• Ağıl əmr edəni dil bəyan edər. (Xaqani)
 • Ağıllı danışmaq çətindir, ağılla susmaq isə ondan da çətindir. (Kristian Bouvi)
 • Arif ol, söhbəti müxtəsər eylə,
  Uzun danışandan qaç, həzər eylə.
  Yüz əyri ox atsan olmaz dəyəri,
  Bir ox at hədəfdən getməsin əyri. (Sədi Şirazi)
 • Az bilib çox danışan bədxərclik edən yoxsula oxşayır. (Napoleon Bonapart)
 • Başqalarının sözlərini təkrar etmək hələ onların mənasını bilmək deyil. (Cəlaləddin Rumi)
 • Başqasını anlamaq istəyirsənsə, onun nə dediyini yox, nə demədiyini eşit. (Cübran)
 • Bəzən sükut – güclü haraydan daha təsirlidir. (Mark Tulli Siseron)
 • Bəzən susmaq, deyilən bir çox sözdən daha çoxunu ifadə edər. (Şarl Lui Monteskyö)
 • Bəzən uzaqlaşmaq lazım gəlir, yaxınlaşmaq üçün;
  bəzən xatırlamaq lazım gəlir, xatırlanmaq üçün;
  bəzən ağlamaq lazım gəlir, açılmaq üçün;
  bəzən anmaq lazım gəlir, anılmaq üçün;
  bəzən de susmaq lazım gəlir, duymaq üçün. (Şəms Təbrizi)
 • Biz danışırıq, eyni vaxtda dinləyirik.
  Biz dinləyirik, amma bu susmaq üçün deyil. (Mahatma Qandi)
 • Böyük fəlsəfələr ancaq böyük dillərin çanağında yoğrulub yapıla bilər. (Əbu Turxan)
 • Cəbhədə qılınc, məclisdə gözəl nitqə malik olanlar qəhrəmandır. (Məmməd Səid Ordubadi)
 • Çox danışana ancaq lal həsəd aparır. (Cübran)
 • Danışaraq izah edilməz hər şey, bəzən susmaq yetər əslində.
  Unutma; danışmaq bir ehtiyac ola bilər, amma susmaq cavabdır anlayana. (Qabriel Qarsia Markes)
 • Danışmaq ehtiyac ola bilər, amma susmaq bir sənətdir. (İohann Volfqanq Göte)
 • Dediklərin ancaq qarşıdakının anlaya bildiyi qədərdir. (Cəlaləddin Rumi)
 • Demədiyimi hər vaxt deyə bilərəm, lakin dediyimi dana bilmərəm. (Əbdürrəhman Cami)
 • Deməyə sözü olmayan hamıdan çox danışar. (Lev Tolstoy)
 • Deyilişin bənzərliyi fikrin də bənzərliyinə dəlalət etmir. (Əbu Turxan)
 • Dil – insanlar arasında, elm – insanla təbiət arasında ünsiyyət vasitəsidir. (Əbu Turxan)
 • Dil də torpaq kimidir; münbit olmasa, fikir cücərməz. (Əbu Turxan)
 • Dil heç nədən utanmayanda, hamı utanmış olur. (Jan Jak Russo)
 • Dil oddan da pis yandırır. (Ogüst Kont)
 • Dil təfəkkürün qəlibidir. (Əbu Turxan)
 • Dilin bəlasıdır uzunçu olmaq
  Ariflər işidir sükuta dalmaq. (Nizami Gəncəvi)
 • Dilin imkanları məhdud olanda təfəkkürə də çəpər çəkir. (Əbu Turxan)
 • Dolaşıq danışmağı hamı, aydın danışmağı isə çox az adam bacarır. (Qalileo Qaliley)
 • Düşünmədən danışanın cəzası sonradan düşünməyə məhkum olmaqdır. (Əbdülhaq Şinasi Hisar)
 • Ədəb sayılsa da məclisdə susmaq
  Məsləhət zamanı danışmaq gərək
  İki şey ağıla nöqsan sayılır
  Yersiz susmaq ilə yersiz söz demək (Sədi Şirazi)
 • Elə danış ki, başa düşməyə bilməsinlər. (Kvintilian)
 • Ən çox da üç şey yorar insanı...
  Bağışlamaq, içi yanarkən susmaq və olmayacağını bildiyi halda xəyal qurmaq. (Çak Palanik)
 • Ən gözəl fikir də pis ifadə edildikdə qiymətini itirir. (Volter)
 • Ən gözəl nitq ən qısa nitqdir. (Əbu Turxan)
 • Ən mahir müəllif də yetkin olmayan bir dildə yetkin əsər yaza bilməz. (Əbu Turxan)
 • Əsl siyasətçi susaraq nə isə deməyi və danışaraq heç nə deməməyi bacarmalıdır. (Əbu Turxan)
 • Fani sözlərlə əbədi şeyləri ifadə et! (Lukretsi)
 • Fəlsəfi yaradıcılıqda iki tərəf iştirak edir: filosof və dil; ikisindən biri zəif olanda, yeni fikir doğula bilmir. (Əbu Turxan)
 • Fikrin aydınlığı ilə ifadənin aydınlığı adətən bir yerdə olur. (T.Makoley)
 • Gərək söz meydanı gen olsun, müdam,
  Atını dördnala səyirtsin ilham. (Nizami Gəncəvi)
 • Gil qabın möhkəmliyini səsi ilə yoxlayan kimi, insanı da ağzından çıxan söz ilə yoxlayırlar. (Əbül Fərəc)
 • Gözəl danışan natiqin çox danışdığı hiss olunmur. (J.Renar)
 • Gözəl ifadələr gözəl fikri bəzəyir və qoruyub saxlayır. (Viktor Hüqo)
 • Gözəl sözlərin arxasında çox çirkin əməllər, əzəmətli görkəmin arxasında miskin bir qəlb gizlənə bilər. (Ezop)
 • Heç vaxt demə ki, bilirsən, amma nə danışdığını həmişə bil. (Klavdiy)
 • Heç vaxt fikirləşmədən danışma. (Protaqor)
 • Hər dilin yaddaşında bir fəlsəfə yatır; buna milli-fəlsəfi fikir deyilir. (Əbu Turxan)
 • Hər kəs yalnız başa düşdüyünü eşidir. (Plavt)
 • Hikmətin kökü qəlbdə, meyvəsi dildədir. (Ptolemey)
 • İçimizdə söz dalğası qalxanda da, dərinliklərimiz sükut içində olur. (Cübran)
 • İdrak edə bilən üçün bu yerlərin-göylərin hamısı sözdür. (Cəlaləddin Rumi)
 • İnci tək sözlər seç, az danış, az din,
  Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin.
  Az sözün inci tək mənası olmaz,
  Çox sözün kərpic tək qiyməti olmaz. (Nizami Gəncəvi)
 • İnsan vardır ki söylədiyi sözlərlə böyüyər, söz vardır ki, söyləyən insan üzündən böyük görünər. (Naməlum)
 • İnsanlar danışmağı öyrənirlər, halbuki əsas elm nə vaxt və necə susmaq elmidir. (Lev Tolstoy)
 • Ləyaqətli adamla danışmamaq adamı, ləyaqətsiz adamla danışmaq isə sözləri itirməkdir. (Konfutsi)
 • Müəyyən mənanı ifadə etmək üçün dəvət olunan hər bir söz özü ilə neçə-neçə dəvət olunmamış qonaqlar gətirir. (Əbu Turxan)
 • Müxtəlif dilləri ortaq məxrəcə gətirən məntiqdir. (Əbu Turxan)
 • Natiqliyin əsas şərti nitqi vaxtında və nida ilə bitirməkdir. (Əbu Turxan)
 • Nitqi çox bəzəsən, məqsəddən uzaq düşərsən. (Cəlaləddin Rumi)
 • Oxuduğum türkülərin kölgəsidir övladım; Mənə məxsus vərəqlər var hər kitabda, hər dildə. (Mikayıl Müşfiq)
 • Pozğun qulaqla eşidiləndə ən gözəl sözlər də masqara ilə qarşılanır. (İohann Volfqanq Göte)
 • Qəlb nə ilə doluysa, dodaqlardan süzülüb gələn də odur. (İohann Volfqanq Göte)
 • Şairin sözü insan qüvvəsinin sərkərdəsidir. (Səməd Vurğun)
 • Şöhrətpərəst adamlardan diplomat çıxmaz: onlar susmağı bacarmırlar. (Vovenarq)
 • Söz gözəl olursa-olsun nə qədər,
  Pis əda o sözü tamam məhv edər. (Nizami Gəncəvi)
 • Söz gücsüz olduğu yerdə musiqi başlayır. (Vaqner)
 • Söz sədəfdir, fikir – mirvari. (Əbu Turxan)
 • Sözlər fikirlərimizin qiyafətləridir. (El hikməti)
 • Sözlər yarpaqlara bənzəyir; çoxlu yarpağı olan ağac az bəhrə verir. (Aleksandr Pop)
 • Sözlərdə ehtiyatlı olmaq bəlağətli nitqdən daha üstündür. (Frensis Bekon)
 • Sözü kütlənin səviyyəsinə endirənlər daha tez populyarlaşırlar. (Əbu Turxan)
 • Sözün də su kimi lətafəti var
  Hər sözü az desən daha xoş olar
  Bir inci saflığı varsa da suda
  Artıq içiləndə dərd verir su da. (Nizami Gəncəvi)
 • Sözün formasına aludə olanda məna kölgədə qalır. (Əbu Turxan)
 • Sözün qanadları var, quş kimi incə-incə,
  Dünyada söz olmasa nəyə gərək düşüncə. (Nizami Gəncəvi)
 • Sözün şeriyyəti fikrin şeriyyətinə xidmət etməlidir. (Əbu Turxan)
 • Sus, ya da susmaqdan da qiymətli söz söylə! (Lev Tolstoy)
 • Susmağın ağlından xəbər verməsə də, axmaq olmadığından xəbər verir. (Pyer Büast)
 • Susmaq - insanın bütün dərdlərini özündə sınayan ruhun sığıntısıdır. (Viktor Hüqo)
 • Susmaq dözülməsi çox ağır olan bir cavabdır. (Çesterton)
 • Tək özün danışsan həmişə haqlı olacaqsan. (Onore de Balzak)
 • Təzə bir söz demək artıq deyilmiş sözləri bir-biri ilə uzlaşdırmaqdan daha asandır. (Vovenarq)
 • Ucadan danışmaq lazımdır ki, səni eşitsinlər, astadan danışmaq lazımdır ki, sənə qulaq assınlar. (Pol Klodel)
 • Ürək hisslərlə dolu olanda söhbət də maraqlı olur. (Vovenarq)
 • Uşaqlarına susmağı öyrət, danışmağı onlar özü də öyrənə bilər. (Bencamin Franklin)
 • Xəlqə ağzın sirrini hərdəm qılır izhar-i söz
  Bu nə sirdir ki olur hər ləhzə yoxdan var söz. (Füzuli)
 • Yaxşı yorumçu bəzən müəllifin demək istədiklərindən daha dərin mənalar üzə çıxara bilir. (Əbu Turxan)
 • Yerində danışmaq və yerində susmaq böyük qabiliyyət tələb edir. (Sokrat)
 • Yersiz danışmaq axmaqlıq olduğu kimi, yeri gələndə danışmamaq da axmaqlıqdır. (Sədi Şirazi)
Top