Tapılan ümumi test sayı : 156

Hansı fikir “Hara getsə, əlimdən qurtarmayacaq” və “Nə qədər dil tökürsə, xeyri yoxdur” cümlələrinin hər ikisinə aid edilə bilər?
A) Tabelilik bağlayıcısı ilə bağlanmışdır
B) Bütün xəbərləri frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuşdur
C) Qarşılıq-güzəşt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir
D) Tərkibindəki cümlələr genişdir.
E) Baş cümlələri budaq cümlədən əvvəl işlənmişdir.
Biri tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında işlənən məna əlaqələrinə aid deyil:
A) iştirak
B) bölüşdürmə
C) səbəb-nəticə
D) aydınlaşdırma
E) zaman
Feli birləşmələrin əsas tərəfi nə ilə ifadə olunur?
A) felin xəbər şəkli ilə
B) təsriflənməyən fellər ilə
C) felin arzu və şərt şəkilləri ilə
D) idi, imiş, isə hissəcikləri ilə
E) felin təsriflənən formaları ilə
Qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan isim işlənən cümləni tapın:
A) Uşaqlarını birdən-birə elə arzuladı ki, gözləri yaşardı
B) Ələmdar da həmin yaşlı kişi kimi səkidən çıxmağa məcbur oldu
C) Yaşamaq arzusu o qədər güclü idi ki, Sabirin qarşısını heç nə ala bilməzdi.
D) Komandiri razı salıb qaranlığın daha da qatılaşmasını gözlədi.
E) Axşam möhkəm yağış yağdığı üçün məhəllənin küçələri palçıq və su gölməçələri ilə dolmuşdu.
Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə “aldatmaq” mənasını verir?
A) Özünü ələ salırsan, ya məni?
B) Məsmə qaşqabağını sallayıb oturmuşdu.
C) Yenə kimin gözünə kül üfürürsən?
D) Dəyirman bildiyini eylər, çax-çax baş aparar
E) Son vaxtlar ondan gözüm su içmir
Hansı cümlədə “o” əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?
A) O, ömür yolunu azıb, çaşdırıb.
B) O, bu qaçışıyla özündən qaçır
C) O, nağılı bir vaxt Canəli müəllimə Gülrux arvad danışmışdı.
D) O, deyəsən, məni başa düşmədi.
E) O, yenə də yem gətirmək üçün yuvasından aralandı
Bu cümlələrdən birinin xəbəri III şəxsin təkində olur
A) adlıq cümlə
B) qeyri-müəyyən şəxsli cümlə
C) söz-cümlə
D) şəxssiz cümlə
E) ümumi şəxsli cümlə
Ara sözün işləndiyi cümləni göstərin:
A) Yəqin etdim ki, sən düz demirsən
B) Hər dilinə gələn sözü deməli deyilsən
C) Güman gələn yerləri ələk-vələk etdilər
D) Düzdür, sənin dediklərinlə mən də razıyam
E) Sənin dediklərin tamamilə düzdür.
Həmcins təyinli cümləni göstərin:
A) Qaraxanın gözəl, uca qaməti dərddən əyilmişdi.
B) Mərmər ağdır, qəm qara.
C) Əksinə, çox aydın və sərrast düşünürdü
D) Yox, sən də haqlısan, ey gizli dərdim, Qərəzli, qərəzsiz tələblərinlə
E) O, atasının tanış və doğma sifətinə baxaraq, yavaş- yavaş qapıya doğru yeridi.
“Əsəbiləşmək” sözünün frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuş sinonimləri hansı sıradadır
A) ağzına çullu dovşan sığmamaq, gözü düşmək, gözünün odunu almaq
B) dəridən-qabıqdan çıxmaq, canını oda yaxmaq, dərdə düşmək
C) ürəyi istəmək, könlündən keçmək, ürəyi getmək
D) cin atına minmək, özündən çıxmaq, zəncir çeynəmək
E) hirslənmək, qəzəblənmək, hirsi başına vurmaq
Tabeli mürəkkəb cümlələrdən birinin budaq cümləsi qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir
A) Yazın əvvəli idi ki, Həmid təzə mənzilə köçdü.
B) Mən evə təzəcə çatmışdım ki, qapını döydülər
C) Bu qılınc olmasa yeyərlər məni (S.Vurğun)
D) Ona elə gəldi ki, indicə adını çəkəcəklər
E) Mənə deyirlər ki, bu il yay çox isti keçəcək.
“Yarıq, yaralı, yarğan” sözləri haqqında doğru fikirləri seçin: 1.“yar”felindən yaranmış eyniköklü sözlərdir 2.Sözlərin kökü isimlə omonimdir 3.Sözlərin üçü də feldən düzəlmişdir 4.Sözlər morfoloji üsulla yaranmışdır 5.Sözlərin üçü də ┌┐^ sxeminə uyğundur
A) 1, 2, 4
B) 3, 5
C) 2, 4, 5
D) 1, 4
E) 1, 3, 4
Rəsmi sənədlərin dili üçün səciyyəvi hesab oluna bilməz.
A) fikrin birmənalılığı
B) fikrin yığcamlığı
C) fikrin hüquqi azadlığı
D) arxaik leksikanın mühafizəsi
E) geniş izah və analitik şərhdən istifadə
Mürəkkəb adlardan hansıların birinci tərəfi dırnaq içində yazılmalıdır? 1. İstiqlal ordeni 4. Şəhidlər xiyabanı 2. Müəllim qəzeti 5. Abşeron romanı 3. Milli Ordu 6. Koroğlu operası
A) 1, 3, 5, 6
B) 1, 3, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 5, 6
E) 2, 4, 5, 6
“Sizin sənədlər yoxlananda mən də orada idim” – cümləsində təsriflənməyən felin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvi göstərin:
A) quruluşca düzəltmədir
B) təsdiqdədir
C) sözdə iki leksik, bir qrammatik şəkilçi işlənmişdir
D) feli bağlamadır
E) təsirsizdir
Bu iki əməli yazı nümunəsinin başlanğıcı, demək olar ki, eynidir. 1. arayış 3. protokol 5. akt 2. izahat 4. ərizə
A) 2, 4
B) 1, 4
C) 4, 5
D) 3, 5
E) 2, 3
Hansı cümlə mübtəda, tamamlıq, xəbər sxeminə uyğundur?
A) Düzdür, Nazim, sən haqlısan!
B) Lalə məktubun kimə aid olduğunu bilmirdi.
C) Şərəfli əmək insanı ucaldar.
D) Şirin yalandan acı həqiqət yaxşıdır
E) Düzlük hər zaman qızıldan qiymətli hesab olunur.
Mürəkkəb xitab hansıdır?
A) Gülüm, heyif sənə, heyiflər mənə, Qoruya bilmədim məhəbbətimi...
B) Könlüm quşu qanad çalmaz sənsiz bir an, Azərbaycan!
C) Dinmə, danışma, yat, bala, Sən deyən olmayıb hələ
D) Ancaq ürəyimdə deyirəm yenə: “Ay ürək, buna da gərək mən dözüm....”
E) Ey daşlaşan, torpaqlaşan ulu babam!
Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. Xülasə, deməli, müxtəsər….
A) bəlkə
B) deyəsən
C) qısası
D) heyif
E) yəqin
Qoca Deməli bütün bunların heç bir əhəmiyyəti yox imiş dedi bütün səylərimiz əbəs imiş – vasitəsiz nitqdə buraxılmış durğu işarələrinin düzgün ardıcıllığı hansı bənddədir?
A) vergül, vergül, dırnaq, tire, vergül, dırnaq
B) qoşa nöqtə, vergül, tire, vergül, dırnaq
C) qoşa nöqtə, dırnaq, vergül, vergül, tire, vergül, tire, dırnaq
D) qoşa nöqtə, vergül, vergül, tire, vergül
E) qoşa nöqtə, dırnaq, vergül, vergül, dırnaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top