Tapmaca sayı : 30

Çal çinar başında bir quş oturur,
Yağın yalayır, quyruğun bulayır.
Çardaxda var iki tas,
Birin qaldır, birin as.
Çatı su içər, dana köpər.
Çəkisi bircə misqal,
Qiyməti mincə dinar.
Çələbi çəltik əkir,
Bir layı tüklü,
Bir layı tüksüz.
Çəp deyil, çəpər deyil,
Çəpərə gərək deyil,
Uzunca buynuzu var,
Sarıca saqqalı var.
Çəpər üstə ağ fərələr.
Çəpər üstə çal xoruz.
Çəpər üstə çil xoruz.
Çəyirdəyi qaflıca,
Yeyilməyi dadlıca,
Kəbəyə get, doyarsan,
Nə olduğun duyarsan.
Çiçəkliyər, gül deyil,
Ağdı, amma qar deyil,
İstisi var, yun deyil.
Çil toyuq, çiləmə toyuq
Başını kəsdim, qanı yox.
Çil toyuq, çiləmə toyuq,
Başın kəsərəm qanı yox.
Çil toyuq, çiləmə toyuq,
Başını kəsdim qanı yox*.
Çil toyuq, çiləmə toyuq,
Başını kəsdim qanı yox.
Yumurtasının sanı yox.
Çil toyuq, çiləmə toyuq,
Başını kəsdim, qanı yox.
Çil toyuq, çiləmə toyuq,
Başını kəssən qanı yox.
Cücələrinin sanı yox.
Çilə, bülbülüm, çilə,
Şeh düşüb qızılgülə,
Quşlardan hansı quşdu,
Yumurtası qalar ilə.
Çin-çinarın başında,
Çin qara quş oturur,
Qanadların gərəndə,
Bir ovuc qum tökülür.
Çıxar ağaca sallanar,
Dərin dama tullanar.
Çıxar tavaya,
Çığrar havaya.
Çıxdım qız qalasına,
Ox atdım yuvasına,
Quşlardan hansı quşdur,
Süd verir balasına.
Çıxdım təpəyə,
Ayağım düşdü küpəyə.
Çiy ipək, çiləmə ipək,
Bircə yarpaq, yüz min çiçək.
Çöl var, çöl var, çölmək var,
Onu durub bölmək var,
Səksən səkkiz düyündə
Doxsan doqquz ilmək var.
Çöldə deyil, evdədi,
Nə yerdə, nə göydədi.
Çölü sarı,
İçi darı.
Çömçə başı məndiri,
Belində var kəndiri,
Milçək qonsa vızıldar,
Əl dəyəndə sızıldar.
Çoxlu tağ atar,
Torpaqda yatar,
Qoyma yetişsin,
Kal-kal dər, apar.
Çullaram çulun salar.
Top