# İngiliscə Azərbaycanca
501 itself özü
502 phone telefon
503 either ya da
504 data məlumatları
505 cover örtmək
506 quite olduqca
507 picture şəkil
508 clear aydın
509 practice təcrübə
510 piece hissə
511 land torpaq
512 recent yaxınlarda
513 describe təsvir etmək
514 product məhsul
515 doctor həkim
516 wall divar
517 patient xəstə
518 worker işçi
519 news xəbərlər
520 test test
521 movie film
522 certain müəyyən
523 north şimal
524 personal şəxsi
525 simply sadəcə
526 third üçüncü
527 technology texnologiya
528 catch tutmaq
529 step addım
530 baby bala
531 computer kompüter
532 type növü
533 attention diqqət
534 draw çəkmək
535 film film
536 tree ağac
537 source mənbə
538 red qırmızı
539 nearly təxminən
540 organization təşkilat
541 choose seçmək
542 cause səbəb
543 hair saç
544 century əsr
545 evidence dəlil
546 window pəncərə
547 difficult çətin
548 listen dinləmək
549 soon tezliklə
550 culture mədəniyyət
551 billion milyard
552 chance şans
553 brother qardaşı
554 energy enerji
555 period dövrü
556 summer yay
557 realize dərk etmək
558 hundred yüz
559 available mövcuddur
560 plant bitki
561 likely ehtimal ki
562 opportunity fürsət
563 term müddət
564 short qısa
565 letter məktub
566 condition şərtdir
567 choice seçim
568 single tək
569 rule qayda
570 daughter qızı
571 administration idarəetmə
572 south cənub
573 husband ər
574 Congress Konqres
575 floor mərtəbə
576 campaign kampaniya
577 material material
578 population əhali
579 medical tibbi
580 hospital xəstəxana
581 church kilsə
582 close yaxın
583 thousand min
584 risk risk
585 current cari
586 fire atəş
587 future gələcək
588 wrong səhv
589 involve əhatə etmək
590 defense müdafiə
591 anyone hər kəs
592 increase artırmaq
593 security təhlükəsizlik
594 bank bank
595 myself özüm
596 certainly əlbətdə
597 west qərb
598 sport idman
599 board lövhə
600 seek axtarmaq
Top