# İngiliscə Azərbaycanca
601 per başına
602 subject mövzu
603 officer məmur
604 private özəl
605 rest istirahət
606 behavior davranış
607 deal sövdələşmə
608 performance performans
609 fight mübarizə
610 throw atmaq
611 top üst
612 quickly tez
613 past keçmiş
614 goal qol
615 bed yataq
616 order sifariş
617 author müəllif
618 fill doldurmaq
619 represent təqdim etmək
620 focus diqqət
621 foreign xarici
622 drop damcı
623 blood qan
624 upon üzərində
625 agency agentlik
626 push itələmək
627 nature təbiət
628 color rəngi
629 recently bu yaxınlarda
630 store mağaza
631 reduce azaltmaq
632 sound səs
633 note Qeyd
634 fine gözəl
635 near yaxınlığında
636 movement hərəkat
637 page səhifə
638 enter girmək
639 share paylaşmaq
640 common ümumi
641 poor kasıb
642 natural təbii
643 race irqi
644 concern qayğı
645 series seriyası
646 significant mənalı
647 similar oxşar
648 hot isti
649 language dil
650 usually adətən
651 response cavab
652 dead ölü
653 rise qalxmaq
654 animal heyvan
655 factor amil
656 decade onillik
657 article məqalə
658 shoot vurmaq
659 east şərq
660 save yadda saxla
661 seven yeddi
662 artist rəssam
663 scene səhnə
664 stock fond
665 career karyera
666 despite rəğmən
667 central mərkəzi
668 eight səkkiz
669 thus beləliklə
670 treatment müalicə
671 beyond kənarda
672 happy xoşbəxt
673 exactly tam olaraq
674 protect qorumaq
675 approach yanaşma
676 lie yalan
677 size ölçüsü
678 dog köpək
679 fund Fond
680 serious ciddi
681 occur baş verir
682 media media
683 ready hazırdır
684 sign işarəsi
685 thought düşündü
686 list siyahısı
687 individual fərdi
688 simple sadə
689 quality keyfiyyət
690 pressure təzyiq
691 accept qəbul edin
692 answer cavab
693 resource resurs
694 identify müəyyənləşdirin
695 left qalıb
696 meeting görüş
697 determine müəyyənləşdirin
698 disease xəstəlikdir
699 whatever nəysə
700 success uğur
Top