Tapmaca sayı : 21

Ağac için ovaram,
Düz ağzıma qoyaram.
Ağacda var bağırsaq,
Yel babanı çağırsaq,
Ağzım açıb ney çalar,
Süleymanı çağırsaq.
Altı cəhənnəm,
Üstü düzəngah.
Qulaqları üç,
Saçları ülgüc.
Çömçə başı məndiri,
Belində var kəndiri,
Milçək qonsa vızıldar,
Əl dəyəndə sızıldar.
Dərdi qəmdən,
Təni zədən,
Əlin vursan,
Edər fəğan.
Ələ alsan ağlayar,
Yerə qoysan kiriyər.
Hili-hilicə kəhər at,
Hilisi gözəl kəhər at,
Ayağında qıl sicimi
Düyünü gözəl kəhər at.
Hürü-hürünü dindirər,
Hürü pərini dindirər.
Bizim evdə üç dilsiz var,
Biri-birini dindirər.
İki küpə,
İki ağac,
Biri göydə,
Biri yerdə.
Kişnə, kişnə, kəhər at,
Düzün saxla, pisin at.
Ayağmda qıl sicim,
Kişnə, gözəl kəhər at.
O nədi ki, yetmiş iki dil bilir.
Özü həştə,
Ünü qəştə.
Palıdın parası,
İçinin tarası,
Onu tanımayan,
Şeytanın balası.
Qabırğası var, qanı yox.
Nəfəsi var, canı yox.
Qarğı qamış,
Ağza yapış,
Üstü deşik,
Gerisi beşik.
Qoz ağacın oyarlar,
Üstünə tel qoyarlar,
Vaxtsız durub ağlasa
Qulağını burarlar.
Sağsağanlar qaqqıldar,
Başı mənim əlimdə,
Doqquz qovaq dillənər,
Tacı mənim əlimdə.
Toyda, düyündə gəzər,
Səsi aləmi bəzər.
Qabırğası qatbaqat,
Gah yavaş, gah da bərk dart.
Tut ağacı, üzü pərdə,
Barmaq gəzər pərdə-pərdə.
Gah dərində, gah zərində,
Ağlar ahu-zar dilində.
Üzük aldım, qaşı yox,
Təpə gördüm, daşı yox.
O nədir ki, ağlayır,
Gözlərinin yaşı yox.
Yumru təkər,
Əllərdə gəzər.
Top