Tapılan ümumi test sayı : 129

Biri fasilitasiya qaydalarına aid deyil:
A) Məlumatla təminetmə
B) Psixoloji dəstək
C) Təşkilati dəstək
D) Fəaliyyətin stimullaşdırılması
E) Motivasiyanın düzgün qurulması
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A) Dərsin sonunda şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə.
B) Fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə.
C) Bəhs və ya bölmənin, yarımilin və tədris ilinin sonunda şagirdin nailiyyət səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədi ilə
D) Buraxılış siniflərində təhsil səviyyələrinin sonunda yekun attestasiya aparmaq məqsədi ilə.
E) Şagirdlərin olimpiadaya hazırlıq səviyyəsini üzə çıxarmaq məqsədi ilə
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:
A) Diaqnostik, formativ, illik
B) Diaqnostik, formativ, summativ
C) Formativ, şifahi, praktik
D) Yarımillik, illik, diaqnostik
E) Yarımillik, illik, summativ
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A) Dərs ilinin, bölmənin tədrisinin əvvəlində, həmçinin zəruri vəziyyət yarandıqda (şagird yeni məktəbə keçdikdə və s.).
B) Təhsil səviyyələrini başa vurarkən.
C) Hər ayın əvvəlində.
D) Tədris ilinin sonunda.
E) Bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?
A) Yalnız müəllimin söylədiklərini yadda saxlamağa
B) Şagirdlərin nailiyyətlərinin nəticəsini müzakirə etməyə
C) Əldə olunmuş biliklərin müzakirəsinə
D) Tədqiqatın nəticələrini müzakirə etməyə
E) Şagirdlərin tədqiqat fəaliyyətinin əsas mərhələlərini dərk etməyə
Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:
A) Tapşırıqların çətinlik dərəcəsi eyni olmalıdır.
B) Dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
C) Şagirdlərin səviyyəsinə uyğun olmalıdır.
D) Coxlu tapşırıqlar əks olunmalıdır.
E) Cəlbedici məzmunu və tərtibatı olmalıdır.
Variantlardan biri fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyəti deyil:
A) Yeni biliklərin tədqiqat prosesində dərk edilməsi.
B) Dialoji təlimə üstünlük verilməsi.
C) Problemin həlli prosesində biliklərin müstəqil şəkildə əldə edilməsi və mənimsənilməsi
D) Hazır halda əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsənilməsi
E) Təfəkkürə əsaslanması.
Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:
A) Qoyulan problemdə ziddiyyəti həll etmək tələb olunur
B) Problem düşündürücüdür, müxtəlif fikirlər yaradır.
C) Müəllim şagirdin qarşısına onun səviyyəsi üçün çox çətin problem qoyur.
D) Hər bir şagirdin bilik və təcrübəsindən istifadə etməklə problemin həlli yollarını tapmağa xidmət edir
E) Problemin həlli müxtəlif fərziyyələr yaradır.
Perspektiv planlaşdırmaya aiddir:
A) İş vərəqləri hazırlamaq.
B) Tapşırıqları dərsin təlim nəticələri ilə uyğunlaşdırmaq.
C) Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək
D) Dərsin icmalını hazırlamaq.
E) Hər bir dərsdə reallaşdırılacaq alt-standartlara uyğun təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək.
Pedaqoji texnologiya:
A) Tərbiyə məsələlərinə nəzəri yanaşmaların məcmusu.
B) Öyrənilən elm sahəsində ideyalar məcmusu.
C) Düzgün cavab yoxdur.
D) Pedaqoji prosesə texnoloji proses kimi yanaşılması, son nəticəyə nailolma əməliyyatlarının ardıcıllığı
E) Bütün cavablar doğrudur.
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A) Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək
B) Şagirdlərin təlim nailiyyətlərini qiymətləndirmək.
C) Təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq.
D) Dərslik və dərs vəsaitləri hazırlamaq.
E) Pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək.
Bilik kateqoriyasına aid olanı seçin.
A) Psixomotor
B) Emosional-affektiv
C) İdraki
D) Ünsiyyət
E) Deklarativ
Aşağıdakılardan biri kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aiddir:
A) Fəndaxili və fənlərarası əlaqə məqsədyönlü və sistemli xarakter daşımır.
B) Təklifyönümlüdür.
C) Qiymətləndirmə standartları və mexanizmləri müəyyən edilmişdir
D) Bilikyönümlüdür.
E) Müəllimyönümlüdür.
“Şəxsiyyətyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?
A) Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi.
B) Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə sistemli şəkildə əlaqələndirilməsi.
C) Təhsilalanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırlması
D) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması
E) Еnsiklopedik biliyə malik insanın yetişdirilməsi.
Fənn kurikulumuna aid deyil:
A) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri
C) Məzmun standartlarına verilən şərhlər
D) Ümumi təhsilin məzmunu
E) Məzmun xətləri
İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var?
A) 2
B) 4
C) 3
D) 5
Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.
A) Yeni qərarların qəbul edilməsində şagird nailiyyətlərinin nəzərə alınması.
B) Bir qrupun nəticəsinin oxşar şəraitli digər qrupun nəticəsi ilə müqayisəsi.
C) Şagirdlərin əməkdaşlıq bacarığının müəyyənləşdirilməsi.
D) Zaman baxımından bir qrupun nailiyyət keyfiyyətində dəyişikliklərin baş verməsi.
Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının fəaliyyət komponentinə aid deyil.
A) Keyfiyyət
B) Kəmiyyət
C) Vaxt
D) Məzmun
Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?
A) Təhsilin hər hansı bir mərhələsində müəyyən olunmuş səviyyələr üzrə şagirdin yiyələnməli olduğu bilik və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir
B) Məzmun standartlarının reallaşma səviyyəsini, şagirdlərin inkişafındakı dəyişiklikləri müəyyən edir.
C) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
D) Siniflər üzrə şagirdlərin yiyələnəcəkləri bilik və bacarıqlar əks olunur.
Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
A) tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq, müşahidə.
B) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri.
C) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi.
D) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top