Tapılan ümumi test sayı : 129

Biri fasilitasiya qaydalarına aid deyil:
A) Motivasiyanın düzgün qurulması
B) Psixoloji dəstək
C) Fəaliyyətin stimullaşdırılması
D) Məlumatla təminetmə
E) Təşkilati dəstək
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A) Bəhs və ya bölmənin, yarımilin və tədris ilinin sonunda şagirdin nailiyyət səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə
B) Şagirdlərin olimpiadaya hazırlıq səviyyəsini üzə çıxarmaq məqsədi ilə
C) Fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə.
D) Dərsin sonunda şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə.
E) Buraxılış siniflərində təhsil səviyyələrinin sonunda yekun attestasiya aparmaq məqsədi ilə.
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:
A) Yarımillik, illik, summativ
B) Formativ, şifahi, praktik
C) Diaqnostik, formativ, illik
D) Diaqnostik, formativ, summativ
E) Yarımillik, illik, diaqnostik
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A) Bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.
B) Tədris ilinin sonunda.
C) Dərs ilinin, bölmənin tədrisinin əvvəlində, həmçinin zəruri vəziyyət yarandıqda (şagird yeni məktəbə keçdikdə və s.).
D) Hər ayın əvvəlində.
E) Təhsil səviyyələrini başa vurarkən.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?
A) Tədqiqatın nəticələrini müzakirə etməyə
B) Şagirdlərin tədqiqat fəaliyyətinin əsas mərhələlərini dərk etməyə
C) Əldə olunmuş biliklərin müzakirəsinə
D) Şagirdlərin nailiyyətlərinin nəticəsini müzakirə etməyə
E) Yalnız müəllimin söylədiklərini yadda saxlamağa
Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:
A) Şagirdlərin səviyyəsinə uyğun olmalıdır.
B) Coxlu tapşırıqlar əks olunmalıdır.
C) Cəlbedici məzmunu və tərtibatı olmalıdır.
D) Dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
E) Tapşırıqların çətinlik dərəcəsi eyni olmalıdır.
Variantlardan biri fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyəti deyil:
A) Problemin həlli prosesində biliklərin müstəqil şəkildə əldə edilməsi və mənimsənilməsi
B) Hazır halda əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsənilməsi
C) Təfəkkürə əsaslanması.
D) Dialoji təlimə üstünlük verilməsi.
E) Yeni biliklərin tədqiqat prosesində dərk edilməsi.
Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:
A) Qoyulan problemdə ziddiyyəti həll etmək tələb olunur
B) Hər bir şagirdin bilik və təcrübəsindən istifadə etməklə problemin həlli yollarını tapmağa xidmət edir
C) Müəllim şagirdin qarşısına onun səviyyəsi üçün çox çətin problem qoyur.
D) Problem düşündürücüdür, müxtəlif fikirlər yaradır.
E) Problemin həlli müxtəlif fərziyyələr yaradır.
Perspektiv planlaşdırmaya aiddir:
A) Dərsin icmalını hazırlamaq.
B) Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək
C) Tapşırıqları dərsin təlim nəticələri ilə uyğunlaşdırmaq.
D) İş vərəqləri hazırlamaq.
E) Hər bir dərsdə reallaşdırılacaq alt-standartlara uyğun təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək.
Pedaqoji texnologiya:
A) Bütün cavablar doğrudur.
B) Öyrənilən elm sahəsində ideyalar məcmusu.
C) Pedaqoji prosesə texnoloji proses kimi yanaşılması, son nəticəyə nailolma əməliyyatlarının ardıcıllığı
D) Tərbiyə məsələlərinə nəzəri yanaşmaların məcmusu.
E) Düzgün cavab yoxdur.
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A) Dərslik və dərs vəsaitləri hazırlamaq.
B) Təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq.
C) Şagirdlərin təlim nailiyyətlərini qiymətləndirmək.
D) Pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək.
E) Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək
Bilik kateqoriyasına aid olanı seçin.
A) Psixomotor
B) Ünsiyyət
C) Emosional-affektiv
D) İdraki
E) Deklarativ
Aşağıdakılardan biri kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aiddir:
A) Bilikyönümlüdür.
B) Fəndaxili və fənlərarası əlaqə məqsədyönlü və sistemli xarakter daşımır.
C) Qiymətləndirmə standartları və mexanizmləri müəyyən edilmişdir
D) Müəllimyönümlüdür.
E) Təklifyönümlüdür.
“Şəxsiyyətyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?
A) Еnsiklopedik biliyə malik insanın yetişdirilməsi.
B) Təhsilalanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırlması
C) Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə sistemli şəkildə əlaqələndirilməsi.
D) Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi.
E) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması
Fənn kurikulumuna aid deyil:
A) Məzmun standartlarına verilən şərhlər
B) Ümumi təhsilin məzmunu
C) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
D) Məzmun xətləri
E) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri
İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var?
A) 2
B) 5
C) 4
D) 3
Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.
A) Zaman baxımından bir qrupun nailiyyət keyfiyyətində dəyişikliklərin baş verməsi.
B) Şagirdlərin əməkdaşlıq bacarığının müəyyənləşdirilməsi.
C) Yeni qərarların qəbul edilməsində şagird nailiyyətlərinin nəzərə alınması.
D) Bir qrupun nəticəsinin oxşar şəraitli digər qrupun nəticəsi ilə müqayisəsi.
Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının fəaliyyət komponentinə aid deyil.
A) Keyfiyyət
B) Vaxt
C) Kəmiyyət
D) Məzmun
Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?
A) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
B) Məzmun standartlarının reallaşma səviyyəsini, şagirdlərin inkişafındakı dəyişiklikləri müəyyən edir.
C) Təhsilin hər hansı bir mərhələsində müəyyən olunmuş səviyyələr üzrə şagirdin yiyələnməli olduğu bilik və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir
D) Siniflər üzrə şagirdlərin yiyələnəcəkləri bilik və bacarıqlar əks olunur.
Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
A) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri.
B) tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq, müşahidə.
C) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi.
D) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top