# İngiliscə Azərbaycanca
301 already onsuz da
302 speak danışmaq
303 others digərləri
304 read oxumaq
305 level səviyyə
306 allow icazə verin
307 add əlavə edin
308 office ofis
309 spend sərf etmək
310 door qapı
311 health sağlamlıq
312 person şəxs
313 art incəsənət
314 sure əmin
315 war müharibə
316 history tarixi
317 party tərəf
318 within daxilində
319 grow böyümək
320 result nəticə
321 open açıq
322 morning səhər
323 walk gəzmək
324 reason səbəb
325 low aşağı
326 win qazanmaq
327 research tədqiqat
328 girl qız
329 guy oğlan
330 early erkən
331 food yemək
332 moment an
333 himself özü
334 air hava
335 teacher müəllim
336 force güc
337 offer təklif
338 enough yetər
339 education təhsil
340 across arasında
341 although baxmayaraq
342 remember yadda saxla
343 foot ayaq
344 second ikinci
345 boy oğlan
346 maybe ola bilər
347 toward doğru
348 able bacarır
349 age yaş
350 everything hər şey
351 love sevgi
352 process proses
353 music musiqi
354 including daxil olmaqla
355 consider düşünmək
356 appear görünür
357 actually əslində
358 buy almaq
359 probably yəqin ki
360 human insan
361 wait Gözləmək
362 serve xidmət etmək
363 market bazar
364 die ölmək
365 send göndər
366 expect gözləmək
367 sense mənada
368 build qurmaq
369 stay qalmaq
370 fall düşmək
371 nation Millət
372 plan plan
373 cut kəsmək
374 college kollec
375 interest maraq
376 death ölüm
377 course kurs
378 someone kimsə
379 experience təcrübə
380 behind arxada
381 reach çatmaq
382 local yerli
383 kill öldürmək
384 six altı
385 remain qalmaq
386 effect təsiri
387 yeah bəli
388 suggest təklif
389 class sinif
390 control nəzarət
391 raise yüksəltmək
392 care qayğı
393 perhaps bəlkə
394 late gec
395 hard çətin
396 field sahə
397 else başqa
398 pass keçmək
399 former keçmiş
400 sell satmaq
Top