Tapmaca sayı : 68

- A qoç, hardan gəlirsən?
- Qanlı qaya dibindən.
- Qanın niyə quruyub?
- Allah belə buyurub.
- Ağ quşum, hardan gəlirsən?
- Qan bulağından,
- Qana niyə batmayıbsan?
- Öz əməlimdən.
Ağ at evdədi,
Ayğır meşədə.
Ağ atı altda gördüm,
Qızı soraqda gördüm.
Altı dənə ulduzu,
Bir ayın altda gördüm.
Ağ dəryanın suyun qızdır,
Üzü tamam ağca bezdir.
Ağ günbəz, qapısı yox.
Ağ nəzər,
Qapıları gəzər.
Ağ qıza əl uzatdım.
Ağca motal, ağzı yox.
Ağca quzu, sarı quzu pətəkdə,
Ləzzətilə aləm onu yeməkdə.
Ağzı bağlı bir kisəm var,
İçi qıllı, ağca palçıq.
Alını atda gördüm,
İzin soratda gördüm,
Ayparanı bir atm,
Ayağı altda gördüm.
Ana bir qız doğubdu,
Nə əli var, nə ayağı,
Qızı oğlan doğubdu,
Həm əli var, ayağı.
Aşığın qan ayağı,
Qan əli, qan ayağı,
Aşıq bir şey görübdür,
Üç başı, on ayağı.
Atdan hündür,
Qoçdan alçaq,
İçi yunlu,
Üstü saçaq.
Ay nənə, bizə yağ gətir,
İnəkləri sağ, gətir.
Çalxanmamış nehrədən
Ərinməmiş yağ gətir.
Balaca quyu,
İçində suyu,
Ağcadan ağdı,
Sarıdan sarı.
Bəngi-bəngi başını tut,
Dəngü-dəngü döşünü tut,
Qılman qoca əl-ayaq ver,
Hüseyn qoca quyruğun tut.
Bərəkallah ustakar,
Samannan böyrək kəsər.
Bir bardaqda iki rəng su.
Bir damım var, iki dirəkli.
Bir donum var, tikişi yox,
Sökülməklə heç işi yox.
Bir qara bağ dibində,
Əzraillər çığırışar.
Bir quşum var ahanı,
Gəzər cümlə-cahanı,
Götürrəm öldürməyə,
Nə əti var, nə canı.
Bir quyuya iki deşikdən su tökülür.
Bir zəmim var, ildə iki dəfə biçilər.
Bizdə bir usub yatır,
Qolların qısıb yatır,
Bircə təpik vurmamış,
O yanda küsüb yatır.
Bizdə iki kişi var,
Tüklü təpədə oturuşu var.
Bizdə yoxdu, sizdə yoxdu,
Yer altında qızıl çoxdu,
Budaq verir, yarpaq yoxdu.
Bu günləri şənbədi,
Könlümə düşən nədi,
Nə əti var, nə qanı
Ocaqsız bişən nədi.
Bu günləri şənbədi,
Könlümə düşən nədi.
Odsuz-ocaqsız ağ quş,
Qazanda bişən nədi?
Bura gələn hacıdı,
Aş bişirən bacıdı,
Zoğ atlar yarpaqlamaz,
Tap gör, nə ağacıdı.
Çil toyuq, çiləmə toyuq,
Başını kəsdim qanı yox.
Yumurtasının sanı yox.
Dəri kimidi, dəri,
Üstü ət, içi dəri.
Dörd dərviş bir quyuya daş atar.
Dörd gözlü bir bulaqdı,
Suyu tamam düm ağdı.
Dörd şaphaşap,
Bir daraq sap.
Dostum mənə nar göndərdi,
Yox demədi, var göndərdi,
Çalınmamış süd-qatıqdan,
Çalxanmamış yağ göndərdi.
Duzsuz fətir, unsuz fətir.
Nə isti deyir, nə soyuq.
Elə fətirdi ki, fətir.
El köçdü, papağı yurdda qaldı.
Əl-eleşə qarğalar,
Dal ayaqda qarıldar.
Eləmi, ağ nədən oldu,
Köynəyi ağ nədən oldu,
Yaz donar, qış açılar,
Əllərin ağ, nədən oldu?
Əlim ətdə,
Gözüm göldə.
Qulağım səsdə,
Başım quyruqda.
Əzizim, veçə verər,
Sana, gör neçə verər,
Torpaqsız, susuz yerdə
Yarpaqsız vecə verər.
Hacılar, hay hacıdı,
Başmağı narıncıdı,
Şü verər yarpaq açmaz,
Görən nə ağacıdı.
Hər tərəfi ağ qaya,
İçində sarı maya.
İki təndirdə bir kösöv.
Körpü altda dörd barmaq,
Hasil olur yağ-qaymaq.
Mən aşiq vecə verdi,
Baş üstə becə verdi,
Torpaqsız yerdə bitmiş,
Yarpaqsız qıça verdi.
Mən aşiqəm, düz bağlar,
Əyri çəkər, düz bağlar,
Aşıq bir hikmət görüb,
Od içində buz bağlar.
Mən tərs oğlu tərsəm,
Özümə oyandam,
Özgələrə tərsəm.
O nədir ki,
Atdan hündür,
İtdən alçaq.
O yam taxta,
Bu yanı taxta,
İçində ağca maya.
O yanı qaya,
Bu yanı qaya,
İçində sarı maya.
Özü ağ, balası sarı.
Qar kimi ağdı,
Su kimi axdı.
Qara qoyun ağ quzu doğar.
Qaranlıq yerdə kösöy bulanar.
Qızılgül pardaxlandı,
Qol atıb çardaxlandı,
Torpaqsız yerdə bitdi,
Yarpaqsız budaqlandı.
Səkkizi sərcan,
İkisi mərcan,
Dördü də ki, xan.
Süd nədi, süzgəc nədi?
Süzdüyüm süzgəcdən nədi?
Dünən sağdım, bişirdim,
Süd olmadı, bəs nədi?
Suya girdi dağıldı,
Sudan çıxdı yığıldı.
Suya girər lillənər,
Sudan çıxar dillənər.
Tap düşdü qabaqlandı,
Qapısı tamam bağlandı.
Vızhavızla uçan quşum,
Çiçək üstə qaçan quşum,
Öz-özünə xəlbir toxur,
İçərisi şərbət qoxur.
Xəlbir içində
Təpbəcə təzə
Yaşdır - qurumaz
Duzsuz çürüməz.
Yayda donar, qışda əriyər.
Yumru mərmər daşı,
İçində bəylər aşı.
Bişirərsən aş olar,
Bişirməsən quş olar.
Top