Tapmaca sayı : 61

Gecə bağlanır,
Gündüz sallanır.
Gecə boşalar,
Gündüzlər dolar.
Gecə dağılar, gündüz yığılar.
Gecə əzilər, gündüz düzülər.
Gecə gedir ley-leyi,
Gündüz gedir ley-leyi,
Nə ilyi var, nə sümyü.
Gecə qısır,
Gündüz boğaz.
Gecə yumular,
Səhər açılar.
Gecə-gündüz işlər,
Dişlərini dişlər.
Geco ölü,
Gündüz diri.
Gedən leylək, gələn leylək,
Dabanı üstə duran leylək,
Həm taxtadı, həm də dirək,
Gecə gedib yatan leylək.
Gedər, gedər - izi yox,
Şıllaq atar, dizi yox.
Gedər, gedər izi yox,
Qayıdar gələr, tozu yox.
Gedər-gedər gözü yox,
Yorğa gedər, tozu yox.
Gedir, gedir izi var,
Geri dönür, tozu var.
Al osmanda çəngi var,
Quyruğunda rəngi var.
Gedir-gedir izi yox,
Kəsir-kəsir qanı yox.
Gəlirdim adam ilə,
Bir xəlbir badam ilə,
Düzülüb arpa kimi,
Danışır adam ilə.
Gəlirdim kənddən,
Səs gəldi bənddən,
Ağzı sümükdən
Saqqalı ətdən.
Gərməşonu taparlar,
Sapand taxıb atarlar.
Get o dağdan qar al gətir,
Verməsələr də al gətir,
Ərinməmiş yağ al gətir.
Gödəcik kişi,
Patavamnan var işi.
Göy öküz yoldan baxır.
Göy üzü damar-damar,
Göydən yerə nur damar.
Göydə doğular,
Yerdə boğular.
Göydə durub qızıl daş,
Cümlə cahan əyir baş.
Göydə gəzər qalaq-qalaq,
Gah tutqundur, gah rəngi ağ.
Göydə gördüm bir maya,
Atıldı, düşdü çaya.
Göydə uçar bir maya,
İşıq salar dünyaya.
Göydə ulduz sanı yox,
Ay çıxıb bir yanı yox.
Başına hey döydükcə
Ağzın açar, canı yox.
Göydən bir ağac düşdü,
Barsız, budaqsız.
Onu bir quş yaladı,
Dilsiz, dodaqsız.
Göydən bir dəri düşdü,
Toyuq ona yürüşdü.
Göydən bir həlqə düşdü,
Hər şey içinə düşdü.
Göydən düşdü daş,
Bişib oldu aş.
Kəsdi, tökdü baş,
Nə aşdı, nə daş.
Göydən düşdü, yerə yapışdı.
Göydən düşdü, yerə yapışdı.
Göydən düşər sınmaz,
Oda düşər yanmaz,
Suya düşər batmaz.
Göydən gəir hənir-hənir,
Yerə dəyir halqa dəmir,
Üstünü qoy, için gəmir.
Göydən gələ-gələ,
Düşür gilə-gilə,
Bunun adı nədir -
Görək, hamı bilə.
Göydən gələr millənər,
Yerə düşər dillənər.
Göydən gəlir dərvişlər,
Kürkün yerə sərmişlər.
O qədər oynamışlar,
Xurdu-xəşil olmuşlar.
Göydən gəlir sel kimi,
Yerə dəyir tel kimi.
Göydən yerə buz yağır,
Görün necə düz yağır.
Darı boyda, qoz boyda,
Görmədim qarpız boyda.
Göylə uçar, görünməz,
Yerə düşər, sürünməz,
Doğar-törər, əri yox,
Qanadının pəri yox.
Gözlərində çırağı,
Dişlərində qırmağı,
Yağı adam küsdürər,
Zəhmi heyvan əsdirər.
Gücü alır nazik teldən,
Xəbər verir hər bir eldən
Adam deyil danışır,
Atəş deyil alışır.
Gülsüz olar meyvəsi,
Şirin-şəkər dənəsi.
Gün çıxanda yox olur,
Gün batanda çox olur.
Gün çıxar axtalanar,
Qapılar taxtalanar.
Meydanə bir nər gəlmiş,
Üç yerdən noxtalanar.
Gün çıxar, gülər,
Axşam mürgülər.
Günbəzə oxşar hamam,
İçində var bir ilan.
Gündən güclü,
Yeldən gücsüz,
Yoxdu gözü,
Ağlar özü.
Gündüz ağa,
Gecə nökər.
Gündüz ağarar,
Gecə saralar.
Gündüz gedər dolama,
Gecə gələr salama.
Gündüz gedər uzun qız.
Gecə gedər uzun qız.
Gündüz gəzər obanı,
Gecə sancar dabanı.
Gündüz gəzər, axşam gəlib bir
abbasılıq yerdə durar.
Gündüz pozular,
Gecə düzülər.
Gündüz şappıldar,
Gecə dayanar.
Gündüz yatar yuvada,
Gecə gəzər obada.
Gündüzlər gülər,
Gecə mürgülər,
Ağzına alan,
Yerə tüpürər.
Günü keçər tayada,
Xoş gün verər sayada.
Top