Tapılan ümumi test sayı : 220

Fikirlərdən biri səhvdir
A) allergiya və alleqoriya sözlərində vurğu üçüncü hecaya düşür
B) bağça və boğça sözlərində yazılış və tələffüz arasında iki fərqli məqam var.
C) akkordeon [akardiyon] kimi tələffüz olunur.
D) şəfəq, üfüq kimi alınma sözlərin yanında saitlə başlanan şəkilçi və ya söz gəldikdə həmin sözlər tələffüzdə dəyişmir
E) qanad açmaq, qanad çalmaq birləşmələrinin asılı tərəflərinin tələffüzü eynidir.
Hansı sözlər zərfdir? 1. sağa-sola 2. sətirdən sətrə 3. gülə-gülə 4. yan-yana 5. uzaqdan-uzağa 6. çatar-çatmaz 7. arabir
A) 1, 3, 5, 7
B) 2, 3, 5
C) 3, 4, 6
D) 1, 2, 4, 6
E) 1, 4, 5, 7
Biri zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir:
A) O zaman ki qarlı dağlar örtülərdi dumanla, Dənizlərin dalğasından səs düşərdi ormana.(S.Vurğun)
B) Elə ki məclis dağıldı, hamı evinə getdi.
C) Əvvəl gün çıxdı, sonra isə göy guruldayıb, yağış yağmağa başladı
D) Telefonun zəngi səsləndi, Firuzə dəstəyi qaldırdı.
E) Nə ana dinir, nə də uşaq bir söz danışırdı.
Barmaq buxağa dayandı, Təbiət yaşıl donunu geyindi. Fərqləndirilmiş fellərin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvləri göstərin. 1. Sadədir. 2. Düzəltmədir. 3. Məlum növdədir. 4. Şühudi keçmiş zamandadır. 5. Xəbər şəklindədir. 6. Feldən düzələn feldir
A) 2, 4, 5
B) 1, 3
C) 2, 5, 6
D) 1, 2, 5
E) 3, 6
Sözlərin birində vurğu son hecaya düşür?
A) sanki
B) texnikum
C) opera
D) torpaq
E) sonra
Həm fel, həm də isim kimi işlənən sözləri seçin (Tam cavabı seçin). 1. gəlir 2. açar 3. qaçır 4. kəsir 5.qatır 6.bitir
A) 1, 5, 6
B) 1, 2, 4
C) 2, 3, 5, 6
D) 3, 4, 6
E) 1, 2, 4, 5
Müstəqil leksik mənası olmayan sözləri müəyyən edin.
A) bizimki, aid
B) yürüş, tərəf
C) görüş, dair
D) barəsində, savayı
E) itki, ətalət
“Bir az da belə sürsəm, atı çatladaram”,- deyə cilovu dartdı. Cümlə hansı sxemə uyğundur?
A) M:"V ? "
B) "V ", - m.
C) "V?"- m
D) "V, - m, - v"
E) M: "V",- m
Bəndlərin birində tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş və budaq cümləni bağlayan bağlayıcı sözlər verilmişdir?
A) ki, belə ki
B) elə, belə
C) amma, ancaq
D) çünki, ona görə ki
E) hara, nə zaman
Əmr cümləsini göstərin.
A) «Dəli Kür» romanının müəllifi İ.Şıxlıdır
B) O, bunları sübut edə biləcəkmi, ya yox, bilmirəm
C) M.F.Axundzadə Azərbaycan dramaturgiyasının banisidir
D) Çalış bu dünyada vüqarla yaşa.
E) Yenə də yamyaşıl geyinib dağlar.
Bunlardan yalnız birində uzlaşma əlaqəsi vardır:
A) aydın səma
B) dağdan enən
C) Həyat davam edir
D) Dünən gəlmişik.
E) Təcili getməlisiniz.
“Da”, “də”-nin bağlayıcı kimi işləndiyi cümlə hansıdır? 1. Bu bir ayda o qocalmışdı. 2. Qəzet almış Hacı Əhməd də… 3. Bu kitabı bir oxu da, kimi gözləyirsən? 4. Miri, bala, gəl çıx da… 5. Mən də sizin kimi müəlliməm
A) 2, 5
B) 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 4, 5
E) 1, 2, 4
Feli sifət tərkibi işlənmiş cümləni göstərin.
A) Şagirdləri dinləyən müəllim nədənsə çox narahat görünürdü
B) Bilməyənlər bilənlərdən öyrənsin.
C) Şagird kitaba baxmadan şeiri əzbər dedi.
D) Oxuyan şagirdlər bizim onunculardır.
E) Ağlayan uşaqlardan xoşum gəlmir.
Düzəltmə isimlərdən ibarət cərgəni göstərin.
A) əmlak, qaçaq, qırıq
B) vətəndaş, qırıcı, böyük
C) yeyinti, silahdaş, dağıdıcı
D) çöküntü, yağış, anbardar
E) namərd, qorxu, səpin
Hansı sözün yazılışı düzgündür?
A) detektiv
B) billur
C) füruzə
D) müdür
E) lahiyə
Söz birləşməsi ilə bağlı səhvi göstərin
A) Meşədəki ağaclar- I növ təyini söz birləşməsidir, asılı tərəfi düzəltmə sifətlə ifadə olunub.
B) Sənin gəlməyin- III növ təyini söz birləşməsidir.
C) Tələbələr yarışanda- asılı tərəfi subyekt olan feli birləşmədir
D) Yazın gəlişi- III növ təyini söz birləşməsidir, əsas tərəfi düzəltmə isimlə ifadə olunub.
E) Onun dediyi- III növ təyini söz birləşməsidir.
Hansı durğu işarələri buraxılmışdır? Bu ehramlar qədim Misir şahlarının fironların məqbərələridir.
A) tire
B) 2 vergül
C) vergül, tire
D) defis
E) 2 tire
Nümunədə obrazlılığın hansı səviyyədə göstəriciləri vardır? Çəkmə, çəkə bilməzsən, bərkdir fələyin yayı
A) fonetik, qrammatik
B) fonetik, leksik, qrammatik
C) orfoqrafik, leksik, orfoepik
D) fonetik,leksik
E) leksik, qrammatik
Yalnız çıxışlıq hal tələb edən qoşmaların cərgəsini göstərin.
A) ötrü, ilə, üçün
B) tək, qədər, kimi
C) özgə, savayı, başqa
D) sarı, tərəf, doğru
E) tək, savayı, bəri
Nümunələrdən neçəsi frazeoloji birləşmədir? göz vurmaq, can qoymaq, söz salmaq, işə düşmək, kitabı qaytarmaq, dağdan enmək, söz götürmək, ağac əkmək, məzmununu danışmaq
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 6
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top