DAILY PROGRAMME (Gündəlik işlərlə bağlı olan idiomlar)

be as regular as clock-work
very regular; saat kimi dəqiq olmaq;
hər hansı bir işi eyni vaxtda görmək;
müntəzəm;
  • He phones me every evening, regular as clockwork.
be as busy as a bee
very busy; arı kimi çalışqan olmaq;
çox məşğul olmaq;
  • I don’t have time to help you. I’m as busy as a bee.
be up to one’s ears in work
to have a lot of work; çox işi olmaq;
işi başından aşmaq;
  • I’m up to my ears in work.
have one’s hands full
to be very busy or too busy; başını qaşımağa vaxtı olmamaq;
olduqca məşğul olmaq;
əlində çox işi olmaq;
  • I’m sorry I can’t come. I have my hands full with problems at home.
a woman’s work is never done
one has always some housework to do; evin (qadının) işi qurtarmaz;
həmişə görüləsi işi olmaq;
  • I’ll do the cleaning and go to bed, I’m tired out. A woman’s work is never done.
morning, noon and night
used to emphasize that something happens a lot or continuously; səhər-axşam;
daima;
  • My sister is on the phone morning, noon and night.
not sleep a wink/not get a wink of sleep
not be able to sleep at all; yuxusuz qalmaq;
çimir almamaq;
göz yummamaq;
  • He looked tired. He never slept a wink that night.
  • Eily couldn’t sleep a wink with worry and did her best to hide it from the others .
Top