Tapılan ümumi test sayı : 129

Biri fasilitasiya qaydalarına aid deyil:
A) Motivasiyanın düzgün qurulması
B) Təşkilati dəstək
C) Psixoloji dəstək
D) Fəaliyyətin stimullaşdırılması
E) Məlumatla təminetmə
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A) Bəhs və ya bölmənin, yarımilin və tədris ilinin sonunda şagirdin nailiyyət səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə
B) Buraxılış siniflərində təhsil səviyyələrinin sonunda yekun attestasiya aparmaq məqsədi ilə.
C) Dərsin sonunda şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə.
D) Fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə.
E) Şagirdlərin olimpiadaya hazırlıq səviyyəsini üzə çıxarmaq məqsədi ilə
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:
A) Yarımillik, illik, diaqnostik
B) Yarımillik, illik, summativ
C) Diaqnostik, formativ, summativ
D) Formativ, şifahi, praktik
E) Diaqnostik, formativ, illik
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A) Tədris ilinin sonunda.
B) Təhsil səviyyələrini başa vurarkən.
C) Bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.
D) Dərs ilinin, bölmənin tədrisinin əvvəlində, həmçinin zəruri vəziyyət yarandıqda (şagird yeni məktəbə keçdikdə və s.).
E) Hər ayın əvvəlində.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?
A) Tədqiqatın nəticələrini müzakirə etməyə
B) Yalnız müəllimin söylədiklərini yadda saxlamağa
C) Əldə olunmuş biliklərin müzakirəsinə
D) Şagirdlərin tədqiqat fəaliyyətinin əsas mərhələlərini dərk etməyə
E) Şagirdlərin nailiyyətlərinin nəticəsini müzakirə etməyə
Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:
A) Dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
B) Coxlu tapşırıqlar əks olunmalıdır.
C) Tapşırıqların çətinlik dərəcəsi eyni olmalıdır.
D) Cəlbedici məzmunu və tərtibatı olmalıdır.
E) Şagirdlərin səviyyəsinə uyğun olmalıdır.
Variantlardan biri fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyəti deyil:
A) Yeni biliklərin tədqiqat prosesində dərk edilməsi.
B) Hazır halda əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsənilməsi
C) Problemin həlli prosesində biliklərin müstəqil şəkildə əldə edilməsi və mənimsənilməsi
D) Dialoji təlimə üstünlük verilməsi.
E) Təfəkkürə əsaslanması.
Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:
A) Problemin həlli müxtəlif fərziyyələr yaradır.
B) Problem düşündürücüdür, müxtəlif fikirlər yaradır.
C) Hər bir şagirdin bilik və təcrübəsindən istifadə etməklə problemin həlli yollarını tapmağa xidmət edir
D) Qoyulan problemdə ziddiyyəti həll etmək tələb olunur
E) Müəllim şagirdin qarşısına onun səviyyəsi üçün çox çətin problem qoyur.
Perspektiv planlaşdırmaya aiddir:
A) Hər bir dərsdə reallaşdırılacaq alt-standartlara uyğun təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək.
B) Dərsin icmalını hazırlamaq.
C) Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək
D) İş vərəqləri hazırlamaq.
E) Tapşırıqları dərsin təlim nəticələri ilə uyğunlaşdırmaq.
Pedaqoji texnologiya:
A) Tərbiyə məsələlərinə nəzəri yanaşmaların məcmusu.
B) Bütün cavablar doğrudur.
C) Pedaqoji prosesə texnoloji proses kimi yanaşılması, son nəticəyə nailolma əməliyyatlarının ardıcıllığı
D) Öyrənilən elm sahəsində ideyalar məcmusu.
E) Düzgün cavab yoxdur.
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A) Dərslik və dərs vəsaitləri hazırlamaq.
B) Təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq.
C) Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək
D) Pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək.
E) Şagirdlərin təlim nailiyyətlərini qiymətləndirmək.
Bilik kateqoriyasına aid olanı seçin.
A) Emosional-affektiv
B) İdraki
C) Ünsiyyət
D) Deklarativ
E) Psixomotor
Aşağıdakılardan biri kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aiddir:
A) Qiymətləndirmə standartları və mexanizmləri müəyyən edilmişdir
B) Bilikyönümlüdür.
C) Müəllimyönümlüdür.
D) Təklifyönümlüdür.
E) Fəndaxili və fənlərarası əlaqə məqsədyönlü və sistemli xarakter daşımır.
“Şəxsiyyətyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?
A) Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə sistemli şəkildə əlaqələndirilməsi.
B) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması
C) Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi.
D) Təhsilalanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırlması
E) Еnsiklopedik biliyə malik insanın yetişdirilməsi.
Fənn kurikulumuna aid deyil:
A) Ümumi təhsilin məzmunu
B) Məzmun xətləri
C) Məzmun standartlarına verilən şərhlər
D) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri
E) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 5
Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.
A) Bir qrupun nəticəsinin oxşar şəraitli digər qrupun nəticəsi ilə müqayisəsi.
B) Zaman baxımından bir qrupun nailiyyət keyfiyyətində dəyişikliklərin baş verməsi.
C) Yeni qərarların qəbul edilməsində şagird nailiyyətlərinin nəzərə alınması.
D) Şagirdlərin əməkdaşlıq bacarığının müəyyənləşdirilməsi.
Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının fəaliyyət komponentinə aid deyil.
A) Məzmun
B) Vaxt
C) Keyfiyyət
D) Kəmiyyət
Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?
A) Siniflər üzrə şagirdlərin yiyələnəcəkləri bilik və bacarıqlar əks olunur.
B) Məzmun standartlarının reallaşma səviyyəsini, şagirdlərin inkişafındakı dəyişiklikləri müəyyən edir.
C) Təhsilin hər hansı bir mərhələsində müəyyən olunmuş səviyyələr üzrə şagirdin yiyələnməli olduğu bilik və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir
D) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
A) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi.
B) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri.
C) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq.
D) tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq, müşahidə.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top