Tapılan ümumi test sayı : 237

Pedaqoji texnologiya:
A) Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə daha səmərəli yolla nail olunmasını təmin edən metodlar və vasitələr sistemidir.
B) Öyrənilən elm sahəsində ideyalar məcmusudur.
C) Pedaqoji fəaliyyətin nəticəsidir.
D) Müəllimin qarşısına qoyulan tələblərdir.
E) Tərbiyə məsələlərinə nəzəri yanaşmaların məcmusudur.
Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin. 1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir 2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir 3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir 4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır. 5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür. 6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A) 1,3,5
B) 1,2,4
C) 2,4,6
D) 1,3,4
E) 1,2,3 2
Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A) Ziqzaq
B) Klaster
C) Anlayışın çıxarılması
D) Beyin həmləsi
E) Auksion
Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A) informasiya müzakirəsi
B) nəticə və ümumiləşdirmə
C) tədqiqatın aparılması
D) informasiya mübadiləsi
E) yaradıcı tətbiqetmə
Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A) Təlimin müasir növləri
B) Təlim prosesinin gedişinə və nəticələrinə təsir edən səbəblər
C) Təlimin təşkilinin başlıca formaları
D) Təlim texnologiyalarının xarakteristikası
E) Didaktik prinsiplərin sistemli təsnifatı
Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A) Öz şəxsi izahını ver, problemi müəyyən et, fərziyyələr irəli sür.
B) Ən mühüm predmetləri və hadisələri müəyyən et, əhəmiyyətini sübut et.
C) Dəyişiklik etməklə yarat, quraşdır.
D) Ümumləşdir, əsas ideyanı seçib ayır.
E) Mahiyyət və mənasını ifadə et.
Pedaqoji texnologiya:
A) Tərbiyə məsələlərinə nəzəri yanaşmaların məcmusudur.
B) Öyrənilən elm sahəsində ideyalar məcmusudur
C) Pedaqoji fəaliyyətin nəticəsidir.
D) Müəllimin qarşısına qoyulan tələblərdir.
E) Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə daha səmərəli yolla nail olunmasını təmin edən metodlar və vasitələr sistemidir.
Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A) proqnozlaşdırmaq, müqayisə et ,analoqunu tap
B) proqnoz vermək,simvol şəklində təsvir etmək
C) məsləhət vermək,doğru və yanlışı müqayisə etmək
D) səhvləri tapmaq, faktlari uydurmadan seçib ayırmaq
E) nəticə çıxartmaq, əlaqə yaratmaq
Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A) Kontekstual bilik hər hansı prosesdə əldə edilən yeni informasiyanın tətbiq edilməsi ilə əldə olunan biliklərdir
B) Standartın fəaliyyət komponenti təlim strategiyalarını müəyyən etməyə imkan verir
C) Deklarativ bilik məlumat xarakterli biliklərdir
D) Təlim strategiyası məqsədə çatmaq üçün müəyyən olunmuş istiqamətdir
E) Standartın fəaliyyət komponenti mövzunu müəyyən etməyə imkan verir
Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin. 1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir 2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir. 3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir 4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır. 5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür. 6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A) 1,2,4
B) 2,4,6
C) 1,3,4
D) 1,3,5
E) 1,2,3
Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir? 1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə, 2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə 3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına 4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə 5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə 6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A) 1,2,4,6
B) 1,2,3,5
C) 1,2,5,6
D) 2,3,4,5
E) 2,3,4,6
Uyğunluğu müəyyən edin. 1.Fəndaxili inteqrasiya 2.Fənlərarası inteqrasiya 3.Fənnüstü inteqrasiya a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir. b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A) 1-b,2-a,3-c
B) 1-a,2-b,3-c
C) 1-c,2-b,3-a
D) 1-c,2-a,3-b
E) 1-a,2-c,3-b
Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A) Öz şəxsi izahını ver, problemi müəyyən et, fərziyyələr irəli sür.
B) Dəyişiklik etməklə yarat, quraşdır.
C) Ən mühüm predmetləri və hadisələri müəyyən et, əhəmiyyətini sübut et.
D) Mahiyyət və mənasını ifadə et
E) Ümumləşdir, əsas ideyanı seçib ayır.
İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.
A) Şagirdlərin əməkdaşlıq bacarığının müəyyənləşdirilməsi.
B) Yeni qərarların qəbul edilməsində şagird nailiyyətlərinin nəzərə alınması.
C) Zaman baxımından bir qrupun nailiyyət keyfiyyətində dəyişikliklərin baş verməsi.
D) Bir qrupun nəticəsinin oxşar şəraitli digər qrupun nəticəsi ilə müqayisəsi.
Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının fəaliyyət komponentinə aid deyil.
A) Kəmiyyət
B) Vaxt
C) Keyfiyyət
D) Məzmun
Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?
A) Məzmun standartlarının reallaşma səviyyəsini, şagirdlərin inkişafındakı dəyişiklikləri müəyyən edir.
B) Təhsilin hər hansı bir mərhələsində müəyyən olunmuş səviyyələr üzrə şagirdin yiyələnməli olduğu bilik və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir
C) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
D) Siniflər üzrə şagirdlərin yiyələnəcəkləri bilik və bacarıqlar əks olunur.
Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
A) tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq, müşahidə.
B) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi.
C) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri.
D) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq.
Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq.
B) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda).
C) bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda.
D) bölmə və hər mövzunun sonunda
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A) Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almaq məqsədilə.
B) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə
C) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə
D) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top