Tapılan ümumi test sayı : 237

Pedaqoji texnologiya:
A) Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə daha səmərəli yolla nail olunmasını təmin edən metodlar və vasitələr sistemidir.
B) Pedaqoji fəaliyyətin nəticəsidir.
C) Tərbiyə məsələlərinə nəzəri yanaşmaların məcmusudur.
D) Öyrənilən elm sahəsində ideyalar məcmusudur.
E) Müəllimin qarşısına qoyulan tələblərdir.
Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin. 1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir 2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir 3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir 4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır. 5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür. 6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A) 1,3,5
B) 2,4,6
C) 1,3,4
D) 1,2,4
E) 1,2,3 2
Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A) Beyin həmləsi
B) Klaster
C) Ziqzaq
D) Anlayışın çıxarılması
E) Auksion
Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A) yaradıcı tətbiqetmə
B) informasiya müzakirəsi
C) nəticə və ümumiləşdirmə
D) informasiya mübadiləsi
E) tədqiqatın aparılması
Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A) Didaktik prinsiplərin sistemli təsnifatı
B) Təlim prosesinin gedişinə və nəticələrinə təsir edən səbəblər
C) Təlimin müasir növləri
D) Təlimin təşkilinin başlıca formaları
E) Təlim texnologiyalarının xarakteristikası
Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A) Öz şəxsi izahını ver, problemi müəyyən et, fərziyyələr irəli sür.
B) Ən mühüm predmetləri və hadisələri müəyyən et, əhəmiyyətini sübut et.
C) Mahiyyət və mənasını ifadə et.
D) Ümumləşdir, əsas ideyanı seçib ayır.
E) Dəyişiklik etməklə yarat, quraşdır.
Pedaqoji texnologiya:
A) Müəllimin qarşısına qoyulan tələblərdir.
B) Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə daha səmərəli yolla nail olunmasını təmin edən metodlar və vasitələr sistemidir.
C) Tərbiyə məsələlərinə nəzəri yanaşmaların məcmusudur.
D) Pedaqoji fəaliyyətin nəticəsidir.
E) Öyrənilən elm sahəsində ideyalar məcmusudur
Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A) proqnoz vermək,simvol şəklində təsvir etmək
B) proqnozlaşdırmaq, müqayisə et ,analoqunu tap
C) məsləhət vermək,doğru və yanlışı müqayisə etmək
D) səhvləri tapmaq, faktlari uydurmadan seçib ayırmaq
E) nəticə çıxartmaq, əlaqə yaratmaq
Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A) Kontekstual bilik hər hansı prosesdə əldə edilən yeni informasiyanın tətbiq edilməsi ilə əldə olunan biliklərdir
B) Standartın fəaliyyət komponenti təlim strategiyalarını müəyyən etməyə imkan verir
C) Standartın fəaliyyət komponenti mövzunu müəyyən etməyə imkan verir
D) Deklarativ bilik məlumat xarakterli biliklərdir
E) Təlim strategiyası məqsədə çatmaq üçün müəyyən olunmuş istiqamətdir
Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin. 1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir 2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir. 3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir 4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır. 5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür. 6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A) 1,2,4
B) 1,3,5
C) 1,3,4
D) 1,2,3
E) 2,4,6
Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir? 1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə, 2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə 3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına 4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə 5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə 6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A) 2,3,4,5
B) 1,2,5,6
C) 1,2,3,5
D) 2,3,4,6
E) 1,2,4,6
Uyğunluğu müəyyən edin. 1.Fəndaxili inteqrasiya 2.Fənlərarası inteqrasiya 3.Fənnüstü inteqrasiya a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir. b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A) 1-c,2-b,3-a
B) 1-a,2-c,3-b
C) 1-b,2-a,3-c
D) 1-a,2-b,3-c
E) 1-c,2-a,3-b
Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A) Öz şəxsi izahını ver, problemi müəyyən et, fərziyyələr irəli sür.
B) Dəyişiklik etməklə yarat, quraşdır.
C) Mahiyyət və mənasını ifadə et
D) Ümumləşdir, əsas ideyanı seçib ayır.
E) Ən mühüm predmetləri və hadisələri müəyyən et, əhəmiyyətini sübut et.
İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var?
A) 5
B) 2
C) 3
D) 4
Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.
A) Zaman baxımından bir qrupun nailiyyət keyfiyyətində dəyişikliklərin baş verməsi.
B) Şagirdlərin əməkdaşlıq bacarığının müəyyənləşdirilməsi.
C) Yeni qərarların qəbul edilməsində şagird nailiyyətlərinin nəzərə alınması.
D) Bir qrupun nəticəsinin oxşar şəraitli digər qrupun nəticəsi ilə müqayisəsi.
Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının fəaliyyət komponentinə aid deyil.
A) Məzmun
B) Vaxt
C) Keyfiyyət
D) Kəmiyyət
Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?
A) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
B) Siniflər üzrə şagirdlərin yiyələnəcəkləri bilik və bacarıqlar əks olunur.
C) Təhsilin hər hansı bir mərhələsində müəyyən olunmuş səviyyələr üzrə şagirdin yiyələnməli olduğu bilik və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir
D) Məzmun standartlarının reallaşma səviyyəsini, şagirdlərin inkişafındakı dəyişiklikləri müəyyən edir.
Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
A) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq.
B) tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq, müşahidə.
C) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri.
D) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi.
Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda).
B) bölmə və hər mövzunun sonunda
C) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq.
D) bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə
B) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə
C) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə
D) Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almaq məqsədilə.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top