Tapmaca sayı : 47

Adı var, özü yox.
Ağac başında qora,
Bilmədim düşdüm tora.
Hər kəs bunu tapmasa,
Sorğusuz getsin gora.
Ahanı, ha ahanı,
Gəzər cümlə-cahanı.
İstanbuldan su içər,
Təbriz onun məkanı.
Atəşdə yanmaz,
Suda batmaz.
Atsam irəli,
Qayıtmaz geri,
Desəm, ah əhsən,
Tərs oğlu, tərsəm.
Axşam oldu - qırıldıq,
Səhər açıldı - dirildik.
Baldan şirin, baltadan ağır,
Bazara gedər, satılmaz.
Bazarda satılmaz,
Tərəzidə çəkilməz,
Baldan şirin dadı var.
Bir qardaşım var,
Getdi, qayıtmadı.
Bir quş uçurtdum,
Tuta bilmədim.
Bir kürk geyindim,
Çıxarda bilmədim.
Bir quşum var alanı,
Gəzər gümlə-cahanı,
Tutdum başın kəsməyə,
Nə əti var, nə qanı.
Bir quşum var səməndi,
Nə bağı var, nə bəndi,
Özü açılar, özü yumular,
Heç kim bilməz bu fəndi.
Bir quşum var zirəngi,
Dağlar altda dirəngi,
Gecə qonaq gələndə
Nə dəliyəm, nə dəngi.
Bir quşum var, bir göz qırpımında ərşə gedər.
Bircə qırıq misiri
Bəylər onun yesiri.
Bitməmiş yovşan dibində,
Doğmamış dovşan balası.
Dona bürünməz,
Gözə görünməz,
Dildən üzülməz.
Durub, durub əylənər,
Məni görüb bəylənər.
Adam kimi yeriyər,
Adam deyil, əylənər.
Əzizim, qəfəssizdir.
Bülbüldür, qəfəssizdir,
Uçanda quş tək uçar,
Canı yox, qəfəssizdir.
Gedər, gedər izi yox,
Qayıdar gələr, tozu yox.
Göydən bir həlqə düşdü,
Hər şey içinə düşdü.
Göydən düşdü, yerə yapışdı.
Göydən düşər sınmaz,
Oda düşər yanmaz,
Suya düşər batmaz.
Gündüz gedər dolama,
Gecə gələr salama.
Hər qurd ipək sarımaz,
Ayaq tutsa, yeriməz,
Min il min ilə qalsa,
Yaxşı-yaman çürüməz.
Mən gedərəm, o qalar.
Mən gedirəm, o da gedir,
Mən gəlirəm, o da gəlir.
Mən qalıram, o gedir.
Nar da var, nar da var,
Nardan şirin harda var?
Əl tutmaz, bıçaq kəsməz,
Ondan şirin harda var.
Nə baltadır, nə kərki,
Bütün kəsərdən iti.
Nə dərd bilər, nə kədər,
Mən gedərəm, o gedər.
Nə əli var, nə ayağı,
Nə başı var, nə qulağı,
Gah ağladar, gah güldürər.
Nə gecə yatar,
Nə suya batar.
O hansı quşdur,
Yuvasından çıxdı,
Girə bilmədi.
O kimdir ki, dərdüməndi iftadə,
Dünya qəmindən azadə?
O nədi ki, bədənə peyda,
Onsuz olmaz şühəda?
O nədi ki, əyə-əyə hamıya dəyə?
O nədir ki, gedər-gedər nəhanı?
O nədir ki, kəşf eləyər cahanı?
O nədir ki, gedər-gələr görünməz.
O nədir ki, həm kiçikdir, həm böyük,
Arxasında var onun bir özgə yük.
O nədir ki, uzağı yaxın eylər.
O nədir ki, yayda donar,
Qışda əriyər.
O nədir, dərya kimi bulanmaz,
O olmasa, bütün dünya dolanmaz.
Ondan qalın yox,
Ondan şirin yox,
Ondan gəzəyən yox.
Quş yuvasındın çıxdı,
Geri dönə bilmədi.
Şappır-şuppur çay keçdim,
Şapırına batmadım.
Qırmızıdan don geydim,
Nişanəsin tapmadım.
Yayda gedər, qışda gələr.
Yeriyər küpə,
Yeriməz küpə,
Min il də qalsa,
Çürüməz küpə.
Top