Tapılan ümumi test sayı : 156

Hansı fikir “Hara getsə, əlimdən qurtarmayacaq” və “Nə qədər dil tökürsə, xeyri yoxdur” cümlələrinin hər ikisinə aid edilə bilər?
A) Tərkibindəki cümlələr genişdir.
B) Tabelilik bağlayıcısı ilə bağlanmışdır
C) Qarşılıq-güzəşt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir
D) Baş cümlələri budaq cümlədən əvvəl işlənmişdir.
E) Bütün xəbərləri frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuşdur
Biri tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında işlənən məna əlaqələrinə aid deyil:
A) aydınlaşdırma
B) bölüşdürmə
C) səbəb-nəticə
D) iştirak
E) zaman
Feli birləşmələrin əsas tərəfi nə ilə ifadə olunur?
A) idi, imiş, isə hissəcikləri ilə
B) felin təsriflənən formaları ilə
C) təsriflənməyən fellər ilə
D) felin arzu və şərt şəkilləri ilə
E) felin xəbər şəkli ilə
Qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan isim işlənən cümləni tapın:
A) Komandiri razı salıb qaranlığın daha da qatılaşmasını gözlədi.
B) Ələmdar da həmin yaşlı kişi kimi səkidən çıxmağa məcbur oldu
C) Axşam möhkəm yağış yağdığı üçün məhəllənin küçələri palçıq və su gölməçələri ilə dolmuşdu.
D) Yaşamaq arzusu o qədər güclü idi ki, Sabirin qarşısını heç nə ala bilməzdi.
E) Uşaqlarını birdən-birə elə arzuladı ki, gözləri yaşardı
Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə “aldatmaq” mənasını verir?
A) Özünü ələ salırsan, ya məni?
B) Yenə kimin gözünə kül üfürürsən?
C) Məsmə qaşqabağını sallayıb oturmuşdu.
D) Dəyirman bildiyini eylər, çax-çax baş aparar
E) Son vaxtlar ondan gözüm su içmir
Hansı cümlədə “o” əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?
A) O, nağılı bir vaxt Canəli müəllimə Gülrux arvad danışmışdı.
B) O, ömür yolunu azıb, çaşdırıb.
C) O, deyəsən, məni başa düşmədi.
D) O, bu qaçışıyla özündən qaçır
E) O, yenə də yem gətirmək üçün yuvasından aralandı
Bu cümlələrdən birinin xəbəri III şəxsin təkində olur
A) adlıq cümlə
B) qeyri-müəyyən şəxsli cümlə
C) şəxssiz cümlə
D) söz-cümlə
E) ümumi şəxsli cümlə
Ara sözün işləndiyi cümləni göstərin:
A) Sənin dediklərin tamamilə düzdür.
B) Düzdür, sənin dediklərinlə mən də razıyam
C) Güman gələn yerləri ələk-vələk etdilər
D) Hər dilinə gələn sözü deməli deyilsən
E) Yəqin etdim ki, sən düz demirsən
Həmcins təyinli cümləni göstərin:
A) O, atasının tanış və doğma sifətinə baxaraq, yavaş- yavaş qapıya doğru yeridi.
B) Qaraxanın gözəl, uca qaməti dərddən əyilmişdi.
C) Mərmər ağdır, qəm qara.
D) Əksinə, çox aydın və sərrast düşünürdü
E) Yox, sən də haqlısan, ey gizli dərdim, Qərəzli, qərəzsiz tələblərinlə
“Əsəbiləşmək” sözünün frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuş sinonimləri hansı sıradadır
A) dəridən-qabıqdan çıxmaq, canını oda yaxmaq, dərdə düşmək
B) ürəyi istəmək, könlündən keçmək, ürəyi getmək
C) hirslənmək, qəzəblənmək, hirsi başına vurmaq
D) cin atına minmək, özündən çıxmaq, zəncir çeynəmək
E) ağzına çullu dovşan sığmamaq, gözü düşmək, gözünün odunu almaq
Tabeli mürəkkəb cümlələrdən birinin budaq cümləsi qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir
A) Bu qılınc olmasa yeyərlər məni (S.Vurğun)
B) Mən evə təzəcə çatmışdım ki, qapını döydülər
C) Ona elə gəldi ki, indicə adını çəkəcəklər
D) Mənə deyirlər ki, bu il yay çox isti keçəcək.
E) Yazın əvvəli idi ki, Həmid təzə mənzilə köçdü.
“Yarıq, yaralı, yarğan” sözləri haqqında doğru fikirləri seçin: 1.“yar”felindən yaranmış eyniköklü sözlərdir 2.Sözlərin kökü isimlə omonimdir 3.Sözlərin üçü də feldən düzəlmişdir 4.Sözlər morfoloji üsulla yaranmışdır 5.Sözlərin üçü də ┌┐^ sxeminə uyğundur
A) 3, 5
B) 1, 3, 4
C) 1, 4
D) 2, 4, 5
E) 1, 2, 4
Rəsmi sənədlərin dili üçün səciyyəvi hesab oluna bilməz.
A) fikrin yığcamlığı
B) geniş izah və analitik şərhdən istifadə
C) fikrin birmənalılığı
D) fikrin hüquqi azadlığı
E) arxaik leksikanın mühafizəsi
Mürəkkəb adlardan hansıların birinci tərəfi dırnaq içində yazılmalıdır? 1. İstiqlal ordeni 4. Şəhidlər xiyabanı 2. Müəllim qəzeti 5. Abşeron romanı 3. Milli Ordu 6. Koroğlu operası
A) 1, 3, 5, 6
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 5
D) 2, 4, 5, 6
E) 1, 2, 5, 6
“Sizin sənədlər yoxlananda mən də orada idim” – cümləsində təsriflənməyən felin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvi göstərin:
A) feli bağlamadır
B) quruluşca düzəltmədir
C) təsirsizdir
D) təsdiqdədir
E) sözdə iki leksik, bir qrammatik şəkilçi işlənmişdir
Bu iki əməli yazı nümunəsinin başlanğıcı, demək olar ki, eynidir. 1. arayış 3. protokol 5. akt 2. izahat 4. ərizə
A) 2, 3
B) 2, 4
C) 4, 5
D) 3, 5
E) 1, 4
Hansı cümlə mübtəda, tamamlıq, xəbər sxeminə uyğundur?
A) Şirin yalandan acı həqiqət yaxşıdır
B) Şərəfli əmək insanı ucaldar.
C) Düzdür, Nazim, sən haqlısan!
D) Düzlük hər zaman qızıldan qiymətli hesab olunur.
E) Lalə məktubun kimə aid olduğunu bilmirdi.
Mürəkkəb xitab hansıdır?
A) Könlüm quşu qanad çalmaz sənsiz bir an, Azərbaycan!
B) Dinmə, danışma, yat, bala, Sən deyən olmayıb hələ
C) Ancaq ürəyimdə deyirəm yenə: “Ay ürək, buna da gərək mən dözüm....”
D) Ey daşlaşan, torpaqlaşan ulu babam!
E) Gülüm, heyif sənə, heyiflər mənə, Qoruya bilmədim məhəbbətimi...
Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. Xülasə, deməli, müxtəsər….
A) qısası
B) yəqin
C) bəlkə
D) heyif
E) deyəsən
Qoca Deməli bütün bunların heç bir əhəmiyyəti yox imiş dedi bütün səylərimiz əbəs imiş – vasitəsiz nitqdə buraxılmış durğu işarələrinin düzgün ardıcıllığı hansı bənddədir?
A) qoşa nöqtə, dırnaq, vergül, vergül, tire, vergül, tire, dırnaq
B) qoşa nöqtə, vergül, vergül, tire, vergül
C) qoşa nöqtə, dırnaq, vergül, vergül, dırnaq
D) qoşa nöqtə, vergül, tire, vergül, dırnaq
E) vergül, vergül, dırnaq, tire, vergül, dırnaq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top