Tapmaca sayı : 58

Sabahdan durdum,
Sənə zillədim.
Sağsağan səkər,
Bildirçin ötər,
Qazlar qaqqıldar,
İliyin tökər.
Sağsağan səkər,
Quyruğun bükər,
Qaz qaqqıldar,
Yumurta tökər.
Sağsağanlar qaqqıldar,
Başı mənim əlimdə,
Doqquz qovaq dillənər,
Tacı mənim əlimdə.
Salamməleyk ustalar,
Dirilsin qoy xəstələr,
Quşlardan hansı quşdur,
Bağırsağın dəstələr.
Salxım-salxım sallanar,
Çox qaldıqda ballanar.
Göydə nərdivan olsa,
Çıxar ordan sallanar.
Sandıq sandıq içində,
Qızıl sandıq içində,
Araza bir od düşdü,
Biz də yandıq içində.
Sapsarıca yemişəm,
Ərəbidən gəlmişəm.
Baldan şirin dadım var,
Adda-sanda adım var.
Saqqalı uzun bəyzadə,
Gedər qabaqda haramzade.
Saqqalı uzun sallanar,
Dağa-daşa dırmanar.
Sarı abası var bunun,
Büzmə yaxası var bunun,
Üstü çopur, içi dilim,
Gör nə səfası var bunun.
Sarı atım, sapba atım,
Sarı qayadan keçməz atım.
Sarı atlas, iynə batmaz,
And içər, piyada getməz.
Sarı buğda çəməndə kökələr.
Sarı saqqal,
Uzun hoqqar,
Onu tapmıyan,
Olsun naqqal.
Sarı təpə, qara meşə.
Sarıca kişi yer dələr.
Sarıdı sətlan kimi,
Aladı qətran kimi.
Boynu uzun qaz kimi,
Yumrucadır qoz kimi.
Sarıdı, ağdı rəngi
Gecələr o saz çalır,
Mən oynaram diringi.
Sarıdı, zəfəran deyil,
Qanadlıdı, quş deyil.
Yediyi gül-çiçəkdi,
Nəcisi çox göyçəkdi.
Sarıdı, zəfəran deyil,
Girdədir, girdəkan deyil,
Yazılıdır, Quran deyil.
Sarıdı, zəfəran deyil,
Yazılıdı, quran deyil,
Buynuzludu, qoç deyil.
Sarı-sarı sandıqlar,
İçi dolu fındıqlar.
Sarı-sarı sandıqlar,
İçi dolu fındıqlar.
Sarı-sarı sarmağım,
Sarı gözə barmağım.
Satmaq olmaz,
Dəyişdirib
Malı mala
Qatmaq olmaz.
Səhər çağı sarıca qız,
Yığdı balaların başına,
Otdu dız-dız ağladı.
Səhər gül kimi açır,
Aləmə nurun saçır.
Səhərdən durar, dalıma minər.
Səhərdən duraram, haçaya minərəm.
Haçasız heç yana getmərəm.
Səkidə gəzər, yumurta tökər.
Səkidə yatar, yumurta tökər.
Səkkiz dartan, bir yırtan.
Səkkizi sərcan,
İkisi mərcan,
Dördü də ki, xan.
Səməndin ayaqları,
Əlindədir ayaqları,
Üç başı var, altı gözü,
Səkkiz onun ayaqları.
Səpdim gecə noxudu,
Səhər gördüm yoxudu.
Səssiz göldə it hürər.
Siçan görsə dişin açar,
Quş görəndə qanad açar.
Sıpa gödəni,
Eşər təpəni.
Sornic altda iki toyuq,
Biri isti, biri soyuq.
Su içində od.
Su üzündə ağca fərə.
Sübhdən nişanı var,
Üzündə qeyrəti var.
Al osmanda cəngi var,
Quyruğunda rəngi var.
Süd nədi, süzgəc nədi?
Süzdüyüm süzgəcdən nədi?
Dünən sağdım, bişirdim,
Süd olmadı, bəs nədi?
Suda balıq,
Quyruğu yanıq.
Suda bitər,
Suda itər.
Suda doğular,
Suda ovular.
Suda gəzər canı yox,
Boğazlasan qanı yox.
Suya atsan o batmaz,
Quruda yatsa qalxmaz.
Sudan çıxıb daş deyil,
Qanadlıdı, quş deyil.
Sularda batar,
Quruda yatar,
Hoppanar-düşər,
Ordları şişər.
Sulu yerdə kişnər.
Susuz yerdə qışlar.
Suya düşər islanmaz,
Yerə düşər paslanmaz.
Suya girdi dağıldı,
Sudan çıxdı yığıldı.
Suya girər islanmaz,
Yerə düşər paslanmaz.
Suya girər lillənər,
Sudan çıxar dillənər.
Suya girər lillənər,
Sudan çıxar dillənər.
Suya girər millənər,
Sudan çıxar, dillənər.
Suya girər, bir olar,
Sudan çıxar, min olar.
Top