Tapılan ümumi test sayı : 220

Cümlədəki isimlərin hansı halda olduğunu ardıcıllıqla göstərin. Həkim məsləhəti ilə xəstələrin hamısını müayinə etdilər
A) yiyəlik, adlıq
B) yiyəlik, adlıq, yiyəlik, təsirlik
C) yiyəlik, təsirlik
D) adlıq, adlıq,
E) adlıq,təsirlik, yiyəlik, adlıq
Fikirlərdən biri səhvdir
A) servis-qab dəsti, serviz-əhaliyə məişət xidməti deməkdir
B) iffətli –ismətli, həyalı, namuslu sözləri ilə sinonimdir.
C) bekar-işsiz,məşğuliyyətsiz deməkdir.
D) zindan eyni nitq hissəsinə aid omonim sözdür.
E) qala sözü omonim olub isim və fel kimi işlənir.
Mübtədası sadə olan cümlə hansıdır?
A) Əlimuxtar və Şahsənəm bu məsələni birlikdə həll edəcəklər.
B) Araz çayı Azərbaycanı iki yerə ayırır.
C) Şairin həyatı çox acınacaqlı keçib.
D) Yaxşı oxumaq hamıdan tələb olunur.
E) «Od gəlini» faciəsini Cəfər Cabbarlı yazıb.
Sözlərdən yalnız birinə saitlə başlanan hal şəkilçisi artırdıqda söz kökündəki son sait düşmür:
A) sətir
B) isim
C) fəsil
D) ətir
E) çiyin
Hansı sözün yazılışı səhvdir?
A) peşman
B) müdrük
C) müəssisə
D) açıq-qırmızı
E) əhvali-ruhiyyə
“Üstünlük” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı düzgün fikirləri seçin: 1. Sözdə 8 səs, 8 hərf vardır. 2. Deyilişi ilə yazılışı fərqlənmir. 3. [ü] – incə, dodaqlanan, qapalı saitdir. 4. Sözdəki [s], [t], [x`] kar, [n], [l] cingiltili samitlərdir. 5. Sözdə incə saitlərin ahəngi vardır. 6. Vurğusu ikinci hecaya düşür
A) 2, 5, 6
B) 1, 3, 5
C) 1, 4, 5
D) 2, 3, 6
E) 3, 4, 5
Mürəkkəb adlar haqqındakı fikirlərdən biri səhvdir.
A) Tərkibindəki hər sözün öz vurğusu olur.
B) Frazeoloji birləşmələr də mürəkkəb addır, bəzən onlara "abreviatur"deyilir.
C) Bütövlükdə cümlənin bir üzvü olur.
D) Tərkibindəki sözlər ayrı yazılır.
E) Mürəkkəb adların bir çoxunun qəbul edilmiş vahid ixtisar forması var.
Fərqləndirilmiş sözlərin arasında hansı sintaktik əlaqə var? Payız günəşinin mavi sularda əks olunan şüaları onun gözlərini qamaşdırırdı.
A) uzlaşma
B) uzlaşma, idarə
C) yanaşma
D) idarə
E) idarə, yanaşma
Elə baş cümlə seçin ki, «həmişə yaxşılıq etsin» cümləsi təyin budaq cümləsi olsun
A) Söhbət əsasında o da deyildi ki,…
B) Ata oğluna məsləhət etdi ki,…
C) Mən insan o adama deyərəm ki,…
D) O çalışmırdı ki,...
E) İnsan o zaman sevilər ki,…
Hansı misralarda həmcins üzvlər işlənmişdir? Qara yel gah əsir, gah da dayanır. Hələ də evlərdə buxarı yanır. Yağışlar çoxalır, göllənir sular. Qamış da göyərir canı var kimi
A) üçüncü
B) birinci
C) üçüncü və dördüncü
D) birinci və ikinci
E) birinci və üçüncü
Tərəflərindən biri ayrılıqda işlənə bilməyən mürəkkəb isimlər olan cərgəni göstərin:
A) dizin-dizin, əyri-əyri
B) mer-meyvə, kağız-kuğuz
C) ayaqqabı, oğul-uşaq
D) gecə-gündüz, baramaqurdu
E) ağacdələn, dəmir-dümür
Nümunələrdən birində feli bağlama tərkibi səbəb zərfliyi kimi işlədilmişdir:
A) Böyüyə qulaq asanda iş də yaxşı gedir.
B) Maşın sola burulanda sürücü sürəti artırdı.
C) İnsan yaşa dolduqca daha da müdrikləşməlidir.
D) Birdən dəhşətli ildırım şaqqıltısını eşidib qorxdum
E) Ana balalarına baxarkən sevinirdi.
Uzun saitli sözləri göstərin. 1. amal 2. mütləq 3. sonra 4. norma 5. namuslu 6. aşpaz 7. asan 8. kitab
A) 1,4,7
B) 3,5,7
C) 2,4,6
D) 4,6,8
E) 1,3,5
Sinonimlər cərgəsini göstərin
A) göz-qaş
B) tullamaq-yığmaq
C) qurd-canavar
D) qəmli-fərəhli
E) çox-az
Verilmiş cümlənin morfoloji təhlili ilə bağlı yanlış fikir hansıdır? Onun dedikləri görülməli işi yubadır.
A) “Onun” - yiyəlik halda olan şəxs əvəzliyidir.
B) “dedikləri” - isimləşmiş feli sifətdir.
C) “yubadır” - xəbər şəklində olan sadə, təsirli feldir.
D) “görülməli” - düzəltmə feldir, məchul növdədir, təsriflənməyən feldir.
E) “işi” – mənsubiyyət şəkilçili adlıq halda olan isimdir.
Sadalanan xüsusiyyətlərdən yalnız biri hansı sözdədir? 1. Ahəng qanununun pozulması 2. Sözdə uzun tələffüz olunan saitin olması
A) üsul
B) malik
C) sakit
D) elan
E) asudə
Bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlayan bağlayıcılar hansılardır?
A) nə, nə də, ya, ya da
B) ya, ya da, gah, gah da
C) həm, həm də, da, də
D) hətta, o cümlədən
E) amma, ancaq, lakin
Hansı cümlədə “ki” ədat kimi işlənib?
A) Mən bilirəm ki, zəhmət qiymətsiz qalmaz.
B) Elə yaşa ki, sonra utanmayasan.
C) Danış ki, ürəyin boşalsın.
D) Atalar deyib ki, bu günün işini sabaha qoyma.
E) Onun ki bu məsələdən xəbəri yoxdur.
Uyğunluğu müəyyən edin. I. Vurğu üçüncü hecaya düşür. II. Vurğu ikinci hecaya düşür. III. Vurğu birinci hecaya düşür. 1. tamamilə, geologiya 2. Fransa, fosfor 3. mahircəsinə, meduza
A) I-1 II-2 III-3
B) I-3 II-2 III-1
C) I-2 II-1 III-3
D) I-1 II-3 III-2
E) I-2 II-3 III-1
Keyfiyyət bildirən sifəti göstərin.
A) incə
B) qısa
C) uzun
D) əsəbi
E) sarı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top