Tapılan ümumi test sayı : 220

S.Ə.Şirvaninin yaradıcılığı ilə bağlı fikrilərdən biri səhvdir:
A) Lirik şeirləri yalnız məhəbbət mövzusundadır.
B) O həm də təzkirə müəllifidir.
C) Cəmiyyətin problemlərini tənqid edən satiraları vardır
D) Həm lirik, həm də epik əsərlər müəllifidir.
E) Ədəbi irsinin böyük bir hissəsi lirik şeirlərdən ibarətdir.
M.İbrahimovun “Pərvanə” əsəri ilə İ.Şıxlının “Dəli Kür”əsəri üçün ortaq cəhət ola bilməz:
A) Sinfi mübarizə baxımından hadisələrin təsviri.
B) Peterburq universitetində təhsil alan maarifçi obrazının yaradılması.
C) Qori Müəllimlər Seminariyasının fəaliyyətindən bəhs edilməsi.
D) Çernyayevski surətinin yaradılması.
E) XIX əsr mürəkkəb dövrün hadisələrinin təsviri.
N.Gəncəvinin “Yaralı bir uşağın dastanı” mənzum hekayəsində şair ikinci uşağın düşüncəsini və hərəkətini nə adlandırır?
A) ağıllılıq
B) düşüncəsizlik
C) biclik
D) satqınlıq
E) sadəlövhlük
Verilmiş şeirdə işlənmişdir: “Gül xəcalətdən qızarıb şərmsar oldu yenə”
A) təkrir
B) sinekdoxa
C) istiarə (metafor
D) təşbeh
E) epitet
Nəsiminin həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı verilən fikirlərdən biri səhvdir:
A) 1369-cu ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur.
B) 1417-ci ildə Hələb şəhərində edam olunmuşdur.
C) Yalnız Azərbaycan və fars dillərində şeirlər yazmışdır.
D) "Hüseyni", "Seyyid", "Nəsimi" təxəllüsləri ilə şeirlər yazmışdır
E) Azərbaycan ədəbiyyatında hürufilik ideyalarının daşıyıcısı kimi tanınır.
Şifahi ədəbiyyatı yazılı ədəbiyyatdan fərqləndirən cəhətləri seçin. 1. şifahi şəkildə yaranması və yayılması 2. müəllifin bəlli olması 3. çoxvariantlı olması 4. yarandığı dövrün dil-üslub xüsusiyyətlərini qoruyub saxlaması 5. bütövlükdə xalqın ümumi yaradıcılığının məhsulu olması
A) 1, 3, 5
B) 1, 4
C) 1, 4, 5
D) 1, 2, 3
E) 2, 3
M.Arazın Cənub həsrəti ilə əlaqədar yazdığı şeirləri göstərin. 1. «Körpünün həsrəti»  2.«Araz üstündə çinar gördüm» 3.«Yanın, işıqlarım»  4.«Araz yadıma düşüb» 5. «Araz çayı»
A) 4,5
B) 2,3,4
C) 2,4
D) 1,2,4
E) 1,4,5
«İstiarə» sözünün mənası nədir?
A) Ərəb sözü olub "bənzətmə" deməkdir.
B) Ərəb sözü olub "şişirtmə" deməkdir.
C) Yunan sözü olub "addəyişmə" deməkdir.
D) Yunan sözü olub "simvol" deməkdir.
E) Ərəbcə "köçürmə" deməkdir.
Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılığı ilə bağlı səhv fikri göstərin.
A) Fars dilində yazıb-yaratmışdır.
B) Rübailərindən başqa, epik əsərləri də vardır.
C) XII əsrdə yaşamış bu şairə rübailəri ilə məşhurdur
D) Gəncə sarayında yüksək nüfuz sahibi olmuş və burada ona bir qəzəli üçün bir xəzinə bağışlanmışdır.
E) Şeirlərində humanizm, səmimi hislər, dərin fəlsəfi mühakimələr öz əksini tapmışdır
«Azad» hekayəsi mövzu və ideyasına görə hansı əsərlə səsləşir?
A) Ə.Kərim «Qaytar ana borcunu»
B) İ.Əfəndiyev «Xəncər»
C) Ə.Haqverdiyev «Şeyx Şəban»
D) N.Gəncəvi «Xeyir və Şər»
E) S.S.Axundov «Nurəddin»
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi haqqında verilənlərdən biri doğrudur:
A) Ədəbiyyatın ümumi qanunauyğunluqlarını və s. öyrənir
B) Sənətkarların əsərlərini təhlil edib onlara istiqamət verir.
C) Ədəbiyyatın keçdiyi tarixi inkişaf yolunu araşdırır.
D) Müasir əsərləri başa düşməkdə oxucuya yol göstərir
E) İnsanı tərbiyə edir və onun daxili aləmini zənginləşdirir
“Sən zalımsan, zülmkarsan! Ancaq beləsi yaradanı kəsə bilər.Onu bil ki, onun yaratdıqları intiqamı səndə qoymayacaq, onların arasında rahat nəfəs ala bilməyəcəksən, kef- işrət məclisləri qura bilməyəcəksən. O binalar sənin deyil, mənimdir. Onlar səni qəbir kimi sıxacaq”. Verilmiş mətn parçası hansı əsərdən götürülmüşdür?
A) "Zeynalabdin"
B) "Xan sarayı"
C) "Ağabəyimağa"
D) "İsgəndər quş dili öyrənir"
E) "Koroğlu "dastanından "Düratın itməyi" qolu
Elə ki Rum şahı taxta oturdu, Dünyaya mum kimi bir naxış vurdu. Bütün ölkələrə ədli səs saldı, Rum taxtı onunla yeni rəng aldı. Verilmiş misralar hansı əsərdəndir və bu əsərin müəllifi kimdir?
A) Nizami Gəncəvi"Sirlər xəzinəsi"
B) Əliağa Kürçaylı "Bakı"
C) Nizami Gəncəvi"İsgəndərnamə"
D) Ələmdar Quluzadə"Alim və quldur"
E) Səməd Vurğun "Azərbaycan"
Hansı fikir doğrudur?
A) Təsvir və təhkiyə dramatik növ üçün xarakterikdir.
B) Süjet kompozisiyanın ünsürüdür.
C) Məzmun və formanın vəhdətində məzmun əsasdır və forma məzmundan törəyir.
D) Lirik ricət təbiət lövhəsinin sözlə ifadəsidir
E) Forma dəyişkən, məzmun sabitdir.
C.Novruz əsərlərinin hansında xalqımızın Qarabağ dərdini qələmə almışdır?
A) «İxtiyarım olsa idi»
B) «İlk görüş»
C) «İnsan himnləri»
D) «Qalxdım dağlara»
E) «Sağlığında qiymət verin insanlara»
Aşağıdakı sənətkarlardan birinin yaradıcılığı ədəbi tənqidçilər tərəfindən səkkizinci «Qarabağnamə» hesab olunur:
A) S.Rüstəm
B) S.Rəhimov
C) M.İbrahimov
D) S.Vurğun
E) İ.Əfəndiyev
Azərbaycan ədəbiyyatında ilk komediya hansı əsərdir?
A) «Aldanmış kəvakib»
B) «Hacı Qara»
C) «Hekayəti-xırs quldurbasan»
D) «Hekayəti – Molla İbrahimxəlil kimyagər»
E) «Mürafiə vəkillərinin hekayəti»
“Düratın itməyi” qolunda Koroğlu Qara xana özünü kim olaraq təqdim edir?
A) dəlilərdən biri
B) ilxıçı
C) nökər
D) Koroğlu
E) aşıq
Verilənlərdən biri məhəbbət dastanıdır:
A) "Qaçaq Kərəm"
B) "Qaçaq Nəbi"
C) "Aşıq Qərib"
D) "Kitabi - Dədə Qorqud"
E) "Koroğlu"
«Qaranquş» əsəri hansı janrda yazılmışdır?
A) dastan
B) əfsanə
C) nağıl
D) lətifə
E) hekayə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top