Tapılan ümumi test sayı : 220

Kompromis sözünə hansı daha çox uyğun gəlir?
A) Güzəşt etmək
B) Ticarət etmək
C) Ortaq məxrəcə gəlməmə
D) Təzminat vermək
E) Qarşılıqlı şəkildə ittiham
Aşağıdakılardan artıq olanı seçin
A) faner
B) dəftər
C) yarpaq
D) taxta
E) karandaş
Mahiyyətcə artıq olanı seçin
A) Skandinaviya
B) Almaniya
C) Eritreya
D) İsveç
E) Uqanda
A) 15
B) 13
C) 27
D) 12
E) 18
Amilin 4 gündə gördüyü işi Ramil 6 gündə yerinə yetirir. İkisinin birlikdə 18 günə yerinə yetirdikləri işi Ramil neçə günə təhvil verər?
A) 45
B) 12
C) 20
D) 36
E) 24
6 fəhlə 9 işi 3 günə görür. 4 fəhlə 10 işi neçə günə görər?
A) 5
B) 3
C) 8
D) 4
E) 6
A) 5
B) 6
C) 4
D) 3
E) 2
A) 3
B) 6
C) 2
D) 5
E) 4
A) E
B) D
C) A
D) C
E) B
A) C
B) B
C) E
D) A
E) D
Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin 1 – Layihələndirici vəzifə 2 – İnformasiya vermə vəzifəsi 3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A) 1 - c; 2 - b; 3 - a
B) 1 - b; 2 - c; 3 - a
C) 1 - a; 2 - b; 3 - c
D) 1 - a; 2 - c; 3 - b
E) 1 - c; 2 - a; 3 - b
Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?
A) fəlsəfi, anatomik - fizioloji.
B) bioloji, sosioloji, biososioloji;
C) sosioloji, idraki, fəlsəfi;
D) psixoloji, elmi, fəlsəfi;
E) bioloji, fizioloji, elmi;
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?
A) Təlim prosesinin əvvəlində.
B) Dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq gündəlik olaraq.
C) Yalnız tədris ilinin sonunda.
D) Hər yarımilliyin sonunda
E) Kiçik summativ qiymətləndirmədən əvvəl.
1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?
A) 1- şagirdin bilik səviyyəsi qiymətləndirilir, 2- şagird müəllimin təyin etdiyi meyarlarla qiymətləndirilir.
B) 1 - tədris prosesinin bütün mərhələlərində tətbiq edilir, 2 - cari qiymətləndirmə formal xarakter daşıyır.
C) 1 - təhsilin keyfiyyətinə yönəlmişdir, 2 - şagirdin subyektiv qiymətləndirilməsinə yönəlmişdir
D) 1- tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində tətbiq edilir, 2- şagirdin nailiyyəti-nin inkişafı sistemli şəkildə izlənilir.
E) 1 - Məzmun standartlarının mənimsənil-məsi səviyyəsini ölçmək üçün qiymətləndir-mə standartları müəyyənləşdirilmişdir, 2- əsasən bilik səviyyəsi qiymətləndirilir.
Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin: 1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir 2) şagirdi sosial həyata hazırlayır 3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır. 4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir 5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
A) 2, 4
B) 1, 4
C) 1, 2
D) 2, 5
E) 1, 5
Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin: 1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir 2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir. 3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır. 4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.
A) 1, 3, 4
B) 1, 2, 4
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 3, 4
E) 1, 2, 3
“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?
A) Məlumatla təminetmə qaydaları
B) Stimulvermə qaydaları
C) Psixoloji dəstəkləmə qaydaları
D) Təşkilati dəstəkləmə qaydaları
E) Fikrin təhrik edilməsi qaydaları
“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır
A) Üfiqi inteqrasiya
B) Fənlərarsı inteqrasiya
C) Bacarıqların inteqrasiyası
D) Fənlərüstü
E) Şaquli inteqrasiya
“Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?
A) Qavrama
B) Bilik
C) Sintez
D) Tətbiq
E) Təhlil
“Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?
A) İdraki
B) Rəmzi
C) Problemin müxtəlif yollarla həlli
D) Sual verməyə həvəsləndirmə
E) Məqsədyönlü
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top