Tapmaca sayı : 63

Əcaib bir quşum var,
Yerdə gəzər, izi yox.
Əti haram, südü halal,
Boğazladım, qanı yox.
Əhədəm yüz bəlalı,
Dərd canda yüz bəlalı,
Dörd quş var bir yuvada,
Hərəsi yüz bəlalı.
Əkdim palıd,
Çıxdı şabalıd,
Ortasından bir zoğ çıxdı,
Nə palıddı, nə şabalıd.
Əkilməz biçilər,
Biçilər yeyilməz.
Əl çalmasan da oynar,
Odsuz-ocaqsız qaynar.
Əl ilə tutmaq olmaz,
Göz ilə görmək olmaz.
Əl ilə yapılar,
Qulağa taxılar.
Əlamət, ay əlamət,
İşi tamam qiyamət,
Əli yox, şəkil çəkir,
Dişi yoxdu, dişləyir.
Əl-ayağı dəstədi,
Qolları qəfəsdədi,
Nə yerdədi, nə göydə
Çərxi-fələk üstədi.
Əldə fitil,
Ordan itil.
Hara dəysə,
Qalar mitil.
Ələ alsan ağlayar,
Yerə qoysan kiriyər.
Ələk boyda üzü var,
Yüz əllicə gözü var.
Ağzı yuxarı baxar,
Altmdan yağış yağar.
Əl-eleşə qarğalar,
Dal ayaqda qarıldar.
Ələy ha vələy olar,
Dəyirmana dən dolar.
Usta əli dəyməmiş,
Xərməndə gərəy olar.
Əlim ətdə,
Gözüm göldə.
Qulağım səsdə,
Başım quyruqda.
Əlim ilə əkərəm,
Dilim ilə biçərəm.
Əlimə allam, sallanar,
Yerə qoyaram, yığılar.
Əlində oraq,
Qolları daraq,
Üstündə xırman,
Altı dəyirman.
Əlindədi əlində,
Ətəkləri belində.
Gecə-gündüz yol gedir,
Yerindədi, yerində.
Əllərdə yeriyər,
Buraxsan dayanar.
Əlli-əlli yüz düyməsi,
Əlli mərcan düyməsi,
Hər kəs onu bilməsə,
Əlli ilin xəstəsi.
Əlsiz-ayaqsız köynək istər.
Əmim oğlu ustadı
Əli kəmər üstədi.
Suda körpü salıbdı,
Gəl gör necə ustadı.
Əmirdən, ay əmirdən,
Gündü keçən ömürdən.
Yemişlərdən hansıdı,
Özəyi var dəmirdən.
Ənbər havası var bunun,
Töhfə əzası var bunun.
İynə ilə dəlik-dəlik,
Gör nə səfası var bunun.
Ərçin əpə,
Gümüş təpə,
Dərədə çiçək,
Dəyirmi təpə.
Ərəb atdan,
Dəmir qatdan.
Quş burulu,
Quyruq bulanı.
Ərəb atlandı,
Qayış qatlandı,
Qumlar ələndi,
Quyruq bulandı.
Ərəb əlində,
Dizi belində,
Atın üstündə
Bir ucu yerdə
Bir ucu göydə.
Əriməz küpə,
Çürüməz küpə,
Yüz il qalsa
Çürüməz küpə.
Əriməz küpə,
Çürüməz küpə.
Min il qalsa da,
Çürüməz küpə.
Ərşin ayaq,
Bənövşə qulaq.
Əsli ağacdan, kökü qıldan,
Üyüdür baban ehsanına.
Ət dirəyin başında,
Dəmir deşikli papaq.
Ət içində bir cüt ala muncuğum var,
Haranı desən görür.
Ət sandığım, yetmiş yeddi qat sandığım,
Ağzı bağlı, gir içinə, yat sandığım.
Ətdən iyirmi ağacım var, uclarıdı şirmayı.
Ətdən şiş,
Gümüşdən kabab.
Ətindən kabab olmaz,
Qanından kasa dolmaz.
Ətnən sümük balta sapı,
Beş barmağı, bir budağı,
Al - deyəndə açılar,
Ver - deyəndə yumular.
Əynində atlas,
Dənizdə batmaz.
Əynində yaşıl donu,
Damarları görsənir.
Əyri boyun, sarı dimdik,
Gödək ayaq, yaşıl papaq,
Suda gəzər, yastıyapalaq.
Əyri-müyrü hara gedirsən?
Təpəsi dəlik, sən nə deyirsən?
Əyri-üyrü boy atar,
Ayağı yerə batar.
Salxım-salxım sallanar,
Altında sarvan yatar.
Əzan verir, namaz bilmir,
Arvad alır, kəbin bilmir.
Əzəl vardı yeyərdik,
Yeməsəydik, ölərdik,
İndi də var yemirik -
Yeməsək də ölmürük.
Əzəli dörd ayaqlı,
Sonra iki ayaqlı,
Aylar keçir, il keçir,
Dolamr üç ayaqlı.
Əzilməz,
Üzülməz,
Süfrəyə
Düzülməz.
Əzizim, bir anası,
Hərənin öz anası.
Quşlardan hansı quşdur -
Min bala, bir anası?
Əzizim, doqquz günə,
Doqquz ay, doqquz günə,
Qaranlıqdan kim çıxar
Doqquz ay, doqquz günə.
Əzizim, qəfəssizdir.
Bülbüldür, qəfəssizdir,
Uçanda quş tək uçar,
Canı yox, qəfəssizdir.
Əzizim, qəssab ağlar,
Sarı don qəssab ağlar.
Ölən qoyun ağlamaz,
Öldürən qəssab ağlar.
Əzizim, təpəsinə,
Aşıq çıxıb təpəsinə,
O kimdi çomaq vurdu,
Allahın təpəsinə.
Əzizim, veçə verər,
Sana, gör neçə verər,
Torpaqsız, susuz yerdə
Yarpaqsız vecə verər.
Əzizinəm, biri iki,
Sağı, solu biri iki,
Bir əlamət görmüşəm ki,
Dördü üçdü, biri iki.
Əzizinəm, gün doğar,
Aşiq aşiqi qovar.
Anası beşikdəykən,
Qızı bir oğlan doğar.
Əzizinəm, yüz qoyun,
Yüz götürün, yüz qoyun.
Altı abbasıya almışam,
Altı öküz, yüz qoyun.
Əziziyəm, nədəndir,
Çəpkəni gülbədəndir.
Kötüyünə od düşüb,
Gəlin, görək nədəndir?
Əziziyəm, tək bəndi,
Vur belinə tək bəndi.
Doxsan doqquz arxın
Var başında tək bəndi.
Əzziyəm, ay mələr,
Bulud göydə, ay mələr,
Qoç bir quzu görübdü,
Süd deyibən ay mələr.
Əzziyəm, əmər hey,
Beldə gümüş kəmər hey,
Göydə bir madyan gördüm,
Yerdə qulun əmər hey.
Əzziyəm, yasda,
Quyruğu dəstə.
Yeddi cam gördüm,
Bir başın üstə.
Top