Tapılan ümumi test sayı : 156

Hansı fikir “Hara getsə, əlimdən qurtarmayacaq” və “Nə qədər dil tökürsə, xeyri yoxdur” cümlələrinin hər ikisinə aid edilə bilər?
A) Tərkibindəki cümlələr genişdir.
B) Tabelilik bağlayıcısı ilə bağlanmışdır
C) Baş cümlələri budaq cümlədən əvvəl işlənmişdir.
D) Qarşılıq-güzəşt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir
E) Bütün xəbərləri frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuşdur
Biri tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında işlənən məna əlaqələrinə aid deyil:
A) aydınlaşdırma
B) zaman
C) iştirak
D) səbəb-nəticə
E) bölüşdürmə
Feli birləşmələrin əsas tərəfi nə ilə ifadə olunur?
A) felin təsriflənən formaları ilə
B) təsriflənməyən fellər ilə
C) felin xəbər şəkli ilə
D) idi, imiş, isə hissəcikləri ilə
E) felin arzu və şərt şəkilləri ilə
Qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan isim işlənən cümləni tapın:
A) Ələmdar da həmin yaşlı kişi kimi səkidən çıxmağa məcbur oldu
B) Komandiri razı salıb qaranlığın daha da qatılaşmasını gözlədi.
C) Yaşamaq arzusu o qədər güclü idi ki, Sabirin qarşısını heç nə ala bilməzdi.
D) Axşam möhkəm yağış yağdığı üçün məhəllənin küçələri palçıq və su gölməçələri ilə dolmuşdu.
E) Uşaqlarını birdən-birə elə arzuladı ki, gözləri yaşardı
Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə “aldatmaq” mənasını verir?
A) Özünü ələ salırsan, ya məni?
B) Son vaxtlar ondan gözüm su içmir
C) Dəyirman bildiyini eylər, çax-çax baş aparar
D) Məsmə qaşqabağını sallayıb oturmuşdu.
E) Yenə kimin gözünə kül üfürürsən?
Hansı cümlədə “o” əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?
A) O, yenə də yem gətirmək üçün yuvasından aralandı
B) O, ömür yolunu azıb, çaşdırıb.
C) O, bu qaçışıyla özündən qaçır
D) O, deyəsən, məni başa düşmədi.
E) O, nağılı bir vaxt Canəli müəllimə Gülrux arvad danışmışdı.
Bu cümlələrdən birinin xəbəri III şəxsin təkində olur
A) söz-cümlə
B) qeyri-müəyyən şəxsli cümlə
C) adlıq cümlə
D) ümumi şəxsli cümlə
E) şəxssiz cümlə
Ara sözün işləndiyi cümləni göstərin:
A) Sənin dediklərin tamamilə düzdür.
B) Güman gələn yerləri ələk-vələk etdilər
C) Yəqin etdim ki, sən düz demirsən
D) Hər dilinə gələn sözü deməli deyilsən
E) Düzdür, sənin dediklərinlə mən də razıyam
Həmcins təyinli cümləni göstərin:
A) Mərmər ağdır, qəm qara.
B) O, atasının tanış və doğma sifətinə baxaraq, yavaş- yavaş qapıya doğru yeridi.
C) Yox, sən də haqlısan, ey gizli dərdim, Qərəzli, qərəzsiz tələblərinlə
D) Qaraxanın gözəl, uca qaməti dərddən əyilmişdi.
E) Əksinə, çox aydın və sərrast düşünürdü
“Əsəbiləşmək” sözünün frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuş sinonimləri hansı sıradadır
A) hirslənmək, qəzəblənmək, hirsi başına vurmaq
B) dəridən-qabıqdan çıxmaq, canını oda yaxmaq, dərdə düşmək
C) cin atına minmək, özündən çıxmaq, zəncir çeynəmək
D) ürəyi istəmək, könlündən keçmək, ürəyi getmək
E) ağzına çullu dovşan sığmamaq, gözü düşmək, gözünün odunu almaq
Tabeli mürəkkəb cümlələrdən birinin budaq cümləsi qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir
A) Mən evə təzəcə çatmışdım ki, qapını döydülər
B) Yazın əvvəli idi ki, Həmid təzə mənzilə köçdü.
C) Bu qılınc olmasa yeyərlər məni (S.Vurğun)
D) Ona elə gəldi ki, indicə adını çəkəcəklər
E) Mənə deyirlər ki, bu il yay çox isti keçəcək.
“Yarıq, yaralı, yarğan” sözləri haqqında doğru fikirləri seçin: 1.“yar”felindən yaranmış eyniköklü sözlərdir 2.Sözlərin kökü isimlə omonimdir 3.Sözlərin üçü də feldən düzəlmişdir 4.Sözlər morfoloji üsulla yaranmışdır 5.Sözlərin üçü də ┌┐^ sxeminə uyğundur
A) 1, 2, 4
B) 3, 5
C) 2, 4, 5
D) 1, 3, 4
E) 1, 4
Rəsmi sənədlərin dili üçün səciyyəvi hesab oluna bilməz.
A) fikrin yığcamlığı
B) fikrin birmənalılığı
C) arxaik leksikanın mühafizəsi
D) geniş izah və analitik şərhdən istifadə
E) fikrin hüquqi azadlığı
Mürəkkəb adlardan hansıların birinci tərəfi dırnaq içində yazılmalıdır? 1. İstiqlal ordeni 4. Şəhidlər xiyabanı 2. Müəllim qəzeti 5. Abşeron romanı 3. Milli Ordu 6. Koroğlu operası
A) 2, 4, 5, 6
B) 1, 3, 5, 6
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 5
E) 1, 2, 5, 6
“Sizin sənədlər yoxlananda mən də orada idim” – cümləsində təsriflənməyən felin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvi göstərin:
A) quruluşca düzəltmədir
B) sözdə iki leksik, bir qrammatik şəkilçi işlənmişdir
C) təsdiqdədir
D) təsirsizdir
E) feli bağlamadır
Bu iki əməli yazı nümunəsinin başlanğıcı, demək olar ki, eynidir. 1. arayış 3. protokol 5. akt 2. izahat 4. ərizə
A) 1, 4
B) 4, 5
C) 2, 4
D) 3, 5
E) 2, 3
Hansı cümlə mübtəda, tamamlıq, xəbər sxeminə uyğundur?
A) Şərəfli əmək insanı ucaldar.
B) Şirin yalandan acı həqiqət yaxşıdır
C) Düzlük hər zaman qızıldan qiymətli hesab olunur.
D) Lalə məktubun kimə aid olduğunu bilmirdi.
E) Düzdür, Nazim, sən haqlısan!
Mürəkkəb xitab hansıdır?
A) Ey daşlaşan, torpaqlaşan ulu babam!
B) Dinmə, danışma, yat, bala, Sən deyən olmayıb hələ
C) Ancaq ürəyimdə deyirəm yenə: “Ay ürək, buna da gərək mən dözüm....”
D) Gülüm, heyif sənə, heyiflər mənə, Qoruya bilmədim məhəbbətimi...
E) Könlüm quşu qanad çalmaz sənsiz bir an, Azərbaycan!
Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. Xülasə, deməli, müxtəsər….
A) yəqin
B) heyif
C) deyəsən
D) bəlkə
E) qısası
Qoca Deməli bütün bunların heç bir əhəmiyyəti yox imiş dedi bütün səylərimiz əbəs imiş – vasitəsiz nitqdə buraxılmış durğu işarələrinin düzgün ardıcıllığı hansı bənddədir?
A) qoşa nöqtə, vergül, tire, vergül, dırnaq
B) qoşa nöqtə, dırnaq, vergül, vergül, dırnaq
C) qoşa nöqtə, vergül, vergül, tire, vergül
D) vergül, vergül, dırnaq, tire, vergül, dırnaq
E) qoşa nöqtə, dırnaq, vergül, vergül, tire, vergül, tire, dırnaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top