Tapılan ümumi test sayı : 157

Fərdi üslub haqqında aşağıdakılardan biri səhvdir:
A) Fərdi üslubu mövcud ictimai – tarixi şərait yetişdirir
B) Fərdi üslub funksional üslubların çoxunda özünü göstərir
C) Fərdi üslub bu və ya digər fərdin ümumi dünyagörüşü, təfəkkürü ilə yanaşı, dövrü, bir sıra hallarda hətta ovqatı ilə bağlıdır
D) Rəsmi – işgüzar üslubda fərdilik var
Fərdi üslub haqqında fikirlərdən biri düzgündür:
A) Fərdi üslub bəzən bir qrup şair və yazıçıya da aid ola bilər
B) Fərdi üslubun ən qabarıq ifadəsi elmi üslubdur
C) Fərdi üslub bu və ya digər fərdin ümumi dünyagörüşü, təfəkkürü ilə yanaşı, ovqatı ilə bağlı deyil
D) Fərdi üslub funksional üslubların çoxunda özünü göstərmir
Fərdi üslub haqqında düzgün fikirləri seçin:
a) elmi, publisistik üslublarda və məişət üslubunda nitq fərdiliyi öz əksini tapır :
b) məntiqilik, ardıcıllıq, konkretlik fərdi üslubun əsas xüsusiyyətləridir :
c) fərdi üslubu mövcud ictimai – tarixi şərait yetişdirir :
d) fərdi üslubun ən qabarıq ifadəsi bədii üslubdadır :
e) fərdi üslubun ən qabarıq ifadəsi publisistik üslubdadır
A) c,d,e
B) a,c,e
C) a,b,d
D) a,c,d
Fərdi üslub haqqında aşağıdakı  fikirlərdən biri səhvdir:
A) Rəsmi – işgüzar üslubda fərdilik demək olar ki, yoxdur
B) Fərdi üslubu mövcud ictimai – tarixi şərait yetişdirir
C) Fərdi üslubdan başqa heç bir üslubda nitq fərdiliyi olmur
D) Elmi, publisistik üslublarda və məişət üslubunda da nitq fərdiliyi öz əksini tapır
Bu və ya başqa bir görkəmli sənətkara məxsus şifahi, yaxud yazılı nitq xüsusiyyətləri hansı üsluba aiddir?
A) Fərdi
B) Publisistik
C) Elmi
D) Rəsmi – işgüzar
Fərdi üslubun inkişafına ən çox şərait yaradan üslub hansıdır?
A) rəsmi
B) məişət
C) elmi
D) bədii
Nəsiminin dili(üslubu)Füzulinin dilindən (üslubundan) hansı cəhətlərinə görə fərqlənir?
A) müasir söz və ifadələrdən istifadə
B) alınma sözlərin istifadəsinə görə
C) milli sözlərdən istifadəyə görə
D) üsyankarlıq və hürufi terminologiyasına görə
Fərdi üslubun təzahürünə ən az imkan yaradan üslub hansıdır?
A) publisistik
B) bədii
C) elmi
D) rəsmi-işgüzar
E) məişət
Son onilliklərdə elmi üslubun bir qolu yaranmışdır. Onu necə adlandırırlar?
A) elmi kütləvi dil
B) elmi publisistik dil
C) elmi bədii dil
D) elmi rəsmi dil
Əvvəllər bütün üslublar hansı elmin tərkibinə daxil olmuşlar?
A) dilçilik
B) riyaziyyat
C) təbabət
D) fəlsəfə
Biologiya və fizika elmlərinin birləşməsi nəticəsində hansı elm sahəsi yaranmışdır?
A) biofizika
B) zookimya
C) zoofizika
D) biokimya
İnteqrasiya nədir?
A) köçürmə
B) yerdəyişmə
C) ayrılma
D) yaxınlaşma
Diferensiasiya nə deməkdir?
A) ixtisar
B) ayrılma
C) uyğunlaşma
D) birləşmə
Elmi tərcümeyi-hal Aşağıdakılardan hansına yazıla bilər?
A) xarici vətəndaşa
B) alimə
C) idarə rəhbərinə
D) hər hansı bir şəxsə
Bu üslubda nəqli cümlələr əsas olsa da, bəzən nida və sual cümlələrinə də geniş yer verilir. Bu hansı üslubdur?
A) bədii
B) publisist
C) elmi
D) məişət
E) rəsmi-işgüzar
"Mən filankəs... Atam filankəs... Anam filankəs..Qardaşım filankəs"- bu ifadələr hansı işgüzar sənədə aiddir?
A) izahat
B) ərizə
C) məktub
D) tərcümeyi-hal
"Əziz oğlum Nəcəf"! Bu sözlər hansı sənədə aiddir?
A) ərizə
B) məktub
C) tərcümeyi-hal
D) xasiyyətnamə
Aşağıdakı rəsmi sənədlərdən hansılarda obrazlılıq da ola bilər?
A) nazirlərin əmrlərində və notalarda
B) qanun və qərarlarda
C) fərman və bəyanatlarda
D) bəyanat və manifestlərdə
İşgüzar sənədləri rəsmi sənədlərdən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri:
A) İşgüzar sənədlərin həcmcə rəsmi sənədlərə nisbətən böyük olması
B) İşgüzar sənədlərin bir qayda olaraq mütəxəssislər tərəfindən tərtib edilməsi
C) İşgüzar sənədlərdə bəhs olunan məsələ barəsində daha geniş məlumat verilməsi
D) Rəsmi sənədlərdən fərqli olaraq işgüzar sənədlərin xüsusi dövlət əhəmiyyəti daşımaması
İşgüzar sənədlər haqqında aşağıdakılardan biri səhvdir:
A) İşgüzar sənədlərdə bəhs olunan məsələ barəsində daha konkret, daha aydın məlumat verilməsi
B) Ərizə, tərcümeyi – hal, bildiriş, arayış, protokol və s. işgüzar sənədlərə aid edilir
C) İşgüzar sənədlərin mütəxəssislər tərəfindən tərtib edilməsi
D) İşgüzar sənədlər xüsusi dövlət əhəmiyyəti daşımır
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top