Tapılan ümumi test sayı : 220

“İsgəndərnamə” poemasındakı Nüşabə surəti ilə bağlı səhv fikri göstərin.
A) Ağıl və müdriklikdə, qoçaqlıqda kişilərdən geri qalmır.
B) İsgəndər kimi bir dünya fatehinə ağıl öyrədərək, ona dərs verir.
C) Bərdə hökmdarıdır.
D) Nizaminin yaratdığı ilk ideal qadın obrazıdır.
E) Ruslar tərəfindən əsir götürülür və İsgəndər tərəfindən xilas edilir.
«Füyuzat» jurnalı ilə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin
A) Jurnal romantizm ədəbi cərəyanının əsas tribunasına çevrilmişdir.
B) Jurnalda rus çarizminin müstəmləkəçilik siyasəti tənqid olunsa da, Türkiyədəki monarxist rejimə rəğbətlə yanaşılmışdır
C) 1906-cı ildə nəşrə başlamışdır.
D) 1 noyabr 1907-ci ildə "Füyuzat"ın nəşri dayandırılmışdır
E) Cəmi 32 sayı çap olunmuşdur.
Biri C.Cabbarlının əsəridir.
A) "Quzu"
B) "Maral"
C) "Səttarxana"
D) "Od gəlini"
E) "İranda hürriyyət"
Məmmədəli Məhzunun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı səhv cavabı göstərin.
A) «Qəzəllər» kitabı 1945-ci ildə çap olunmuşdur.
B) «Təbriz» şeiri vətənpərvərlik mövzusundadır.
C) «Hicran xəstəsi» ilk şeirlər kitabıdır.
D) Cənubi Azərbaycan şairidir.
E) Qəzəl janrına üstünlük vermişdir.
C.Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” əsərində Zəhrabəyimin övladlarının kitabxanasında axtarış aparan hökümət məmuru nədən şübhələnir?
A) qardaşların iranpərəst olmalarından
B) qardaşların birləşib imperiya əleyhinə çıxmaları və milli istiqlaliyyət fikrinə düşmələrindən
C) qardaşların osmanlıpərəst olmalarından
D) qardaşların yoxsul, zəhmətkeş təbəqələrlə çox güclü əlaqələrinin olmasından
E) iştirak etdikləri "cəmiyyəti-xeyriyyə"də inqilabi intibahnamələr yaymalarından
Ş.İ.Xətai ilə bağlı fikirlərdən biri doğrudur:
A) Ancaq əruz vəznində əsərlər qələmə almışdır.
B) Türk, ərəb, fars dillərində yazmışdır.
C) "Bahar oldu ki..." şeiri məsnəvi formasındadır.
D) "Ayrılır" qəzəli əruz vəzninin həzəc bəhrindədir.
E) Yalnız lirik növdə yazmışdır.
Dramatik növə aid verilmiş fikirlərdən biri səhvdir.
A) Səhnədə oynamaq, tamaşaçılar qarşısında ifa etmək üçündür
B) Həm nəzmlə, həm də nəsrlə yazılır
C) Dramatik növün inkişafı teatr sənətinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.
D) Əsasən, nəsrlə olub həyat hadisələrini müfəssəl, ətraflı təsvir edir.
E) Dramatik növün komediya, dram, faciə janrları vardır.
Ə.Cavadın poemalarından ibarət cərgəni göstərin.
A) «Qoşma», «Dalğa»
B) «Pambıq dastanı», «Qoşma»
C) «Azərbaycan, Azərbaycan»
D) «Göygöl», «Dan ulduzu»
E) «Səsli qız», «Kür»
“Qazan xanın oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” un qəhrəmanlarını göstərin: 1. Qazan xan 2. Banuçiçək 3.Uruz 4.Burla xatun 5.Dəli Domrul
A) 1, 2, 4
B) 1, 3, 4
C) 2, 3, 5
D) 1, 5
E) 1, 2
«Dağlar» şeirində Aşıq Ələsgər nəyi təsvir etmişdir?
A) rus hakimiyyətinin xalqla pis rəftarını
B) el igidlərinin qəhrəmanlığını
C) namərdliyə, ikiüzlülüyə qarşı nifrəti
D) el gözəllərini
E) doğma yurdun gözəlliyini, ucalığını
Bu hekayələrdən biri M.İbrahimovun «Cənub hekayələri» nə aid deyil:
A) « Azad»
B) «Tonqal başında»
C) «On iki dekabr»
D) «İztirabın sonu»
E) «Qələbə»
“Elm tükənməz bir xəzinədir” başlıqlı mətndə elm aşağıdakılardan hansılarla müqayisə olunur?
A) söz, xəzinə
B) dövlət, ağıl
C) xəzinə, dövlət
D) xəzinə, ağıl
E) söz, var-dövlət
B.Vahabzadənin əsərləri ilə bağlı uyğunsuzluğu müəyyən edin.
A) “Təyyarələr”-döyüşçü idealını mənzilə doğru yolda ölən təyyarə obrazına bənzədir.
B) “Vətəndaş”- insanın vətən qarşısında borcu Tanrı qarşısında borcuna bənzədilir.
C) “Şəhid məzarları”-Vətən yolunda canından keçənlər şəhid adlanır.
D) ”Cavab”-ana və ana dili anlayışları yanaşı qoyulub həll olunur
E) “Ana dili”-dilimizə xor baxanlara qarşı etiraz öz əksini tapıb.
Verilmiş nümunənin misradaxili bölgüsünü müəyyənləşdirin. Bu dağda maral azdı, Ovçu çox, maral azdı. Ağlama, xumar gözlüm. Ölmərəm, yaram azdı.
A) 3-4
B) 4-3
C) 2-5
D) 5-2
E) 2-2-3
Verilən cavablardan hansı XIII-XVI əsrAzərbaycan ədəbiyyatına aid edilə bilməz?
A) tuyuq janrının ədəbiyyata gəlişi
B) anadilli şeirin yaranması və inkişafı
C) bədii nəsr nümunələrinin yaranması
D) dastan yaradıcılığının geniş yer tutması
E) heca vəzninin yazılı ədəbiyyata gəlişi
H.Cavidin «Ana» dramında gümüş kəmər kimə bağışlanır?
A) İzzətə
B) Qanpolada
C) İsmətə
D) Səlimə
E) Səlmaya
«Hacı Qara» əsərində Heydər bəy nədən şikayətlənirdi?
A) işsizlikdən
B) qocalıqdan
C) pulsuzluqdan
D) vəfasızlıqdan
E) dostlarından
Verilmiş nümunənin müəllifini və janrını müəyyənləşdirin. Dadi- fəryad, ey güruhi-izam, Oldu zaye bu milləti-islam. Günü-gündən zəlili xar olduq, Möhnəti qüssəyə düçar olduq.
A) M.Ə.Sabir,qəzəl
B) S.Ə.Şirvani, mürəbbe
C) S.Ə.Şirvani, məsnəvi
D) Füzuli,müxəmməs
E) M.Ə.Sabir, qitə
“Qafqaz səfəri: Bakı”əsəri kimin xatirələrindən ibarətdir?
A) J.P.Moynenin
B) A.Dümanın
C) X.Natəvanın
D) M.Piqulevskinin
E) X.Usmiyevin
Gülhüseyn Hüseynoğlunun “Müəllimin arzusu” hekayəsində hansı böyük şairdən söhbət açılırdı?
A) Səməd Vurğundan
B) Bəxtiyar Vahabzadədən
C) Mikayıl Müşfiqdən
D) Hüseyn Caviddən
E) Məmməd Arazdan
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top