# İngiliscə Azərbaycanca
201 under altında
202 water su
203 room otaq
204 write yazmaq
205 mother ana
206 area sahəsi
207 national milli
208 money pul
209 story hekayə
210 young cavan
211 fact fakt
212 month ay
213 different fərqli
214 lot çox
215 study öyrənmək
216 book kitab
217 eye göz
218 job
219 word söz
220 though baxmayaraq
221 business Biznes
222 issue problem
223 side tərəfi
224 kind mehriban
225 four dörd
226 head baş
227 far uzaqda
228 black qara
229 long uzun
230 both hər ikisi
231 little az
232 house ev
233 since bəri
234 provide təmin etmək
235 service xidmət
236 around ətrafında
237 friend dost
238 important vacibdir
239 father ata
240 sit oturmaq
241 away uzaqda
242 until qədər
243 power güc
244 hour saat
245 game oyunu
246 often tez-tez
247 yet hələ
248 line xətti
249 political siyasi
250 end son
251 among arasında
252 ever heç
253 stand durmaq
254 bad pis
255 lose itirmək
256 however lakin
257 member üzvü
258 pay ödəmək
259 law qanun
260 meet görüşmək
261 car maşın
262 city şəhər
263 almost təxminən
264 include daxildir
265 continue davam edin
266 set dəsti
267 later sonradan
268 community icma
269 name adı
270 five beş
271 once bir dəfə
272 white
273 least ən azı
274 president prezident
275 learn öyrənmək
276 real real
277 change dəyişmək
278 team komanda
279 minute dəqiqə
280 best ən yaxşısı
281 several bir neçə
282 idea fikir
283 kid uşaq
284 body bədən
285 information məlumat
286 nothing heç nə
287 ago əvvəllər
288 lead qurğuşun
289 social sosial
290 understand başa düşmək
291 whether olsun
292 watch baxın
293 together birlikdə
294 follow təqib edin
295 parent valideyn
296 stop dayan
297 face üz
298 anything bir şey
299 create yaratmaq
300 public ictimai
Top