# İngiliscə Azərbaycanca
901 purpose məqsədi
902 exist mövcüd olmaq
903 pattern naxış
904 whom kimə
905 skin dəri
906 agent agent
907 owner sahibi
908 machine maşın
909 gas qaz
910 ahead qabaqda
911 generation nəsil
912 commercial kommersiya
913 address ünvanı
914 item maddə
915 reality reallıq
916 coach məşqçi
917 Mrs xanım
918 yard həyət
919 beat qalib gəlmək
920 violence zorakılıq
921 total ümumi
922 tend meyl etmək
923 investment investisiya
924 discussion müzakirə
925 finger barmaq
926 garden bağ
927 notice xəbərdarlıq
928 collection kolleksiya
929 modern müasir
930 task tapşırıq
931 partner tərəfdaş
932 positive müsbət
933 civil mülki
934 kitchen mətbəx
935 consumer istehlakçı
936 shot vurdu
937 budget büdcə
938 wish arzulamaq
939 painting rəsm
940 scientist alim
941 safe təhlükəsiz
942 agreement razılaşma
943 capital kapital
944 mouth Ağız
945 nor nə də
946 victim qurban
947 newspaper qəzet
948 threat təhdid
949 responsibility məsuliyyət
950 smile gülümsəmək
951 attorney müvəkkil
952 score hesab
953 account hesabı
954 interesting maraqlıdır
955 audience tamaşaçı
956 rich zəngin
957 dinner şam yeməyi
958 vote səs verin
959 western qərb
960 relate aid etmək
961 travel səyahət etmək
962 debate debat
963 prevent qarşısını almaq
964 citizen vətəndaş
965 majority əksəriyyət
966 none heç biri
967 front ön
968 born doğulub
969 admit etiraf etmək
970 senior böyük
971 assume fərz etmək
972 wind külək
973 key açar
974 professional peşəkar
975 mission missiya
976 fast sürətli
977 alone tək
978 customer müştəri
979 suffer əziyyət çəkmək
980 speech nitq
981 successful uğurlu
982 option seçim
983 participant iştirakçı
984 southern cənub
985 fresh təzə
986 eventually nəhayət
987 forest meşə
988 video video
989 global qlobal
990 Senate Senat
991 reform islahat
992 access Giriş
993 restaurant restoran
994 judge hakim
995 publish dərc etmək
996 relation münasibət
997 release buraxmaq
998 bird quş
999 opinion rəy
1000 credit kredit
Top