Tapılan ümumi test sayı : 129

Biri fasilitasiya qaydalarına aid deyil:
A) Məlumatla təminetmə
B) Motivasiyanın düzgün qurulması
C) Təşkilati dəstək
D) Fəaliyyətin stimullaşdırılması
E) Psixoloji dəstək
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A) Buraxılış siniflərində təhsil səviyyələrinin sonunda yekun attestasiya aparmaq məqsədi ilə.
B) Bəhs və ya bölmənin, yarımilin və tədris ilinin sonunda şagirdin nailiyyət səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə
C) Fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə.
D) Şagirdlərin olimpiadaya hazırlıq səviyyəsini üzə çıxarmaq məqsədi ilə
E) Dərsin sonunda şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə.
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:
A) Diaqnostik, formativ, illik
B) Formativ, şifahi, praktik
C) Diaqnostik, formativ, summativ
D) Yarımillik, illik, summativ
E) Yarımillik, illik, diaqnostik
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A) Tədris ilinin sonunda.
B) Hər ayın əvvəlində.
C) Təhsil səviyyələrini başa vurarkən.
D) Dərs ilinin, bölmənin tədrisinin əvvəlində, həmçinin zəruri vəziyyət yarandıqda (şagird yeni məktəbə keçdikdə və s.).
E) Bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?
A) Şagirdlərin tədqiqat fəaliyyətinin əsas mərhələlərini dərk etməyə
B) Əldə olunmuş biliklərin müzakirəsinə
C) Yalnız müəllimin söylədiklərini yadda saxlamağa
D) Şagirdlərin nailiyyətlərinin nəticəsini müzakirə etməyə
E) Tədqiqatın nəticələrini müzakirə etməyə
Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:
A) Dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
B) Tapşırıqların çətinlik dərəcəsi eyni olmalıdır.
C) Cəlbedici məzmunu və tərtibatı olmalıdır.
D) Coxlu tapşırıqlar əks olunmalıdır.
E) Şagirdlərin səviyyəsinə uyğun olmalıdır.
Variantlardan biri fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyəti deyil:
A) Hazır halda əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsənilməsi
B) Problemin həlli prosesində biliklərin müstəqil şəkildə əldə edilməsi və mənimsənilməsi
C) Dialoji təlimə üstünlük verilməsi.
D) Təfəkkürə əsaslanması.
E) Yeni biliklərin tədqiqat prosesində dərk edilməsi.
Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:
A) Hər bir şagirdin bilik və təcrübəsindən istifadə etməklə problemin həlli yollarını tapmağa xidmət edir
B) Müəllim şagirdin qarşısına onun səviyyəsi üçün çox çətin problem qoyur.
C) Problemin həlli müxtəlif fərziyyələr yaradır.
D) Problem düşündürücüdür, müxtəlif fikirlər yaradır.
E) Qoyulan problemdə ziddiyyəti həll etmək tələb olunur
Perspektiv planlaşdırmaya aiddir:
A) Dərsin icmalını hazırlamaq.
B) Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək
C) Hər bir dərsdə reallaşdırılacaq alt-standartlara uyğun təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək.
D) İş vərəqləri hazırlamaq.
E) Tapşırıqları dərsin təlim nəticələri ilə uyğunlaşdırmaq.
Pedaqoji texnologiya:
A) Pedaqoji prosesə texnoloji proses kimi yanaşılması, son nəticəyə nailolma əməliyyatlarının ardıcıllığı
B) Öyrənilən elm sahəsində ideyalar məcmusu.
C) Bütün cavablar doğrudur.
D) Tərbiyə məsələlərinə nəzəri yanaşmaların məcmusu.
E) Düzgün cavab yoxdur.
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A) Şagirdlərin təlim nailiyyətlərini qiymətləndirmək.
B) Təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq.
C) Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək
D) Dərslik və dərs vəsaitləri hazırlamaq.
E) Pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək.
Bilik kateqoriyasına aid olanı seçin.
A) Emosional-affektiv
B) Ünsiyyət
C) İdraki
D) Deklarativ
E) Psixomotor
Aşağıdakılardan biri kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aiddir:
A) Təklifyönümlüdür.
B) Fəndaxili və fənlərarası əlaqə məqsədyönlü və sistemli xarakter daşımır.
C) Bilikyönümlüdür.
D) Müəllimyönümlüdür.
E) Qiymətləndirmə standartları və mexanizmləri müəyyən edilmişdir
“Şəxsiyyətyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?
A) Təhsilalanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırlması
B) Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi.
C) Еnsiklopedik biliyə malik insanın yetişdirilməsi.
D) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması
E) Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə sistemli şəkildə əlaqələndirilməsi.
Fənn kurikulumuna aid deyil:
A) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri
B) Məzmun xətləri
C) Məzmun standartlarına verilən şərhlər
D) Ümumi təhsilin məzmunu
E) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var?
A) 3
B) 5
C) 2
D) 4
Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.
A) Yeni qərarların qəbul edilməsində şagird nailiyyətlərinin nəzərə alınması.
B) Şagirdlərin əməkdaşlıq bacarığının müəyyənləşdirilməsi.
C) Bir qrupun nəticəsinin oxşar şəraitli digər qrupun nəticəsi ilə müqayisəsi.
D) Zaman baxımından bir qrupun nailiyyət keyfiyyətində dəyişikliklərin baş verməsi.
Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının fəaliyyət komponentinə aid deyil.
A) Kəmiyyət
B) Keyfiyyət
C) Vaxt
D) Məzmun
Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?
A) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
B) Məzmun standartlarının reallaşma səviyyəsini, şagirdlərin inkişafındakı dəyişiklikləri müəyyən edir.
C) Təhsilin hər hansı bir mərhələsində müəyyən olunmuş səviyyələr üzrə şagirdin yiyələnməli olduğu bilik və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir
D) Siniflər üzrə şagirdlərin yiyələnəcəkləri bilik və bacarıqlar əks olunur.
Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
A) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri.
B) tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq, müşahidə.
C) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi.
D) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top