Tapılan ümumi test sayı : 220

“İsgəndərnamə” poemasındakı Nüşabə surəti ilə bağlı səhv fikri göstərin.
A) Bərdə hökmdarıdır.
B) Ruslar tərəfindən əsir götürülür və İsgəndər tərəfindən xilas edilir.
C) Nizaminin yaratdığı ilk ideal qadın obrazıdır.
D) İsgəndər kimi bir dünya fatehinə ağıl öyrədərək, ona dərs verir.
E) Ağıl və müdriklikdə, qoçaqlıqda kişilərdən geri qalmır.
«Füyuzat» jurnalı ilə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin
A) Jurnalda rus çarizminin müstəmləkəçilik siyasəti tənqid olunsa da, Türkiyədəki monarxist rejimə rəğbətlə yanaşılmışdır
B) Jurnal romantizm ədəbi cərəyanının əsas tribunasına çevrilmişdir.
C) Cəmi 32 sayı çap olunmuşdur.
D) 1906-cı ildə nəşrə başlamışdır.
E) 1 noyabr 1907-ci ildə "Füyuzat"ın nəşri dayandırılmışdır
Biri C.Cabbarlının əsəridir.
A) "Quzu"
B) "Od gəlini"
C) "İranda hürriyyət"
D) "Səttarxana"
E) "Maral"
Məmmədəli Məhzunun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı səhv cavabı göstərin.
A) Cənubi Azərbaycan şairidir.
B) «Qəzəllər» kitabı 1945-ci ildə çap olunmuşdur.
C) «Hicran xəstəsi» ilk şeirlər kitabıdır.
D) Qəzəl janrına üstünlük vermişdir.
E) «Təbriz» şeiri vətənpərvərlik mövzusundadır.
C.Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” əsərində Zəhrabəyimin övladlarının kitabxanasında axtarış aparan hökümət məmuru nədən şübhələnir?
A) qardaşların iranpərəst olmalarından
B) iştirak etdikləri "cəmiyyəti-xeyriyyə"də inqilabi intibahnamələr yaymalarından
C) qardaşların osmanlıpərəst olmalarından
D) qardaşların birləşib imperiya əleyhinə çıxmaları və milli istiqlaliyyət fikrinə düşmələrindən
E) qardaşların yoxsul, zəhmətkeş təbəqələrlə çox güclü əlaqələrinin olmasından
Ş.İ.Xətai ilə bağlı fikirlərdən biri doğrudur:
A) "Bahar oldu ki..." şeiri məsnəvi formasındadır.
B) Ancaq əruz vəznində əsərlər qələmə almışdır.
C) "Ayrılır" qəzəli əruz vəzninin həzəc bəhrindədir.
D) Türk, ərəb, fars dillərində yazmışdır.
E) Yalnız lirik növdə yazmışdır.
Dramatik növə aid verilmiş fikirlərdən biri səhvdir.
A) Dramatik növün inkişafı teatr sənətinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.
B) Səhnədə oynamaq, tamaşaçılar qarşısında ifa etmək üçündür
C) Əsasən, nəsrlə olub həyat hadisələrini müfəssəl, ətraflı təsvir edir.
D) Dramatik növün komediya, dram, faciə janrları vardır.
E) Həm nəzmlə, həm də nəsrlə yazılır
Ə.Cavadın poemalarından ibarət cərgəni göstərin.
A) «Göygöl», «Dan ulduzu»
B) «Səsli qız», «Kür»
C) «Pambıq dastanı», «Qoşma»
D) «Azərbaycan, Azərbaycan»
E) «Qoşma», «Dalğa»
“Qazan xanın oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” un qəhrəmanlarını göstərin: 1. Qazan xan 2. Banuçiçək 3.Uruz 4.Burla xatun 5.Dəli Domrul
A) 2, 3, 5
B) 1, 5
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 4
E) 1, 2
«Dağlar» şeirində Aşıq Ələsgər nəyi təsvir etmişdir?
A) el igidlərinin qəhrəmanlığını
B) doğma yurdun gözəlliyini, ucalığını
C) rus hakimiyyətinin xalqla pis rəftarını
D) namərdliyə, ikiüzlülüyə qarşı nifrəti
E) el gözəllərini
Bu hekayələrdən biri M.İbrahimovun «Cənub hekayələri» nə aid deyil:
A) « Azad»
B) «Tonqal başında»
C) «On iki dekabr»
D) «İztirabın sonu»
E) «Qələbə»
“Elm tükənməz bir xəzinədir” başlıqlı mətndə elm aşağıdakılardan hansılarla müqayisə olunur?
A) xəzinə, dövlət
B) xəzinə, ağıl
C) söz, xəzinə
D) dövlət, ağıl
E) söz, var-dövlət
B.Vahabzadənin əsərləri ilə bağlı uyğunsuzluğu müəyyən edin.
A) “Ana dili”-dilimizə xor baxanlara qarşı etiraz öz əksini tapıb.
B) ”Cavab”-ana və ana dili anlayışları yanaşı qoyulub həll olunur
C) “Şəhid məzarları”-Vətən yolunda canından keçənlər şəhid adlanır.
D) “Vətəndaş”- insanın vətən qarşısında borcu Tanrı qarşısında borcuna bənzədilir.
E) “Təyyarələr”-döyüşçü idealını mənzilə doğru yolda ölən təyyarə obrazına bənzədir.
Verilmiş nümunənin misradaxili bölgüsünü müəyyənləşdirin. Bu dağda maral azdı, Ovçu çox, maral azdı. Ağlama, xumar gözlüm. Ölmərəm, yaram azdı.
A) 4-3
B) 2-2-3
C) 2-5
D) 5-2
E) 3-4
Verilən cavablardan hansı XIII-XVI əsrAzərbaycan ədəbiyyatına aid edilə bilməz?
A) dastan yaradıcılığının geniş yer tutması
B) anadilli şeirin yaranması və inkişafı
C) tuyuq janrının ədəbiyyata gəlişi
D) heca vəzninin yazılı ədəbiyyata gəlişi
E) bədii nəsr nümunələrinin yaranması
H.Cavidin «Ana» dramında gümüş kəmər kimə bağışlanır?
A) Səlmaya
B) İsmətə
C) Səlimə
D) Qanpolada
E) İzzətə
«Hacı Qara» əsərində Heydər bəy nədən şikayətlənirdi?
A) işsizlikdən
B) vəfasızlıqdan
C) qocalıqdan
D) dostlarından
E) pulsuzluqdan
Verilmiş nümunənin müəllifini və janrını müəyyənləşdirin. Dadi- fəryad, ey güruhi-izam, Oldu zaye bu milləti-islam. Günü-gündən zəlili xar olduq, Möhnəti qüssəyə düçar olduq.
A) M.Ə.Sabir,qəzəl
B) M.Ə.Sabir, qitə
C) S.Ə.Şirvani, məsnəvi
D) S.Ə.Şirvani, mürəbbe
E) Füzuli,müxəmməs
“Qafqaz səfəri: Bakı”əsəri kimin xatirələrindən ibarətdir?
A) X.Usmiyevin
B) M.Piqulevskinin
C) J.P.Moynenin
D) X.Natəvanın
E) A.Dümanın
Gülhüseyn Hüseynoğlunun “Müəllimin arzusu” hekayəsində hansı böyük şairdən söhbət açılırdı?
A) Hüseyn Caviddən
B) Mikayıl Müşfiqdən
C) Məmməd Arazdan
D) Səməd Vurğundan
E) Bəxtiyar Vahabzadədən
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top