# İngiliscə Azərbaycanca
701 argue mübahisə
702 cup kubok
703 particularly xüsusilə
704 amount məbləği
705 ability qabiliyyət
706 staff heyət
707 recognize tanımaq
708 indicate göstərir
709 character xarakteri
710 growth böyümə
711 loss zərər
712 degree dərəcəsi
713 wonder görəsən
714 attack hücum
715 herself özü
716 region bölgə
717 television televiziya
718 box Qutu
719 TV TV
720 training təlim
721 pretty yaraşıqlı
722 trade ticarət
723 election seçki
724 everybody hamı
725 physical fiziki
726 lay yatmaq
727 general ümumi
728 feeling hissi
729 standard standart
730 bill faktura
731 message mesaj
732 fail uğursuz
733 outside kənarda
734 arrive gəlmək
735 analysis analiz
736 benefit fayda
737 sex cinsi
738 forward irəli
739 lawyer hüquqşünas
740 present indiki
741 section bölmə
742 environmental ətraf mühit
743 glass şüşə
744 skill bacarıq
745 sister bacı
746 professor professor
747 operation əməliyyat
748 financial maliyyə
749 crime cinayət
750 stage mərhələ
751 ok tamam
752 compare müqayisə et
753 authority səlahiyyət
754 miss darıxmaq
755 design dizayn
756 sort növ
757 act hərəkət etmək
758 ten on
759 knowledge bilik
760 gun silah
761 station stansiyası
762 blue mavi
763 strategy strategiya
764 clearly aydın şəkildə
765 discuss müzakirə etmək
766 indeed həqiqətən
767 truth həqiqət
768 song mahnı
769 example nümunə
770 democratic demokratik
771 check yoxlamaq
772 environment mühit
773 leg ayaq
774 dark qaranlıq
775 various müxtəlif
776 rather əksinə
777 laugh gülmək
778 guess tapmaq
779 executive icraçı
780 prove sübut et
781 hang asmaq
782 entire bütöv
783 rock qaya
784 forget unutmaq
785 claim iddia
786 remove çıxarın
787 manager menecer
788 enjoy zövq alın
789 network şəbəkə
790 legal qanuni
791 religious dindar
792 cold soyuq
793 final final
794 main ana
795 science Elm
796 green yaşıl
797 memory yaddaş
798 card kart
799 above yuxarıda
800 seat oturacaq
Top