Hərəki sirir lifi 2. Hissi sinir lifi 3. İşçi orqan 4. Reseptor 5. Mərkəzi sinir sistemi
A) 4, 1, 5, 3, 2
B) 1, 3, 5, 4, 2
C) 2, 4, 1, 3, 5
D) 3, 5, 1, 2, 4
E) 4, 2, 5, 1, 3
Həm prokariotlar, həm də eukariotlar üçün səciyyəvi olan:
A) mitoxondrilər, formalaşmış nüvə
B) RNT, mitoxondrilər
C) plastidlər, sentriollar
D) DNT, ribosomlar
E) sentriollar, formalaşmış nüvə
Ev milçəyinin yönəldici cisimciyinin xromosom sayı 6-dır. Bu orqanizmin cinsiyyət hüceyrəsində meyozun ikinci bölünməsinin anafaza mərhələsinin sonunda neçə xromosom,neçə xro matid olur?
A) 6 xromosom, 6 xromatid
B) 12 xromosom, 24 xromatid
C) 24 xromosom, 24 xromatid
D) 6 xromosom,12 xromatid
E) 12 xromosom, 12 xromatid
Şibyənin bədəni hansı canlılardan təşkil olunmuşdur?
A) mukor və penisildən
B) yalnız psilofitdən
C) göbələk və yosundan
D) mamır rvə qıcıdan
E) plaun və qatırquyruğundan
Yarpaq saplağı olmayan bitkilərin sırasını göstərin:
A) üzüm, alma, aqava
B) aloya, aqava, kətan
C) tut, gavalı, ərik
D) əncir, alma, albalı
E) arpa, buğda, əncir
İnsan genetikasını öyrənən hansı üsulun əsasında nəsil şəcərəsinin öyrənilməsi durur?
A) biokimyəvi
B) genealoji
C) ekizlik
D) sitogenetik
E) hibridoloji
Hansı azotlu əsasların kütlələri cəmi daha azdır?
A) adenin+timin
B) sitozin+adenin
C) sitozin+timin
D) quanin +sitozin
E) quanin+timin
Hər hansı populyasiya üçün mülahizələrdən hansı doğrudur?
A) müxtəlif növlərin fərdlərindən təşkil olunub
B) həmin populyasiyanın bütün fərdlərində genlər eynidir
C) fərdləri arasında yaşamaq uğrunda mübarizə getmir
D) fərdləri bir-biriləri ilə sərbəst çarpazlaşa bilmirlər
E) fərdləri həmin növün bir populyasiyasından digərinə keçə bilər
Aşağıda verilən orqanizmlərin hansına hüceyrə nəzəriyyəsini tətbiq etmək olmaz?
A) göy-yaşıl yosunlara
B) bakteriyalara
C) bitkilərə
D) göbələklərə
E) bakteriofaqlara
Əgər orqanizmdə hemoqlobin zülalının əmələ gəlməsi dayansaydı,ilk növbədə nə baş verərdi?
A) zülalın inşaat funksiyası pozulardı
B) zülalın siqnal funksiyası pozulardı
C) orqan və toxumalarda oksigen çatışmazlığı baş verərdi
D) ribosomların funksiyası pozulardı
E) lizasomun funksiyaları pozulardı
Heyvanların sistematik qruplarının düzgün ardıcıllığını göstərin:
A) şöbə, sinif, dəstə, fəsilə, cins, növ
B) şöbə, sinif, sıra, fəsilə ,cins, növ
C) sinif, sıra, şöbə, fəsilə, cins, növ
D) növ, cins, dəstə, fəsilə, sinif, tip
E) tip, sinif, dəstə, fəsilə, cins, növ
İnsanın qan-damar sistemində taylı qapaqlar zədələnərsə, nə baş verər?
A) qan qulaqcıqlardan geriyə –venalara axar
B) qan ağciyər arteriyasından, geriyə- mədəciyə axar
C) qan aortadan geriyə-mədəciyə axar
D) venalarda qan əks istiqamətdə hərəkət edər
E) qan ürəyin mədəciklərindən geriyə-qulaqcıqlara axar
İnsanda ətrafların skelet əzələləri hansı qru plara bölünür?
A) açıcı və dartıcı
B) qaldırıcı və endirici
C) bükücü və açıcı
D) bükücü və sıxıcı
E) dartıcı və sıxıcı
İnsanda asqırma və öskürmə mərkəzləri baş beynin hansı şöbəsində yerləşir?
A) uzunsov beyində
B) beyincikdə
C) orta beyində
D) beyin yarımkürələrində
E) ara beyində
Əgər 14 yaşlı insanın üst çənəsindəki köpək dişləri çıxardılarsa, 24-25 yaşlarında onun normada neçə dişi olar?
A) 26
B) 22
C) 28
D) 30
E) 20
Qurbağaların arxa bağırsağı bilavasitə hara açılır?
A) kloakaya
B) xarici mühitə
C) qana
D) bədən boşluğuna
E) dəri altına
Hansı həşəratın inkişafı natamam çevrilmə ilə gedir?
A) çəyirtkənin
B) qarışqanın
C) peyin böcəyinin
D) ipəkqurdunun
E) birənin
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top