• Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır.
 • Arxalı köpək qurd basar.
 • Atlı çapar, tayını tapar.
 • Bacar dost qazan, düşmən qapısında.
 • Baş-başa verməyincə daş yerindən qalxmaz.
 • Bir dəfə gəldin – yoldaş, iki dəfə gəldin – qardaş.
 • Bir gün düz yediyin yerə, qırx gün salam ver.
 • Bir su ki, girdi qaba, oldu içməli.
 • Birisi minə bağlıdır, mini də birə.
 • Birlik harada, dirilik orada.
 • Cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarar.
 • Çörək itirən, çörək tapmaz.
 • Çox qarışqa bir şiri öldürər.
 • Dağ dağa qovuşmaz, insan insana qovuşar.
 • Dəli özünə bir dəli yoldaş tapdı, elə bildi ki, çox ağıllıdır.
 • Doğru dostluq qərəzsiz olar.
 • Dost başa baxar, düşmən ayağa.
 • Dost dar gündə sınanar.
 • Dost dost ilə tən gərək, Tən olmasa gen gərək.
 • Dost dosta yaman gündə gərəkdir.
 • Dost min isə azdır, düşmən bir isə çoxdur.
 • Dost qazan, düşməni nənəm də doğar.
 • Dost yaman gündə tanınar.
 • Dost yolunda boran olar, qar olar.
 • Dost yolunda can qurban.
 • Dost ziyankar olmaz, ziyankar da dost olmaz.
 • Dosta borc pul vermə, hər ikisi əldən gedər.
 • Dostla dağı tez aşmaq olar.
 • Dostluqla tutub, düşmənliklə yıxma.
 • Dostun dostu da dostdur.
 • Dostun evini öz evin bil.
 • Dostun könlü xoş olsun, düşmən gözü kor olsun.
 • Dostun versə qum, Al ovcunda yum!
 • Dostunu göstər, sənin kim olduğunu deyim.
 • Dostunu mənə göstər deyim necə insansan.
 • Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş.
 • Əli ələ vurarsan, səs çıxar.
 • Ət ilə dırnaq arasına girən iyiyər, çıxar.
 • Ev alma, qonşu al.
 • Gedənə – yoldaş, gələnə qardaş.
 • Get özünə dost qazan, düşmən ocaq başında.
 • Həmnişinin bab ilə, Görən desin habelə.
 • Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi.
 • Örtülü bazar dostluğu pozar.
 • Özgə atına minən tez düşər.
 • Özgə buzovunu güdənin çatısı əlində qalar.
 • Özgə qapısını bağlı istəyənin öz qapısı bağlı qalar.
 • Özgəsinə göz qoyan özünkünü itirər.
 • Özgəyə quyu qazan özü düşər.
 • Özünü yorulmuş biləndə dostunu ölmüş bil.
 • Qanmazla yoldaş olma, səni də qanmaz eylər.
 • Qonşu iti qonşuya hürməz.
 • Qonşu muncuğunu götürən, onu ancaq gorda taxar.
 • Qonşu paxıl olmasa, bağ çəpəri neylər?!
 • Qonşu payı dolu gələr, dolu gedər.
 • Qonşu qonşu olsa kor qız ərə gedər.
 • Qonşu qonşunun itini bayatı çağıra-çağıra tapar.
 • Qonşu qonşuya baxar, Canını oda yaxar.
 • Qonşum sağ olsun, ocağından od verməsin.
 • Qonşunu iki inəkli istə ki, özün bir inəkli olasan.
 • Qonşunun haqqı axirət haqqıdır.
 • Qoyun quzusunun ayağını basmaz.
 • Sidq ilə dost olan ürəkdən də bir gərək.
 • Soruşurlar: "qardaşını tanıyırsanmı", deyir, "yoldaşlıq etməmişəm".
 • Tək əldən səs çıxmaz.
 • Vəfalı dost yad olmaz, görməsə yüz il səni.
 • Yaddan yoldaş olunca, yoldaş əldən gedər.
 • Yaxşı dost qardaşdan əzəldir.
 • Yaxşı dost yaman gündə məlum olar.
 • Yaxşı dostu yaman gündə sına.
 • Yaxşı gündə düşmən gələr dost olar, igid odur yaman gündə dayansın.
 • Yaxşı yoldaş gec tapılar.
 • Yaxşı yoldaş uzun yolu qısaldır.
 • Yaxşı yoldaş yaman gündə tanınar.
 • Yeməklə dost olan illərlə küsülü qalar.
 • Yıxılan yıxılana yoldaş olar.
 • Yol haramısı ol, yoldaş haramısı olma.
 • Yolda yoldaş, evdə qardaş.
 • Yoldan irəli – yoldaş, evdən irəli – qardaş.
 • Yoldaş yoldaş ilə tən gərək, tən olmasa gen gərək.
 • Yoldaşım - eldən,
  uşağım - beldən,
  dostum - ürəkdən.
 • Yoldaşını nişan ver, özünü tanıt.
Top