Tapılan ümumi test sayı : 156

Hansı fikir “Hara getsə, əlimdən qurtarmayacaq” və “Nə qədər dil tökürsə, xeyri yoxdur” cümlələrinin hər ikisinə aid edilə bilər?
A) Baş cümlələri budaq cümlədən əvvəl işlənmişdir.
B) Qarşılıq-güzəşt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir
C) Tərkibindəki cümlələr genişdir.
D) Tabelilik bağlayıcısı ilə bağlanmışdır
E) Bütün xəbərləri frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuşdur
Biri tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında işlənən məna əlaqələrinə aid deyil:
A) səbəb-nəticə
B) bölüşdürmə
C) aydınlaşdırma
D) iştirak
E) zaman
Feli birləşmələrin əsas tərəfi nə ilə ifadə olunur?
A) felin xəbər şəkli ilə
B) idi, imiş, isə hissəcikləri ilə
C) təsriflənməyən fellər ilə
D) felin təsriflənən formaları ilə
E) felin arzu və şərt şəkilləri ilə
Qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan isim işlənən cümləni tapın:
A) Yaşamaq arzusu o qədər güclü idi ki, Sabirin qarşısını heç nə ala bilməzdi.
B) Ələmdar da həmin yaşlı kişi kimi səkidən çıxmağa məcbur oldu
C) Uşaqlarını birdən-birə elə arzuladı ki, gözləri yaşardı
D) Axşam möhkəm yağış yağdığı üçün məhəllənin küçələri palçıq və su gölməçələri ilə dolmuşdu.
E) Komandiri razı salıb qaranlığın daha da qatılaşmasını gözlədi.
Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə “aldatmaq” mənasını verir?
A) Son vaxtlar ondan gözüm su içmir
B) Dəyirman bildiyini eylər, çax-çax baş aparar
C) Məsmə qaşqabağını sallayıb oturmuşdu.
D) Özünü ələ salırsan, ya məni?
E) Yenə kimin gözünə kül üfürürsən?
Hansı cümlədə “o” əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?
A) O, bu qaçışıyla özündən qaçır
B) O, ömür yolunu azıb, çaşdırıb.
C) O, nağılı bir vaxt Canəli müəllimə Gülrux arvad danışmışdı.
D) O, deyəsən, məni başa düşmədi.
E) O, yenə də yem gətirmək üçün yuvasından aralandı
Bu cümlələrdən birinin xəbəri III şəxsin təkində olur
A) söz-cümlə
B) şəxssiz cümlə
C) adlıq cümlə
D) ümumi şəxsli cümlə
E) qeyri-müəyyən şəxsli cümlə
Ara sözün işləndiyi cümləni göstərin:
A) Sənin dediklərin tamamilə düzdür.
B) Hər dilinə gələn sözü deməli deyilsən
C) Düzdür, sənin dediklərinlə mən də razıyam
D) Güman gələn yerləri ələk-vələk etdilər
E) Yəqin etdim ki, sən düz demirsən
Həmcins təyinli cümləni göstərin:
A) Qaraxanın gözəl, uca qaməti dərddən əyilmişdi.
B) Yox, sən də haqlısan, ey gizli dərdim, Qərəzli, qərəzsiz tələblərinlə
C) Əksinə, çox aydın və sərrast düşünürdü
D) O, atasının tanış və doğma sifətinə baxaraq, yavaş- yavaş qapıya doğru yeridi.
E) Mərmər ağdır, qəm qara.
“Əsəbiləşmək” sözünün frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuş sinonimləri hansı sıradadır
A) hirslənmək, qəzəblənmək, hirsi başına vurmaq
B) ürəyi istəmək, könlündən keçmək, ürəyi getmək
C) cin atına minmək, özündən çıxmaq, zəncir çeynəmək
D) dəridən-qabıqdan çıxmaq, canını oda yaxmaq, dərdə düşmək
E) ağzına çullu dovşan sığmamaq, gözü düşmək, gözünün odunu almaq
Tabeli mürəkkəb cümlələrdən birinin budaq cümləsi qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir
A) Bu qılınc olmasa yeyərlər məni (S.Vurğun)
B) Yazın əvvəli idi ki, Həmid təzə mənzilə köçdü.
C) Mən evə təzəcə çatmışdım ki, qapını döydülər
D) Mənə deyirlər ki, bu il yay çox isti keçəcək.
E) Ona elə gəldi ki, indicə adını çəkəcəklər
“Yarıq, yaralı, yarğan” sözləri haqqında doğru fikirləri seçin: 1.“yar”felindən yaranmış eyniköklü sözlərdir 2.Sözlərin kökü isimlə omonimdir 3.Sözlərin üçü də feldən düzəlmişdir 4.Sözlər morfoloji üsulla yaranmışdır 5.Sözlərin üçü də ┌┐^ sxeminə uyğundur
A) 1, 4
B) 1, 2, 4
C) 3, 5
D) 1, 3, 4
E) 2, 4, 5
Rəsmi sənədlərin dili üçün səciyyəvi hesab oluna bilməz.
A) fikrin birmənalılığı
B) arxaik leksikanın mühafizəsi
C) fikrin yığcamlığı
D) fikrin hüquqi azadlığı
E) geniş izah və analitik şərhdən istifadə
Mürəkkəb adlardan hansıların birinci tərəfi dırnaq içində yazılmalıdır? 1. İstiqlal ordeni 4. Şəhidlər xiyabanı 2. Müəllim qəzeti 5. Abşeron romanı 3. Milli Ordu 6. Koroğlu operası
A) 1, 2, 5, 6
B) 1, 3, 5
C) 1, 3, 5, 6
D) 2, 3, 4
E) 2, 4, 5, 6
“Sizin sənədlər yoxlananda mən də orada idim” – cümləsində təsriflənməyən felin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvi göstərin:
A) təsirsizdir
B) sözdə iki leksik, bir qrammatik şəkilçi işlənmişdir
C) təsdiqdədir
D) feli bağlamadır
E) quruluşca düzəltmədir
Bu iki əməli yazı nümunəsinin başlanğıcı, demək olar ki, eynidir. 1. arayış 3. protokol 5. akt 2. izahat 4. ərizə
A) 2, 3
B) 4, 5
C) 3, 5
D) 2, 4
E) 1, 4
Hansı cümlə mübtəda, tamamlıq, xəbər sxeminə uyğundur?
A) Düzlük hər zaman qızıldan qiymətli hesab olunur.
B) Şərəfli əmək insanı ucaldar.
C) Şirin yalandan acı həqiqət yaxşıdır
D) Düzdür, Nazim, sən haqlısan!
E) Lalə məktubun kimə aid olduğunu bilmirdi.
Mürəkkəb xitab hansıdır?
A) Ancaq ürəyimdə deyirəm yenə: “Ay ürək, buna da gərək mən dözüm....”
B) Könlüm quşu qanad çalmaz sənsiz bir an, Azərbaycan!
C) Dinmə, danışma, yat, bala, Sən deyən olmayıb hələ
D) Ey daşlaşan, torpaqlaşan ulu babam!
E) Gülüm, heyif sənə, heyiflər mənə, Qoruya bilmədim məhəbbətimi...
Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. Xülasə, deməli, müxtəsər….
A) bəlkə
B) heyif
C) deyəsən
D) yəqin
E) qısası
Qoca Deməli bütün bunların heç bir əhəmiyyəti yox imiş dedi bütün səylərimiz əbəs imiş – vasitəsiz nitqdə buraxılmış durğu işarələrinin düzgün ardıcıllığı hansı bənddədir?
A) qoşa nöqtə, vergül, tire, vergül, dırnaq
B) qoşa nöqtə, dırnaq, vergül, vergül, tire, vergül, tire, dırnaq
C) qoşa nöqtə, dırnaq, vergül, vergül, dırnaq
D) qoşa nöqtə, vergül, vergül, tire, vergül
E) vergül, vergül, dırnaq, tire, vergül, dırnaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top