Tapılan ümumi test sayı : 129

Biri fasilitasiya qaydalarına aid deyil:
A) Psixoloji dəstək
B) Fəaliyyətin stimullaşdırılması
C) Motivasiyanın düzgün qurulması
D) Məlumatla təminetmə
E) Təşkilati dəstək
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A) Fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə.
B) Şagirdlərin olimpiadaya hazırlıq səviyyəsini üzə çıxarmaq məqsədi ilə
C) Bəhs və ya bölmənin, yarımilin və tədris ilinin sonunda şagirdin nailiyyət səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə
D) Buraxılış siniflərində təhsil səviyyələrinin sonunda yekun attestasiya aparmaq məqsədi ilə.
E) Dərsin sonunda şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə.
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:
A) Formativ, şifahi, praktik
B) Yarımillik, illik, diaqnostik
C) Yarımillik, illik, summativ
D) Diaqnostik, formativ, summativ
E) Diaqnostik, formativ, illik
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A) Dərs ilinin, bölmənin tədrisinin əvvəlində, həmçinin zəruri vəziyyət yarandıqda (şagird yeni məktəbə keçdikdə və s.).
B) Bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.
C) Tədris ilinin sonunda.
D) Təhsil səviyyələrini başa vurarkən.
E) Hər ayın əvvəlində.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?
A) Yalnız müəllimin söylədiklərini yadda saxlamağa
B) Şagirdlərin tədqiqat fəaliyyətinin əsas mərhələlərini dərk etməyə
C) Tədqiqatın nəticələrini müzakirə etməyə
D) Əldə olunmuş biliklərin müzakirəsinə
E) Şagirdlərin nailiyyətlərinin nəticəsini müzakirə etməyə
Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:
A) Cəlbedici məzmunu və tərtibatı olmalıdır.
B) Tapşırıqların çətinlik dərəcəsi eyni olmalıdır.
C) Coxlu tapşırıqlar əks olunmalıdır.
D) Dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
E) Şagirdlərin səviyyəsinə uyğun olmalıdır.
Variantlardan biri fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyəti deyil:
A) Hazır halda əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsənilməsi
B) Problemin həlli prosesində biliklərin müstəqil şəkildə əldə edilməsi və mənimsənilməsi
C) Yeni biliklərin tədqiqat prosesində dərk edilməsi.
D) Dialoji təlimə üstünlük verilməsi.
E) Təfəkkürə əsaslanması.
Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:
A) Müəllim şagirdin qarşısına onun səviyyəsi üçün çox çətin problem qoyur.
B) Hər bir şagirdin bilik və təcrübəsindən istifadə etməklə problemin həlli yollarını tapmağa xidmət edir
C) Problemin həlli müxtəlif fərziyyələr yaradır.
D) Qoyulan problemdə ziddiyyəti həll etmək tələb olunur
E) Problem düşündürücüdür, müxtəlif fikirlər yaradır.
Perspektiv planlaşdırmaya aiddir:
A) Dərsin icmalını hazırlamaq.
B) Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək
C) İş vərəqləri hazırlamaq.
D) Hər bir dərsdə reallaşdırılacaq alt-standartlara uyğun təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək.
E) Tapşırıqları dərsin təlim nəticələri ilə uyğunlaşdırmaq.
Pedaqoji texnologiya:
A) Düzgün cavab yoxdur.
B) Öyrənilən elm sahəsində ideyalar məcmusu.
C) Tərbiyə məsələlərinə nəzəri yanaşmaların məcmusu.
D) Bütün cavablar doğrudur.
E) Pedaqoji prosesə texnoloji proses kimi yanaşılması, son nəticəyə nailolma əməliyyatlarının ardıcıllığı
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A) Pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək.
B) Şagirdlərin təlim nailiyyətlərini qiymətləndirmək.
C) Dərslik və dərs vəsaitləri hazırlamaq.
D) Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək
E) Təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq.
Bilik kateqoriyasına aid olanı seçin.
A) Psixomotor
B) İdraki
C) Deklarativ
D) Ünsiyyət
E) Emosional-affektiv
Aşağıdakılardan biri kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aiddir:
A) Fəndaxili və fənlərarası əlaqə məqsədyönlü və sistemli xarakter daşımır.
B) Qiymətləndirmə standartları və mexanizmləri müəyyən edilmişdir
C) Müəllimyönümlüdür.
D) Bilikyönümlüdür.
E) Təklifyönümlüdür.
“Şəxsiyyətyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?
A) Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi.
B) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması
C) Təhsilalanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırlması
D) Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə sistemli şəkildə əlaqələndirilməsi.
E) Еnsiklopedik biliyə malik insanın yetişdirilməsi.
Fənn kurikulumuna aid deyil:
A) Məzmun xətləri
B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri
C) Ümumi təhsilin məzmunu
D) Məzmun standartlarına verilən şərhlər
E) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.
A) Şagirdlərin əməkdaşlıq bacarığının müəyyənləşdirilməsi.
B) Bir qrupun nəticəsinin oxşar şəraitli digər qrupun nəticəsi ilə müqayisəsi.
C) Yeni qərarların qəbul edilməsində şagird nailiyyətlərinin nəzərə alınması.
D) Zaman baxımından bir qrupun nailiyyət keyfiyyətində dəyişikliklərin baş verməsi.
Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının fəaliyyət komponentinə aid deyil.
A) Kəmiyyət
B) Keyfiyyət
C) Məzmun
D) Vaxt
Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?
A) Siniflər üzrə şagirdlərin yiyələnəcəkləri bilik və bacarıqlar əks olunur.
B) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
C) Məzmun standartlarının reallaşma səviyyəsini, şagirdlərin inkişafındakı dəyişiklikləri müəyyən edir.
D) Təhsilin hər hansı bir mərhələsində müəyyən olunmuş səviyyələr üzrə şagirdin yiyələnməli olduğu bilik və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir
Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
A) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq.
B) tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq, müşahidə.
C) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi.
D) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top