• Yoxsulluğa öyrənən, dövlətlidən iyi keçinər. (Türk atalar sözü)
 • Yuvanı dişi quş edər (İngilis atalar sözləri)
 • Yalnız bir dəli suyun dərinliyini iki ayağı ilə ölçməyə səy göstərər. (Afrika atalar sözü)
 • Yaxşı şagird, ustası yoxkən aydın olur. (Braziliya atalar sözləri)
 • Yaxındakıları xoşbəxt et, uzaqdakılar gələcək. (Çin atalar sözləri)
 • Yoldaşın yaxşıdırsa, uzun demə yoluna.
 • Yaxşılığı itirəndən, duz çörək umma.
 • Yaxşılıq açan qapıya, sevgi qonar.
 • Yaxşılıq ağac başında - tutmaq çətin, yamanlıq ayaq altında - atmaq çətin.
 • Yay qış bilə qarışdı, ərdəm yasın qurışdı.
 • Yaza çıxarsan – tərə yesəndə, kərə yesəndə.
 • Yazı varsa, azı yox.
 • Yazılı gora girməz, görməyincə yazısın.
 • Yazıdan, azı yox.
 • Yazılı yazısın gördü, gora girdi.
 • Yazıya, əyri oxuyanlar girir.
 • Yazmadan yazar olmaz, gəzmədən gəzər olmaz, qazmadan qazar olmaq.
 • Yeddi dərə qoxuların, tülkü bilir.
 • Yəhərsiz ata, yük çatılmaz.
 • Yelinən yetər, odunan itər.
 • Yıxılmağın bilməyən, ayaq üstdə qalamaz.
 • Yetdim dedin, yıxılma, doldum dedin, tökülmə.
 • Yiyəsinə baxıb, mıxını çalır.
 • Yiyəsiz mal, ya elə gedər, ya yelə.
 • Yiyəsiz qarqış yerin tapar.
 • Yol uzaq, eşşək çolaq.
 • Yüngülü yel alar, ağır yerində qalar.
 • Yüz beynin olsada, birgə bilənlə danış.
 • Yuxlayan yuxudakını haçan oyaldar (uyur uyuru haçan uyara?).
 • Yat qara öküzüm, yat, borc verən gələr, ya səni aparar, ya məni.
 • Yağlı dilə alışma tez, acı sözə qabarma, döz.
 • Yağlı gözə piy dürtürlər.
 • Yağmasan da bir gurulda.
 • Yağın aşa nə zərəri.
 • Yağışdan sonra gün çıxar.
 • Yağını aşaqlasan, başa çıxar.
 • Yağış yağa toprağa, heyvan qaçar otlağa.
 • Yağış yağsa toz qopmaz.
 • Yağsa yağış, bitər qamış.
 • Yağsız malı, qurd yesin.
 • Yalançı, iki üzlü.
 • Yalançılığı bilməyən, doğrunu itirər.
 • Yalançının doğrusunada inanma !.
 • Yalançının evi yanmış, kimsə inanmamış.
 • Yalançının gözü çıxsın.
 • Yalançının şahidi çox, arasanda heç biri yox.
 • Yalavacın, elçisin, başcısın yalanlayan eldən, el olmaz.
 • Yalnız qalan özü danışar özü eşidər.
 • Yalnız qaz ötməz.
 • Yalnız yatan öz yerini özü yığar.
 • Yamağı tapılmayan geyimi, geymə.
 • Yamalı ata min, yamalı ada yox.
 • Yaman qohum: - varın olsa, görə bilməz, yoxun olsa verə bilməz.
 • Yamana aş versəndə, iş vermə.
 • Yamana verdin aşın, o yerdən daşın.
 • Yamanı pullu deyib yaxın durma, yabını yallı deyib satın alma.
 • Yamanın sözü gəlsin, özü yox.
 • Yamanın yaxşıya verəsi nə, axmağın, ağıllıdan alası nə.
 • Yansın çıraqı, gəlsin sorağı.
 • Yan gedən yardan yar olmaz.
 • Yanığın nəyi varki yoluğa verə.
 • Yaz bir gül ilə başlayar, mini ilə bitər.
 • Yatma tülkü daldasında qoy yesin aslan səni.
 • Yerlərdir haman yerlər,
  Görünməz oldu ellər.
 • Yaxşı igid dayısına çəkər, xatın qız xalasına.
 • Yaxşı demişlər, vardan etmişlər, igid demişlər, candan etmişlər.
 • Yaxşı yaxşıya pay verər. Dilənçi dilənçidən pay güdər. Yaxşı yaxşıdan pay güdməz.
 • Yox yerdən əzrəyildə can ala bilməz.
 • Ya dövlət başa, ya quzğun leşə.
 • Yaza çıxardı danasın, bəyənməz oldu anasın.
 • Yeddi lələ baxtığı çocuğun, gözü çıxmış.
 • Yeni yenidi, yamalı yeni.
 • Yol azabı, gör azabı.
 • Yolqa güdən yola çıxar: qazaş güdən qazana girər.
 • Yolun açıq, düşmanın basıq (olsun).
 • Yoxsul qızına, qızıl demiş, kor itinə (itirdiyinə) gümüş.
 • Yüz bələnin başını bir bələn kəsər.
 • Yanan də mən, yaman də mən.
 • Yel aparan yelinki,
  Yerdə qalan mənimki.
 • Yalançını mənzilinədək qov!
 • Yellə gələn sellə gedər.
 • Yaxşı oğul ata malını neylər,
  pis oğul ata malını neylər!
 • Yaş olma, – sıxarlar, quru olma, - sındırarlar.
 • Yalanla dünyanı dolaşmaq olar, amma geri dönmək olmaz.
 • Yaş odun tüstüləyir.
 • Yavaş atın təpiyi bərk olar.
 • Ya unçu ölər, yada dəyirmançı.
 • Ya ki qılıncı tut, yada qələmi.
 • Ya al təzələ, ya yama təzələ.
 • Yağdırmadan göl olmaz, uydurmadan ev.
 • Ya adın çıxsın ya "od"un çıxsın.
 • Yara var bağlayasan, yara var dağlayasan.
 • Yaşamda seçənlər, zirəklərdən irəli gedir.
 • Yaşın yanında, quruda yanar.
 • Yaxşıya yaxşı de, yaxşılığı artsın, yamana yaxşı de, yamanlığı qayıtsın.
 • Yayın yanqısı qışa qalmaz.
 • Yaxşının sözü dilində, yamanın kini ürəkdə.
 • Yoxpulun (yoxsulun) yoxsulluq, bəyin toxluq dərdi var.
 • Yüksüz eşşək yorğa gedər.
 • Yazı ayrandan, qışı yorqandan olduq.
 • Yiyəsinə baxıb atın nallayarlar.
 • Yiyəli itin, quyruğu dik durar.
 • Yəhər ata yük olmaz, arvad - ərə.
 • Yaşamaq gözəl şeydir.
 • Yaşın çevirərlər, qurusun yığarlar.
 • Yatar yatar başı şişər, duranda bitin arar, əti verər pişiyə, qonşunun itin arar.
 • Yay görməyən ox bilməz.
  Qış görməyən qar bilməz.
  Qar görməyən ağ bilməz.
  Ağ görməyən gün bilməz.
  Gün görməyən tün bilməz.
  Tün görməyən dan bilməz.
 • Yazılan çəkilir, əkilən biçilir.
 • Yazın ayransız, qışın yorqansız olmasın.
 • Yəhər, gah atın belində gəzər, gah yiyəsinin.
 • Yel aparan yelindi, yerdə qalan elindi.
 • Yelə qayadan pay düşməz.
 • Yelin önünə düşən, yanılır.
 • Yeriyən çatmış, yatan qalmış.
 • Yolun ucu məndən, ayağın gücü səndən.
 • Yumurtadan yun qırxan.
 • Yurdun yekəliyin, sən bilməsəndə, qar bilər.
 • Yuvarlaq daşda yosun bitməz. (yosun: ot)
 • Yük götürən dəvə, qamış belə götürür.
 • Yolun azana, ulduz ay kimi görünür.
 • Yaxşı olur qızların hamısı, hardan çıxır arvadın pisi.
 • Yaxşılarla vuruşma, yamanlarla duruşma.
 • Yaylıq örtən kişidənsə, papaq qoyan qadın yaxşı.
 • Yaman külahduzdan yaxşı palanduz yaxşıdır.
 • Yaxşı gün cənnətdir, yaman gün cəhənnəm.
 • Yaxşı adamın yaxşılığı dəyər dar gündə,
  Yaman adamın yamanlığı, dəyər hər gündə!
 • Yaxşıya yaxşı deyərlər, yamana – yaman.
 • Yaman olmasa, yaxşılığın qiyməti bilinməz.
 • Yaxşı gündə yad yaxşı, yaman gündə vay qardaş!
 • Yaxşı dost qardaşdan əzəldir.
 • Yaxşı işə gələr. yaman - aşa.
 • Yaxşı adam yavan çörəyə dözər, yaman adamı yağlı xörək də üzər.
 • Yaxşı at yemini artırar, yaman at qamçısını.
 • Yaxşı gündə yağlı çörəyi bəyənməyən, yaman gündə quru çörəyə salam verər.
 • Yaman arvad çox danışar, danışmasa savaşar.
 • Yaman olan arvad, ev-eşiyini qoyar gedər.
 • Yaman dirilikdən ölüm yaxşıdır.
 • Yetim malı oddan yaman yandırar.
 • Yaxşı günün yoldaşı, yaman günə düşdüm, gəl!
 • Yaman günə səbr edən, yaxşı günə tez çatar.
 • Yaxşı dost yaman gündə məlum olar.
 • Yaman qonşu adamı rüsvay eylər.
 • Yaxşı ata bir qamçı, yaman ata - min qamçı.
 • Yaman adamın başına daş salsan, çiyninə düşər.
 • Yaxşı - yaxşılığın deyilir, yaman - sənin nəyin deyilir?
 • Yaxşı günün döş ağrısı, yaman günün diş ağrısı?
 • Yaxşı ki, dünyada yaxşı varmış, yoxsa dünya tərk olardı yaman əlindən.
 • Yaxşı günə dözməyən yaman günə heç dözməz.
 • Yaxşı arvad ərini bəy eylər, yaman arvad – zay.
 • Yaman arvadın evi cəhənnəmdir.
 • Yaxşıyla yaxşı - yarışqan at, yamanla yaman - qudurğan it.
 • Yaman arvad, tez kişini qocaldar, əsil arvad dərdlərini azaldar.
 • Yaxşı gəlməyincə, yaman gedməsin.
 • Yaxşı qadın ömür balı, yaman qadın can zuvalı.
 • Yaxşı yaman, keçdi karvan.
 • Yaxşı yoldaş yaman gündə tanınar.
 • Yaxşı gəlin gülümdür, yaman olsa ölümdür.
 • Yaxşı ilə dost olsan səni əzizlər, yaman ilə dost olsan dalınca pislər.
 • Yaxşıya gün yox, yamana ölüm.
 • Yaxşıya yaxşı desən çəkinər, yamana yaxşı desən öyünər.
 • Yaxşılıq bilməyən, yamanlıqdan qalmaz.
 • Yanan anadır, yeyən qayınana.
 • Yanan da (qayınana) ana, yaman da (qayınana) ana.
 • Yaman oğul – yaman gəlin.
 • Yaxadakın yalayan, əlindəkin qaçırar.
 • Yaxşı qızdan yaxşı gəlin olar.
 • Yarasaya gecə gündüz aydın.
 • Yavana yaxşı dözər, yağlı yavanı üzər.
 • Yavaşdan, yoğun çıxar.
 • Yaxşı atın dişinə baxma.
 • Yay oğurluğu qışda deyilər.
 • Yaydan çıxan ox dönməz.
 • Yay var qış var, nə tələsik iş var.
 • Yaya gəlib, yel kimi əsib, quş kimi uçub.
 • Yayda ilandan qorxan, qışda çatıdan qorxar.
 • Yeməyin dadı duzdur, sevginin dadı düzdür !
 • Yellənmə yel ilə, yolda qalarsan.
 • Yeddi oğul - bir dədənin yerin, yüz tülkü bir aslanın yerin verməz.
 • Yaz gəlmədən, qar getməz, ot bitməz.
 • Yaz gətirər, qış götürər.
 • Yazda yaz, qışda qıs.
 • Yazın yazlardı yaylağını, qışın qışlardı qışlağını.
 • Yazıqların biridə elə, yazıçıdır.
 • Yellə yelişdim yolda qaldım.
 • Yerə düşən göydəndir.
 • Yerişin bilməyən tez gec yıxılar.
 • Yanan ürək deyil. qanan içim deyil, yanmamış ölürəm, sönürəm.
 • Yaşlıya gücünü yox, işini sor.
 • Yersiz qərib olmaz, qəribsiz yer olmaz.
 • Yaxşı hörmət dövlətdən yaxşıdır.
 • Yatağan aslandan gəzəyən pişik yaxşıdır.
 • Yəhər at belində, həmişə qalmaz.
 • Yəhərin ağır yüngülün, at bilir.
 • Yemsiz torba, at gətirməz.
 • Yabılarda qotur yabı mərd olar, yorulanda yiyəsinə dərd olar.
 • Yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır.
 • Yatıb ölmə, qalxıb öl.
 • Yaz bitirir, yay yetirir, güz gətirir, qış itirir.
 • Yalançını sözündən yox gözündən bil.
 • Yıxıl dünya bas məni, gözüm görməsin səni.
 • Yoldaş yoldaş ilə tən gərək, tən olmasa gen gərək.
 • Yoldan irəli – yoldaş, evdən irəli – qardaş.
 • Yaxşı yoldaş uzun yolu qısaldır.
 • Yıxılan yıxılana yoldaş olar.
 • Yolda yoldaş, evdə qardaş.
 • Yaddan yoldaş olunca, yoldaş əldən gedər.
 • Yol haramısı ol, yoldaş haramısı olma.
 • Yaxşı yoldaş gec tapılar.
 • Yoldaşım - eldən,
  uşağım - beldən,
  dostum - ürəkdən.
 • Yersiz - el yetim,
  Elsiz - yer yetim.
 • Yoxsulluqda varından demə,
  Qocalıqda zorundan demə.
 • Yoxsulluqdan - vara nə,
  qocalıqdan - zora nə?
 • Yüz 'vur' deyəndənsə, bir vuran yaxşıdır.
 • Yorğun ata şallaq vursan, şıllaq atar.
 • Yükü çəkən atdı, atı çəkən arpa.
 • Yuvanı ərkək tikər, dişi saxlar.
 • Yoxun, dərdi yox.
 • Yoxsulluğun nə olduğun bilməyən vara da çatar, varsıza da.
 • Yoxsulluğun yolun bilən, varlılardan xoş gülər.
 • Yolun yaxın, yükün yüngül.
 • Yoldaşın içi ağlar, üzü gülər, yağının içi gülər, üzü ağlar.
 • Yol bilən, kərvana qatılmaz.
 • Yoğrulmamış xəmirdən, çörək çıxmaz.
 • Yiyəsinə bax atın nalla.
 • Yıxılsan ucadan yıxıl, otursan alçaqda otur.
 • Yıxılsan dizindən gör, əzilsən dilindən gör.
 • Yetimin hamamda, atası çox olar.
 • Yetimə çörək verən az olar, hamamda can-can deyən çox olar.
 • Yersiz söz, ağızdan çıxar, yersiz yeriş, adamı yıxar.
 • Yerli söz yerin tapar, yersiz söz, yiyəsin.
 • Yeriyən, öz dabanın güdməz.
 • Yeriyən, büdürər.
 • Yeməyin yalqız yeyən, yükün özü qaldırar.
 • Yeməyin qoyun olsun, gördüyün düyün olsun.
 • Yelkən oldu, yel gərək.
 • Yeli oda ver, suyu şora ver,
 • Yelə tüpürən, üzündə yığar.
 • Yel üfürər, sel süpürər.
 • Yel görür yellənir, yol görür yollanır.
 • Yayın kölgəsin güdən, qışın qarına düşər.
 • Yatmış, yatmışı oyatmaz.
 • Yatan qalar. gedən çatar.
 • Yaşın ağlı, başın ağlı.
 • Yar ilə vardı yolu doğru varan, yarı əldən qoymadı kirtü ərən.
 • Yalana inanmayan, doğru yol tapmaz.
 • Ya dəvə ölər – ya dəvəçi – ya üstündəki haci.
 • Yuxarı tüpürürəm – bığ, aşağı tüpürürəm – saqqal.
 • Yuxarı başda yer yoxdur, aşağı başda oturmur.
 • Yuxarı baxıb qəm eyləyincə, aşağı baxıb dəm eylə.
 • Yusif bazarıdır, hər kəsin mətahı varsa, gətirsin.
 • Yurdumun, millətimin ağ gününü görməyənin, başqa bir söz demirəm - gözlərinə qan gəlsin.
 • Yunu var, unu yox.
 • Yun darayaram kələf olar, qız doğaram xələf olar.
 • Yumşaq döşək salan, axırda quru yerdə yatar.
 • Yumurtası tərs düşüb.
 • Yumurtlamadı, falını da yedi?
 • Yumurtanı halqadan keçirdir.
 • Yumurtana görə qaqqılda.
 • Yumurtadan yun qırxır.
 • Yumurtada tük bitməz.
 • Yumurta toyuğun cəriməsidir.
 • Yumurta gətirmir, qayğanaq istəyir.
 • Yumru qaya, yumru daş, keçəl baş.
 • Yuyucu deyər: - Mürdəşirəm, yuyuram, istər ölü cənnətə getsin, istər cəhənnəmə.
 • Yuvanı erkək quş tikər.
 • Yoxsulun (yoxun) üzü qaradır.
 • Yoxsulun evində dəmir tapılmaz, itinin adını gümüş qoyar.
 • Yoxsulun dili gödək olar.
 • Yoxsulluğa düşməyən varlılığın qədrini bilməz.
 • Yoxsulluq ilə qocalıq düşüb bir yerə.
 • Yoxsulluq varlılıqdan yaxşıdır.
 • Yoxsul öz vilayətində qəribdir.
 • Yoxsul, oduna da yoxsul, suya da yoxsul?
 • Yoxsul arpa tapar, saxlamağa yer tapmaz.
 • Yoxdur, canım rahatdır.
 • Yoxdan bir şey çıxmaz.
 • Yoxa çarə yoxdur.
 • Yoxa qələm işləməz.
 • Yox olsun yoxsulluq, varlığa – nə darlıq?
 • Yox yerdən istəməzlər.
 • Yox yerdən Əzrail də can ala bilməz.
 • Yorulmuş öküz "oho"nu allahdan istər.
 • Yorulmuş eşşək mənzili yaxın istər.
 • Yorulmuş ata qamçı vurarsan, şıllaq atar.
 • Yorğunluğu o dünyada alacaqsan.
 • Yorğun eşşəyə "hoşa" xoş gələr.
 • Yorğanına bax (görə) ayağını uzat.
 • Yorğan-döşək sözü, yorğan-döşəkdə qalar.
 • Yorğa at da hərdən büdrər.
 • Yolçunu yoldan eləməzlər.
 • Yolçuluğa (dilənçiliyə) gedən torbasının çiyninə atar.
 • Yolçuya yol gərək, qurbağaya – göl.
 • Yolçudan yolçuya pay düşməz.
 • Yolçu yolda gərək.
 • Yoluxda nə var, qırığa nə versin.
 • Yolunu su ilə başlar.
 • Yolun boş olmasın.
 • Yolu qardaşla kəsərlər, meşəni – mişarla.
 • Yolu yaxın – yükü yüngül.
 • Yolsuzu yola tapşır.
 • Yollar-yamaclar sürülərin dırnağıdır.
 • Yoldan çıxsan, eldən çıxma.
 • Yoldan çıxmaq eyib deyil, yola gəlməmək eyibdir.
 • Yoldan çıxır, yolunu azmır.
 • Yoldan keçənə yumaq sarıtdırır.
 • Yoldan qal, yoldaşdan qalma.
 • Yola çıxan yolda qalmaz.
 • Yola körpü sal.
 • Yola bələd olan büdrəməz.
 • Yol yeriməklə alınar.
 • Yol ilə gedən yorulmaz.
 • Yoldaşını mənə de, sənin kim olduğunu deyim.
 • Yoldaşın yaxşı olsa, uzun yol yaxın olar.
 • Yoldaşın qarğa olsa, yediyin nə olar?
 • Yoldaşın sözünə inan, özünkündə dayan.
 • Yoldaşı yoldaşdan soruşarlar.
 • Yoldaşı yolda tanı.
 • Yoldaşı evdən götür, quşu – yuvadan.
 • Yol həmişə bostan kənarından düşməz.
 • Yol böyüyündür, su kiçiyin.
 • Yol bilmirsən, yola gəl.
 • Yol üstə oturmazlar.
 • Yovşan bəsləməklə çəmənzar olmaz.
 • Yovşan olub arxanda dovşan yatınca, palıd ol kölgəndə sürü yatsın.
 • Yıxılmasa dikəlməz.
 • Yıxılanın dostu olmaz.
 • Yıxılanın qanlısıdır.
 • Yıxılana xəncər qaldırmaq namərdlikdir.
 • Yıxılan yıxıldığı yerdən qalxar.
 • Yırtıcı quşun ömrü az olar.
 • Yırtıcı quşun ətin yeməzlər.
 • Yırtıcı quş dimdiyindən bəllidir.
 • Yırtıcı aslan zülmkar şahdan yaxşıdır.
 • Yırtıq böyük, yamaq kiçik.
 • Yığılaq biz araya, məlhəm qoyaq yaraya.
 • Yığma dən üçün xırman açılmaz.
 • Yiyəsini sevən itinə çörək verər.
 • Yiyəsinə baxıb, mıxını çalıb.
 • Yiyəsi olan eşşəyi qurd yeyər.
 • Yəhər gah atın belində gəzər, gah at yiyəsinin.
 • Yəhər atın belində həmişə qalmaz.
 • Yəhər ata yük olmaz.
 • Yetmiş iki dərədən su gətirər.
 • Yetmiş qabdan su içib.
 • Yetimin hamamda anası çox olar.
 • Yetimin ağzı aşa çatanda, başı daşa dəyər.
 • Yetimi doydur, nə olacağını düşünmə.
 • Yetimə öyüd verən çox olar, çörək verən az.
 • Yetim yerə baxar, ürək yaxar.
 • Yetim qızsan, qıvrıl yat.
 • Yetim ağlağan olar.
 • Yetənə yetir, yetməyənə daş atır.
 • Yerli, yersiz – sizdən yeyirik.
 • Yerlər o yerlər, görünməz oldu ellər.
 • Yerişinə haram qatma.
 • Yerin yeddi qatından keçir.
 • Yerim dardır, oynaya bilmirəm.
 • Yerin altını da bilir, üstünü də.
 • Yeriyən at yemini özü artırar.
 • Yerə düşməklə gövhər qiymətdən düşməz.
 • Yerə vurdun, başıma vurdun!
 • Yerdən göyə küp düzsələr, bir-birinə bənd etsələr, altdan birini çəksələr, gəl onda gupbultuya bax.
 • Yerdən göbələk çıxmayıb ki?
 • Yerdə yatan yumurta, göydə uçan quş olar.
 • Yer oturan kişi ilə şərəflənər.
 • Yer yiyəsiz olanda, donuz təpəyə çıxar.
 • Yer yarılsa, yerə girərəm.
 • Yerin qulağı var.
 • Yer qulaqlı olar.
 • Yer qatı, göy qatı, hardan oldu, avandı?
 • Yer var danışarlar, yer var sözü udarlar.
 • Yer bəyin, yurd xanın, işlə ha çıxsın canın.
 • Yer altından yasa gedənlərdəndir.
 • Yer ayrılsaydı, yerə girərdim!
 • Yemsiz torbaya at gəlməz.
 • Yemlik imiş, duz imiş, sən də batır, sən də ye.
 • Yemiş vaxtı xırçının qulaqları kar olar.
 • Yeməsə əlli il bəsdir.
 • Yeməmisən qaz ətini, nə bilərsən ləzzətini?
 • Yeməlidir saxla, yeməli deyil tulla.
 • Yeməyini yalnız yeyən, yükünü özü qaldırar.
 • Yeməyin ustası, işləməyin xəstəsi.
 • Yeməyin dadı duzdadır, dünyanın dadı gözdə.
 • Yeməyin qulu, işləməyin xəstəsi olma.
 • Yeməklə doymadın, yalamaqla doyacaqsan?
 • Yeməyənin malını yeyərlər, ölüsünü də söyərlər.
 • Yelə tüpürən üzünə tüpürər.
 • Yel üfürdü, su köpürdü.
 • Yel ilə gələn, sel ilə gedər.
 • Yel əsib, qoz tökülüb.
 • Yel əsəndə yellənər, yol görəndə yollanar.
 • Yel qayadan nə aparar?
 • Yel vurur, çalır, yengələr oynayır.
 • Yel belə əssə, balta belə kəssə, vay mənim halıma.
 • Yekə başın faydası yoxdur, içində beyin gərək.
 • Yeyilənim yeyilir, qonağım küsülü gedir!
 • Yeyin at özünə qamçı vurdurmaz.
 • Yeyin gedən yol kəsməz.
 • Yeyib-içib, əzizləri yadına düşüb.
 • Yeyib-içib, dünyadan kəm köçüb.
 • yeyərsən ətdən–mətdən, işlərsən bərkdən- bərkdən.
 • Yeyərsən şordan-mordan, işlərsən ordan- burdan,
 • Yeyərsən qismətindir yeməzsən – özün bilərsən.
 • Yeyərsən qüvvətin artar, verərsən hörmətin.
 • Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini.
 • Yeyəndə çeynə, danışanda fikirləş.
 • Yeyən qurtardı, yalayan qurtarmadı.
 • Yeyən bilməz, doğrayan bilər.
 • Yezidin Şamə getməsi doğru oldu.
 • Yediyin özün üçün qalsın, gördüyündən danış.
 • Yeddisində nə idi isə, yetmişində də odur.
 • Yeddisinə "Gülüstan"ı oxuyan, yetmişində başa düşər.
 • Yeddi fərsiz oğuldan bir fərli qız yaxşıdır.
 • Yeddi molla, bir əmmamə!
 • Yeddi məhəlləyə çörək verir.
 • Yeddi məhəllədən qovulmuş it kimidir.
 • Yeddi göydə bir ulduzu yoxdur.
 • Yeddi qurda bir çarıq neyləsin?
 • Yeddi qonşu bir qazana möhtacdır.
 • Yeddi arxın suyunu bir arxa calayır.
 • Yaşına-yaşına çıxdı ocaq başına.
 • Yaşı çox, ağlı yox.
 • Yaşılbaş göllərdə üzər.
 • Yaşına baxma, başına bax.
 • Yaşını çevirərlər, qurusunu yığarlar.
 • Yaşından qabaq danışma.
 • Yaş da quru oduna yanar.
 • Yaş odun satmayıbsan ki, niyə qorxursan?
 • Yaş yaşadıqca, ağıl başa gələr.
 • Yaşa-yaşa – gör tamaşa.
 • Yaxşı nə, başı nə!
 • Yaşayarıq, görərik!
 • Yaxşı işə Allah zamindir.
 • Yaxşı işçi səliqəsindən bilinər.
 • Yaxşı igidin adını eşit, üzünü görmə.
 • Yaxşı igid dalı gözlər, yaxşı at qabağı.
 • Yaxşı it ələ düşməz.
 • Yaxşı atadan pis oğul?
 • Yaxşı iş heykəl kimidir, hər yerdən görünər.
 • Yaxşı qəssab ətin yaxşısını axıra saxlar.
 • Yaxşı demişlər: hər şeyin xiridarı gərəkdir!
 • Yaxşı arvadlı ev cənnətdir.
 • Yaxşı atları, yaxşı kişilər minib getdilər.
 • Yaxşı at köhnə çulun altında da bilinər.
 • yağlı çökər də üzər.
 • Yaxını qoyub uzaqdan danışma.
 • Yaxşı ad dövlətdir.
 • Yatmağa qaya kölgəsi, əgər ki marı olmasa.
 • Yatma kudu, bostana dovşan girib!
 • Yatmışı yatmış oyada bilməz.
 • Yatıb yuxuda halva görüb.
 • Yatsan yuxuna da girməz.
 • Yatar-yatar, başı şişər, duranda bitin axtarar, Əti verər pişiyə, qonşunun itin axtarar.
 • Yatanın ayıqdan xəbəri olmaz.
 • Yatan öküzə yem yoxdur.
 • Yatan iti oyatma (dindirmə).
 • Yatan ilanın quyruğunu basma.
 • Yatan daşın altına su keçməz.
 • Yatan aslan olsa da, fürsət oyağındır.
 • Yarpaq altda gəzəndir.
 • Yarın yara sovqatı, bir dəstə bulaq otu.
 • Yarın qədrini yar bilər, nə bilər hər divanə.
 • Yarımçıq bilməkdən, heç bilməmək yaxşıdır.
 • Yarası avand olanın təbibi qabağına çıxar.
 • Yarımadıq yarıtmazdan.
 • Yarımadıq odundan, kor olduq tüstüsüdən.
 • Yarı gör, özün danış, ev yıxar ara sözü.
 • Yaralı quşa daş atmazlar.
 • Yaraqsız igid, buynuzsuz qoç kimidir.
 • Yara sağalar, yeri qalar.
 • Yara var bağlarlar, yara var dağlarlar.
 • Yar mənimlə yar olsun, kol dibi diyar olsun.
 • Yanşağı cəhənnəmə atdılar, dedi: - Odunun yaşdır.
 • Yar yarı görər, ürəyi odlanar.
 • Yar getdi, yeri qaldı.
 • Yar bizdən gecə getdi, bilmədim necə getdi.
 • Yar dərdini yar çəkər.
 • Yar qadasın yar alar.
 • Yandırdığın yovşan, ovladığın dovşan.
 • Yanığın nəyi var ki, yoluğa nə versin?
 • Yanında yatdı, palçığa batdı.
 • Yanmayanda yanmaz, ha yellə, ha ətəklə Yanlış hesab Bağdaddan qayıdar.
 • Yansın çırağı, gəlsin işığı.
 • Yanmış xırmanın buğdasıdır.
 • Yandırdığın şamı söndürmə.
 • Yanğına körüklə getməzlər.
 • Yanğından çıxdıq, alova düşdük.
 • Yanan öz dərdinə yanar.
 • Yan mənə, yanım sənə, qurban edim, canım sənə.
 • Yamanı yaman gündə.
 • Yamanlıq kimə lazım?
 • Yamanlığa yamanlıq eləmə.
 • Yamanı yada salma.
 • Yaman günün ömrü az olar.
 • Yaman yerdə axşamladıq!
 • Yaman adama heç nə olmaz.
 • Yaman arvad, deyingən olar.
 • Yaman arvadlı evə daş düşsün.
 • Yaman baş yiyəsinə donuz güddürər.
 • Yaldan tuta bilməyən quyruqdan heç tuta bilməz.
 • Yalqız evin pişiyidir.
 • Yalqız evin söhbəti.
 • Yalqız yeyən süfrəsini özü yığar.
 • Yalqız quş yuva salmaz.
 • Yalqız qazıya gedən razı gələr.
 • Yalvarmaqla donuz darıdan çıxmaz.
 • Yalançının sözünə inanma.
 • Yalançının mənzili olmaz.
 • Yalançının yaddaşı olmaz.
 • Yalançının işığı yarıyacan yanar.
 • Yalançının ipiylə quyuya düşən quyuda qalar.
 • Yalançının ipi qısa olar.
 • Yalançının evi yandı, heç kəs inanmadı.
 • Yalançının biridir.
 • Yalançılıq üz qızardar.
 • Yalanınçını evinəcən qovarlar.
 • Yalançının adına ad inanma.
 • Yalançı çox and içər.
 • Yalançı özünün düşmənidir.
 • Yalançı kimdir: - Hər eşitdiyini danışan.
 • Yalanın axırı yoxdur.
 • Yalanın da əndazəsi var.
 • Yalan cücərər, amma bitməz.
 • Yalan üz qaraldar.
 • Yalan olmasa doğru yeriməz.
 • Yalan ilə dünyanı, gəzmək olar, amma qayıtmaq olmaz.
 • Yalan danışan yanındakını qanmaz yerinə qoyar.
 • Yalan ayaq tutar, amma yeriməz.
 • Yalan ayaq tutar, doğru bir yanda qalar.
 • Yayın tör-töküntüsü qışın azuqəsidir.
 • Yayın öz sözü var, qışın öz sözü.
 • Yaylağın dağı sağ olsun, qarlı da olar, qarsız da,
  igidin canı sağ olsun, varlı da olar, varsız da.
 • Yayı çox çəkmə qırılar.
 • Yayda hər divarın diri bir evdir.
 • Yayda kölgədə oturan, qışda ocaq axtarar.
 • Yayda səfərə çıxanda kürk görür.
 • Yayda başı bişənin qışda aşı bişər.
 • Yayda ayran tapmayan qışda yorğan tapmaz.
 • Yayda işləyən, qışda dişlər.
 • Yayda yanan qışda dilənçilik eylər.
 • Yayda kölgə xoş, qışda çuval boş.
 • Yayda kölgədə yatan qışda qar üstə yatar.
 • Yay gününün yağışı, qış gününün yavanlığıdır.
 • Yay kasıbın həm atasıdır, həm də anası.
 • Yay qarı kimi nə yarıyıbsan hamıya?
 • Yay var, qış var, hələ çox iş var.
 • Yay altında ox gizlədər.
 • Yay işini qışda gör, qış işini yayda.
 • Yazın hərəkəti, payızın bərəkəti.
 • Yazılmayan kitabı vərəqləməzlər.
 • Yazılan pozulmaz.
 • Yazıdan qaçmaq olmaz.
 • Yazıq o adamdır ki, yaxşılıq etmir.
 • Yazdan qışa hazır ol.
 • Yazda oynayar, gülər, qışda acından ölər.
 • Yazda yatan, qışda üşüyər.
 • Yazda işləməyənin qışı sərt gələr.
 • Yazda buza yerikləyən, qışda göbələyə yeriklər.
 • Yazda başı bişənin qışda aşı bişər.
 • Yazda ayransız olma, qışda yorğansız.
 • Yazda arpa yeyən at, qışda ətini tökməz.
 • Yazana baxma, yazdığına bax.
 • Yazanı özündən, pozanı özündən.
 • Yazan da sən, pozan da sən, heç bilmirəm nəsən sən?
 • Yaza çıxartdıq dananı, bəyənməz oldu ananı.
 • Yaz günü – pendir çörək yarpıznan.
 • Yaz günündə tərləməyən qış günündə titrəyər.
 • Yaz günündə yola çıxsan, qış gününü gözünün qabağına al.
 • Yaz gətirər, qış aparar.
 • Yaz gələr, qış gedər, ördək gələr, qaz gedər, hamı birləşib gəlsə, Balaxanım yalqız gələr.
 • Yaz gələr, qış gedər Ağaqulu, dəyirmana boş gələr Ağaqulu, dul arvada xoş gələr Ağaqulu.
 • Yaz getdi, qış gəldi, vay titrəmək dərdi.
 • Yaz kasıbın yorğan-döşəyidir.
 • Yaz yağışından bəlli, qız qardaşından.
 • Yaz yağışı tez keçər.
 • Yaz əkinçi, qış dilənçi.
 • Yaz var, qış var, nə tükənməz iş var.
 • Yaz bitirir, yay yetirir, payız gətirir, qış itirir.
 • Yad qohum, ölənəcən yad olar.
 • Yad gəlib qohum olunca, qohum yad olur.
 • Yad qızına güvənmə, xətakar olar.
 • Yad qızına uymazlar, yad qızı zavallı olar.
 • Yağmasa da guruldar.
 • Yağmadı yağış, bitmədi qamış.
 • Yağla yarma qovuşar, arada soğan büzüşər.
 • Yağla yovşan da yeyilər.
 • Yağışın yağması, evin damması, gəlinin doğması.
 • Yağışda düşmənin qoyunu, dostun atı satılsın.
 • Yağışdan qalanı yağmur apardı.
 • Yağışdan qaçan doluya düşər.
 • Yağış yağar, yer doymaz.
 • Yağış yağanda toyuğa su verməzlər.
 • Yağış yağa-yağa küpünü doldur.
 • Yağış vurmuşun damcıdan nə qorxusu?
 • Yağış altından götürür, boran altına qoyur.
 • Yağış isladar, gün qurudar.
 • Yağış ilə yer göyərər, alqış ilə ər öyünər.
 • Yağın şorunu çıxardır, sözün şəkərini.
 • Yağı od əridir, qarı – gün.
 • Yağı yağ üstündən tökür, yarmanı yavan qoyur.
 • Yağ ye, yaxada gəz.
 • Yağ yaxşı yağdır, hayıf ki, it dərisindədir.
 • Yağ yağ ilə qovuşar, yarmalar yavan qalar.
 • Yağ tapsa, başına yaxar.
 • Yağ içində böyrək kimi üzür.
 • Yağ da yesə dirilməz, bal da yesə dirilməz.
 • Yağ acı olanda, plov da acı olar.
 • Yavan ətin şorbası olmaz.
 • Yava itin yava da küçüyü olar.
 • Yabıya rəhm etməyən piyada qalar.
 • ya lələ şələni basar, ya şələ lələni) Yaba ilə dovğa içdim.
 • Ya şələ lələni, ya lələ şələni.
 • Ya cin, ya şeytan.
 • Ya hə, ya yox.
 • Ya üz, ya düz.
 • Ya unçu ölər, ya dəyirmançı.
 • Ya torba yırtılar, ya dağarcıq.
 • Ya tələf ollam, ya xələf.
 • Ya taxt, ya bəxt.
 • Ya ölüm, ya dirim.
 • Ya ölləm, ya qallam.
 • Ya mən deyən, ya sən deyən.
 • Ya Museyi Kazım, sənə demək nə lazım?
 • Ya keçəl Həsən, ya Həsən keçəl.
 • Ya zor, ya zər, ya şəhərdən səfər.
 • Ya əlimi kəs, ya ətəyimi.
 • Ya dəli, ya divanə, Bəhlul danəndə, Bəhlul divanə.
 • Ya dəvə ölər, ya dəvəçi, ya da üstündəki hacı.
 • Ya dalına min, ya dalına mindir.
 • Ya vəlvələdən, ya zəlzələdən.
 • Ya bu dəvəni güdməli, ya bu dünyadan getməli.
 • Ya bil, ya bir biləndən soruş.
 • Ya bağayarpağı, ya quzuqulağı.
 • Ya bağətəyi, ya dağətəyi.
 • Yüyürən yıxılmağına baxmaz.
 • Yüyürən – büdrər.
 • Yüz xəlbirlənib bir əldən çıxacaq.
 • Yüz soraqdan birinə hay vermir.
 • Yüz olsun, düz olsun.
 • Yüz namərdin çörəyin doğrasan, kasa dolmaz.
 • Yüz namərd bir mərdi əvəz etməz.
 • Yüz namərd bir mərdə qurban olsun!
 • Yüz mamaça yığılsa, gün doğana düşər.
 • Yüz ilin ibadətindən bir günün səxavəti.
 • Yüz il sel gəlsə ovmaz, bir gün dərd gəlsə – ovar.
 • Yüz il gərək qanqal otlayasan ki, ağzın dəvə ağzına oxşasın.
 • Yüz iynə yığsan, bir çuvalduz olmaz.
 • Yüz qayğı bir borcu ödəməz.
 • Yüz "vur" deyəndən bir vuran yaxşıdır.
 • Yüz birə qoşulmaz, bir yüzə qoşular.
 • Yüz biliyin olsa da, bir bilənlə danış.
 • Yuxusunda da görsə xeyrə calamaz.
 • Yuxusu ağır adamdır.
 • Yuxuya etibar yoxdur.
 • Yuxuda gözəl görmək yaxşıdır, oyanmaq olmasaydı.
 • Yuxuda balıq görən, yastığının altını yoxlar.
 • Yuxu ölümün qardaşıdır.
 • Yaxın yerə yük daşıyır.
 • Yaxına ərinir, uzağa yüyürür.
 • Yanındakı ələf, uzaqdakı arpadan yaxşıdır.
 • Yaxşını yada vermə – hayıfdır, yamanı yada vermə – ayıbdır.
 • Yaxşılıq yolunu göstərən adam yaxşılıq edən adama bərabərdir.
 • Yaxşılıq yerdə qalmaz.
 • Yaxşılığa yamanlıq olmasaydı, qara öküzə bıçaq olmazdı.
 • Yaxşılığa yaxşılıq elə, pisliyə pislik eləmə.
 • Yaxşılığa yaxşılıq – kor eşşəyə samanlıq.
 • Yamanlığa yaxşılıq mərd kişinin işidir.
 • Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir.
 • Yaxşıları yer tanıyar.
 • Yaxşılığın əcri (əvəzi) gələr.
 • Yaxşılığı bilməyənə yaxşılıq etmə.
 • Yaxşılıq eləyib bir şey umursansa etməsən yaxşıdır.
 • Yaxşılıq edən yaxşılıq görər.
 • Yaxşılıq elə, minnət qoyma.
 • Yaxşılıq elə, at dəryaya, balıq bilməsə, xaliq bilər.
 • Yaxşılıq elə ki, başına gəlsin.
 • Yaxşılıq iki tərəfli olar.
 • Yaxşılıq istəyən qabaqca behin verər.
 • Yaxşılıq itməz.
 • Yaxşılıq yaxşılıq gətirər, yamanlıq nəyə gərəkdir?
 • Yaxşılıq ayaq açıb gəzəndir.
 • Yaxşılıq bilməyən adam adam sayılmaz.
 • Yaxşılıq və doğruluq, hər ikisi birdir.
 • Yaxşılıq qapı açar, məhəbbət bu qapıdan içəri girər.
 • Yaxşılıq qəribdir – tanınmaz.
 • Yaxşıya qoşulan çuvalına un doldurar.
 • Yaxşı söylə, yaxşı eşit.
 • Yaxşı tacir malın hamısını birdən bazara çıxartmaz.
 • Yaxşı timsal yüz yönsüz sözdən yaxşıdır.
 • Yaxşı elə yaxşıdır.
 • Yaxşı xörək qalınca, pis qarın yırtılsın.
 • Yaxşı şeyə gül ki, başına gəlsin.
 • Yaxşı şeylərin yolu tapdaq olar.
 • Yaxşı məsləhət hər şeydən yaxşıdır.
 • Yaxşı oğul neylər ata malını?
 • Yaxşı ovçunun toruna ov öz ayağı ilə gələr.
 • Yaxşı olanda – xanımdan, pis olanda – kənizdən.
 • Yaxşı olarsa - allahdan, pis olarsa – şeytandandır deyərlər.
 • Yaxşı övlad ata-ananın fərəhidir.
 • Yaxşı saxla adını, bədnamçılıq el gəzər.
 • Yaxşı mal yerdə qalmaz.
 • Yaxşı mal öz-özünü işə verər.
 • Yaxşı məsəl gözə girər.
 • Yaxşı yalan, lap yalan, fili uddu bir ilan.
 • Yaxşı-yaman, qoy cibinə, bərk saxla.
 • Yaxşı-yaman, keçdi karvan.
 • Yaxşı yarağı var idi, Həmzəlidə qaldı.
 • Yaxşı ki, var yavan çörəyə dözər, yamanı yağlı
 • Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir
  Yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir.
 • Yurddan çıxsan da, eldən çıxma.
 • Yersiz gəldi, yerli qaç.
 • Yer, oturan adamla şərəflənər.
 • Yerlərdir haman yerlər, Görünməz oldu illər.
 • Yaxşı igid dayısına çəkər, xanım qız bibisinə.
 • Yanan yerdən tüstü çıxar.
 • Yuxarı başda yer yoxdur, aşağı başda da oturmur.
 • Yıxılan ağaca balta çalan çox olar.
 • Yeməkdən ümid yaxşıdır.
 • Yel aparan yelinki, Yerdə qalan mənimki.
 • Yalvarmaqdan sözdən olduq, gözləməkdən gözdən.
 • Yazıya pozu yoxdur.
 • Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük.
 • Yağ yağa qarışdı, yarmalar yavan qaldı.
 • Yalançı tamahkarı aldadar.
 • Yalançının hafizəsi olmaz.
 • Yalançının üzü qara olar.
 • Yalançının evinə od düşdü, heç kəs inanmadı.
 • Yalançını mənzilənədək qov!
 • Yalan söz üz qizardar.
 • Yalan ki var, doğrunun quludur.
 • Yaman yeyənin olsun, yaman deyənin olmasın.
 • Yalan ilə dünyanı gəzmək olar, qayıtmaq olmaz.
 • Yaman dil başa bəladır.
 • Yalan danışan hamını qanmaz bilər.
 • Yalan ayaq tutar, yeriməz.
 • Yağmasan da gurulda.
 • Yaxşı at nalı gözlər, yaxşı igid dalı.
 • Yanında igid olsun, kol dibi evin olsun.
 • Yalançının evi yandı, heç kəs ona inanmadı
 • Yorğanına bax, ayağını uzat.
 • Yüz sənəti pis bilməkdənsə, bir sənəti yaxşı bilmək yaxşıdır.
 • Yüyürək at özünə qamçı vurdurmaz.
 • Yeməyin qulu, işləməyin xəstəsi.
 • Yeməyə kömək, işləməyə də kömək.
 • Yeddi ayda bir qarış, bir ayda yeddi qarış.
 • Yazda çalan qışda oynar.
 • Yuxarı evə baxıb, aşağı evi yıxma.
 • Yıxılanı vurmazlar.
 • Yükünü yığdı təpəyə, elə arxa çevirdi.
 • Yemə namərd çörəyini, axırda başına vurar.
 • Yiyəsinə baxıb atın nallayırlar.
 • Yanan da mən - yaman da mən.
 • Yüz ölç, bir biç.
 • Yoldan çıxanı yol vurar.
 • Yerin də qulağı var.
 • Yatan itləri oyatma.
 • Yoldaşını nişan ver, özünü tanıt.
 • Yeməklə dost olan illərlə küsülü qalar.
 • Yaxşı gündə düşmən gələr dost olar, igid odur yaman gündə dayansın.
 • Yaxşı dostu yaman gündə sına.
 • Yemək bişirmək köhnə tavalar ilə öyrənilər. (Alman atalar sözləri)
 • Yaxalanmamışsa oğru deyil (Rus Atalar Sözləri)
 • Yalanla dünyanı gəzərsən amma geri dönə bilməzsən (Rus Atalar Sözləri)
 • Yalan dörd nalla gedər. Həqiqət isə addım-addım yeriyər, lakin yenə də vaxtında çatar. (Yapon atalar sözləri)
Top