Tapılan ümumi test sayı : 220

Fel kökünə səhvən əvvəl vacib şəklinin, sonra isə məchul növün şəkilçisi artırılarsa, hansı norma pozulmuş sayılmalıdır?
A) həm leksik, həm qrammatik
B) orfoepik
C) qrammatik
D) orfoqrafik
E) leksik
Bu mürəkkəb cümlələrdən birinin tərkib hissələri bərabərhüquqlu deyil:
A) Xan qızı Natəvanın göstərişi və maliyyə vəsaiti hesabına Xanqərvənd kəndinin üstündən Xan arxı çəkildi, camaat susuzluqdan xilas oldu.
B) Hava çox xoş idi, Aslan yüzbaşı həyətdəki xalının üstündə bardaş qurub oturmuşdu.
C) Bu il havalar yağışlı keçdi, tarlalarda bol məhsul yetişdi.
D) Tarlada qızğın iş gedir, əkinçilər buğda toxumunu şuma səpirdilər.
E) Deyirlər, heç vaxt Xəzərdə sunami olmayacaq
Durğu işarəsindən düzgün istifadə edilməyən cümlələri müəyyən edin. 1. Bu, nədir belə, lap dilənçi kökündəsən. (M.İbrahimov) 2. Bu zalım fələk onların başına nə gətirdi, ana? (M.İbrahimov) 3. Bu, mənim kitabımdır. 4. Bu, da bizim başımıza qənim kəsilib. 5. Bu, sanki, onun səsidir.
A) 2,5
B) 2, 4
C) 1, 4, 5
D) 1, 2, 3
E) 4, 5
A) 2, 4
B) 3, 4, 5
C) 1, 2
D) 2, 5
E) yalnız 2
“Yoldaşları onu yerdən yavaşca qaldırdı”. – cümləsində tabelilik əlaqəsinin növlərini göstərin.
A) 1 uzlaşma, 3 idarə, 1 yanaşma
B) 1 uzlaşma, 2 idarə, 1 yanaşma
C) 1 uzlaşma, 2 idarə, 2 yanaşma
D) 1 uzlaşma, 1 idarə, 3 yanaşma
E) 1 uzlaşma, 2 idarə, 3 yanaşma
“Ayın sonunda ezamiyyətə getməlisiniz” cümləsinin məqsəd və intonasiyaya görə növünü təyin edin.
A) söz-cümlə
B) nida cümləsi
C) nəqli cümlə
D) əmr cümləsi
E) sual cümləsi
Hansı cümlədə qeyri-təyini birləşmə var?
A) Dilşadın ürək oxşayan gözəl səsi var.
B) Bu yerlərin havası axşamlar çox gözəl olur.
C) Gözlərdə intiqam, qılınclarda qan, Buludlar kişnədi, göylər ağladı.
D) Tələbələrin biri də dərsdə yox idi.
E) Bulağın başında su çox sərin olardı.
A) əlüzyuyan
B) maraqlanıb
C) salamlaşdı
D) yazıçılıq
E) işlədik
“Həkim xəstənin alnını aramla ovuşdurdu” cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhv fikirləri müəyyənləşdirin. 1. Həkim – adlıq halda olan isimdir. 2. xəstənin – yiyəlik halda olan isimdir, təkdədir. 3. alnını – mənsubiyyət və təsrilik hal şəkilçili isimdir. 4. aram – zərf, -la qoşmadır. 5. ovuşdururdu – qarşılıq-birgəlik növdə, indiki zamanda olan feildir, idi hissəciyi ilə.
A) 2, 3, 5
B) 1, 3, 5
C) 1, 2, 4
D) 1, 3, 4
E) 2, 4, 5
Verilənlər içərisində cümlənin növlərindən hansı yoxdur? 1. Qanı atasını görən kimi qaraldı. 2. Yorğanına bax, ayağını uzat. 3. Başının yanında çiçəklər, dərman şüşələr. 4. Onları özbaşına buraxmazlar.
A) Ümumi şəxsli cümlə
B) Müəyyən şəxsli cümlə
C) Qeyri-müəyyən şəxsli cümlə
D) Adlıq cümlə
E) Şəxssiz cümlə
Cümlələrin birində mürəkkəb mübtəda əlavəli işlənmişdir.
A) Şəhərin mərkəzi küçələrindən biri-Təbriz küçəsi geniş və işıqlıdır.
B) Gül, Ey nazlı vətən-Odlar torpağı!
C) Novruz bayramı-bahar fəsli gələndə ətrafa gülçiçək ətri yayılır.
D) Bura - yaxına gəl!
E) Qızım-Cəmalə sinif nümayəndəsidir
Zərf haqqında hansı fikir səhvdir?
A) Təsirlik halda işlənən yer zərfləri cümlədə zərflik ola bilmir.
B) "Birdən" sözü bəzən zaman zərfi kimi də işlənə bilər.
C) Miqdar zərfləri nə qədər, neçə? suallarına cavab verir
D) Zərf hərəkətə aid olduğu kimi, digər nitq hissələrinə də aid olur.
E) Miqdar zərfləri bəzən əlamətə (sifətə) aid olur.
Aşağıdakı cümlədə nöqtələrin yerinə hansı söz əlavə olunsa, cümlənin sintaktik təhlili sxeminə uyğun olar? …. şəhərdəki oğlu müəllimdir.
A) İndi
B) Qonşu
C) Ancaq
D) Təzə
E) Onun
Söz sırasının pozulmadığı cümləni göstərin.
A) D ) Çiçəyə dərd olmur, düzə dərd olur.
B) Yaman qəribədir dünyanın işi.
C) Bəlkə, gözləmirdik bu xoş görüşü
D) Biz ki öyrənmişik hicrana artıq.
E) Düzlərdə bürküdən solur gül-çiçək.
“Kitabxananın kitab və jurnallarının siyahısı”birləşməsindəki altından xətt çəkilmiş sözün hansı halda olduğunu və buraxılmış şəkilçiləri müəyənləşdirin.
A) adlıq haldadır, mənsubiyyət, cəm
B) yiyəlik haldadır, cəm və hal
C) yiyəlik haldadır, cəm, mənsubiyyət,hal
D) təsirlik haldadır, cəm, mənsubiyyət, hal
E) adlıq haldadır, cəm, hal
İsimi xəbərə aid olan həmcins təyinlər hansı nümunədədir.
A) Şəhərdəki gördüyümüz həmin hündür tarixi qala “Qız Qalası”-dır
B) Gözəllikdə, səliqədə, təmizlikdə, insanlıqda Turanə dərnəkdə Şöhrət qazanmışdı..
C) Buralar cürbəcür, növbənöv, hər dərdin dərmanı bitkilərin diyarıdır
D) Yorğun, əsəbi oğlan irəli çıxdı.
E) Dilsiz və sağır göylər onun halını duymaz
Hansı cümlədə həm isimləşmiş sifət,həm də sifətləşmiş isim var?
A) Sonrakı peşmançılıq fayda verməz.
B) Qocalar xatirələrlə yaşar.
C) Yaralananları sağaltmaq üçün dəmir qablarda xüsusi dərman gətirildi.
D) Evdəkilər gümüş xoşladığımı bilirlər.
E) Saxsı qabları içəridəkilər yığıb atdılar.
Adlıq halda olan isimlərə aid edilə bilməz:
A) Adlıq halda olan isimlər qoşmalarla işlənə bilir.
B) Qrammatik şəkilçilərlə işlənə bilir.
C) Cümlə üzvü olaraq yalnız xəbər və mübtəda ola bilər.
D) Həm təsriflənən,həm də təsriflənməyən feillərlə əlaqəyə girə bilir.
E) Bu halın şəkli əlaməti yoxdur.
Leksik mənası düzgün izah olunmayan sözləri göstərin: 1. Təvazö – öz üstünlüklərini gözə çarpdırmama, lovğalıqdan uzaq olma, sadəlik. 2. İstiqbal – azadlıq, suverenlik, müstəqillik. 3. Behişt – cənnət 4. Töhfə – bəxşiş, ərməğan 5. İstilah – işğal
A) 1, 3
B) 2, 5
C) 4, 5
D) 1, 4
E) 1, 5
Çimərlik” və “Çəmənlik” sözlərinin fonetik təhlilinə aid olmayan fikir hansıdır?
A) Hər ikisinin səs və hərf tərkibi fərqlənir.
B) Hər ikisində vurğu son heca düşür.
C) Hər ikisinin tərkibində eynicinsili samit qoşalığı var.
D) Hər ikisinin tərkibində yalnız qapalı hecalar işlənmişdir.
E) Hər ikisi ahəng qanununa tabedir.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top