• Aslanlar öz hekayələrini özləri yazmırsa ovçuların nağıllarına inanmaq məcburiyyətindəyik. (Fransız atalar sözləri)
 • Allah insanı cəzalandırmaq istəyəndə, əvvəl ağlını alır. (Yunan atalar sözləri)
 • Ağa köz kimidir, yandıra bilməzsə qaralayar. (Yunan atalar sözləri)
 • Acmayan insan, çörəyin nə olduğunu bilməz. (Yunan atalar sözləri)
 • Ay görmüşün ulduza nə minnəti. (İraq-Kərkük atalar sözləri)
 • Alışmış qudurmuşdan betərdi. (İraq-Kərkük atalar sözləri)
 • Alçaq yerdə yatma, sellər alar, yüksək yerdə yatma, yellər alar. (İraq-Kərkük atalar sözləri)
 • Ağacdan maşa olmaz, çingənədən paşa. (İraq-Kərkük atalar sözləri)
 • Adam sözdən, uşaq gözdən. (İraq-Kərkük atalar sözləri)
 • Ağlarsa anam ağlar, başqası yalan ağlar. (Türk atalar sözü)
 • Ağlamayan uşağa süd verməzlər. (İngilis atalar sözləri)
 • Ax axça quru gün üçündür (İngilis atalar sözləri)
 • Atasız uşaq tavansız ev kimidir. (Afrika atalar sözü)
 • Ağılsız o adamdır ki, ayın özünə yox, onu göstərən barmağa baxır. (Çin atalar sözləri)
 • Ağac nə qədər yüksək olursa olsun, yarpaqları yenə də yerə tökülər. (Çin atalar sözləri)
 • Atın qiymətin yəhərinə görə biçmə. (Çin atalar sözləri)
 • Az toyuq az yumurta, çox toyuq çox yumurta (Çin atalar sözləri)
 • Ağıllı bir adam tək öz təcrübələrindən, çox ağıllı bir adam başqalarının da təcrübələrindən faydalanar. (Çin atalar sözləri)
 • Ağıllı adam dəlini danlamaz. (Çin atalar sözləri)
 • Ağıla gəl(məy)ən başa gələr.
 • Atlar işlər, ər öyünər
 • Ağaya ağ olan boynuna kəfən salar
 • Ağa dedi vur, sən yıx, sürü
 • Abdal nə bilir ki, heyva kaldır?!
 • Ac doğuz, darıdan çıxmaz.
 • Ağ gün adamı ağardır, qara gün qaraldır.
 • Abdal oynayanda qar yağar.
 • Anası gəzən ağacı qızı budaq-budaq gəzər.
 • Asta vur,
  Rasta vur.
 • Anası gəzən ağacı, balası budaq-budaq gəzər.
 • Anasına bax, qızını al,
  Qırağına bax, bezini al.
 • Aşığın molladan, mollanın da sazdan zəhləsi gedər.
 • Ay doğar gədiyindən,
  Utan, bir dediyindən.
 • Abad yerin bülbülü,
  xarabanın bayquşu.
 • Abbasını bəyənməyən beş şahı çıxardar.
 • Asta gedən yorulmaz.
 • Acıqla iş görən zərər çəkər.
 • Araba qoş, çarxa dur,
  Mərd igidə arxa dur.
 • Adamın tamarzısı,
  Hər kəsin öz arzusu.
 • Ayağı nərdivana bir-bir qoyarlar.
 • Alət işlər, əl öyünər, Qılınc işlər, qol öyünər.
 • Avara qonaq ev yiyəsini də avara qoyar.
 • Aydan arı, sudan duru.
 • Atan soğan, anan sarımsaq, sən hardan oldun belə gülməşəkər?
 • Ağlı olan qışın qeydinə yayda qalar.
 • Analı quzu,
  Xınalı quzu.
 • Ağzına bax, tikə kəs.
 • Alət işlər, əl öyünər,
  Qılınc işlər, qol öyünər.
 • Adam aşını-işini bilməlidir.
 • Ağıl başda olar, yaşda olmaz.
 • At ölər nalı qalar,
  İgid ölər namı qalar.
 • Ay fələk, batmanı elədin çərək.
 • Acın imanı olmaz, toxun gümanı.
 • Adam yanıla-yanıla öyrənər.
 • Asta gedən usta gedər.
 • Aşıq gördüyünü çağırar.
 • Ağılsız başın əziyyətini ayaq çəkər.
 • Az danış, düz danış.
 • Atlı çapar, tayını tapar.
 • Alaq otu tez yetişər.
 • Atıcı atar, tayını tapar.
 • Abrını alıb, dirilik suyu versələr, ağıllı adam onu almaz, çünki zillətlə yaşamaqdansa, izzətlə ölmək yaxşıdır.
 • Abal (abdal) dərviş, pulla bitər hər iş.
 • Ac, əlinə, düşəni yiyər; tox ağzına gələni deyər.
 • Ağlamaqla, gözdən yaş qurtulmaz.
 • Ac əsnər, aşıq gərinər.
 • Ac it, dəyənəkdən qorxmaz.
 • Ac qonağa, bir çörək, naz balışdan yeğdir(yaxşıdır).
 • Axmağın ağası olunca, ağıllının, nökəri ol.
 • Ağılı evdə qoyub gedərik, axmağın qulluğuna yetərik.
 • Açıq qapıdan min bir bəla gələr deyiblər, bağlı qapının min bir bəla içində.
 • Axar çay murdarlıq götürməz.
 • Arvadın nə olduğun subaydan sor,
  arvadın necə olduğun evlidən.
 • Ananın səbri tükənməz olur.
 • Ana səbri böyükdür.
 • Ala qarğa suya düşsədə, qaz olmaz.
 • Ata mindin özünü unutma,
  atdan düşdün - atını.
  (atdasan - özünü, atdan endin atını - unutma).
 • Abırlı abırından qorxar, abırsız nədən qorxar?
  (Abırlı abırından çəkinər, abırsız nədən çəkinər?)
 • Ata dost kimi bax, düşmən kimi min.
 • Ata - yəhəri, dilənçiyə - torba ağırlıq edməz.
 • Ata minər, atasın danar, atdan enər, atın danar. (ata mindi, atasını, atdan endi, atını tanımadı). (ata mindi, atasın tanımadı. atdan düşdü, atın tanımadı).
 • Ac eşiyə, lüt içəri qaçar.
 • Ac gəzməkdənsə, tox ölmək yaxşıdır.
 • Ac, qılıncı çapar.
 • Acındırsan arsız, acıqdırsan hırsız (oğru) olur.
 • Acının dadın bilməyən, şirinlikdə dad bilməz.
 • Acıqlı dilənçinin, torbası boş qalar.
 • Aclığın əlin toxluğa sığın, ac qalmasan.
 • Ağrısız baş, qəbirdə olur.
 • Ağzı yağlı, dili bağlı.
 • Alçaq yerdə, təpəcik özün dağ sanır.
 • Alma, dibindən uzağa düşməz.
 • Alqış, iki əldən (çıxar).
 • Arvadın koru, ərin karı.
 • Arxadan gələn düşman, üzə gəlincə dost olar.
 • Arxlar axar, çay olar.
 • Arxadan kəsir, ətəyə yamır.
 • Arxadır yurdumuza, eşq olsun ordumuza.
 • Aslan dişinə, kişi işinə güvənər.
 • Aşı pişirən yağdır, gəlinin üzü ağdır.
 • Aşırıb doymadı, yaladı nə doyar.
 • Ata ana acı alma yesə, oğul qızın dişi qamar (qamaşır).
 • Ata göylü balada, bala göylü havada.
 • Ata güc, adama ağıl (gərək).
 • Ata qabağdan, itə daldan yanaş.
 • Atadan altı olunca, anadan iki ol.
 • Atlı ilə yayaq, savaşa qıldılar ayaq).
 • Atsan nişana dəyər oxun doğrusu, bir mənzilə yetməz yükün əyrisi.
 • Axan arx, axmadan durmaz.
 • Axan suya dayanma, hər deyənə inanma.
 • Acgözlük heyvanı kökəldər, kişini çökərdər.
 • Ac nə yeməz, tox nə deməz.
 • Ac oldun çobana qoşul, yoruldun karvana.
 • Ac qudurğan olar, tox oynağan.
 • Ac qurdlar, ağız ağıza yatarlar. (biri birinə yem olmaq qorxusundan).
 • Ac toyuq özün taxıl bazarında görər.
 • Ac yediyin bilməz, tox dediyin bilməz.
 • Ac, acınan yatsa, dilənçi doğar.
 • Aca qazan asdırsan, yeyəcək qalmaz, lütə odun yaxdırsan, yanacaq qalmaz.
 • Acar, qılıncı çapar.
 • Acgöz, yalançı toruna düşər.
 • Acı işlətmə, toxu tərpətmə.
 • Acıda yesən şirin danış.
 • Acığan çalar, quduran qalxar.
 • Acın imanı olmaz, toxun amanı, qanmazın dərmanı.
 • Adam var 'ər' dəyişir, adamda var 'əl' dəyişir.
 • Adam var yaşır yeyir, adamda var yeyir yaşır.
 • Ağ dediyin alqışdır, qara dediyin qarğışdır.
 • Ağac başına yel dəyir, gözəllərə söz gəlir.
 • Adamın vayı, xocanın payı.
 • Adı başqa, dadı başqa.
 • Ağacın kökü yerdələr. adamın gözü yerdədir.
 • Ağanın bir gözü korsa, nökərin ikisi kordu.
 • Ağaran baş, ağlayan göz, gizlənilməz.
 • Ağası qul olanın, qulu quduran olur.
 • Ağdı qızıl bayraq, doğdu qara topraq.
 • Ağı dağa gəlməz, başa gəlir.
 • Ağıl ağıldan üstün olur, söz sözdən ötgün olur.
 • Ağıl başdan çıxır, çörək daşdan.
 • Ağıl ulusdan çıxar, dərman kol-kos dan.
 • Ağıl üçün, yol birdir.
 • Ağıl, ağıldan keçər, söz danışıqdan ötər.
 • Ağac qurur, devran dönür.
 • Ağacı qurt yeyər, insanı dərd.
 • Açılan solar, ağlayan gülər. (açıl sol, ağla gül).
 • Adam olmaq asta- asta, heyvan olmaq bir anda.
 • Adamı başdan tanı, ağacı yaşdan.
 • Adət qanun deyil, qanun kimi zorludur.
 • Ağac tutan ağac vurandan artıq.
 • Ağacı ortasından tut, iki başdan vur.
 • Ağacın barı gərək, iyidin yarı gərək.
 • Ağacın uzun olsun, qolun dinc.
 • Ağacın qurdu, öz dibindədir.
 • Ağıllı bildiyin söyləməz, dəli söylədiyin bilməz.
 • Ağıllı "bizi" tapınca, dəli bacadan düşər.
 • Ağıllı işinə baxar, dəli dişinə.
 • Ağıllıdan, səfeh olmağın, qədir qiymətin öyrən.
 • Ağını çəkdin, balını çək.
 • Ağır basar, yüngül (yeyni) qalxar.
 • Ağır daş, batman döyər.
 • Ağır daşı, nə yel alır, nə sel.
 • Ağır gedən, yol alar, yeyin gedən, yolda qalar.
 • Ağır qazan, gec qaynar.
 • Ağırlıq qızıl qala, yüngüllük başa bəla.
 • Ağız bəzəyi sözdür, üz bəzəyi, gözdür.
 • Ağız deyir, sol göz görür, sağ göz qıyır.
 • Ağızdan çıxan söz, yanılmaz (qayıtmaz).
 • Ağlaya - ağlaya quyu qaz, gülə - gülə suyun iç.
 • Ağlı olan ərinməz, güclü olan sürünməz.
 • Ağlı qısanın, dili uzun olar.
 • Ağlın ilə gör, ürəklə eşit.
 • Ala it çaqqalın dayısıdır.
 • Alan satandan, satan alandan umar.
 • Alanda hopur, verəndə qopur.
 • Alanın gözü olsa, satan acından ölər.
 • Alanın gözü satanın əlində olar.
 • Alçaq eşşəyi, yükləməyə navar ki.
 • Alçaq görüb daşlanma, yüksək görüb, alçalma.
 • Aldığın verməyən, axtardığın tapmaz.
 • Alıb vermək, görüş qaydası, gedib gəlmək, elçi qaydası.
 • Alimin biliyindən, yalançının dilindən yapışarlar.
 • Alıcının ömrü az olar.
 • Alım birlə (ilə) borc ödənməz.
 • Alış oğlu, verişdi.
 • Alimin sözündən de, iyidin özündən.
 • Ananın aşı, ağzının dadı, təndirin başı, yedin yat.
 • Anbar siçanı, ac qalmaz.
 • Anqıran eşşək, öz tayın tapar.
 • Aranın dağı var olsun, qarlıda olar, qarsızda. iyidin başı sağ olsun, varlıda olar, varsızda.
 • Anlamazla yeyib - içiplər, danışmayıblar.
 • Arada yeyir, qırağda gəzir.
 • Arıdan arı, gündən duru.
 • Arının ağına (zəhərinə, ağrısına) dözüb, balını süz.
 • Arıq ata, qamçı düşman, yırtıq dama, damcı düşman.
 • Arıq ata, qamçıda ağır (gəlir).
 • Arpa yeyən, ipək geyən.
 • Arpa pişər, işiniz düşər.
 • Arsıza üz verdik, ocağına köz verdik.
 • Arvad malı, sapı mandalı.
 • Arvad elə bir şeydir ki: alanda peşman, almayanda.
 • Arşınla bez ölçülər, çuvalla qoz.
 • Artıq aş, qabında dursun, artıq söz, içində dursun.
 • Artıq mal, göz çıxarmaz.
 • Arvad alsan, ürəkdən, qonşu alsan dirəkdən.
 • Arvad boşuna yalanlamasa, düz danışan çıxar.
 • Arvad ilə at, iyidin bəxtinə bax.
 • Arvad kimi düşman yox: gülər bildirməz. köpək kimi dost olmaz: ölər bildirməz.
 • Ağlayıb, gizlində gülən.
 • Arvad öz ixtiyarına olsa, çillə çağı keçi qırxar.
 • Arvadı sırdaş edən, dəllal aramaz.
 • Aşın dadı duzdadır, duzun dadı ölçüdə.
 • At aylığın, dəvə illiyin düşünür.
 • At minənindir, ev qonanındır, don geyənindir.
 • Aş, hamıdan baş.
 • Aşığın sazın al, gəlinin nazın al.
 • Aşın az çoxun qazan bilməz, qab bilər. yolun az çoxun ər bilməz, at bilər.
 • Aşıran bilməz, doğrayan bilər.
 • Aşq ağladar, dərd söylədər. qanmaza çörək versən, çomaq görsədər.
 • Aşq girdi başa, ağıl çıxdı qaça.
 • Aşqa - aşqa, bir məndən başqa.
 • Aşqın gözü kor, qulağı kar (olur).
 • At arıq, yollar uzaq.
 • At görəndə axsar, su görəndə susar.
 • At bəslənirkən, qız istənirkən.
 • At olmasa, yol olmaz, dil olmasa, el olmaz.
 • Atalar sözü bazarda satılmaz.
 • Atalar sözü elin gözü.
 • Atalar sözü, ağlın gözü.
 • Atalar sözü, söz bəzəyi, saqqal qoysan, üz bəzəyi.
 • Atalı söz, ağıla göz.
 • Atan balası olma, adam balası ol.
 • Atası acı alma yesə, oğlanın dişi qamar.
 • Atda qarın, itdə burun.
 • Atdan düş, addan yox.
 • Atdan düşüb, yəhərdən düşmür. (atdan düşüb, yəhərin buraxmır).
 • Atdığın vurar, tutduğun qoparar.
 • Atı olmayan, arpa nə gəzər. atı olmayan, ayaqla gəzər.
 • Atı, yoluyla tanı, eli diliynən tanı.
 • Atılan ox daşdan qayıtmaz, daş ilə qayıdar.
 • Atılan ox daşdan qayıtmaz, elçisiz, el gurtaramaz.
 • Atın ayaqına bax, itin quyruğuna.
 • Atın gücü yerişi, mərdin ərliyi işi (sayılır, hesaba gəlir).
 • Atın qarnı itin burnu vardı.
 • Atın sirrin gözündən, mərdin sirrin sözündən.
 • Atına acıyan, yəhərin arxalar (daşıyar).
 • Atışsan, söz çıxar, tutuşsan göz çıxar.
 • Atla qadın, tumarsız qalmaz.
 • Axşamın sirrin, dan bilir.
 • Ayı vurulmadan dərisi satılmaz. Söz deyilmədən igid başı alınmaz.
 • Axmaq elçi, iki xalqı pozar.
 • Axmaq susanda, ağıllı görünər.
 • Axsaq yügürgən ölür.
 • Axşam döz, yarın göz (gör).
 • Axşam örtəni, dan bilir (bəlirir).
 • Axtaranda tapılmaz, gərəkməzsə (boş yerdə) guruldar.
 • Ay doğuşundan, ər yerişindən bəllənir.
 • Ay ışığın aləmə salır, şəm ışığın dibinə.
 • Ay qəmin bir kərə, el qəmin min kərə düşün.
 • Ay qoca ivrən, köçən kimdi, köçürən kim.
 • Ay yayana (piyadaya) gülən atlı.
 • Ayağ yalın, qanqal qalın.
 • Ayağın yerdə süzür, xəyalın göydə üzür.
 • Ayağnı isti tut, başını sərin, yeməyinə fikir ver, düşünmə dərin.
 • Ayaq ayaq nərdivənə çıxarlar.
 • Ayaq bir olsada, min kərə atılar.
 • Ayaq birdir, atdıqı min.
 • Ayaq qabın dar olsa, dünyanın genliyindən, sənə nə asar (fayda).
 • Ayaq üsdə, qırxı çıxıb.
 • Ayaq yeriməzsə, iz düşməz.
 • Ayaqdaki bit, atdan düşürər, başdaki bit baş itirər.
 • Ayaqdan çıxan toz, baş üsdə qonar.
 • Ayaqla gələn qonağı, atla yola salarlar.
 • Ayda ışığın gündən alır. (ay ışığın, gündən alır).
 • Ayı biləyinə, insan ürəyinə güvənir.
 • Ayı ilə meymun, bir birinə uyğun.
 • Ayı yuvasında, qoz axtarma.
 • Az yeyir küsür, çox yeyir qusur.
 • Az - çox yanına gedər.
  Ac - tox yanına gedər.
 • Ayrılıq çatar, gizli sevgini bəllədər. dərdli gözü gizlətmə, yaşı axır bəllədər.
 • Az danışmaq, az yemək, insanı eylər mələk, çox danışmaq, çox yemək, insanı eylər hələk.
 • Az getdi uz getdi, iynə yarım yol getdi, dərə təpə düz getdi.
 • Az olsun uz olsun. (- uz: uyğun, münasib).
 • Az tamah, çox azar gətirər.
 • Az ver, çox yalvar, çox ver yalvarma.
 • Az verib gəzdirmə, çox verib azdırma.
 • Az yırğanan, ac qalar.
 • Adamdır adam, olmasa puluda, heyvandır heyvan, ətləs olsa çuluda.
 • Adam gərək imama da ağlasın, yezidə də.
 • Adam gözləməklə səbirli olur.
 • Adam hamıya xoş ola bilməz.
 • Adam istəsə dağı dağ üstə qoyar.
 • Adam yanıla-yanıla adam olur.
 • Adam işi böyüdər, iş adamı böyütməz.
 • Adam işini-gücünü bilməlidir.
 • Adam məcburiyyət qarşısında olanda hər şeyə dözər.
 • Adam olana bir söz yetər.
 • Adam öz tay-tuşuyla gəzər.
 • Adam öz tayını-tuşunu tapmasa, günü ah-vayla keçər.
 • Adam özgə cibinin pulunu saymaz.
 • Adam özün tərifləməz.
 • Adam özünə bir çörək ağacı tapmalıdır.
 • Adam pulu qazanar, pul adamı qazanmaz.
 • Adam pulu tapar, pul adamı tapmaz.
 • Adam tayını-tuşunu bilməlidir.
 • Adam var ki, bir şirinin xatirinə min acı udur.
 • Adam təhlükəli işə baş qoşanda gərək hərtərəfli (tam) hazırlıqlı olsun.
 • Adama yaxşılıq yoxdur!
 • Adamda insaf, mürüvvət gərək!
 • Adamı alverdə tanıyarlar.
 • Adamı bədbəxtlik tutanda dəvə üstündə böv vurar.
 • Adamın ayağının altından yer qaçır.
 • Adamın fərsizi məqam gözlər.
 • Adamın gözü, yerin qulağı var.
 • Adamın qədrini adam bilər.
 • Adamın sözü doğru olanda qılınc kimi daşdan keçər.
 • Adamın qorxusundan doğrunu demək olmur, Allahın qorxusundan yalanı.
 • Adamın adı çıxınca, canı çıxsa yaxşıdır.
 • Adam var ki, bir çörəklə min iti dolandırar, adam var ki, min çörəklə bir iti dolandıra bilməz.
 • Aca nə halal, nə haram?
 • Acdan ummaq olmaz.
 • Ac bayıra qaçar, yalavac evə girər.
 • Ac qal, topal qal, kör qal, fəqət torpaqsız qalma.
 • Ac qarına yatmaq it əzabıdır.
 • Ac qazanar, tox yeyər.
 • Ac qılınca çapar.
 • Ac qurd aslanı basar.
 • Ac özünü oda vurar.
 • Ac toxun üzünə baxmaqla doymaz.
 • Ac toyuq yatar, yuxusunda darı görər.
 • Ac yatım, salamat yatım.
 • Acı dilin yarası qılınc yarasından pis olur.
 • Acı sözü bir batman bal ilə yemək olmaz.
 • Acı suala şirin cavab gözləmə.
 • Acığı gələn su içər.
 • Acığın dövlətə zərəri var.
 • Acılıqdan yemək olmur, şirinlikdən atmaq olmur.
 • Acın evində nə od olar, nə ocaq.
 • Acın gözü çörək tikəsində olar.
 • Acın qarnı doyar, gözü doymaz.
 • Acın qulağı kar olar.
 • Acından günorta durur, bığını yağla burur.
 • Acından qarnına daş bağlayıb.
 • Acını dadmayan şirinin qədrini bilməz.
 • Acmış qudurmuşdan betərdir.
 • Açar qıfıldan güclüdür.
 • Açıq ağız ac qalmaz.
 • Açıq qaba it dəyər.
 • Açıq qapını döyməzlər.
 • Açıq süfrə təklif istəməz.
 • Açılma səhər, banlama xoruz!
 • Açma hər pərdəni, arxasında min sirr var.
 • Acmış eşşək atdan yeyin gedər.
 • Aclıqda darı çörəyi halvadan şirin olur.
 • Aclıq ilə toxluğun arası bir parça çörəkdir.
 • Aclıq zarafat deyil.
 • Aclıq ayıya darayı oxudar.
 • Acla əcəli yetən birdir.
 • Acizi vurmazlar.
 • Ad mənim oldu, yar özgənin.
 • Adam adamın rəhmanı, adam adamın şeytanı.
 • Adam ac olanda pendir-çörək də ləzizdir.
 • Adam ağır zəhmətlə alim olur.
 • Adam bilmir, hansı saz ilə oynasın.
 • Adam bilmir: harda tapıb, harda itirəcək.
 • Adam bir dəfə ölər.
 • Adam bu günün işini sabaha qoymaz.
 • Adam dilindən bəlaya düşər.
 • Ac qarına söhbət tutmaz.
 • Ac qalmaq borclu olmaqdan yaxşıdır.
 • Ac ayı oynamaz.
 • Aclıq susuzluğla qardaşdır.
 • Aclıq, adama oyun öyrədər.
 • Aclıq nə etdirməz, toxluq nə dedirtməz.
  (Varlıq nə dedirtməz, aclıq nə yedirtməz.)
 • Ac aman bilməz.
 • Abır harda, bərəkət orda.
 • Abırını yeyib, həyasını da belinə bağlayıb.
 • Abır istəsən çox demə, Sağlıq istəsən çox yemə.
 • Abad kənd tüstüsündən bəlli olar.
 • Abanın qədri yağışda məlum olar.
 • Abdal at mindi, özünü bəy saydı.
 • Abbasıdan bez sahı çıxardır.
 • Atalar sözü - söz yaraşığı.
 • Ağıl çox - pul yox, ağıl yox - pul çox.
 • Ağız yağlanar, mala baxsan, könül dincələr, pul qazansan.
 • Adın nədir ? Dərviş. Pul ilə olur hər iş.
  Pulun var giriş, pulun yox sürüş.
 • Anadan olmayan qardaş sayılmaz.
 • Allah qardaşı qardaş yaradıb, kisələrini ayrı.
 • Atın yaman - sat,
  Qardaşın yaman - qaç,
  arvadın yaman - at.
 • Ata evində ügey ana, ər evində qayınana.
 • Atana hörmət elə, oğlun sənə hörmət edər.
 • Adamı qeyrət işlədər, dəyirmanı - su.
 • Aşırı qeyrət, axırı zillət.
 • At - ər altında, ər - qeyrət altında.
 • At verməyin nə, "yavaş get" deməyin nə?
 • At gücünü karvanda gör, mərd gücünü meydanda.
 • Abad məclis aşığından bəllidir
 • Atan soğan, anan sarımsaq; Sən hardan oldun gülməşəkər?
 • Ata olmayan - ata, ana olmayan - ana qədrini bilməz.
 • Atı atın yanına bağlasan rəngini dəyişməsə də xasiyyətini dəyişər.
 • Azqın olsan asarlar, yavaş olsan basarlar.
 • Ay var ili gözlər, il var ayı gözlər.
 • Ay görününcə, ulduza minnət qalmaz.
 • Ağzı büzük bəy olsa, doğru çıxar söz ondan.
 • Ac elə bilər ki, heç doymaz.
 • Aparanda: - El aparar, yel aparar, sel aparar.
 • Adımı qız qoymuşam, dul kişiyə getmərəm (bayatı).
 • Adamlığı adamdan istə, xoş ətri qızılgüldən!
 • Adamların qorxusundan doğrunu demək olmur, allahın qorxusundan yalanı.
 • Adamın hüsnünə baxma, ağlına bax.
 • Adamın ürəyindəkini bilmək olmaz.
 • Adamın ölümü – mollanın bayramı.
 • Adamın öz yavan çörəyi özgənin plovundan yaxşıdır.
 • Adamın malı gözünün qabağında gərək.
 • Adamın əvvəli olunca, axırı olsa yaxşıdır.
 • Adamın dostu dar gündə bəlli olar.
 • Adamın dinməzindən qorx.
 • Adamın dili ilə ürəyi bir olsun gərək.
 • Adamın axır günü xoş olsun.
 • Adamın ayağından çəkən çox olar.
 • Adamın adı pisliyə çıxınca canı çıxsa yaxşıdır.
 • Adamı sözündən tutarlar, heyvanı buynuzundan.
 • Adamı işi ilə tanıyarlar.
 • Adamı dindir, sonra qiymətini ver.
 • Adamı adam eləyən paradır, parasız adamın üzü qaradır.
 • Adama sözü bir dəfə deyərlər.
 • Adama adamlıq lazımdır.
 • Adam hər işıq gələn yerə pambıq tıxmaz.
 • Adam hər düşməndən bir ağıl öyrənər.
 • Adam sözünü adama deyər.
 • Adam soruşub öyrənməklə alim olar.
 • Adam paltar ilə tanınmaz.
 • Adam odur, "Dur get"i "Buyur, əyləş"dən tez başa düşsün.
 • Adam gərək özü öz həkimi olsun.
 • Adam gərək arxasız olmasın.
 • Adam gedər, adı qalar.
 • Adam yıxıldığı yerdən qalxar.
 • Adam yanıla-yanıla adam olar.
 • Adam qocalanda ikinci dəfə uşaq olur.
 • Adam qabağına çıxartmalı deyil.
 • Adam var ki, rəhmət aparar,
  Adam var ki, lənət aparar.
 • Adam var ki, yemək üçün yaşayır, adam var yaşamaq üçün yeyir.
 • Adam var ki, adamların naxşıdır,
  Adam var ki, heyvan ondan yaxşıdır,
  Adam var ki, dindirərsən "can" deyər,
  Adam var ki, dindirməsən yaxşıdır.
 • Adam başından böyük danışmaz.
 • Adam adamdır, olmasa da pulu, heyvan heyvandır, atlas olsa da çulu.
 • Adın tut, qulağın bur.
 • Adı dillər əzbəridir.
 • Adı qulağına bitişib.
 • Adı var, özü yox.
 • Ad adamı bəzəməz, adam adı bəzəyər.
 • Ağrımaz baş qəbirdə olar.
 • Ağlınla gör, qəlbinlə eşit.
 • Ağlamaq fayda verməz.
 • Ağıllının ağzı qəlbində olur, axmağın qəlbi ağzında.
 • Ağıllıya işarə, dəliyə kötək.
 • Ağıllı fikirləşincə dəli çayı keçdi.
 • Ağıllı uşaq bələkdə özünü göstərər.
 • Ağıllı olub dərd çəkincə, dəli ol dərdini çəksinlər.
 • Ağıllı kişi qışın qeydinə yayda qalar.
 • Ağıllı düşməndən qorxma, dəli dostdan qorx.
 • Ağıllı dostunu hər zaman xatırlar, ağılsız isə işi düşəndə.
 • Ağıllı bir dəfə aldanar.
 • Ağıllı bildiyini söyləməz, dəli söylədiyini bilməz.
 • Ağıllı bizi tapmaz, dəli bacadan düşər.
 • Ağıla paxıllıq olmaz.
 • Ağıl gücdən üstündür.
 • Ağıl yaşda deyil, başdadır.
 • Ağıl insana sərmayədir.
 • Ağıl başın böyüklüyündə deyil.
 • Ağıl bazarda satılmaz.
 • Ağıl ağıldan üstündür.
 • Ağız deyəni qulaq eşitmir.
 • Ağzını xeyirliyə aç!
 • Ağzını qoyub Allah yoluna.
 • Ağzına su alıb.
 • Ağzına söz atıblar.
 • Ağacı meyvəsindən tanıyarlar.
 • Ağacı qurd içindən yeyər.
 • Ağac tutan baş yarandan çoxdur.
 • Ağac öz kökü üstə bitər.
 • Ağac kölgəsiz olmaz, insan sevgisiz.
 • Ağac yaş ikən əyilər.
 • Ağac kökündən su içər.
 • Ağ gün qara günü yaddan çıxardar.
 • Ağ gün (adamı) ağardar, qara gün qaraldar.
 • Ağ köpək, qara köpək, ikisi də köpəkdir.
 • Ağ divara hansı rəngi yaxsan, tutar.
 • Avazın yaxşı gəlir oxuduğun Quran olsa?
 • Ac toyuq yuxusunda darı görər.
 • Ac deyər: - Doymaram!
 • Ac qurd balasını yeyər.
 • Açaram sandığı, tökərəm pambığı.
 • Ah yerdə qalmaz.
 • Axşamın işini sabaha qoyma.
 • Axmaq özünə düşməndir, özgəyə necə dost ola bilər?
 • Axmaq axmağı tapar.
 • Axırda gülən yaxşı gülər.
 • Ata-ana tərbiyə etməyəni həyat tərbiyə edər.
 • Ata-ananın qoca vaxtında oğul əlindən tutar.
 • Atdan düşən yenə atlanar.
 • Atası ölən yetim qalmaz, anası ölən yetim olar.
 • Atana necə baxarsan, övladın da sənə elə baxar.
 • Atalar nə əkiblər, oğullar onu biçiblər.
 • Atadan qalan mal yanan şama bənzər, əriyib qurtarar.
 • Ata olmaq asandır, atalıq öyrənmək çətin.
 • Ata oğlunun pisliyini istəməz.
 • Ata malından mal olmaz, özün qazanmaq gərək.
 • Ata malına göz tikən malsız qalar.
 • Ata malı tez tükənər.
 • Astarı üzündən baha.
 • Asta atın təpiyi bərk dəyər.
 • Aslanlar yurdunda tülkülər gəzir.
 • Aslanın qorxusu qarışqadan olar.
 • Aslan öləndə də aslandır.
 • Arxasını yerə vermir.
 • Artıq tikə diş qırar.
 • Artıq tamah daş yarar, daş qayıdar baş yarar.
 • Arzunun sonu yoxdur.
 • Arzu geniş, ömür qısa.
 • Arzu quyudur, doldurmaq olmaz.
 • Arzu arzudan doğar.
 • Arvad üzlü kişidən, kişi üzlü arvaddan əlhəzər.
 • Arvadsız ev, susuz dəyirman.
 • Arvadın isməti – ərin izzəti.
 • Arvadın biri əla, ikisi bəla
 • Arvadın axır hiyləsi ağlamaqdır.
 • Arvadı bəd olanın saqqalı tez ağarar.
 • Arvadı əri saxlar, pendiri dəri.
 • Arvad şeytana papış tikər.
 • Arvad, sən içəridən, mən bayırdan, yaxşıca ev tikərik.
 • Arvad papaq deyil ki, başdan-başa qoyula.
 • Arvad malı alçaq qapıdır, bir girəndə alnına dəyər, bir çıxanda.
 • Arvad yıxan evi fələk də yıxa bilməz.
 • Arvad iki olanda ev süpürülməmiş qalar.
 • Arvad qohumu şirin olar.
 • Arvad var, ev yığar, arvad var, ev yıxar.
 • Arvad ilə at igidin bəxtinə.
 • Arvad almamış övlad arzusu eləmə.
 • Aralarından tük keçmir.
 • Arsız qocalmaz.
 • Anlayana bircə milçək də sazdır, anlamayana zurna-qaval da azdır.
 • Anlayana bir söz bir kitabdır.
 • Anlayan bir qıldan da anlar.
 • Anası namaz üstündə imiş.
 • Ananın canı övladdadır.
 • Ananın keçdiyi körpüdən qızı da keçər.
 • Ananın ərköyün oğlu hambal olar.
 • Anam elə çox bilir ki, kündəni xırda tökür, atam elə çox bilir ki, ikisini birdən ötürür.
 • Ana haqqı – tanrı haqqı.
 • Ana ürəyi – dağ çiçəyi.
 • Ana tökəni bala yığar.
 • Ana olanda kişi anası ol.
 • Ana evin dirəyidir.
 • Aman deyəni öldürməzlər.
 • Altmışında zurna çalmaq öyrənən axirətdə çalar.
 • Altmışında at minmək öyrənən qiyamət meydanında çapar.
 • Alnına nə yazılıb, onu görəcək.
 • Alma öz ağacından uzağa düşməz.
 • Allahın yarası da var, çarəsi da.
 • Allahın işini bilmək olmaz.
 • Allaha inanmayan bəndəyə də inanmaz.
 • Allaha da özünü plov yeyən tanıtdır.
 • Allah heç kimi arxasız qoymasın.
 • Allah tənbəli sevməz.
 • Allah sağ əli sol ələ möhtac eləməsin.
 • Allah kora necə baxsa, kor da Allaha elə baxar.
 • Allah kimə pay verməyi yaxşı bilir.
 • Allah insana bir ağız, iki qulaq veribdir, bu da bir söyləmək, iki eşitmək üçündür.
 • Allah dərdi çəkənə verər.
 • Allah dəvəyə qanad versəydi, uçurmadığı dam- daş qalmazdı.
 • Allah verməyəndə bəndə neyləsin?
 • Allah verib, Allah da aparıb.
 • Allah verəndə yox yerdən verər.
 • Allah var, rəhmi də var.
 • Allah bir kəsə qəzəb eləmək istəsə əvvəlcə onun ağlını başından alar.
 • Allah bir yandan bağlasa, bir yandan açar.
 • Allah bilən yaxşıdır, məsləhət onundur.
 • Allah bacadan tökməz, gərək özün çalışasan.
 • Allah adamın ömründən kəsib bəxtinə calasın.
 • Allah ağıl paylayanda harada idin?
 • Allah ağzından eşitsin!
 • Alacağını yadında saxladığın kimi verəcəyini də yadında saxla.
 • Alanda yaxşıdır, verəndə pis?
 • Alan olmasa, satan da olmaz.
 • Ayının boğazına su çıxanda balasını ayağının altına alar.
 • Ayı meşədən küsüb, meşənin xəbəri yox.
 • Ayaqqabı dar olanda dünya başa zindan olar.
 • Ayaq üstə ölmək diz üstə yaşamaqdan yaxşıdır.
 • Ayaq islanmayınca balıq tutulmaz.
 • Ayda-ildə bir namaz, onu da şeytan qoymaz.
 • Ayağını yorğanına görə uzat.
 • Ay aydın, onun da üzündə ləkə var.
 • Ailəsinin qədrini bilməyən el-obasının da qədrini bilməz.
 • Ailə xoşbəxtliyin açarıdır.
 • Azın qədrini bilməyən çoxun da qədrini bilməz.
 • Aza qane ol, çoxu allahdan istə.
 • Az olsun, yaxşı olsun.
 • Az ye, öz çörəyini ye.
 • Az danış, çox qulaq as.
 • Az danış, yaxşı danış.
 • Az-az ye, həmişə ye.
 • Asılsan da uca budaqdan asıl.
 • Anasından ayrı düşən quzunu qurd yeyər.
 • Ana kimi yar olmaz, Vətən kimi diyar.
 • Ağac sınanda budaq nəyə gərəkdir?!
 • Ağac səmtinə yıxılar.
 • Ağac olan yerdə budaq sınar.
 • Ağac meyvəni dəyənə qədər böyüdər.
 • Ağacı içindən qurd yeyər.
 • Ağac dibindən su içər.
 • Atı atası ilə tanıdarlar, qatırı anası ilə.
 • Ata olmasan, ata qədri bilməzsən.
 • Atam gündəni sayır, anam gündədən kəsir.
 • Atam ilə atanı deyincə, özüm ilə özünü de.
 • Ata malına göz dikən ac olar.
 • Ataya oğul, anaya qul.
 • Ata-ananın canı övlada bağlı olar.
 • Ata-ana sözünə baxmayan xoş gün görməz.
 • Ata-anasına xeyri olmayanın, elə nə xeyri.
 • Ata-anamı itirdim. Özümü yara yetirdim.
 • Ata-ana qədrini bilməyən, yadın qədrini nə bilər.
 • Anasına bax qızını al, Qırağına bax bezini al.
 • Anası gəzən ağacları balası budaq-budaq gəzər.
 • Anasızın gördüyü iş danlaqsız bitməz.
 • Anan, bacın kimdir? - Yaxın qonşum.
 • Analı quzu, Xınalı quzu.
 • Analı qızın özü böyüyər, Anasız qızın sözü böyüyər.
 • Analar bizi bu gün üçün doğub.
 • Anadan əmdiyim süd burnumdan gəldi.
 • Anadan əziz yenə anadır.
 • Ana qarnında necə qalıbsan?
 • Ana, bala ucundan canını oda yaxar.
 • Ac toyuq yuxuda darı görər.
 • Axtaran tapar, yoğuran yapar.
 • At ölüb, itlərin bayramıdır.
 • Atın izi itin izinə qarışmaz.
 • Atalar gözəl demişlər: "Dünyanı ümid ilə yemişlər".
 • Arzu bir, ümid iki.
 • Aman istəyənin boynun vurmazlar.
 • Alnı açıq, üzü ağ; dərd-qəmi yox, kefi çağ.
 • Allahdan buyruq, Ağzıma quyruq.
 • Allaha əl çatmır, padşaha söz.
 • Ayın beş gün qaranlığı olanda, beş gün də aydınlığı olar.
 • Adamın tamarzısı, Hər kəsin öz arzusu.
 • Adamın gərək dili ilə ürəyi bir ola.
 • Adam adam sayəsində adam olar.
 • Ara sözü ev yıxar.
 • Adamın üzünə baxarlar, halını xəbər alarlar.
 • Adın nədir? - Rəşid! Birin de, birin eşit!
 • Adam odur ilqarından dönməyə.
 • Adam var gözdən qızar,
  Adam var sözdən qızar.
 • Ağzının qaytanı yoxdur.
 • At ölər nalı qalar, İgid ölər namı qalar.
 • At ət ilə, igid don ilə.
 • Asta vur, Rasta vur.
 • Aslanın nə erkəyi, nə dişisi.
 • Araba qoş, çarxa dur, Mərd igidə arxa dur.
 • Alnım açıq, üzüm ağ.
 • Alıcı quş dimdiyindən bilinər.
 • Aydan arıyam, sudan duru.
 • Ağac əyildi, sındı, igid əyildi, öldü.
 • Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla.
 • Arı yeyib, namusu atıb dalına.
 • Artıq tamah baş yarar.
 • Alim olmaq asandır, adam olmaq çətin...
 • Aldığını verməz, bildiyini deməz.
 • Ala itdən məşhurdur.
 • Al - ver deyiblər, al vermə deməyiblər.
 • Ayı qandı, abid qanmadı.
 • Aza qane olmayan, çoxa çatmaz.
 • Az idi arıq-uruq, biri də gəldi dabanı yarıq.
 • Atasının gözünü çıxardıb, adını qoyub Koroğlu.
 • Adı it dəftərində də yoxdur.
 • Adamın başına nə bəla gəlsə, dilindən gələr.
 • Adam olmayan yerdə adamdır.
 • Ağır otur, batman gəl.
 • Ağıllı olan bir dəfə aldanar.
 • Ağzına çullu dovşan sığışmır.
 • Ağa Nəzərəm, belə gəzərəm, bir vuranda qırxın əzərəm.
 • Ağa gətirər navala, xanım tökər çuvala.
 • Abırsızdan abrını gözlə.
 • Abdalın qarnı doyunca, gözü qapıda qalar
 • Ağıllı fikir edincə, dəli Kürdən keçər.
 • Ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamçı.
 • Ağıllı baş hər şeydən mənfəət götürər.
 • Ağıl yaşda olmaz, başda olar.
 • Ağıl ağıldan üstün olar.
 • Ağac bar verəndə başın aşağı dikər.
 • Abdaldan paşa olmaz, taxtadan - maşa.
 • At oğurlanandan sonra axur nəyə gərək.
 • Arifə bir işarə, qanmaza min toppuz.
 • Ağzı əyrini boynunun ardından tanımaq olar.
 • Arxalı köpək qurd basar.
 • Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır.
 • Acıdil balsatandan, şirindil bibərsatandan yaxşıdır. (Türkmən atalar sözləri)
 • Ağıllı adam, ağılsız adamın son etdiyini əvvəldə edər. (Hind atalar sözləri)
 • Ağıllı adam, ağılsız adamın ən son etdiyini ilk öncə edər. (Hind atalar sözləri)
 • Ağıllı özünü günahkar bilər, ağılsız - dostunu. (Özbək atalar sözləri)
 • Ağıllı adam atını, axmaq arvadını tərifləyər. (Özbək atalar sözləri)
 • Atın sağlam olsun, yoldan qorxma (Rus Atalar Sözləri)
 • Ağlamaq üçün zaman var, əylənmək üçün də (Rus Atalar Sözləri)
 • Axmaqla bir şey tapa bilərsən amma bölüşə bilməzsən (Rus Atalar Sözləri)
 • Ağıllı qadın kişiyə dedikləri hər sözə şəkər qatır və kişinin dedikləri hər sözdən duzu yığışdırır (Ərəb atalar sözü)
Top