Tapmaca sayı : 3

Rəfdə var fincan,
İçi dolu mərcan.
Rəngbərəngdir gül kimi,
Qanadı var tül kimi,
Uçur bağda, çəməndə,
Çox yüngüldür tük kimi.
Rizhariz gcdirəm,
İrizbana gedirəm,
Gölməçədən su içib,
Xoruzbana gedirəm.
Top