Tapılan ümumi test sayı : 220

S.Ə.Şirvaninin yaradıcılığı ilə bağlı fikrilərdən biri səhvdir:
A) Cəmiyyətin problemlərini tənqid edən satiraları vardır
B) Həm lirik, həm də epik əsərlər müəllifidir.
C) O həm də təzkirə müəllifidir.
D) Lirik şeirləri yalnız məhəbbət mövzusundadır.
E) Ədəbi irsinin böyük bir hissəsi lirik şeirlərdən ibarətdir.
M.İbrahimovun “Pərvanə” əsəri ilə İ.Şıxlının “Dəli Kür”əsəri üçün ortaq cəhət ola bilməz:
A) Peterburq universitetində təhsil alan maarifçi obrazının yaradılması.
B) Qori Müəllimlər Seminariyasının fəaliyyətindən bəhs edilməsi.
C) Sinfi mübarizə baxımından hadisələrin təsviri.
D) Çernyayevski surətinin yaradılması.
E) XIX əsr mürəkkəb dövrün hadisələrinin təsviri.
N.Gəncəvinin “Yaralı bir uşağın dastanı” mənzum hekayəsində şair ikinci uşağın düşüncəsini və hərəkətini nə adlandırır?
A) sadəlövhlük
B) düşüncəsizlik
C) biclik
D) ağıllılıq
E) satqınlıq
Verilmiş şeirdə işlənmişdir: “Gül xəcalətdən qızarıb şərmsar oldu yenə”
A) istiarə (metafor
B) təşbeh
C) təkrir
D) sinekdoxa
E) epitet
Nəsiminin həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı verilən fikirlərdən biri səhvdir:
A) 1369-cu ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur.
B) Azərbaycan ədəbiyyatında hürufilik ideyalarının daşıyıcısı kimi tanınır.
C) 1417-ci ildə Hələb şəhərində edam olunmuşdur.
D) Yalnız Azərbaycan və fars dillərində şeirlər yazmışdır.
E) "Hüseyni", "Seyyid", "Nəsimi" təxəllüsləri ilə şeirlər yazmışdır
Şifahi ədəbiyyatı yazılı ədəbiyyatdan fərqləndirən cəhətləri seçin. 1. şifahi şəkildə yaranması və yayılması 2. müəllifin bəlli olması 3. çoxvariantlı olması 4. yarandığı dövrün dil-üslub xüsusiyyətlərini qoruyub saxlaması 5. bütövlükdə xalqın ümumi yaradıcılığının məhsulu olması
A) 2, 3
B) 1, 4
C) 1, 4, 5
D) 1, 3, 5
E) 1, 2, 3
M.Arazın Cənub həsrəti ilə əlaqədar yazdığı şeirləri göstərin. 1. «Körpünün həsrəti»  2.«Araz üstündə çinar gördüm» 3.«Yanın, işıqlarım»  4.«Araz yadıma düşüb» 5. «Araz çayı»
A) 1,4,5
B) 2,4
C) 2,3,4
D) 1,2,4
E) 4,5
«İstiarə» sözünün mənası nədir?
A) Ərəb sözü olub "şişirtmə" deməkdir.
B) Yunan sözü olub "simvol" deməkdir.
C) Yunan sözü olub "addəyişmə" deməkdir.
D) Ərəbcə "köçürmə" deməkdir.
E) Ərəb sözü olub "bənzətmə" deməkdir.
Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılığı ilə bağlı səhv fikri göstərin.
A) Fars dilində yazıb-yaratmışdır.
B) Şeirlərində humanizm, səmimi hislər, dərin fəlsəfi mühakimələr öz əksini tapmışdır
C) Rübailərindən başqa, epik əsərləri də vardır.
D) XII əsrdə yaşamış bu şairə rübailəri ilə məşhurdur
E) Gəncə sarayında yüksək nüfuz sahibi olmuş və burada ona bir qəzəli üçün bir xəzinə bağışlanmışdır.
«Azad» hekayəsi mövzu və ideyasına görə hansı əsərlə səsləşir?
A) S.S.Axundov «Nurəddin»
B) İ.Əfəndiyev «Xəncər»
C) Ə.Haqverdiyev «Şeyx Şəban»
D) Ə.Kərim «Qaytar ana borcunu»
E) N.Gəncəvi «Xeyir və Şər»
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi haqqında verilənlərdən biri doğrudur:
A) Ədəbiyyatın ümumi qanunauyğunluqlarını və s. öyrənir
B) Sənətkarların əsərlərini təhlil edib onlara istiqamət verir.
C) Müasir əsərləri başa düşməkdə oxucuya yol göstərir
D) İnsanı tərbiyə edir və onun daxili aləmini zənginləşdirir
E) Ədəbiyyatın keçdiyi tarixi inkişaf yolunu araşdırır.
“Sən zalımsan, zülmkarsan! Ancaq beləsi yaradanı kəsə bilər.Onu bil ki, onun yaratdıqları intiqamı səndə qoymayacaq, onların arasında rahat nəfəs ala bilməyəcəksən, kef- işrət məclisləri qura bilməyəcəksən. O binalar sənin deyil, mənimdir. Onlar səni qəbir kimi sıxacaq”. Verilmiş mətn parçası hansı əsərdən götürülmüşdür?
A) "Xan sarayı"
B) "İsgəndər quş dili öyrənir"
C) "Koroğlu "dastanından "Düratın itməyi" qolu
D) "Ağabəyimağa"
E) "Zeynalabdin"
Elə ki Rum şahı taxta oturdu, Dünyaya mum kimi bir naxış vurdu. Bütün ölkələrə ədli səs saldı, Rum taxtı onunla yeni rəng aldı. Verilmiş misralar hansı əsərdəndir və bu əsərin müəllifi kimdir?
A) Nizami Gəncəvi"Sirlər xəzinəsi"
B) Nizami Gəncəvi"İsgəndərnamə"
C) Səməd Vurğun "Azərbaycan"
D) Əliağa Kürçaylı "Bakı"
E) Ələmdar Quluzadə"Alim və quldur"
Hansı fikir doğrudur?
A) Təsvir və təhkiyə dramatik növ üçün xarakterikdir.
B) Məzmun və formanın vəhdətində məzmun əsasdır və forma məzmundan törəyir.
C) Forma dəyişkən, məzmun sabitdir.
D) Lirik ricət təbiət lövhəsinin sözlə ifadəsidir
E) Süjet kompozisiyanın ünsürüdür.
C.Novruz əsərlərinin hansında xalqımızın Qarabağ dərdini qələmə almışdır?
A) «İnsan himnləri»
B) «İxtiyarım olsa idi»
C) «Sağlığında qiymət verin insanlara»
D) «Qalxdım dağlara»
E) «İlk görüş»
Aşağıdakı sənətkarlardan birinin yaradıcılığı ədəbi tənqidçilər tərəfindən səkkizinci «Qarabağnamə» hesab olunur:
A) S.Rüstəm
B) S.Rəhimov
C) M.İbrahimov
D) İ.Əfəndiyev
E) S.Vurğun
Azərbaycan ədəbiyyatında ilk komediya hansı əsərdir?
A) «Hacı Qara»
B) «Hekayəti-xırs quldurbasan»
C) «Hekayəti – Molla İbrahimxəlil kimyagər»
D) «Aldanmış kəvakib»
E) «Mürafiə vəkillərinin hekayəti»
“Düratın itməyi” qolunda Koroğlu Qara xana özünü kim olaraq təqdim edir?
A) nökər
B) dəlilərdən biri
C) aşıq
D) Koroğlu
E) ilxıçı
Verilənlərdən biri məhəbbət dastanıdır:
A) "Aşıq Qərib"
B) "Qaçaq Kərəm"
C) "Kitabi - Dədə Qorqud"
D) "Koroğlu"
E) "Qaçaq Nəbi"
«Qaranquş» əsəri hansı janrda yazılmışdır?
A) nağıl
B) dastan
C) əfsanə
D) hekayə
E) lətifə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top