Tapılan ümumi test sayı : 156

Hansı fikir “Hara getsə, əlimdən qurtarmayacaq” və “Nə qədər dil tökürsə, xeyri yoxdur” cümlələrinin hər ikisinə aid edilə bilər?
A) Bütün xəbərləri frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuşdur
B) Qarşılıq-güzəşt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir
C) Baş cümlələri budaq cümlədən əvvəl işlənmişdir.
D) Tərkibindəki cümlələr genişdir.
E) Tabelilik bağlayıcısı ilə bağlanmışdır
Biri tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında işlənən məna əlaqələrinə aid deyil:
A) iştirak
B) aydınlaşdırma
C) bölüşdürmə
D) zaman
E) səbəb-nəticə
Feli birləşmələrin əsas tərəfi nə ilə ifadə olunur?
A) təsriflənməyən fellər ilə
B) felin təsriflənən formaları ilə
C) felin arzu və şərt şəkilləri ilə
D) idi, imiş, isə hissəcikləri ilə
E) felin xəbər şəkli ilə
Qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan isim işlənən cümləni tapın:
A) Komandiri razı salıb qaranlığın daha da qatılaşmasını gözlədi.
B) Yaşamaq arzusu o qədər güclü idi ki, Sabirin qarşısını heç nə ala bilməzdi.
C) Ələmdar da həmin yaşlı kişi kimi səkidən çıxmağa məcbur oldu
D) Uşaqlarını birdən-birə elə arzuladı ki, gözləri yaşardı
E) Axşam möhkəm yağış yağdığı üçün məhəllənin küçələri palçıq və su gölməçələri ilə dolmuşdu.
Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə “aldatmaq” mənasını verir?
A) Özünü ələ salırsan, ya məni?
B) Son vaxtlar ondan gözüm su içmir
C) Məsmə qaşqabağını sallayıb oturmuşdu.
D) Dəyirman bildiyini eylər, çax-çax baş aparar
E) Yenə kimin gözünə kül üfürürsən?
Hansı cümlədə “o” əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?
A) O, ömür yolunu azıb, çaşdırıb.
B) O, deyəsən, məni başa düşmədi.
C) O, nağılı bir vaxt Canəli müəllimə Gülrux arvad danışmışdı.
D) O, bu qaçışıyla özündən qaçır
E) O, yenə də yem gətirmək üçün yuvasından aralandı
Bu cümlələrdən birinin xəbəri III şəxsin təkində olur
A) adlıq cümlə
B) ümumi şəxsli cümlə
C) şəxssiz cümlə
D) söz-cümlə
E) qeyri-müəyyən şəxsli cümlə
Ara sözün işləndiyi cümləni göstərin:
A) Sənin dediklərin tamamilə düzdür.
B) Düzdür, sənin dediklərinlə mən də razıyam
C) Hər dilinə gələn sözü deməli deyilsən
D) Yəqin etdim ki, sən düz demirsən
E) Güman gələn yerləri ələk-vələk etdilər
Həmcins təyinli cümləni göstərin:
A) Yox, sən də haqlısan, ey gizli dərdim, Qərəzli, qərəzsiz tələblərinlə
B) Qaraxanın gözəl, uca qaməti dərddən əyilmişdi.
C) Əksinə, çox aydın və sərrast düşünürdü
D) O, atasının tanış və doğma sifətinə baxaraq, yavaş- yavaş qapıya doğru yeridi.
E) Mərmər ağdır, qəm qara.
“Əsəbiləşmək” sözünün frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuş sinonimləri hansı sıradadır
A) hirslənmək, qəzəblənmək, hirsi başına vurmaq
B) dəridən-qabıqdan çıxmaq, canını oda yaxmaq, dərdə düşmək
C) cin atına minmək, özündən çıxmaq, zəncir çeynəmək
D) ağzına çullu dovşan sığmamaq, gözü düşmək, gözünün odunu almaq
E) ürəyi istəmək, könlündən keçmək, ürəyi getmək
Tabeli mürəkkəb cümlələrdən birinin budaq cümləsi qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir
A) Mən evə təzəcə çatmışdım ki, qapını döydülər
B) Yazın əvvəli idi ki, Həmid təzə mənzilə köçdü.
C) Bu qılınc olmasa yeyərlər məni (S.Vurğun)
D) Ona elə gəldi ki, indicə adını çəkəcəklər
E) Mənə deyirlər ki, bu il yay çox isti keçəcək.
“Yarıq, yaralı, yarğan” sözləri haqqında doğru fikirləri seçin: 1.“yar”felindən yaranmış eyniköklü sözlərdir 2.Sözlərin kökü isimlə omonimdir 3.Sözlərin üçü də feldən düzəlmişdir 4.Sözlər morfoloji üsulla yaranmışdır 5.Sözlərin üçü də ┌┐^ sxeminə uyğundur
A) 1, 3, 4
B) 1, 4
C) 3, 5
D) 1, 2, 4
E) 2, 4, 5
Rəsmi sənədlərin dili üçün səciyyəvi hesab oluna bilməz.
A) fikrin yığcamlığı
B) fikrin hüquqi azadlığı
C) geniş izah və analitik şərhdən istifadə
D) fikrin birmənalılığı
E) arxaik leksikanın mühafizəsi
Mürəkkəb adlardan hansıların birinci tərəfi dırnaq içində yazılmalıdır? 1. İstiqlal ordeni 4. Şəhidlər xiyabanı 2. Müəllim qəzeti 5. Abşeron romanı 3. Milli Ordu 6. Koroğlu operası
A) 1, 3, 5
B) 2, 4, 5, 6
C) 1, 2, 5, 6
D) 2, 3, 4
E) 1, 3, 5, 6
“Sizin sənədlər yoxlananda mən də orada idim” – cümləsində təsriflənməyən felin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvi göstərin:
A) təsirsizdir
B) quruluşca düzəltmədir
C) sözdə iki leksik, bir qrammatik şəkilçi işlənmişdir
D) feli bağlamadır
E) təsdiqdədir
Bu iki əməli yazı nümunəsinin başlanğıcı, demək olar ki, eynidir. 1. arayış 3. protokol 5. akt 2. izahat 4. ərizə
A) 3, 5
B) 4, 5
C) 1, 4
D) 2, 4
E) 2, 3
Hansı cümlə mübtəda, tamamlıq, xəbər sxeminə uyğundur?
A) Lalə məktubun kimə aid olduğunu bilmirdi.
B) Düzdür, Nazim, sən haqlısan!
C) Şərəfli əmək insanı ucaldar.
D) Şirin yalandan acı həqiqət yaxşıdır
E) Düzlük hər zaman qızıldan qiymətli hesab olunur.
Mürəkkəb xitab hansıdır?
A) Dinmə, danışma, yat, bala, Sən deyən olmayıb hələ
B) Könlüm quşu qanad çalmaz sənsiz bir an, Azərbaycan!
C) Gülüm, heyif sənə, heyiflər mənə, Qoruya bilmədim məhəbbətimi...
D) Ancaq ürəyimdə deyirəm yenə: “Ay ürək, buna da gərək mən dözüm....”
E) Ey daşlaşan, torpaqlaşan ulu babam!
Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. Xülasə, deməli, müxtəsər….
A) heyif
B) deyəsən
C) bəlkə
D) yəqin
E) qısası
Qoca Deməli bütün bunların heç bir əhəmiyyəti yox imiş dedi bütün səylərimiz əbəs imiş – vasitəsiz nitqdə buraxılmış durğu işarələrinin düzgün ardıcıllığı hansı bənddədir?
A) qoşa nöqtə, dırnaq, vergül, vergül, tire, vergül, tire, dırnaq
B) vergül, vergül, dırnaq, tire, vergül, dırnaq
C) qoşa nöqtə, dırnaq, vergül, vergül, dırnaq
D) qoşa nöqtə, vergül, tire, vergül, dırnaq
E) qoşa nöqtə, vergül, vergül, tire, vergül
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top