Tapılan ümumi test sayı : 220

Fel kökünə səhvən əvvəl vacib şəklinin, sonra isə məchul növün şəkilçisi artırılarsa, hansı norma pozulmuş sayılmalıdır?
A) orfoepik
B) leksik
C) qrammatik
D) orfoqrafik
E) həm leksik, həm qrammatik
Bu mürəkkəb cümlələrdən birinin tərkib hissələri bərabərhüquqlu deyil:
A) Bu il havalar yağışlı keçdi, tarlalarda bol məhsul yetişdi.
B) Deyirlər, heç vaxt Xəzərdə sunami olmayacaq
C) Hava çox xoş idi, Aslan yüzbaşı həyətdəki xalının üstündə bardaş qurub oturmuşdu.
D) Tarlada qızğın iş gedir, əkinçilər buğda toxumunu şuma səpirdilər.
E) Xan qızı Natəvanın göstərişi və maliyyə vəsaiti hesabına Xanqərvənd kəndinin üstündən Xan arxı çəkildi, camaat susuzluqdan xilas oldu.
Durğu işarəsindən düzgün istifadə edilməyən cümlələri müəyyən edin. 1. Bu, nədir belə, lap dilənçi kökündəsən. (M.İbrahimov) 2. Bu zalım fələk onların başına nə gətirdi, ana? (M.İbrahimov) 3. Bu, mənim kitabımdır. 4. Bu, da bizim başımıza qənim kəsilib. 5. Bu, sanki, onun səsidir.
A) 1, 2, 3
B) 2, 4
C) 2,5
D) 4, 5
E) 1, 4, 5
A) 3, 4, 5
B) 2, 5
C) 1, 2
D) yalnız 2
E) 2, 4
“Yoldaşları onu yerdən yavaşca qaldırdı”. – cümləsində tabelilik əlaqəsinin növlərini göstərin.
A) 1 uzlaşma, 3 idarə, 1 yanaşma
B) 1 uzlaşma, 2 idarə, 1 yanaşma
C) 1 uzlaşma, 2 idarə, 3 yanaşma
D) 1 uzlaşma, 1 idarə, 3 yanaşma
E) 1 uzlaşma, 2 idarə, 2 yanaşma
“Ayın sonunda ezamiyyətə getməlisiniz” cümləsinin məqsəd və intonasiyaya görə növünü təyin edin.
A) sual cümləsi
B) əmr cümləsi
C) nida cümləsi
D) söz-cümlə
E) nəqli cümlə
Hansı cümlədə qeyri-təyini birləşmə var?
A) Bulağın başında su çox sərin olardı.
B) Dilşadın ürək oxşayan gözəl səsi var.
C) Gözlərdə intiqam, qılınclarda qan, Buludlar kişnədi, göylər ağladı.
D) Tələbələrin biri də dərsdə yox idi.
E) Bu yerlərin havası axşamlar çox gözəl olur.
A) maraqlanıb
B) salamlaşdı
C) işlədik
D) yazıçılıq
E) əlüzyuyan
“Həkim xəstənin alnını aramla ovuşdurdu” cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhv fikirləri müəyyənləşdirin. 1. Həkim – adlıq halda olan isimdir. 2. xəstənin – yiyəlik halda olan isimdir, təkdədir. 3. alnını – mənsubiyyət və təsrilik hal şəkilçili isimdir. 4. aram – zərf, -la qoşmadır. 5. ovuşdururdu – qarşılıq-birgəlik növdə, indiki zamanda olan feildir, idi hissəciyi ilə.
A) 2, 4, 5
B) 1, 2, 4
C) 1, 3, 5
D) 1, 3, 4
E) 2, 3, 5
Verilənlər içərisində cümlənin növlərindən hansı yoxdur? 1. Qanı atasını görən kimi qaraldı. 2. Yorğanına bax, ayağını uzat. 3. Başının yanında çiçəklər, dərman şüşələr. 4. Onları özbaşına buraxmazlar.
A) Adlıq cümlə
B) Qeyri-müəyyən şəxsli cümlə
C) Ümumi şəxsli cümlə
D) Müəyyən şəxsli cümlə
E) Şəxssiz cümlə
Cümlələrin birində mürəkkəb mübtəda əlavəli işlənmişdir.
A) Novruz bayramı-bahar fəsli gələndə ətrafa gülçiçək ətri yayılır.
B) Bura - yaxına gəl!
C) Gül, Ey nazlı vətən-Odlar torpağı!
D) Şəhərin mərkəzi küçələrindən biri-Təbriz küçəsi geniş və işıqlıdır.
E) Qızım-Cəmalə sinif nümayəndəsidir
Zərf haqqında hansı fikir səhvdir?
A) Təsirlik halda işlənən yer zərfləri cümlədə zərflik ola bilmir.
B) "Birdən" sözü bəzən zaman zərfi kimi də işlənə bilər.
C) Zərf hərəkətə aid olduğu kimi, digər nitq hissələrinə də aid olur.
D) Miqdar zərfləri nə qədər, neçə? suallarına cavab verir
E) Miqdar zərfləri bəzən əlamətə (sifətə) aid olur.
Aşağıdakı cümlədə nöqtələrin yerinə hansı söz əlavə olunsa, cümlənin sintaktik təhlili sxeminə uyğun olar? …. şəhərdəki oğlu müəllimdir.
A) İndi
B) Onun
C) Təzə
D) Ancaq
E) Qonşu
Söz sırasının pozulmadığı cümləni göstərin.
A) Düzlərdə bürküdən solur gül-çiçək.
B) Yaman qəribədir dünyanın işi.
C) Bəlkə, gözləmirdik bu xoş görüşü
D) Biz ki öyrənmişik hicrana artıq.
E) D ) Çiçəyə dərd olmur, düzə dərd olur.
“Kitabxananın kitab və jurnallarının siyahısı”birləşməsindəki altından xətt çəkilmiş sözün hansı halda olduğunu və buraxılmış şəkilçiləri müəyənləşdirin.
A) adlıq haldadır, mənsubiyyət, cəm
B) yiyəlik haldadır, cəm və hal
C) təsirlik haldadır, cəm, mənsubiyyət, hal
D) adlıq haldadır, cəm, hal
E) yiyəlik haldadır, cəm, mənsubiyyət,hal
İsimi xəbərə aid olan həmcins təyinlər hansı nümunədədir.
A) Buralar cürbəcür, növbənöv, hər dərdin dərmanı bitkilərin diyarıdır
B) Şəhərdəki gördüyümüz həmin hündür tarixi qala “Qız Qalası”-dır
C) Yorğun, əsəbi oğlan irəli çıxdı.
D) Dilsiz və sağır göylər onun halını duymaz
E) Gözəllikdə, səliqədə, təmizlikdə, insanlıqda Turanə dərnəkdə Şöhrət qazanmışdı..
Hansı cümlədə həm isimləşmiş sifət,həm də sifətləşmiş isim var?
A) Qocalar xatirələrlə yaşar.
B) Evdəkilər gümüş xoşladığımı bilirlər.
C) Sonrakı peşmançılıq fayda verməz.
D) Yaralananları sağaltmaq üçün dəmir qablarda xüsusi dərman gətirildi.
E) Saxsı qabları içəridəkilər yığıb atdılar.
Adlıq halda olan isimlərə aid edilə bilməz:
A) Bu halın şəkli əlaməti yoxdur.
B) Həm təsriflənən,həm də təsriflənməyən feillərlə əlaqəyə girə bilir.
C) Qrammatik şəkilçilərlə işlənə bilir.
D) Adlıq halda olan isimlər qoşmalarla işlənə bilir.
E) Cümlə üzvü olaraq yalnız xəbər və mübtəda ola bilər.
Leksik mənası düzgün izah olunmayan sözləri göstərin: 1. Təvazö – öz üstünlüklərini gözə çarpdırmama, lovğalıqdan uzaq olma, sadəlik. 2. İstiqbal – azadlıq, suverenlik, müstəqillik. 3. Behişt – cənnət 4. Töhfə – bəxşiş, ərməğan 5. İstilah – işğal
A) 4, 5
B) 1, 3
C) 1, 5
D) 1, 4
E) 2, 5
Çimərlik” və “Çəmənlik” sözlərinin fonetik təhlilinə aid olmayan fikir hansıdır?
A) Hər ikisində vurğu son heca düşür.
B) Hər ikisinin tərkibində yalnız qapalı hecalar işlənmişdir.
C) Hər ikisinin səs və hərf tərkibi fərqlənir.
D) Hər ikisinin tərkibində eynicinsili samit qoşalığı var.
E) Hər ikisi ahəng qanununa tabedir.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top