Tapılan ümumi test sayı : 156

Hansı fikir “Hara getsə, əlimdən qurtarmayacaq” və “Nə qədər dil tökürsə, xeyri yoxdur” cümlələrinin hər ikisinə aid edilə bilər?
A) Qarşılıq-güzəşt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir
B) Baş cümlələri budaq cümlədən əvvəl işlənmişdir.
C) Bütün xəbərləri frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuşdur
D) Tərkibindəki cümlələr genişdir.
E) Tabelilik bağlayıcısı ilə bağlanmışdır
Biri tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında işlənən məna əlaqələrinə aid deyil:
A) zaman
B) bölüşdürmə
C) səbəb-nəticə
D) iştirak
E) aydınlaşdırma
Feli birləşmələrin əsas tərəfi nə ilə ifadə olunur?
A) təsriflənməyən fellər ilə
B) felin xəbər şəkli ilə
C) felin təsriflənən formaları ilə
D) idi, imiş, isə hissəcikləri ilə
E) felin arzu və şərt şəkilləri ilə
Qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan isim işlənən cümləni tapın:
A) Komandiri razı salıb qaranlığın daha da qatılaşmasını gözlədi.
B) Uşaqlarını birdən-birə elə arzuladı ki, gözləri yaşardı
C) Axşam möhkəm yağış yağdığı üçün məhəllənin küçələri palçıq və su gölməçələri ilə dolmuşdu.
D) Ələmdar da həmin yaşlı kişi kimi səkidən çıxmağa məcbur oldu
E) Yaşamaq arzusu o qədər güclü idi ki, Sabirin qarşısını heç nə ala bilməzdi.
Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə “aldatmaq” mənasını verir?
A) Dəyirman bildiyini eylər, çax-çax baş aparar
B) Yenə kimin gözünə kül üfürürsən?
C) Özünü ələ salırsan, ya məni?
D) Məsmə qaşqabağını sallayıb oturmuşdu.
E) Son vaxtlar ondan gözüm su içmir
Hansı cümlədə “o” əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?
A) O, yenə də yem gətirmək üçün yuvasından aralandı
B) O, bu qaçışıyla özündən qaçır
C) O, nağılı bir vaxt Canəli müəllimə Gülrux arvad danışmışdı.
D) O, ömür yolunu azıb, çaşdırıb.
E) O, deyəsən, məni başa düşmədi.
Bu cümlələrdən birinin xəbəri III şəxsin təkində olur
A) adlıq cümlə
B) şəxssiz cümlə
C) söz-cümlə
D) ümumi şəxsli cümlə
E) qeyri-müəyyən şəxsli cümlə
Ara sözün işləndiyi cümləni göstərin:
A) Hər dilinə gələn sözü deməli deyilsən
B) Güman gələn yerləri ələk-vələk etdilər
C) Düzdür, sənin dediklərinlə mən də razıyam
D) Yəqin etdim ki, sən düz demirsən
E) Sənin dediklərin tamamilə düzdür.
Həmcins təyinli cümləni göstərin:
A) Yox, sən də haqlısan, ey gizli dərdim, Qərəzli, qərəzsiz tələblərinlə
B) Qaraxanın gözəl, uca qaməti dərddən əyilmişdi.
C) Əksinə, çox aydın və sərrast düşünürdü
D) Mərmər ağdır, qəm qara.
E) O, atasının tanış və doğma sifətinə baxaraq, yavaş- yavaş qapıya doğru yeridi.
“Əsəbiləşmək” sözünün frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuş sinonimləri hansı sıradadır
A) dəridən-qabıqdan çıxmaq, canını oda yaxmaq, dərdə düşmək
B) ürəyi istəmək, könlündən keçmək, ürəyi getmək
C) ağzına çullu dovşan sığmamaq, gözü düşmək, gözünün odunu almaq
D) cin atına minmək, özündən çıxmaq, zəncir çeynəmək
E) hirslənmək, qəzəblənmək, hirsi başına vurmaq
Tabeli mürəkkəb cümlələrdən birinin budaq cümləsi qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir
A) Yazın əvvəli idi ki, Həmid təzə mənzilə köçdü.
B) Bu qılınc olmasa yeyərlər məni (S.Vurğun)
C) Ona elə gəldi ki, indicə adını çəkəcəklər
D) Mən evə təzəcə çatmışdım ki, qapını döydülər
E) Mənə deyirlər ki, bu il yay çox isti keçəcək.
“Yarıq, yaralı, yarğan” sözləri haqqında doğru fikirləri seçin: 1.“yar”felindən yaranmış eyniköklü sözlərdir 2.Sözlərin kökü isimlə omonimdir 3.Sözlərin üçü də feldən düzəlmişdir 4.Sözlər morfoloji üsulla yaranmışdır 5.Sözlərin üçü də ┌┐^ sxeminə uyğundur
A) 1, 4
B) 1, 2, 4
C) 2, 4, 5
D) 1, 3, 4
E) 3, 5
Rəsmi sənədlərin dili üçün səciyyəvi hesab oluna bilməz.
A) arxaik leksikanın mühafizəsi
B) fikrin hüquqi azadlığı
C) geniş izah və analitik şərhdən istifadə
D) fikrin birmənalılığı
E) fikrin yığcamlığı
Mürəkkəb adlardan hansıların birinci tərəfi dırnaq içində yazılmalıdır? 1. İstiqlal ordeni 4. Şəhidlər xiyabanı 2. Müəllim qəzeti 5. Abşeron romanı 3. Milli Ordu 6. Koroğlu operası
A) 1, 3, 5, 6
B) 1, 2, 5, 6
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 5
E) 2, 4, 5, 6
“Sizin sənədlər yoxlananda mən də orada idim” – cümləsində təsriflənməyən felin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvi göstərin:
A) təsdiqdədir
B) təsirsizdir
C) sözdə iki leksik, bir qrammatik şəkilçi işlənmişdir
D) feli bağlamadır
E) quruluşca düzəltmədir
Bu iki əməli yazı nümunəsinin başlanğıcı, demək olar ki, eynidir. 1. arayış 3. protokol 5. akt 2. izahat 4. ərizə
A) 1, 4
B) 2, 4
C) 3, 5
D) 2, 3
E) 4, 5
Hansı cümlə mübtəda, tamamlıq, xəbər sxeminə uyğundur?
A) Düzdür, Nazim, sən haqlısan!
B) Şərəfli əmək insanı ucaldar.
C) Lalə məktubun kimə aid olduğunu bilmirdi.
D) Düzlük hər zaman qızıldan qiymətli hesab olunur.
E) Şirin yalandan acı həqiqət yaxşıdır
Mürəkkəb xitab hansıdır?
A) Könlüm quşu qanad çalmaz sənsiz bir an, Azərbaycan!
B) Gülüm, heyif sənə, heyiflər mənə, Qoruya bilmədim məhəbbətimi...
C) Dinmə, danışma, yat, bala, Sən deyən olmayıb hələ
D) Ey daşlaşan, torpaqlaşan ulu babam!
E) Ancaq ürəyimdə deyirəm yenə: “Ay ürək, buna da gərək mən dözüm....”
Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. Xülasə, deməli, müxtəsər….
A) qısası
B) heyif
C) yəqin
D) deyəsən
E) bəlkə
Qoca Deməli bütün bunların heç bir əhəmiyyəti yox imiş dedi bütün səylərimiz əbəs imiş – vasitəsiz nitqdə buraxılmış durğu işarələrinin düzgün ardıcıllığı hansı bənddədir?
A) qoşa nöqtə, vergül, tire, vergül, dırnaq
B) qoşa nöqtə, vergül, vergül, tire, vergül
C) vergül, vergül, dırnaq, tire, vergül, dırnaq
D) qoşa nöqtə, dırnaq, vergül, vergül, dırnaq
E) qoşa nöqtə, dırnaq, vergül, vergül, tire, vergül, tire, dırnaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top