Tapılan ümumi test sayı : 220

M.Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” əsərinin formasına aid fikirləri seçin. 1. Lirik poemadır, vahid süjet xətti yoxdur. 2. Əsərdə şairin uşaqlıq xatirələri dilə gəlir. 3. Əsərdə üstüörtülü şəkildə xalqın azadlıq düşüncələri də öz əksini tapır. 4.Beşlik şəklindədir, aaabb şəklində qafiyələnir. 5. Heca vəznindədir, xalq dilindədir
A) 1,3,5
B) 2,3,5
C) 2,3
D) 1,4,5
E) 1,2
B.Vahabzadənin əsərləri ilə bağlı uyğunsuzluğu müəyyən edin:
A) “Təyyarələr”-döyüşçü idealını mənzilə doğru yolda ölən təyyarə obrazına bənzədir.
B) “Şəhid məzarları”-Vətən yolunda canından keçənlər şəhid adlanır
C) “Vətəndaş”- insanın vətən qarşısında borcu Tanrı qarşısında borcuna bənzədilir.
D) “Ana dili”-dilimizə xor baxanlara qarşı etiraz öz əksini tapıb.
E) “Cavab”-ana və ana dili anlayışları yanaşı qoyulub həll olunur
“Həmzənin Qıratı qaçırması” qolunda hansı hadisə bədii müqəddiməyə aiddir?
A) Düratın buxov açarını Koroğlunun Keçəl Həmzəyə verməsi
B) Keçəl Həmzənin Qırxdəyirmanda Koroğlunu aldatması
C) Koroğlunun Toqata gedib Qıratı qaytarması
D) Keçəl Həmzəni Çənlibeldə dəlilərin narazılıqla qarşılaması
E) Mahmud paşanın məclis qurması
Sasani şahlarının paytaxtı olduğu dövrdə gözəlliyi, əzəməti ilə şöhrət qazanmış Mədain şəhərinin indi xarabaya çevrildiyini deyən bu sənətkar zəmanəsinin hökmdarlarını bundan ibrət almağa çağırır. Söhbət hansı sənətkardan gedir?
A) Məhsəti Gəncəvi
B) Qətran Təbrizi
C) Nizami Gəncəvi
D) Əssar Təbrizi
E) Əfzələddin Xaqani
Aşağıdakılardan biri Q.Zakirin heca vəznində yazdığı əsərlərə aid deyil:
A) “Dost yolu bağlandı, ümid kəsildi”
B) “Dost yolunda cəfa çəkdim, can üzdüm”
C) “Eylər”
D) “Durnalar”
E) “Gəlsin”
Dram janrı ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Dramlar nəsrlə yazıldığı kimi, nəzmlə də yazıla bilər.
B) Müxtəlif qüvvələrlə toqquşma dramda, əsasən, baş qəhrəmanın məğlubiyyəti ilə nəticələnir.
C) Bu janr ciddi münaqişə zəminində qurulur.
D) "Dram" yunan sözüdür, mənası “hərəkət” deməkdir, Azərbaycan ədəbiyyatında ilk dram XIX əsrdə yaranıb.
E) Dramlarda komik səhnələrə də yer verilir.
C.Məmmədquluzadə «Poçt qutusu» hekayəsini hansı mətbuat orqanında nəşr etdirib?
A) «İqbal»
B) «Şərqi-Rus»
C) «Həqiqət»
D) «Həyat»
E) «Molla Nəsrəddin»
Laylalar haqqında verilənlərdən biri yanlışdır:
A) Laylaların misralarındakı hecaların sayı eyni olur.
B) Laylalar körpəni əzizləmək üçün oxunur.
C) Laylalar bəzən «beşik nəğmələri» də adlanır.
D) Laylalar 4 misralı, 7 hecalı olur.
E) Laylalarda anaların arzuları da öz əksini tapır.
Bunlardan biri Cəfər Cabbarlının tərcümələri sırasında verilə bilməz:
A) V.Şekspir "Hamlet"
B) Bomarşe "Fiqaronun toyu"
C) V.Şekspir "Otello"
D) A.Puşkin "Yevgeni Onegin"
E) F.Şiller "Qaçaqlar"
Səhv fikri göstərin:
A) Qaynaqlarda Füzulinin Bayat boyundan olması göstərilir.
B) Məhəmməd Füzulinin əsl adı “Füzuli”, nisbəsi “Bağdadi”, atasının adı “Məhəmməddir”
C) Füzuli “Leyli və Məcnun” poemasını Osmanlıların hakimiyyəti dövründə yazmışdır.
D) Füzuli ana dilində bədii nəsrin əsasını qoymuşdur.
E) Füzulinin vəfat tarixi Əhdi Bağdadinin “Gülşənüş- şüəra” təzkirəsində əbcəd hesabı ilə verilmişdir
Yalnız əruz vəznində yazmışdır: 1. Q.Zakir 2. M.Füzuli 3. Ş.İ.Xətai 4. Saib Təbrizi 5.S.Ə.Şirvani 6.M.Ə.Sabir
A) 2,4,5,6
B) 2,3,4,5
C) 2,3,6
D) 1,2,4,5
E) 1,4,5
Aşağıdakı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Sərbəst şeirdə heç bir ritm, ölçü və ahəng gözlənilmir
B) Azərbaycan şeirində əruz vəzni, heca vəzni və sərbəst şeirdən istifadə olunmuşdur
C) Əruz vəznində hecaların uzun-qısalığı əsas götürülür.
D) Sərbəst şeirin əsas əlaməti misraların quruluşunda, qafiyə sistemində müəyyən sərbəstliyin olmasıdır.
E) Heca vəzni hecaların sayca bərabərliyinə əsaslanır.
M.P.Vaqifin yaradıcılığı ilə bağlı səhv fikir hansıdır?
A) Yaradıcılığının əsas mövzusu qadın gözəlliyinin və məhəbbətin tərənnümüdür.
B) Onu bütöv bir ədəbi məktəbin başçısı kimi məşhurlaşdıran nikbin ruhlu şeirləridir.
C) Füzulidən fərqli olaraq, ayrılıq, hicran yox, vüsal şairidir
D) Əsərlərindən bəzilərini əruz, bəzilərini isə heca vəznində yazmışdır.
E) Həm lirik, həm də epik şeirin əvəzsiz ustasıdır.
“Birinci zəng” şeirinin müəllifi kimdir?
A) Hikmət Ziya
B) Məmməd Araz
C) Bəxtiyar Vahabzadə
D) Zəlimxan Yaqub
E) Səməd Vurğun
Verilmiş nümunələrdən biri nağıldır.
A) "İşığı söndürmə"
B) "İki ana"
C) "Sənə aslanım deyən"
D) "Çillələr"
E) "Şir və Tülkü"
Kim “Dədə Qorqud” dastanlarının motivləri əsasında ssenari yazmış, geniş araşdırmalar aparmışdır?
A) Həmid Araslı
B) Elçin
C) Anar
D) Nəbi Xəzri
E) Kamal Abdulla
Cərgələrin birində İ. Hüseynovun povestləri verilmişdir:
A) ”Məhşər”, “Nizami”
B) ”İdeal”, “Yanar ürək”
C) ”Tütək səsi”, “Saz”
D) “Cığırlar”, “Mələk insanlar”
E) ”Dərd”, “Saz”
Anar bədii yaradıcılığa neçənci ildə başlamışdır?
A) 1964
B) 1960
C) 1970
D) 1938
E) 1957
«Xeyir və Şər» hansı poemadandır?
A) «İsgəndərnamə»
B) «Xosrov və Şirin»
C) «Sirlər xəzinəsi»
D) «Leyli və Məcnun»
E) «Yeddi gözəl»
“Qocalar” şeirinin müəllifi kimdir?
A) Cabir Novruz
B) Bəxtiyar Vahabzadə
C) Mirmehdi Seyidzadə
D) Əliağa Kürçaylı
E) Mirvarid Dilbazi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top