# İngiliscə Azərbaycanca
401 major əsas
402 sometimes bəzən
403 require tələb edir
404 along boyunca
405 development inkişaf
406 themselves özləri
407 report hesabat
408 role rolu
409 better daha yaxşı
410 economic iqtisadi
411 effort səy
412 decide qərar verin
413 rate dərəcəsi
414 strong güclü
415 possible mümkün
416 heart ürək
417 drug dərman
418 leader lider
419 light işıq
420 voice səs
421 wife arvad
422 whole bütöv
423 police polis
424 mind ağıl
425 finally nəhayət
426 pull çəkmək
427 return qayıtmaq
428 free sərbəst
429 military hərbi
430 price qiymət
431 less az
432 according görə
433 decision qərar
434 explain izah edin
435 son oğul
436 hope ümid
437 develop inkişaf
438 view görünüşü
439 relationship münasibətlər
440 carry aparmaq
441 town qəsəbə
442 road Yol
443 drive sürmək
444 arm qolu
445 true doğru
446 federal federal
447 break fasilə
448 difference fərqlilik
449 thank təşəkkür edirəm
450 receive almaq
451 value dəyəri
452 international beynəlxalq
453 building bina
454 action fəaliyyət
455 full dolu
456 model model
457 join qoşulmaq
458 season Mövsüm
459 society cəmiyyət
460 tax vergi
461 director direktor
462 position mövqe
463 player pleyer
464 agree razılaşmaq
465 especially xüsusilə
466 record qeyd
467 wear köhnəlmək
468 paper kağız
469 special xüsusi
470 space boşluq
471 ground torpaq
472 form forma
473 support dəstək
474 event hadisə
475 official rəsmi
476 whose kimin
477 matter məsələ
478 everyone hər kəs
479 center Mərkəz
480 couple cütlük
481 site Sayt
482 project layihə
483 hit vurdu
484 base baza
485 activity fəaliyyət
486 star ulduz
487 table masa
488 court məhkəmə
489 produce istehsal edir
490 eat yemək
491 teach öyrətmək
492 oil yağ
493 half yarım
494 situation vəziyyət
495 easy asan
496 cost dəyəri
497 industry sənaye
498 figure fiqur
499 street küçə
500 image şəkil
Top