• Ancaq sağlam milli şüura malik olan xalq öz haqqını qoruya bilər. (Ştraus)
 • Başqalarının fikir və düşüncələrinin qurbanı olan millət özünü məhv edib yadları faydalandırar. (Məhəmməd İqbal)
 • Bədbəxt o millətdir ki, tikmədiyini geyir, əkmədiyini yeyir! Bədbəxt o millətdir ki, talançılarını qəhrəman mərtəbəsinə yüksəldir, təkəbbürlü qəsbkarlarını isə alicənab sayır! (Cübran)
 • Bəzən bir insanı idarə etmək bütöv bir xalqı idarə etməkdən çətin olur. (Vovenarq)
 • Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. (Məhəmməd Əmin Rəsulzadə)
 • Bir millətin lisanı mövcudiyyətinin ən parlaq bürhanıdır. (Hüseyn Cavid)
 • Bir millətin tərəqqi və tənəzzülünü bilmək üçün onun məktəblərini görmək kifayət edər. (Hüseyn Cavid)
 • Böyük şəxsiyyətləri ancaq böyük millətlər yetişdirə bilər. (Əbu Turxan)
 • Böyük siyasi liderlər inqilab vasitəsilə islahatlar yox, islahatlar vasitəsilə inqilab edirlər. (Əbu Turxan)
 • Çəkmə sən millət qəmin, çəkmə, çək öz qəlyanını (Mirzə Ələkbər Sabir)
 • Çökən bir millət uçurumun tam dibinə çatmasa, qalxmaq üçün təkan verə bilməz. (Əbu Turxan)
 • Dalğalar heç vaxt tək olmur. İnqilab dalğasında hakimiyyətə gələnlər adətən inqilabın ikinci dalğası ilə hakimiyyətdən salınırlar. (Əbu Turxan)
 • Dövlət xadiminin ən ali vəzifələrindən biri xalqın maarifləndirilməsidir. (Teodor Ruzvelt)
 • Dövləti maliyyə qıtlığı deyil, istedadlışəxsiyyətlərin azlığı zəif salır. (Volter)
 • Dövlətin funksiyası pul qazanmaq yox, pulun ədalətli bölgüsünü təmin etməkdir. Vay o günə ki, dövlət də pul qazanmağa aludə olsun. (Tur Xander)
 • Dünyanı qanunsuzluqla idarə etmək olmaz. (Cəfər Cabbarlı)
 • Əgər bircə şəxsin də qəlbində milli ruh hələ yaşayırsa, deməli, bu millət üçün ümidimizi kəsməməliyik. (Əbu Turxan)
 • Ərazi o zaman vətənə çevrilir ki, milli ruhla canlanmış olsun. (Əbu Turxan)
 • Fərd özünü tanıyanda fərd olur. Millət də ancaq öz mənliyini qazananda millət olur. (Məhəmməd İqbal)
 • Hər bir adama verilən səlahiyyət onun qabiliyyətlərinə uyğun olmalıdır: səlahiyyət qabiliyyətləri aşanda ətrafdakılar, məhdud olanda – adamın özü əziyyət çəkir. (Əbu Turxan)
 • Hər bir xalq dünya sivilizasiyasına nə qədər pay verirsə, ancaq o qədər də götürə bilər. (Xudu Məmmədov)
 • İgid olan heç ayrılmaz elindən,
  Tərlan olan sona verməz gölündən... (Koroğlu)
 • İnqilabçılıq özü də bir sənətdir. Amma inqilabçılıq idarəçilikdən fərqlidir. Ona görə də, ağıllı inqilabçılar öz işini görəndən sonra hakimiyyəti idarəçilərə verirlər. (Əbu Turxan)
 • İnsan nə qədər savadlı olsa, vətəninə də bir o qədər lazımlı olar. (A.S.Qriboyedov)
 • İnsan öz təməlindən ayrılmamalıdır, yoxsa zəmanənin müxtəlifliyində itib-batar. (Tur Xander)
 • İtə ataram, yada satmaram. (Mir Cəlal)
 • Kollektiv öz rəhbərinə oxşayır. (Deyl Karnegi)
 • Kütlə əvvəl ayağa qalxır, nə istədiyini sonra düşünür. (Əbu Turxan)
 • Kütlə yalnız öz həqiqi lideri ilə birləşəndə xalqa çevrilir. (Əbu Turxan)
 • Kütləni yönəldən ideya olmayanda onun inqilabçılığı dağıdıcı olur. (Əbu Turxan)
 • Kütlənin istəkləri tez bir zamanda həyata keçməyəndə inqilab öz ətaləti ilə yeni hakimiyyətə gələnləri vurub yıxır. (Tur Xander)
 • Materialın xassəsi onda olan elektronların sayı ilə təyin olunur. Kütlənin səviyyəsi isə hər bir fərdin təfəkkür səviyyəsindən asılıdır. (Frans Kafka)
 • Millət dili olan cəmiyyətdir. (Onore de Balzak)
 • Millətin əsasında ideya dayanır. (Şpenqler)
 • Milli həyatın kamilliyi millətin bir fərd kimi mənlik hissini duyması ilə ölçülür. (Məhəmməd İqbal)
 • Milli ruh bizim ruhlarımızın toplanmasından yaranmır, əksinə, o hər birimizin ruhunda yer tutanda millət yaranmış olur. (Əbu Turxan)
 • Milli ruh məqamına tək sevgi qanadında yüksəlmək mümkün deyil.
  Bunun üçün sevginin ağılla birləşməsi lazımdır. (Əbu Turxan)
 • Müflisləşməyin ən ağır forması ruhun çökməsidir. (Əbu Turxan)
 • Müxtəlif xalqlar eyni prosesləri müxtəlif zamanlarda yaşayırlar. (Tur Xander)
 • Öz ölkəsini sevməyən heç nəyi sevməz. (Corc Bayron)
 • Öz vətənini ləkələmək onu satmaq deməkdir. (Viktor Hüqo)
 • Qışqıranın səsi pis eşidilər. (Konfutsi)
 • Ruhu olmayan bir millət asket bir millətdən daha qorxunc, daha naqisdir. (Əmin ər-Reyhani)
 • Sivilizasiyanın əsl göstəricisi
  sərvət və bilik, iri şəhərlər, məhsul bolluğu deyil,
  ölkənin tərbiyələndirdiyi insanın simasıdır. (Emerson)
 • Siyasətin ən yaxşı qaydası həddindən çox idarə etməməkdir. Bu qayda tərbiyəyə də aiddir. (Jan Pol)
 • Sürətlə öz siyasi süqutuna yaxınlaşan xalqın taleyini yalnız dahi şəxs dəyişə bilər. (Georq Vilhelm Fridrix Hegel)
 • Tarixi kəsilmələr dövründə ənənəçilik millət məfhumunun mühafizə edilməsi üçün ictihaddan daha əhəmiyyətlidir. (Məhəmməd İqbal)
 • Torpağı itirənlər ən əvvəl torpaq olub o torpağa qarışmaq haqqını itirirlər. (Yakov Qolosovker)
 • Uca sarayların qapısı heç də göründüyü kimi uca olmur. Onlardan ancaq əyilərək keçmək mümkündür. (Əbu Turxan)
 • Vətən yolunda ölməklə xeyir gətirəcəyini bilən hər hansı bir vicdanlı insan onun yolunda ölməyə tərəddüd edərmi? (Mark Tulli Siseron)
 • Vətəndaşlıq milli ruhla vətənin izdivacından doğulur. (Əbu Turxan)
 • Vətənə vurulan yaranı hər birimiz ürəyimizin dərinliklərində hiss edirik. (Viktor Hüqo)
 • Vətəni sevdirməzdən öncə, onu tanıtmaq lazımdır. (Xudu Məmmədov)
 • Vətənində ölməyən insan iki dəfə ölər. (İsmayıl Həbib Sevük)
 • Vətənpərvərlik təkcə vətəni sevmək deyil. Bu, daha dərin bir hadisədir...
  Bu, özünün vətəndən ayrılmaz olduğunu dərk etmək və xoşbəxt və bədbəxt günlərini onunla birgə yaşamaqdır. (Lev Tolstoy)
 • Xalqı millətə çevirən dövlətçilik şüurudur. (Əbu Turxan)
 • Yad elin istisinə
  İsinən isti sinə,
  Yananda külə dönər,
  Kül nədir, istisi nə? (Əbu Turxan)
 • Yalnız azad millətin milli xarakteri ola bilər. (Jermena de Stal)
Top