Tapılan ümumi test sayı : 220

Fikirlərdən biri səhvdir
A) bağça və boğça sözlərində yazılış və tələffüz arasında iki fərqli məqam var.
B) akkordeon [akardiyon] kimi tələffüz olunur.
C) qanad açmaq, qanad çalmaq birləşmələrinin asılı tərəflərinin tələffüzü eynidir.
D) şəfəq, üfüq kimi alınma sözlərin yanında saitlə başlanan şəkilçi və ya söz gəldikdə həmin sözlər tələffüzdə dəyişmir
E) allergiya və alleqoriya sözlərində vurğu üçüncü hecaya düşür
Hansı sözlər zərfdir? 1. sağa-sola 2. sətirdən sətrə 3. gülə-gülə 4. yan-yana 5. uzaqdan-uzağa 6. çatar-çatmaz 7. arabir
A) 1, 3, 5, 7
B) 1, 2, 4, 6
C) 2, 3, 5
D) 1, 4, 5, 7
E) 3, 4, 6
Biri zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir:
A) Elə ki məclis dağıldı, hamı evinə getdi.
B) O zaman ki qarlı dağlar örtülərdi dumanla, Dənizlərin dalğasından səs düşərdi ormana.(S.Vurğun)
C) Telefonun zəngi səsləndi, Firuzə dəstəyi qaldırdı.
D) Nə ana dinir, nə də uşaq bir söz danışırdı.
E) Əvvəl gün çıxdı, sonra isə göy guruldayıb, yağış yağmağa başladı
Barmaq buxağa dayandı, Təbiət yaşıl donunu geyindi. Fərqləndirilmiş fellərin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvləri göstərin. 1. Sadədir. 2. Düzəltmədir. 3. Məlum növdədir. 4. Şühudi keçmiş zamandadır. 5. Xəbər şəklindədir. 6. Feldən düzələn feldir
A) 1, 3
B) 1, 2, 5
C) 2, 4, 5
D) 2, 5, 6
E) 3, 6
Sözlərin birində vurğu son hecaya düşür?
A) sonra
B) opera
C) texnikum
D) sanki
E) torpaq
Həm fel, həm də isim kimi işlənən sözləri seçin (Tam cavabı seçin). 1. gəlir 2. açar 3. qaçır 4. kəsir 5.qatır 6.bitir
A) 1, 2, 4
B) 2, 3, 5, 6
C) 1, 2, 4, 5
D) 1, 5, 6
E) 3, 4, 6
Müstəqil leksik mənası olmayan sözləri müəyyən edin.
A) yürüş, tərəf
B) görüş, dair
C) itki, ətalət
D) bizimki, aid
E) barəsində, savayı
“Bir az da belə sürsəm, atı çatladaram”,- deyə cilovu dartdı. Cümlə hansı sxemə uyğundur?
A) M: "V",- m
B) M:"V ? "
C) "V?"- m
D) "V, - m, - v"
E) "V ", - m.
Bəndlərin birində tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş və budaq cümləni bağlayan bağlayıcı sözlər verilmişdir?
A) elə, belə
B) çünki, ona görə ki
C) amma, ancaq
D) ki, belə ki
E) hara, nə zaman
Əmr cümləsini göstərin.
A) «Dəli Kür» romanının müəllifi İ.Şıxlıdır
B) M.F.Axundzadə Azərbaycan dramaturgiyasının banisidir
C) Çalış bu dünyada vüqarla yaşa.
D) Yenə də yamyaşıl geyinib dağlar.
E) O, bunları sübut edə biləcəkmi, ya yox, bilmirəm
Bunlardan yalnız birində uzlaşma əlaqəsi vardır:
A) aydın səma
B) Dünən gəlmişik.
C) Təcili getməlisiniz.
D) Həyat davam edir
E) dağdan enən
“Da”, “də”-nin bağlayıcı kimi işləndiyi cümlə hansıdır? 1. Bu bir ayda o qocalmışdı. 2. Qəzet almış Hacı Əhməd də… 3. Bu kitabı bir oxu da, kimi gözləyirsən? 4. Miri, bala, gəl çıx da… 5. Mən də sizin kimi müəlliməm
A) 1, 2, 4
B) 3, 4, 5
C) 2, 5
D) 2, 4, 5
E) 3, 4
Feli sifət tərkibi işlənmiş cümləni göstərin.
A) Şagird kitaba baxmadan şeiri əzbər dedi.
B) Şagirdləri dinləyən müəllim nədənsə çox narahat görünürdü
C) Ağlayan uşaqlardan xoşum gəlmir.
D) Bilməyənlər bilənlərdən öyrənsin.
E) Oxuyan şagirdlər bizim onunculardır.
Düzəltmə isimlərdən ibarət cərgəni göstərin.
A) yeyinti, silahdaş, dağıdıcı
B) əmlak, qaçaq, qırıq
C) vətəndaş, qırıcı, böyük
D) çöküntü, yağış, anbardar
E) namərd, qorxu, səpin
Hansı sözün yazılışı düzgündür?
A) lahiyə
B) billur
C) müdür
D) füruzə
E) detektiv
Söz birləşməsi ilə bağlı səhvi göstərin
A) Tələbələr yarışanda- asılı tərəfi subyekt olan feli birləşmədir
B) Yazın gəlişi- III növ təyini söz birləşməsidir, əsas tərəfi düzəltmə isimlə ifadə olunub.
C) Sənin gəlməyin- III növ təyini söz birləşməsidir.
D) Onun dediyi- III növ təyini söz birləşməsidir.
E) Meşədəki ağaclar- I növ təyini söz birləşməsidir, asılı tərəfi düzəltmə sifətlə ifadə olunub.
Hansı durğu işarələri buraxılmışdır? Bu ehramlar qədim Misir şahlarının fironların məqbərələridir.
A) tire
B) vergül, tire
C) defis
D) 2 vergül
E) 2 tire
Nümunədə obrazlılığın hansı səviyyədə göstəriciləri vardır? Çəkmə, çəkə bilməzsən, bərkdir fələyin yayı
A) fonetik, leksik, qrammatik
B) fonetik,leksik
C) orfoqrafik, leksik, orfoepik
D) leksik, qrammatik
E) fonetik, qrammatik
Yalnız çıxışlıq hal tələb edən qoşmaların cərgəsini göstərin.
A) ötrü, ilə, üçün
B) sarı, tərəf, doğru
C) tək, savayı, bəri
D) tək, qədər, kimi
E) özgə, savayı, başqa
Nümunələrdən neçəsi frazeoloji birləşmədir? göz vurmaq, can qoymaq, söz salmaq, işə düşmək, kitabı qaytarmaq, dağdan enmək, söz götürmək, ağac əkmək, məzmununu danışmaq
A) 2
B) 6
C) 3
D) 4
E) 5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top