• Allahın ən gözəl əsəri könüldür.
  Qalan hər şey ancaq əsərin əsərləridir. (Cəlaləddin Rumi)
 • Analıq qadının gözəlliyini tamamlayır. (Aleksandr Düma)
 • Bir şeirdir qadın bədəni də,
  Yaranışın ən xoş anında
  Yaradan özü bu poemanı,
  Həkk etmiş tale kitabında. (Heyne)
 • Biz ancaq onun üçün yaşayırıq ki, gözəlliyi kəşf edək. Qalan şeylər intizarın əlvanlığıdır. (Cübran)
 • Çiçəyi elə gözəl, elə incə edən onun torpaqdan çıxanda çəkdiyi əzabdır. (Könül Bünyadzadə)
 • Daxilən gözəl olmağın yolu xaricdəki gözəllikləri duymaq, onlara heyran olmaq və onlara qovuşmaqdır. (Əbu Turxan)
 • Daxili gözəllik zahiri gözəlliyə bürünəndə daha tez üzə çıxır. (Əbu Turxan)
 • Daxili gözəlliklə canlandırılmayan xarici gözəllik tam ola bilməz. (Viktor Hüqo)
 • Dünyada nə qədər gözəlliklər, nə qədər dəyərlər düzgün baxış bucağı seçilmədiyindən görünməzlikdə qalır! (Əbu Turxan)
 • Dünyanı gözəllik xilas edəcək. (Fyodor Dostoyevski)
 • Ərlərin eşqi gözəlliyi təyin etməyin meyarıdır. Gözəlliyin üzərindəki pərdəni parçalayan bu eşq, eyni zamanda onu pərdələyər. (Məhəmməd İqbal)
 • Estetik hissə malik olmadan mənəvi cəhətdən inkişaf etmək mümkün deyil. (Georq Vilhelm Fridrix Hegel)
 • Gözəl sifət səssiz tövsiyədir. (Frensis Bekon)
 • Gözəllik – Allahın fəzilət ayəsidir.
  Hər bir təbii addım gözəldir. (Emerson)
 • Gözəllik – ehtiyac deyil, vəcddir, alovlanmış ürək və sehrlənmiş qəlbdir. (Cübran)
 • Gözəllik bizim sevdiyimiz şeydir.
  Yaxşı olduğuna görə sevmirik, sevirik deyə yaxşıdır. (Lev Tolstoy)
 • Gözəllik duyğusu təbiətin insanı yenidən öz ağuşuna almaq əzmidir. (Əbu Turxan)
 • Gözəllik elə bir sirdir ki, onun dilini yalnız ruhlarımız bilər. (Cübran)
 • Gözəllik əxlaqi ləyaqəti yüksəldir; bunsuz gözəllik ürək üçün yox, ancaq göz üçündür. (Vissarion Belinski)
 • Gözəllik əxlaqi xeyirin rəmzidir. (İmmanuel Kant)
 • Gözəllik görənin hissləri ilə görünənin həqiqiliyi arasında dalğalanır. (Cübran)
 • Gözəllik gözdən könülə düşən közdür. (Könül Bünyadzadə)
 • Gözəllik hakimiyyəti çox da uzun çəkməyən kraliçadır. (Sokrat)
 • Gözəllik idraka sığmır. (İbn Ərəbi)
 • Gözəllik ondur, doqquzu dondur. Əsl qabiliyyət doqquzun kölgəsində qalan biri görməkdir. (Əbu Turxan)
 • Gözəllik öz sahibinə ziyan, başqalarına zövq verir. (Sokrat)
 • Gözəllik özlüyündə təbiətin gizlin qanunlarının təzahürüdür. (İohann Volfqanq Göte)
 • Gözəllik qəlbimizlə duyduğumuz sirdir, qəlbimiz ona tabe olaraq şadlanır və genişlənir, ağlımız isə heyrət və təəccüb içində onu sözlə ifadə edə bilməyərək donub qalır. Bu, görənin hissləri ilə görünənin həqiqəti arasında gizli zərrəciklər axınıdır; bu, insanın zahirini nurlandıran müqəddəs ruhların ziyasıdır: həyat toxumun dərinliyindən gülün rayihə və rənglərinə belə çevrilir. (Cübran)
 • Gözəllik varsa, onu qoruyan güc də olmalıdır. (Əbu Turxan)
 • Gözəlliyə xidmət edən güc də nəcibləşir. (Əbu Turxan)
 • Gözəlliyi görə bilənlərin öz yaratdıqları da gözəl olur. (Əbu Turxan)
 • Gözəlliyi onu vəsf edənlər şöhrətləndirirlər. (Cübran)
 • Gözəlliyin isbata ehtiyacı yoxdur. (Volter)
 • Gözəlliyin meyarı bütöv təbiətdir. (Emerson)
 • Həp sevgidir gözəlliyi insana sevdirən,
  Məhrumi-eşq olunca gözəllik də can sıxar. (Hüseyn Cavid)
 • Həqiqət və fayda doğma tellərlə ancaq gözəllikdə birləşir. (Georq Vilhelm Fridrix Hegel)
 • Həqiqi gözəllik ali nəfsin saçdığı elə bir nurdur ki, cismin zahirini işığa qərq edir. (Cübran)
 • Hər bir insanın ilahi ruhdan payı və deməli, özünəməxsus gözəlliyi var. Sadəcə olaraq, cismani yetkinlik dövründəki ideyadan sapmalar bu ilkin gözəlliyi pərdələdiyindən, onu adi gözlə görmək mümkün olmur. (Əbu Turxan)
 • Hər hansı bir şeyin gözəlliyi onun öz ideyasına uyğunluğu ilə ölçülür. (Əbu Turxan)
 • Hər kəs öz zövqünə görə görür. (Ş.Y. Sührəvərdi)
 • Hər rəngi gözəlləşdirən bir fon var. Rəngin gözəlliyini üzə çıxarmaq üçün fonu düzgün seçmək lazımdır. (Əbu Turxan)
 • Hər şey öz yerində və məqamında gözəldir. (Əbu Turxan)
 • Həyatın qəlbinə çatanda sən gözəlliyi hər şeydə görəcəksən, hətta gözəlliyə kor olan gözlərdə belə. (Cübran)
 • Hikmət və gözəllik qarşısında diz çökməyənlər zor və hiylə qarşısında diz çökürlər. (Əbu Turxan)
 • İnsanlar gözəlliyin təsirindən daha xeyirxah olurlar. (M.M.Prişvin)
 • Kimlərsə yaşadığı yeri gözəlləşdirmək üçün tər tökür, kimlərsə sadəcə gözəl yerə köçür. (Əbu Turxan)
 • Kin adamı kifirləşdirir. (Əbu Turxan)
 • Mən gözəllərdə gözəl ruh araram,
  Ruhu düşkünləri çirkin sanaram. (Hüseyn Cavid)
 • Mütləq gözəllik həm də mütləq varlığın ifadəsidir, nisbi gözəllik varlığın da nisbiliyinə dəlalət edir. (Əbu Turxan)
 • Özünüdərk məqamında insan təbiətin və dünyanın gözəlliyini də əxz edir. (Əbu Turxan)
 • Sevən könül gözəl olar. (Əbu Turxan)
 • Sevginin səbəbi gözəllikdir.
  … Zira gözəllik təbiətcə sevilən şeydir. (İbn Ərəbi)
 • Solan çiçəklərin təravətini
  Qönçə çiçəklərin hüsnü yaşadır. (Uilyam Şekspir)
 • Süni gözəlliyin yolu əzab-əziyyətdən keçir. Parlamaq üçün öncə pardaqlanmaq, hamar olmaq üçün öncə yonulmaq tələb olunur. (Əbu Turxan)
 • Təbiətində gözəllik olmayan heç nə yoxdur. (Əbu Turxan)
 • Tovuz quşunun qanadı özünə düşməndir. (Cəlaləddin Rumi)
 • Xeyirxahlıq fəaliyyətdə olan gözəllikdir. (Jan Jak Russo)
 • Yalnız həqiqət gözəldir; sevilməyə də bir tək o layiqdir. (Nikola Bualo)
 • Yaradanın əlindən çıxan nə varsa gözəldir. Hər şey insanın əlində pozulur. (Jan Jak Russo)
 • Yer üzündə hər şey gözəl olsaydı, onda gözəl heç nə olmazdı. (Deni Didro)
 • Zahiri parıltı göz qamaşdırır, daxili parıltı gözləri açır. (Əbu Turxan)
 • Zahiri və daxili gözəllik eyni vaxtda parlaya bilməz. Əvvəlcə birincinin parıltısından ikinci gözə görünmür, amma elə ki, göründü, onda birincini kölgədə qoyur. (Əbu Turxan)
Top