Tapmaca sayı : 8

Aşmaz-uşmaz,
Yerə düşsə,
Beli sınmaz.
Əynində yaşıl donu,
Damarları görsənir.
Əyri-üyrü boy atar,
Ayağı yerə batar.
Salxım-salxım sallanar,
Altında sarvan yatar.
İnəyim var, eşikdədi,
Ayı, ili eşikdədi,
İldə bir kərə sağılar,
Özü yenə eşikdədi.
Uzanar, ha uzanar,
Qollarınnan balalar.
Uzun-uzun uzanar,
Al yaşıla boyanar.
Qırmızıdan don geyər,
Ərş üzünə uzanar.
Yağış yağanda,
Çimər, yuyunar.
Yazda geyinər,
Qışda soyunar.
Yaşılı yamanca bərkdi,
Sarısı lap göbələkdi.
Əl vurma, düşəcəkdi.
Top