Tapmaca sayı : 13

Camışlar, ha camışlar,
Halqa buynuz camışlar,
Tanrısı bostan əkmiş,
Yığlıb onu yemişlər.
Can alıcı, cəfa qılıcı,
Yumru təpə, gümüş küpə.
Can alıcı,
Cəfa qılıcı,
Yumuru təpə,
Gümüş küpə.
Canı var, qanı yox,
Əti var, gönü yox.
Canı vardı, qanı yox,
Yer altında sanı yox.
Cavanhqda olar qara,
Qocalıqda oxşar qara.
Cavanlıqda ağ saqqal,
Böyüyəndə al saqqal,
Qocalanda qır saqqal.
Cavanlıqda oturar,
Qocalıqda yırğalanar.
Cərgə-cərgə söyüdlər,
Beli bağlı igidlər.
Cərgə-cərgə söyüdlər,
Beli bağlı igidlər.
Cığ-cığa quşlar.
Cami dunnuşlar,
Özü qazanar,
Sizə bağışlar.
Cin çinar başında,
Cin qara quş oturmuş,
Yağlanmış, buğlanmış,
Quyruğu düyünlənmiş.
Cüvani, ha cüvani,
Dörd ayağı var, iki dabanı.
Top