# İngiliscə Azərbaycanca
1 be olmaq
2 and
3 in içində
4 to üçün
5 have var
6 it o
7 I Mən
8 that ki
9 for üçün
10 you Sən
11 he o
12 with ilə
13 on yandır
14 do etmək
15 say deyin
16 this bu
17 they onlar
18 but Amma
19 we Biz
20 his onun
21 from dən
22 not deyil
23 n't n
24 by tərəfindən
25 she o
26 or və ya
27 as kimi
28 what
29 go get
30 their onların
31 can bacarmaq
32 who kim
33 get almaq
34 if əgər
35 would olardı
36 her onun
37 all hamısı
38 my mənim
39 make etmək
40 about haqqında
41 know bilin
42 will edəcək
43 up yuxarı
44 one biri
45 time vaxt
46 there orada
47 year il
48 so belə ki
49 think düşün
50 when nə vaxt
51 which hansı
52 them onları
53 some bəzi
54 me menim
55 people Xalq
56 take götürmək
57 out çöldə
58 into daxil
59 just sadəcə
60 see görmək
61 him Ona
62 your sənin
63 come gəl
64 could bilərdi
65 now İndi
66 than daha çox
67 like kimi
68 other digərləri
69 how Necə
70 then sonra
71 its onun
72 our bizim
73 two iki
74 more daha çox
75 these bunlar
76 want istəmək
77 way yol
78 look baxmaq
79 first əvvəlcə
80 also həmçinin
81 new yeni
82 because çünki
83 day gün
84 use istifadə etmək
85 no yox
86 man adam
87 find tapmaq
88 here burada
89 thing şey
90 give vermək
91 many çoxu
92 well yaxşı
93 only yalnız
94 those olanlar
95 tell söylə
96 very çox
97 even hətta
98 back geri
99 any hər hansı
100 good yaxşı
Top