# İngiliscə Azərbaycanca
801 cell hücrə
802 establish qurmaq
803 nice gözəl
804 trial sınaq
805 expert mütəxəssis
806 firm möhkəm
807 Democrat Demokrat
808 radio radio
809 visit ziyarət
810 management idarəetmə
811 avoid çəkinin
812 imagine təsəvvür edin
813 tonight bu axşam
814 huge böyük
815 ball top
816 finish bitirmək
817 yourself özünüz
818 theory nəzəriyyə
819 impact təsir
820 respond cavab verin
821 statement ifadəsi
822 maintain qorumaq
823 charge şarj edin
824 popular məşhur
825 traditional ənənəvi
826 onto üzərinə
827 reveal aşkar etmək
828 direction istiqamət
829 weapon silah
830 employee işçi
831 cultural mədəni
832 contain ehtiva edir
833 peace barış
834 pain ağrı
835 apply müraciət edin
836 measure ölçü
837 wide geniş
838 shake silkələmək
839 fly uçmaq
840 interview reportaj
841 manage idarə etmək
842 chair stul
843 fish balıq
844 particular xüsusi
845 camera kamera
846 structure quruluşu
847 politics siyasət
848 perform ifa etmək
849 weight çəki
850 suddenly birdən
851 discover kəşf etmək
852 candidate namizəd
853 production istehsal
854 treat müalicə etmək
855 trip səyahət
856 evening axşam
857 affect təsir edir
858 inside içəri
859 conference konfrans
860 unit bölmə
861 style tərzi
862 adult yetkin
863 worry narahat
864 range menzil
865 mention qeyd etmək
866 deep dərin
867 edge kənar
868 specific spesifik
869 writer yazıçı
870 trouble dərd
871 necessary zəruri
872 throughout boyunca
873 challenge meydan
874 fear qorxu
875 shoulder çiyin
876 institution qurum
877 middle orta
878 sea dəniz
879 dream yuxu
880 bar bar
881 beautiful gözəl
882 property əmlak
883 instead əvəzinə
884 improve yaxşılaşdırmaq
885 stuff əşyalar
886 detail detal
887 method metodu
888 somebody kimsə
889 magazine jurnal
890 hotel otel
891 soldier əsgər
892 reflect əks etdirir
893 heavy ağır
894 sexual cinsi
895 bag çanta
896 heat istilik
897 marriage evlilik
898 tough sərt
899 sing oxumaq
900 surface səthi
Top