Tapmaca sayı : 37

Ağdı donu, yoxdu canı,
Uzuncadır dırnaqları,
Yerə batır barmaqları.
Ay doğdu axtalandı,
Doğduqca axtalandı.
Bazara bir nər gəldi,
Yüz yerdən noxtalandı.
Ay haca gedən kişi,
Əlində yulğun kişi,
Mənə bir şal al gətir,
Nə ərşi olsun, nə arğacı.
Bir itim var, evin başına hərlənər,
Orda başı bağlanar.
Bir öküzüm var, çulunu alanda qabırğaları sananar.
Bir quşum var iki qanadlı,
Ha uçar yerində qalar.
Bir xana toxudum, nə ərşi var, nə arğacı.
Aranda qalmaz, dağdadı ağacı.
Biri deyir, vay başım,
Biri deyir, vay leşim.
Biz biz idik, yüz qız idik,
Bizi üzdülər, ipə düzdülər.
Bizdə bir kişi var, təpəsi dəlik.
Bizdə bir kişi var,
Hər gələnə əl verir.
Bizim evdə dörd gəlin var,
Dördü də bir boy-buxunda.
Cərgə-cərgə söyüdlər,
Beli bağlı igidlər.
Çöldə deyil, evdədi,
Nə yerdə, nə göydədi.
Dam üstə at kişnər.
Düz əkdim, əyri bitdi.
Əl-ayağı dəstədi,
Qolları qəfəsdədi,
Nə yerdədi, nə göydə
Çərxi-fələk üstədi.
Ərçin əpə,
Gümüş təpə,
Dərədə çiçək,
Dəyirmi təpə.
Evimizdə iki gəlin var, ikisi də bir boyda.
Əyri-müyrü hara gedirsən?
Təpəsi dəlik, sən nə deyirsən?
Gecə boşalar,
Gündüzlər dolar.
Gedən leylək, gələn leylək,
Dabanı üstə duran leylək,
Həm taxtadı, həm də dirək,
Gecə gedib yatan leylək.
Hacıya gedərlər hac eşqinə,
Başmdakı tac eşqinə.
Mənə elə kilim gətir ki,
Nə ərşi olsun, nə arğacı.
Hay gedər, huy gedər,
Bircə qarış yol gedər.
Həsən bəyim xəstədi,
Zənciri qəfəsdədi,
Nə yerdədi, nə göydə
Çərxi-fələk üstədi.
İki bacım var, bir boyda.
Biri durar, biri hayda.
Ləkləmişəm, əkməmişəm.
Minarə, ha minarə,
İçi tamam qan-qarə.
Təpəsi açıq olur,
Dibi də ki, lap qarə.
Nə evdədi, nə çöldə,
Nə göydədi, nə yerdə.
Nə yerdədir, nə göydə
Həlqə vurub bir yerdə.
Qara dəvə çökdü yerə,
Bağırsağın tökdü yerə.
Qara toyuq qarnı yırtıq.
Qara toyuq, qaq elədi,
Qanadları taqq elədi.
Taqqır-tuqqur ləzgilər,
Bizə qonaq gəldilər.
Qoyun-keçi yunundan
Evə palaz sərdilər.
Tat-tatını götürər,
Tat oğlun götürər.
Oğlu yarpaq götürər,
Yarpaq torpaq götürər.
Üç qardaş bir-birinin üstünə çıxdılar.
Biri dedi: - Belim ağrıyır,
O biri dedi: - Başım partlayır,
Biri də dedi: - Qorxma, qorxma.
Uzun-uzun kişilər,
Başların, ayaqların,
Divarda gizlətmişlər.
Top