# İngiliscə Azərbaycanca
101 woman qadın
102 through vasitəsilə
103 us bizi
104 life həyat
105 child uşaq
106 work işləmək
107 down aşağı
108 may bilər
109 after sonra
110 should olmalıdır
111 call zəng edin
112 world dünya
113 over üzərində
114 school məktəb
115 still yenə də
116 try cəhd edin
117 last son
118 ask soruş
119 need ehtiyac
120 too
121 feel hiss etmək
122 three üç
123 state dövlət
124 never heç vaxt
125 become olmaq
126 between arasında
127 high yüksəkdir
128 really həqiqətən
129 something bir şey
130 most ən çox
131 another başqa
132 much çox
133 family ailə
134 own sahibi
135 leave buraxmaq
136 put qoy
137 old köhnə
138 while edərkən
139 mean deməkdir
140 keep saxlamaq
141 student tələbə
142 why niyə
143 let qoy
144 great əla
145 same eyni
146 big böyük
147 group qrup
148 begin başlamaq
149 seem görünür
150 country ölkə
151 help kömək
152 talk danışmaq
153 where harada
154 turn dönmək
155 problem problem
156 every hər
157 start başlamaq
158 hand əl
159 might ola bilər
160 American Amerika
161 show şou
162 part hissəsi
163 against əleyhinə
164 place yer
165 such bu cür
166 again yenidən
167 few az
168 case dava
169 week həftə
170 company şirkəti
171 system sistemi
172 each hər biri
173 right sağ
174 program proqramı
175 hear eşitmək
176 question sual
177 during zamanı
178 play oynamaq
179 government hökumət
180 run qaçmaq
181 small kiçik
182 number nömrə
183 always həmişə
184 move hərəkət etmək
185 night gecə
186 live yaşamaq
187 Mr Cənab
188 point nöqtə
189 believe inanmaq
190 hold tutun
191 today bu gün
192 bring gətir
193 happen baş verir
194 next sonrakı
195 without olmadan
196 before əvvəl
197 large böyük
198 million milyon
199 must olmalıdır
200 home ev
Top