Tapmaca sayı : 37

Ağaca çıxar,
Ağzma tıxar.
Hər kəsə dəysə,
Evini yıxar.
Ağzı var, gerisi yox,
Dərisi var, tükü yox.
Alıcan quyuya düşdü,
Qulaqları ilişdi,
Altı taxta, üstü taxta,
İçində cəllad hasası.
Altı taxta, üstü taxta,
Ortasında dəmir balta.
Anası qundaqda yatır,
Oğlu bazara gedir.
Atdım atana,
Dəydi adama.
Ucu şiş neştər,
Uzunca təhər.
Atdım atana,
Dəydi kotana.
Dəryada balığa,
Düzdə ceyrana.
Bapbalaca boyu var,
İldırımdan soyu var,
Əl vurarsan qudurar,
Dünyaya od vurar.
Bir ağacım var - yarpaqsız, budaqsız,
Ona çıxan qalar, əlsiz-ayaqsız.
Bir balaca hindili,
Deşib keçər qəndili.
Bir balaca misiri,
Bəylər onun yesiri.
Bir balaca misri daşı,
Yandırar dağı-daşı.
Bir qundağım var, içində qudurmuş it yatıb.
Bir quşum var düz uçar.
Bir quşum var taxta-dəmir,
Yumurtası adam dəlir.
Bir quşum var, balası özündən tez uçar.
Dar küçədə qulun mələr,
Qabaqdakın yerə sərər.
Ditdiləcik məndirə,
Bəyi yerə əndirə.
Əldə fitil,
Ordan itil.
Hara dəysə,
Qalar mitil.
Ərəb əlində,
Dizi belində,
Atın üstündə
Bir ucu yerdə
Bir ucu göydə.
Evimizdə kəndi var,
Kəndinin kəməndi var,
Göydə gedən quşların,
Ayağında bəndi var.
Gərməşonu taparlar,
Sapand taxıb atarlar.
Göydən düşdü daş,
Bişib oldu aş.
Kəsdi, tökdü baş,
Nə aşdı, nə daş.
İynə gözündən baxar,
Hədəfinə od yaxar.
Kor öküz koldan baxır,
Ağzından ayran axır.
Məmmədəli deşikdə,
Qulaqları eşikdə.
Qalın qamış içində,
Xoruz xuda çağırır.
Qara atımı yağladım,
Qaya dibinə bağladım.
Qara qayış dizdə qalır;
Açılmağı bizdən alır.
Qara qoçum yağlanar,
Meşələrdə buğlanar.
O necə qıfıldır ki,
Açarsızca bağlanar.
Qara toyuq qaqqıldar,
Qanadları şaqqıldar.
Uçsa ildırım çaxar,
Dumanı dağa qalxar.
Qaranlıq damdan qulun mələr.
Qurd quyuda, qulaqları bayırda.
Quru qovaq içində qudurmuş ilan.
Taxta dəmir,
Gah əyilir,
Gah düzəlir.
Uzun ağacı ovarlar.
Başına papaq qoyarlar.
Top