Tapılan ümumi test sayı : 129

Biri fasilitasiya qaydalarına aid deyil:
A) Psixoloji dəstək
B) Fəaliyyətin stimullaşdırılması
C) Motivasiyanın düzgün qurulması
D) Təşkilati dəstək
E) Məlumatla təminetmə
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A) Dərsin sonunda şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə.
B) Fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə.
C) Şagirdlərin olimpiadaya hazırlıq səviyyəsini üzə çıxarmaq məqsədi ilə
D) Bəhs və ya bölmənin, yarımilin və tədris ilinin sonunda şagirdin nailiyyət səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə
E) Buraxılış siniflərində təhsil səviyyələrinin sonunda yekun attestasiya aparmaq məqsədi ilə.
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:
A) Yarımillik, illik, diaqnostik
B) Diaqnostik, formativ, summativ
C) Yarımillik, illik, summativ
D) Formativ, şifahi, praktik
E) Diaqnostik, formativ, illik
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A) Bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.
B) Tədris ilinin sonunda.
C) Dərs ilinin, bölmənin tədrisinin əvvəlində, həmçinin zəruri vəziyyət yarandıqda (şagird yeni məktəbə keçdikdə və s.).
D) Təhsil səviyyələrini başa vurarkən.
E) Hər ayın əvvəlində.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?
A) Tədqiqatın nəticələrini müzakirə etməyə
B) Yalnız müəllimin söylədiklərini yadda saxlamağa
C) Əldə olunmuş biliklərin müzakirəsinə
D) Şagirdlərin tədqiqat fəaliyyətinin əsas mərhələlərini dərk etməyə
E) Şagirdlərin nailiyyətlərinin nəticəsini müzakirə etməyə
Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:
A) Şagirdlərin səviyyəsinə uyğun olmalıdır.
B) Coxlu tapşırıqlar əks olunmalıdır.
C) Tapşırıqların çətinlik dərəcəsi eyni olmalıdır.
D) Dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
E) Cəlbedici məzmunu və tərtibatı olmalıdır.
Variantlardan biri fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyəti deyil:
A) Problemin həlli prosesində biliklərin müstəqil şəkildə əldə edilməsi və mənimsənilməsi
B) Dialoji təlimə üstünlük verilməsi.
C) Yeni biliklərin tədqiqat prosesində dərk edilməsi.
D) Təfəkkürə əsaslanması.
E) Hazır halda əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsənilməsi
Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:
A) Problemin həlli müxtəlif fərziyyələr yaradır.
B) Qoyulan problemdə ziddiyyəti həll etmək tələb olunur
C) Müəllim şagirdin qarşısına onun səviyyəsi üçün çox çətin problem qoyur.
D) Hər bir şagirdin bilik və təcrübəsindən istifadə etməklə problemin həlli yollarını tapmağa xidmət edir
E) Problem düşündürücüdür, müxtəlif fikirlər yaradır.
Perspektiv planlaşdırmaya aiddir:
A) Tapşırıqları dərsin təlim nəticələri ilə uyğunlaşdırmaq.
B) Hər bir dərsdə reallaşdırılacaq alt-standartlara uyğun təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək.
C) Dərsin icmalını hazırlamaq.
D) İş vərəqləri hazırlamaq.
E) Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək
Pedaqoji texnologiya:
A) Bütün cavablar doğrudur.
B) Tərbiyə məsələlərinə nəzəri yanaşmaların məcmusu.
C) Öyrənilən elm sahəsində ideyalar məcmusu.
D) Pedaqoji prosesə texnoloji proses kimi yanaşılması, son nəticəyə nailolma əməliyyatlarının ardıcıllığı
E) Düzgün cavab yoxdur.
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A) Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək
B) Dərslik və dərs vəsaitləri hazırlamaq.
C) Pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək.
D) Təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq.
E) Şagirdlərin təlim nailiyyətlərini qiymətləndirmək.
Bilik kateqoriyasına aid olanı seçin.
A) Psixomotor
B) Deklarativ
C) İdraki
D) Emosional-affektiv
E) Ünsiyyət
Aşağıdakılardan biri kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aiddir:
A) Müəllimyönümlüdür.
B) Təklifyönümlüdür.
C) Bilikyönümlüdür.
D) Fəndaxili və fənlərarası əlaqə məqsədyönlü və sistemli xarakter daşımır.
E) Qiymətləndirmə standartları və mexanizmləri müəyyən edilmişdir
“Şəxsiyyətyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?
A) Еnsiklopedik biliyə malik insanın yetişdirilməsi.
B) Təhsilalanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırlması
C) Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi.
D) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması
E) Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə sistemli şəkildə əlaqələndirilməsi.
Fənn kurikulumuna aid deyil:
A) Məzmun standartlarına verilən şərhlər
B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri
C) Ümumi təhsilin məzmunu
D) Məzmun xətləri
E) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.
A) Yeni qərarların qəbul edilməsində şagird nailiyyətlərinin nəzərə alınması.
B) Şagirdlərin əməkdaşlıq bacarığının müəyyənləşdirilməsi.
C) Bir qrupun nəticəsinin oxşar şəraitli digər qrupun nəticəsi ilə müqayisəsi.
D) Zaman baxımından bir qrupun nailiyyət keyfiyyətində dəyişikliklərin baş verməsi.
Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının fəaliyyət komponentinə aid deyil.
A) Keyfiyyət
B) Kəmiyyət
C) Məzmun
D) Vaxt
Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?
A) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
B) Məzmun standartlarının reallaşma səviyyəsini, şagirdlərin inkişafındakı dəyişiklikləri müəyyən edir.
C) Siniflər üzrə şagirdlərin yiyələnəcəkləri bilik və bacarıqlar əks olunur.
D) Təhsilin hər hansı bir mərhələsində müəyyən olunmuş səviyyələr üzrə şagirdin yiyələnməli olduğu bilik və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir
Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
A) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq.
B) tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq, müşahidə.
C) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi.
D) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top