Tapılan ümumi test sayı : 220

M.Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” əsərinin formasına aid fikirləri seçin. 1. Lirik poemadır, vahid süjet xətti yoxdur. 2. Əsərdə şairin uşaqlıq xatirələri dilə gəlir. 3. Əsərdə üstüörtülü şəkildə xalqın azadlıq düşüncələri də öz əksini tapır. 4.Beşlik şəklindədir, aaabb şəklində qafiyələnir. 5. Heca vəznindədir, xalq dilindədir
A) 1,2
B) 2,3,5
C) 2,3
D) 1,4,5
E) 1,3,5
B.Vahabzadənin əsərləri ilə bağlı uyğunsuzluğu müəyyən edin:
A) “Ana dili”-dilimizə xor baxanlara qarşı etiraz öz əksini tapıb.
B) “Cavab”-ana və ana dili anlayışları yanaşı qoyulub həll olunur
C) “Təyyarələr”-döyüşçü idealını mənzilə doğru yolda ölən təyyarə obrazına bənzədir.
D) “Şəhid məzarları”-Vətən yolunda canından keçənlər şəhid adlanır
E) “Vətəndaş”- insanın vətən qarşısında borcu Tanrı qarşısında borcuna bənzədilir.
“Həmzənin Qıratı qaçırması” qolunda hansı hadisə bədii müqəddiməyə aiddir?
A) Keçəl Həmzəni Çənlibeldə dəlilərin narazılıqla qarşılaması
B) Mahmud paşanın məclis qurması
C) Düratın buxov açarını Koroğlunun Keçəl Həmzəyə verməsi
D) Koroğlunun Toqata gedib Qıratı qaytarması
E) Keçəl Həmzənin Qırxdəyirmanda Koroğlunu aldatması
Sasani şahlarının paytaxtı olduğu dövrdə gözəlliyi, əzəməti ilə şöhrət qazanmış Mədain şəhərinin indi xarabaya çevrildiyini deyən bu sənətkar zəmanəsinin hökmdarlarını bundan ibrət almağa çağırır. Söhbət hansı sənətkardan gedir?
A) Əssar Təbrizi
B) Nizami Gəncəvi
C) Qətran Təbrizi
D) Məhsəti Gəncəvi
E) Əfzələddin Xaqani
Aşağıdakılardan biri Q.Zakirin heca vəznində yazdığı əsərlərə aid deyil:
A) “Durnalar”
B) “Dost yolu bağlandı, ümid kəsildi”
C) “Eylər”
D) “Gəlsin”
E) “Dost yolunda cəfa çəkdim, can üzdüm”
Dram janrı ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Dramlar nəsrlə yazıldığı kimi, nəzmlə də yazıla bilər.
B) Dramlarda komik səhnələrə də yer verilir.
C) "Dram" yunan sözüdür, mənası “hərəkət” deməkdir, Azərbaycan ədəbiyyatında ilk dram XIX əsrdə yaranıb.
D) Müxtəlif qüvvələrlə toqquşma dramda, əsasən, baş qəhrəmanın məğlubiyyəti ilə nəticələnir.
E) Bu janr ciddi münaqişə zəminində qurulur.
C.Məmmədquluzadə «Poçt qutusu» hekayəsini hansı mətbuat orqanında nəşr etdirib?
A) «Həqiqət»
B) «Molla Nəsrəddin»
C) «İqbal»
D) «Şərqi-Rus»
E) «Həyat»
Laylalar haqqında verilənlərdən biri yanlışdır:
A) Laylalarda anaların arzuları da öz əksini tapır.
B) Laylalar bəzən «beşik nəğmələri» də adlanır.
C) Laylalar körpəni əzizləmək üçün oxunur.
D) Laylalar 4 misralı, 7 hecalı olur.
E) Laylaların misralarındakı hecaların sayı eyni olur.
Bunlardan biri Cəfər Cabbarlının tərcümələri sırasında verilə bilməz:
A) V.Şekspir "Hamlet"
B) V.Şekspir "Otello"
C) Bomarşe "Fiqaronun toyu"
D) F.Şiller "Qaçaqlar"
E) A.Puşkin "Yevgeni Onegin"
Səhv fikri göstərin:
A) Füzuli ana dilində bədii nəsrin əsasını qoymuşdur.
B) Füzulinin vəfat tarixi Əhdi Bağdadinin “Gülşənüş- şüəra” təzkirəsində əbcəd hesabı ilə verilmişdir
C) Füzuli “Leyli və Məcnun” poemasını Osmanlıların hakimiyyəti dövründə yazmışdır.
D) Qaynaqlarda Füzulinin Bayat boyundan olması göstərilir.
E) Məhəmməd Füzulinin əsl adı “Füzuli”, nisbəsi “Bağdadi”, atasının adı “Məhəmməddir”
Yalnız əruz vəznində yazmışdır: 1. Q.Zakir 2. M.Füzuli 3. Ş.İ.Xətai 4. Saib Təbrizi 5.S.Ə.Şirvani 6.M.Ə.Sabir
A) 2,3,6
B) 2,3,4,5
C) 1,2,4,5
D) 1,4,5
E) 2,4,5,6
Aşağıdakı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Sərbəst şeirdə heç bir ritm, ölçü və ahəng gözlənilmir
B) Sərbəst şeirin əsas əlaməti misraların quruluşunda, qafiyə sistemində müəyyən sərbəstliyin olmasıdır.
C) Heca vəzni hecaların sayca bərabərliyinə əsaslanır.
D) Əruz vəznində hecaların uzun-qısalığı əsas götürülür.
E) Azərbaycan şeirində əruz vəzni, heca vəzni və sərbəst şeirdən istifadə olunmuşdur
M.P.Vaqifin yaradıcılığı ilə bağlı səhv fikir hansıdır?
A) Yaradıcılığının əsas mövzusu qadın gözəlliyinin və məhəbbətin tərənnümüdür.
B) Əsərlərindən bəzilərini əruz, bəzilərini isə heca vəznində yazmışdır.
C) Füzulidən fərqli olaraq, ayrılıq, hicran yox, vüsal şairidir
D) Onu bütöv bir ədəbi məktəbin başçısı kimi məşhurlaşdıran nikbin ruhlu şeirləridir.
E) Həm lirik, həm də epik şeirin əvəzsiz ustasıdır.
“Birinci zəng” şeirinin müəllifi kimdir?
A) Zəlimxan Yaqub
B) Hikmət Ziya
C) Bəxtiyar Vahabzadə
D) Məmməd Araz
E) Səməd Vurğun
Verilmiş nümunələrdən biri nağıldır.
A) "Çillələr"
B) "Şir və Tülkü"
C) "Sənə aslanım deyən"
D) "İki ana"
E) "İşığı söndürmə"
Kim “Dədə Qorqud” dastanlarının motivləri əsasında ssenari yazmış, geniş araşdırmalar aparmışdır?
A) Nəbi Xəzri
B) Elçin
C) Həmid Araslı
D) Kamal Abdulla
E) Anar
Cərgələrin birində İ. Hüseynovun povestləri verilmişdir:
A) “Cığırlar”, “Mələk insanlar”
B) ”Məhşər”, “Nizami”
C) ”Tütək səsi”, “Saz”
D) ”İdeal”, “Yanar ürək”
E) ”Dərd”, “Saz”
Anar bədii yaradıcılığa neçənci ildə başlamışdır?
A) 1970
B) 1957
C) 1938
D) 1960
E) 1964
«Xeyir və Şər» hansı poemadandır?
A) «Xosrov və Şirin»
B) «İsgəndərnamə»
C) «Leyli və Məcnun»
D) «Yeddi gözəl»
E) «Sirlər xəzinəsi»
“Qocalar” şeirinin müəllifi kimdir?
A) Cabir Novruz
B) Əliağa Kürçaylı
C) Bəxtiyar Vahabzadə
D) Mirmehdi Seyidzadə
E) Mirvarid Dilbazi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top