Tapılan ümumi test sayı : 115

1. nuklein turşusuna malik olmaq 2. zülal sintez etmək 3. zülala malik olmaq 4. hüceyrə orqanoidlərinə malik olmaq Göstərilənlərdən hansı bütün bakteriya, virus və ibtidai orqanizmlər üçün xarakterikdir?
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 3
C) 2, 3
D) 1, 3
Müasir hüceyrə nəzəriyyəsinin 4-cü müddəası göstərilən canlılardan hansına aid edilə bilməz?
A) şibyələrə
B) ali bitkilərə
C) bakteriyalara
D) papaqlı göbələklərə
E) ali heyvanlara
Əgər DNT molekulunda olan bütün adenin nukleotidlərin-x ilə, quanın nukleotidlərini isə -y ilə işarə etsək, onda bu molekulda olan bütün nukleotidlərin cəmini necə hesablamaq olar?
A) x+2y
B) 2x+3y
C) 2(x+y)
D) 2x+y
E) x+y
Refleks qövsünün keçdiyi yolun ardıcıllığı hansı cavabda düzgün göstərilmişdir? 1. Hərəki sirir lifi 2. Hissi sinir lifi 3. İşçi orqan 4. Reseptor 5. Mərkəzi sinir sistemi
A) 3, 5, 1, 2, 4
B) 2, 4, 1, 3, 5
C) 4, 2, 5, 1, 3
D) 1, 3, 5, 4, 2
E) 4, 1, 5, 3, 2
Həm prokariotlar, həm də eukariotlar üçün səciyyəvi olan:
A) sentriollar, formalaşmış nüvə
B) DNT, ribosomlar
C) RNT, mitoxondrilər
D) mitoxondrilər, formalaşmış nüvə
E) plastidlər, sentriollar
Ev milçəyinin yönəldici cisimciyinin xromosom sayı 6-dır. Bu orqanizmin cinsiyyət hüceyrəsində meyozun ikinci bölünməsinin anafaza mərhələsinin sonunda neçə xromosom,neçə xro matid olur?
A) 12 xromosom, 24 xromatid
B) 6 xromosom,12 xromatid
C) 24 xromosom, 24 xromatid
D) 12 xromosom, 12 xromatid
E) 6 xromosom, 6 xromatid
Şibyənin bədəni hansı canlılardan təşkil olunmuşdur?
A) mamır rvə qıcıdan
B) yalnız psilofitdən
C) mukor və penisildən
D) göbələk və yosundan
E) plaun və qatırquyruğundan
Yarpaq saplağı olmayan bitkilərin sırasını göstərin:
A) arpa, buğda, əncir
B) üzüm, alma, aqava
C) tut, gavalı, ərik
D) əncir, alma, albalı
E) aloya, aqava, kətan
İnsan genetikasını öyrənən hansı üsulun əsasında nəsil şəcərəsinin öyrənilməsi durur?
A) sitogenetik
B) biokimyəvi
C) hibridoloji
D) ekizlik
E) genealoji
Hansı azotlu əsasların kütlələri cəmi daha azdır?
A) sitozin+adenin
B) quanin +sitozin
C) sitozin+timin
D) quanin+timin
E) adenin+timin
Hər hansı populyasiya üçün mülahizələrdən hansı doğrudur?
A) müxtəlif növlərin fərdlərindən təşkil olunub
B) həmin populyasiyanın bütün fərdlərində genlər eynidir
C) fərdləri bir-biriləri ilə sərbəst çarpazlaşa bilmirlər
D) fərdləri arasında yaşamaq uğrunda mübarizə getmir
E) fərdləri həmin növün bir populyasiyasından digərinə keçə bilər
Aşağıda verilən orqanizmlərin hansına hüceyrə nəzəriyyəsini tətbiq etmək olmaz?
A) bakteriofaqlara
B) göbələklərə
C) göy-yaşıl yosunlara
D) bakteriyalara
E) bitkilərə
Əgər orqanizmdə hemoqlobin zülalının əmələ gəlməsi dayansaydı,ilk növbədə nə baş verərdi?
A) ribosomların funksiyası pozulardı
B) orqan və toxumalarda oksigen çatışmazlığı baş verərdi
C) zülalın siqnal funksiyası pozulardı
D) lizasomun funksiyaları pozulardı
E) zülalın inşaat funksiyası pozulardı
Heyvanların sistematik qruplarının düzgün ardıcıllığını göstərin:
A) sinif, sıra, şöbə, fəsilə, cins, növ
B) tip, sinif, dəstə, fəsilə, cins, növ
C) şöbə, sinif, dəstə, fəsilə, cins, növ
D) növ, cins, dəstə, fəsilə, sinif, tip
E) şöbə, sinif, sıra, fəsilə ,cins, növ
İnsanın qan-damar sistemində taylı qapaqlar zədələnərsə, nə baş verər?
A) qan aortadan geriyə-mədəciyə axar
B) venalarda qan əks istiqamətdə hərəkət edər
C) qan ağciyər arteriyasından, geriyə- mədəciyə axar
D) qan ürəyin mədəciklərindən geriyə-qulaqcıqlara axar
E) qan qulaqcıqlardan geriyə –venalara axar
İnsanda ətrafların skelet əzələləri hansı qru plara bölünür?
A) açıcı və dartıcı
B) bükücü və açıcı
C) dartıcı və sıxıcı
D) qaldırıcı və endirici
E) bükücü və sıxıcı
İnsanda asqırma və öskürmə mərkəzləri baş beynin hansı şöbəsində yerləşir?
A) ara beyində
B) beyincikdə
C) orta beyində
D) beyin yarımkürələrində
E) uzunsov beyində
Əgər 14 yaşlı insanın üst çənəsindəki köpək dişləri çıxardılarsa, 24-25 yaşlarında onun normada neçə dişi olar?
A) 28
B) 22
C) 26
D) 30
E) 20
Qurbağaların arxa bağırsağı bilavasitə hara açılır?
A) xarici mühitə
B) dəri altına
C) qana
D) bədən boşluğuna
E) kloakaya
Hansı həşəratın inkişafı natamam çevrilmə ilə gedir?
A) ipəkqurdunun
B) peyin böcəyinin
C) birənin
D) qarışqanın
E) çəyirtkənin
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top