Tapmaca sayı : 30

Nağara, ha nağara,
Dırmaşar ha divara.
Nağaraçı nağara çalır,
Nə nağarası var, nə çubuğu.
Namazlıyam namazı,
Almışam dəstəmazı,
Məçidim su, qibləm ət,
Harda qılım namazı.
Nar da var, nar da var,
Nardan şirin harda var?
Əl tutmaz, bıçaq kəsməz,
Ondan şirin harda var.
Nazik-mazik culfa toxur,
Heç kim onu örtdüyü yox.
Nə baltadır, nə kərki,
Bütün kəsərdən iti.
Nə burda var, nə orda
Doludur Naxçıvanda,
Hər şeyi dadlandırır,
Halvanı bulandırır.
Nə daşı var, nə taxtası,
Nə zəri var, nə baftası.
Çaylar üstə körpü salar,
Sütunları sudan olar.
Nə dərd bilər, nə kədər,
Mən gedərəm, o gedər.
Nə dili var, nə ağzı
Nə tarı var, nə sazı,
Hər yerdən xəbər verər,
Oxuyar xoş avazı.
Nə ələ var, nə ayağı,
Eşər, tökər torpağı.
Nə ələnməz, nə bələnməz
Ocaq başına gələnməz.
Nə əli var, nə ayağı
Dağıdar dəli sayağı.
Şıqhaşırıq açar qapı.
Nə əli var, nə ayağı,
Nə başı var, nə qulağı,
Gah ağladar, gah güldürər.
Nə əli var, nə ayağı,
Qoca kişi yer qazır.
Nə evdədi, nə çöldə,
Nə göydədi, nə yerdə.
Nə gecə yatar,
Nə suya batar.
Nə gümüşdür, nə qızıl,
Suya girər islanmaz,
Yerə düşər paslanmaz.
Nə qapısı var, nə bacası
İçi dolu sərçə balası.
Nə yerdədi, nə göydə
Cümlə-cahan içində.
Nə yerdədir, nə göydə
Həlqə vurub bir yerdə.
Nə yerdədir, nə göydə,
Zəncirgəsi əlində.
Nə zərrindir, nə bafta,
İçində yaşıl tafta.
Nədəndi, ay nədəndi,
Bağrım zədən-zədəndi.
Ağacında od yanar,
Yarpağı göy nədəndi?
Nədəndi, ay nədəndi,
Dərmə, nazik bədəndi,
Plov üstə məskəni,
Görən rəngi nədəndi?
Nədəndi, ha nədəndi,
Bağrım başı zədəndi,
Yarpağmda od yanar,
Ağacı göynədəndi.
Nədəndi, ha nədəndi,
Bağrın başı zədəndi,
Qırağı su, içi od,
Gedin görün nədəndi.
Nəfəsi var, qanı yox,
Cəsədi var, canı yox.
Nənəmin bir quşu var fırlanar,
Quyruğundan çatı, gəbə sallanar.
Nər kimidi, nər deyil,
Rəngi qara qır deyil.
Top