Tapılan ümumi test sayı : 156

Hansı fikir “Hara getsə, əlimdən qurtarmayacaq” və “Nə qədər dil tökürsə, xeyri yoxdur” cümlələrinin hər ikisinə aid edilə bilər?
A) Tabelilik bağlayıcısı ilə bağlanmışdır
B) Baş cümlələri budaq cümlədən əvvəl işlənmişdir.
C) Tərkibindəki cümlələr genişdir.
D) Qarşılıq-güzəşt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir
E) Bütün xəbərləri frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuşdur
Biri tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında işlənən məna əlaqələrinə aid deyil:
A) zaman
B) bölüşdürmə
C) səbəb-nəticə
D) aydınlaşdırma
E) iştirak
Feli birləşmələrin əsas tərəfi nə ilə ifadə olunur?
A) felin arzu və şərt şəkilləri ilə
B) felin təsriflənən formaları ilə
C) təsriflənməyən fellər ilə
D) felin xəbər şəkli ilə
E) idi, imiş, isə hissəcikləri ilə
Qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan isim işlənən cümləni tapın:
A) Uşaqlarını birdən-birə elə arzuladı ki, gözləri yaşardı
B) Yaşamaq arzusu o qədər güclü idi ki, Sabirin qarşısını heç nə ala bilməzdi.
C) Komandiri razı salıb qaranlığın daha da qatılaşmasını gözlədi.
D) Ələmdar da həmin yaşlı kişi kimi səkidən çıxmağa məcbur oldu
E) Axşam möhkəm yağış yağdığı üçün məhəllənin küçələri palçıq və su gölməçələri ilə dolmuşdu.
Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə “aldatmaq” mənasını verir?
A) Yenə kimin gözünə kül üfürürsən?
B) Məsmə qaşqabağını sallayıb oturmuşdu.
C) Dəyirman bildiyini eylər, çax-çax baş aparar
D) Özünü ələ salırsan, ya məni?
E) Son vaxtlar ondan gözüm su içmir
Hansı cümlədə “o” əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?
A) O, deyəsən, məni başa düşmədi.
B) O, ömür yolunu azıb, çaşdırıb.
C) O, nağılı bir vaxt Canəli müəllimə Gülrux arvad danışmışdı.
D) O, bu qaçışıyla özündən qaçır
E) O, yenə də yem gətirmək üçün yuvasından aralandı
Bu cümlələrdən birinin xəbəri III şəxsin təkində olur
A) adlıq cümlə
B) ümumi şəxsli cümlə
C) söz-cümlə
D) qeyri-müəyyən şəxsli cümlə
E) şəxssiz cümlə
Ara sözün işləndiyi cümləni göstərin:
A) Yəqin etdim ki, sən düz demirsən
B) Düzdür, sənin dediklərinlə mən də razıyam
C) Hər dilinə gələn sözü deməli deyilsən
D) Sənin dediklərin tamamilə düzdür.
E) Güman gələn yerləri ələk-vələk etdilər
Həmcins təyinli cümləni göstərin:
A) Əksinə, çox aydın və sərrast düşünürdü
B) Qaraxanın gözəl, uca qaməti dərddən əyilmişdi.
C) Yox, sən də haqlısan, ey gizli dərdim, Qərəzli, qərəzsiz tələblərinlə
D) Mərmər ağdır, qəm qara.
E) O, atasının tanış və doğma sifətinə baxaraq, yavaş- yavaş qapıya doğru yeridi.
“Əsəbiləşmək” sözünün frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuş sinonimləri hansı sıradadır
A) dəridən-qabıqdan çıxmaq, canını oda yaxmaq, dərdə düşmək
B) ürəyi istəmək, könlündən keçmək, ürəyi getmək
C) hirslənmək, qəzəblənmək, hirsi başına vurmaq
D) cin atına minmək, özündən çıxmaq, zəncir çeynəmək
E) ağzına çullu dovşan sığmamaq, gözü düşmək, gözünün odunu almaq
Tabeli mürəkkəb cümlələrdən birinin budaq cümləsi qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir
A) Bu qılınc olmasa yeyərlər məni (S.Vurğun)
B) Mənə deyirlər ki, bu il yay çox isti keçəcək.
C) Mən evə təzəcə çatmışdım ki, qapını döydülər
D) Yazın əvvəli idi ki, Həmid təzə mənzilə köçdü.
E) Ona elə gəldi ki, indicə adını çəkəcəklər
“Yarıq, yaralı, yarğan” sözləri haqqında doğru fikirləri seçin: 1.“yar”felindən yaranmış eyniköklü sözlərdir 2.Sözlərin kökü isimlə omonimdir 3.Sözlərin üçü də feldən düzəlmişdir 4.Sözlər morfoloji üsulla yaranmışdır 5.Sözlərin üçü də ┌┐^ sxeminə uyğundur
A) 1, 2, 4
B) 1, 3, 4
C) 3, 5
D) 1, 4
E) 2, 4, 5
Rəsmi sənədlərin dili üçün səciyyəvi hesab oluna bilməz.
A) fikrin birmənalılığı
B) fikrin hüquqi azadlığı
C) geniş izah və analitik şərhdən istifadə
D) fikrin yığcamlığı
E) arxaik leksikanın mühafizəsi
Mürəkkəb adlardan hansıların birinci tərəfi dırnaq içində yazılmalıdır? 1. İstiqlal ordeni 4. Şəhidlər xiyabanı 2. Müəllim qəzeti 5. Abşeron romanı 3. Milli Ordu 6. Koroğlu operası
A) 1, 3, 5
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 5, 6
D) 1, 2, 5, 6
E) 2, 4, 5, 6
“Sizin sənədlər yoxlananda mən də orada idim” – cümləsində təsriflənməyən felin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvi göstərin:
A) təsirsizdir
B) quruluşca düzəltmədir
C) təsdiqdədir
D) sözdə iki leksik, bir qrammatik şəkilçi işlənmişdir
E) feli bağlamadır
Bu iki əməli yazı nümunəsinin başlanğıcı, demək olar ki, eynidir. 1. arayış 3. protokol 5. akt 2. izahat 4. ərizə
A) 1, 4
B) 3, 5
C) 2, 4
D) 2, 3
E) 4, 5
Hansı cümlə mübtəda, tamamlıq, xəbər sxeminə uyğundur?
A) Düzlük hər zaman qızıldan qiymətli hesab olunur.
B) Şirin yalandan acı həqiqət yaxşıdır
C) Şərəfli əmək insanı ucaldar.
D) Düzdür, Nazim, sən haqlısan!
E) Lalə məktubun kimə aid olduğunu bilmirdi.
Mürəkkəb xitab hansıdır?
A) Dinmə, danışma, yat, bala, Sən deyən olmayıb hələ
B) Könlüm quşu qanad çalmaz sənsiz bir an, Azərbaycan!
C) Gülüm, heyif sənə, heyiflər mənə, Qoruya bilmədim məhəbbətimi...
D) Ancaq ürəyimdə deyirəm yenə: “Ay ürək, buna da gərək mən dözüm....”
E) Ey daşlaşan, torpaqlaşan ulu babam!
Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. Xülasə, deməli, müxtəsər….
A) qısası
B) yəqin
C) bəlkə
D) deyəsən
E) heyif
Qoca Deməli bütün bunların heç bir əhəmiyyəti yox imiş dedi bütün səylərimiz əbəs imiş – vasitəsiz nitqdə buraxılmış durğu işarələrinin düzgün ardıcıllığı hansı bənddədir?
A) qoşa nöqtə, vergül, vergül, tire, vergül
B) qoşa nöqtə, vergül, tire, vergül, dırnaq
C) qoşa nöqtə, dırnaq, vergül, vergül, dırnaq
D) qoşa nöqtə, dırnaq, vergül, vergül, tire, vergül, tire, dırnaq
E) vergül, vergül, dırnaq, tire, vergül, dırnaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top