• Səs çıxarmayan və gurultu etməyənlər təhlükəlidir. (Fransız atalar sözləri)
 • Sevən ürək, daim gəncdir. (Yunan atalar sözləri)
 • Subaykən iki gözünü aç, evləndikdən sonra birini bağla. (Yamayka atalar sözləri)
 • Soruşan insan 5 dəqiqə; soruşmayan ömür boyu axmaqdır (Çin atalar sözləri)
 • Sağlığında kor fatma, öldü isə badamlı göz olur.
 • Saqqal ağarsada, könül qaralığı ağarmaz.
 • Sayqı sayana görədir, düzgü alana görədir.
 • Samanı yiyən, torbasın tikər.
 • Savaş bilməyən, atasın yerə vurar.
 • Sağlıq istərsən, çox yemə. sayqı istərsən çox demə.
 • Sağsağan kəkliyə baxar, öz yerişin itirər.
 • Sağ göz görür, sol göz yumur.
 • Sürünüb qalmaqdansa, diz üsdə yaşamaqdansa, ayaq üsdə ölmək yaxşıdır.
 • Suyun imanın, odda gör.
 • Sən kimin üçün ağladığını de, mən
  sənin kim olduğunu deyim
 • Sirrini dosta demə, dostun da bir dostu var.
 • Sən vurmadın, mən yıxmadım, bəs nə oldu?
 • Saxsı qab yamaq (ulaş) götürməz.
 • Səhər durdun, günü görməsəndə, olduğuna inan.
 • Sevən adam kordu, sevilən korsaq(özün korluğa vuran).
 • Sevgi qarnı doydurmaz.
 • Sevmədiyin yarpız, burnunun dibində qoxur.
 • Siçan balası, torba deşər.
 • Siçan keçər, yol salar.
 • Siçan kimi, bir gözü var dəlikdə.
 • Sözü ağzında bişir, sonra çıxar.
 • Sən saydığın say, gör fələk nə sayır.
 • Söhbət ki var, bulağdır, kəsilməsə axacaq.
 • Sənə vur dedilər, öldür demədilər.
 • Sözü yaxşı anla,
  Sonra qızıb banla.
 • Sonrakı peşimançılıq fayda verməz.
 • Sözdən söz götürər.
 • Su bardağı suda sınar.
 • Söz vermək asandır, yerinə yetirmək çətin.
 • Sözün düzünü zarafatda deyərlər.
 • Söz sözə söykənir.
 • Sürüdən ayrı düşən qoyunu qurd yeyər.
 • Su bir dəfə axan yerdən bir də axar.
 • Soruşurlar: "qardaşını tanıyırsanmı", deyir, "yoldaşlıq etməmişəm".
 • Su axar, çuxurunu tapar.
 • Su hər şeyi təmizləyər, üz qaralığından başqa.
 • Söz verir, bez vermir.
 • Siçan sığmaz ininə, qəlbir bağlar belinə.
 • Sinəklə, sınaq olmaz.
 • Söz var kəsər savaşı,
  Söz var kəsdirər başı
 • Sən çomağını qaldır, suçlu suçunu bildirəcək.
 • Sınıq qapda su qalmaz.
 • Sözü olana dil ver, söz eşidənə qulaq ver.
 • Susuz ağac bar verməz.
 • Süpürgənin qiyməti az olsada, evin asdanasın kəsər.
 • Soruşan dağları aşar,
  Soruşmayan düzdə çaşar.
 • Siz daş qoyan yerə, mən baş qoyaram.
 • Söz var, söz var, birini - dinləmək çətin, birini - demək çətin.
 • Sözsüz ev olmaz,
  çalqısız toy olmaz.
 • Söz var desən qatar, söz var deməsən yatar.
 • Su ayağında atılan, su başında yığılar.
 • Su görməyən, üzmək nə bilir.
 • Susmaq dinməmək deyil,
  çabalamaq ilərləmək deyil,
  oturmaq ölmək deyil.
 • Susmaq, tanımaq deməkdir.
 • Səfeh susanda, ağıllı görünür.
 • Saçarsan, biçərsən.
 • Sağ tutur, sol vurur.
 • Sapsız balta suya batar, saplı balta buzu qırar.
 • Satmadan verən, sandığın almaz.
 • Savaşanda barışığa üz saxla, varlanıbsan yoxsulluğa var saxla, gənclikdən qocalığa, güc saxla.
 • Savaşmağa üz tap, barışmağa dil tap.
 • Səfeyin, böyük kiçiyi olmaz.
 • Səfeyə ağıl oyrətməkdənsə, ondan ağıl öyrən.
 • Sel gücü, damcıdandır.
 • Suleymanı taxtda, Nuhu gəmidə görüb
 • Saçı borc almaq mümkün olsaydı, keçəlin nə dərdi vardı?
 • Söz vermə, verdin - üstündə dur.
 • Sözlə yox, işlə göstər.
 • Sözləşmə puldan bahadır.
 • Sözü bal təki şirin, könlü buz təki sərin.
 • Sözün düzünü zarafata salıb deyərlər.
 • Sözün varsa söz danış, lakin mənə mane olma.
 • Sözünün ağası ol!
 • Sözündə hörmət, qəlbində lənət.
 • Sudan xeyir olsa, qurbağa əjdahaya dönər.
 • Səbirin axırı xeyir olar.
 • Susmaq razılıq əlamətidir.
 • Söz gümüş olsa, sükut qızıldır.
 • Səhvsiz insan olmaz.
 • Sənə qeybət edən, səndəndə qeybət edər.
 • Səni göydə axtarırdım, yerdə tapdım.
 • Səs-küy ilə iş aşmaz.
 • Sirkə tünd olanda, öz küpünü (qabını) çatladar.
 • Sirrini dostuna demə, dostunun da dostu var.
 • Soruşmaq pulnan deyil ki.
 • Söyüş boyundan asılıb qalmır.
 • Söhbət (söz) danışıqdan keçər.
 • Suyu dənizdən içən, bulağ tanımaz.
 • Sevgini və kasıblığı gizlətmək çətindir.
 • Səbir eylə işinə, xeyir gələr başına.
 • Səbir eylərəm, səbir daşı, çatladı ürəyimin başı.
 • Səbir edən salamat olar.
 • Səbir kasam dolubdur.
 • Səbir acıdır, meyvəsi şirin.
 • Səbir eyləyən çox yaşar.
 • Səbir edən muradına yetişər.
 • Səbir cənnət açarıdır.
 • Səbir ağacı hər bağda göyərməz.
 • Səbir eyləyən fərəc tapar.
 • Səbir təkamülün babasıdır.
 • Səbir ilə halva bişər ey qora səndən, bəsləsən atlas olar tut yarpağından.
 • Səbr (səbir) ilə halva bişər, ey qora, səndən, bəsləsən atlas olar tut yarpağından.
 • Sadəlik gözəlliyi daha da artırır, daha yüksəklərə qaldırır.
 • Sadəlövhlük oğurluqdan pisdir.
 • Sakit axan su dərin olar.
 • Saqqalım yoxdur, sözüm ötmür.
 • Saqqal ağarıb, başda ağıl yox.
 • Sanılı pul durumsuz olar.
 • Söz məndə, pul ingilisdə.
 • Sevdanı pul kəsər.
 • Sayılı gün, sayılı pul, ötər tez, bitər tez.
 • Su çuxurda durar, pul qıtmırda.
 • Su axar-axar, yolun tapar.
 • Sərçə, yağış yağsa - balasını, dolu yağsa - öz başını qoruyur.
 • Sahibinin yanında pişik də it basar.
 • Siçan görəndə pələngə dönən pişik, pələng görəndə siçana dönər.
 • Söz var – xalq içində, söz var – xülq içində.
 • Sərt olma, mərd ol.
 • Səndən hərəkət, məndən bərəkət.
 • Soğan yeməmisən, için niyə göynəyir?
 • Su kiçiyin söz böyüyün.
 • Subayın malın it yeyər, canın - bit.
 • Su yatar, düşmən yatmaz.
 • Suda batan, ilanada sarılar.
 • Sevgi olmasaydı, kini tanıyan olmazdı.
 • Sevənin quluyam, sevməyənin sultanı.
 • Sel gedər, qum qalar.
 • Söz vermə, verdin – yerinə yetir.
 • Söz qılıncdan kəskindir.
 • Söz var – şəkər-şirin bal kimi, söz var ki, zəhərdən də betərdir.
 • Söz var – gələr keçər, söz var – dələr keçər.
 • Söz var qulaqardına salarlar (vurarlar).
 • Söz var xəstəni sağaldar, söz var adamı yaralar.
 • Söz böyüyün, su kiçiyin.
 • Söz altında qalan deyil.
 • Söz var adamı məst eylər, söz var məsti ayıldar.
 • Söz ağızdan çıxar.
 • Sevdanın əvvəli!
 • Sevda arasında nırx qoymazlar.
 • Sofi soğan yeməz, tapsa qabığını da qoymaz.
 • Sona qalan dala qalar, dala qalan dana qovar.
 • Solaxay bərk vurur.
 • Soyuq dəmir döyülməz.
 • Soyub-soyub quyruğunda bıçağı sındırdı.
 • Soğan olsun, nağd olsun!
 • Soğan eyib açandır.
 • Soğan acı olsa da süfrədə öz yeri var.
 • Sovqatın adı birdir.
 • Sıxıla-sıxıla behiştə getməkdənsə, oynaya- oynaya cəhənnəmə get.
 • Sıxıb suyunu çıxardarlar.
 • Sıradan çıxan qotur olar.
 • Sınsın o baş ki, dost yolunda gərək olmaz.
 • Sınıq qabda su qalmaz.
 • Sınanmamış atın dal-qabağına keçməzlər.
 • Sınan qol sağalar, sınan qəlb sağalmaz.
 • Sıyıq ilə yıxılan ev, aş bişir, viran olsun.
 • Sızağanı qaşıma, çiban edərsən.
 • Siçanın anbara girməsinə yanmıram, başqasına yol göstərməsi məni yandırır.
 • Siçanı öldürmək pişiyə oyundur.
 • Siçandan olan torba kəsər.
 • Siçandan olan kəsəyən olar.
 • Siçana araq versən, pişikdən pasport istər.
 • Siçan sidiyinin də dəryaya xeyri var.
 • Siçan olmamış dağarcıq dəlir.
 • Siçan olmamış qovurğa yeyir.
 • Siçan kimi hər deşikdən baş göstərir.
 • Siçan kimi bir gözü deşikdədir.
 • Siçan deşiyini satın alır.
 • Siçan qarasından minarə tikir.
 • Sifariş ilə həcc qəbul olmaz.
 • Sirri sirr açar, kiri – kir.
 • Sirr saxlamaq mərdlikdir.
 • Sirr vermə dostuna, o da deyər dostuna.
 • Siması boş, quşqunu boş.
 • Sildim süpürdüm, silkindim çıxdım.
 • Silahla oynamaq olmaz.
 • Silah sahibinə də düşməndir.
 • Sirkənin öz qabına zərəri var.
 • Sirkə tünd olanda öz küpünü partladar.
 • Sizin evdə yeyək, bizim evdə oynayaq.
 • Sizin qazanınız var, biz vuraq öz güvəcimizi sındıraq?
 • Sizin aranızda ala qarğa balalamaz.
 • Siyasət nənə-bacı bilməz.
 • Sidr-kafuru müftə görsə uzanıb ölər.
 • Sidqnən qaradaşdan mətləb almaq olmaz.
 • Səhrada gül bitməz, cahilə söz yetməz.
 • Səhərin işini səhər gör.
 • Səhər gününə qızmayan axşam gününə heç qızmaz.
 • Səhər gedər naxıra, axşam gələr axura.
 • Səhər yeməyini özün ye, günorta yeməyini yoldaşına, axşam yeməyini düşməninə ver.
 • Səhvi dəyirmançı eylər, buğda aparar, un gətirər.
 • Səxavət dövlətdən deyil, təbiətdəndir.
 • Səfərə gedən su götürər.
 • Səfər məhək daşıdır.
 • Səfalət çalışqan adamın qapısından baxar.
 • Sərçənin cib-cibindən, toyuğu qaqqıldaması yaxşıdır.
 • Sərçənin nəğməsi yox, cib-cibi yox!
 • Sərçəni bülbül adına satır.
 • Sərçəyə cib-cib öyrətməzlər.
 • Sərçədən qorxan darı əkməz.
 • Sərçə olsun, əlimdə olsun, göydə uçan qazı neylərəm?
 • Sərçə nədir ki, bozbaşı nə ola?
 • Sərçə qazan deyil budunu verim, bir dəvənin nəyini verim?
 • Sərçə qazan doldurmaz, qaz vur, qazan dolsun.
 • Sərxoşun nə vecinə, aləmi su aparsın.
 • Sərxoşun məktubu meyxanada oxunar.
 • Sərxoşun dəniz topuğundandır.
 • Sərxoşu meyxanada, mollanı məsciddə, dərvişi təkyədə tapmaq olar.
 • Sərxoşu it də tutmaz.
 • Sərxoşdan dəli də qorxar.
 • Sərxoşa məktub yazma ya oxuyar, ya oxumaz.
 • Sərxoş sərxoşu meyxanada görər.
 • Sərxoş biri iki görər.
 • Sərnic gətir, süd axtar.
 • Sərv ağacı nə qədər uca olsa, əsli yoxdur, budağında bar olmaz.
 • Səpilməyən buğda göyərməz.
 • Sənsiz bir günümüz olmasın.
 • Səninki səndə, mənimki məndə.
 • Səninki nəğddir, sən apardın.
 • Sənin üzün – dəvənin dizi.
 • Sənin yumurtanın sarısı olmaz.
 • Sənin ipin ilə şələ bağlamaq olmaz.
 • Sənin vaxtın keçib, Allah övladına ağıl versin.
 • Sənin atın mənim arpamın gücünə yorğa gedir.
 • Səni öküz vursun!
 • Səni mənim qəbrimə qoymayacaqlar!
 • Səni istərəm, çox istərəm, bir gözümü yox istərəm!
 • Səni istəyirəm, özümü səndən artıq istəyirəm.
 • Səni nə tapan deyər: - Yaşa!
 • Səni alar da, satar da, xəbər tutmazsan!
 • Sənətkarın oğurluğun tutmaq olmaz.
 • Sənətin pisi olmaz.
 • Sənət insanın xəzinəsidir.
 • Sənət, qolda qızıl bilərzikdir.
 • Sənət ayrı, vərdiş ayrı.
 • Sənə hər kim daş atsa, sən ona çörək at.
 • Sənə, mənə nə şəriət?
 • Sənə məndən öyüd, dənini özün üyüd.
 • Sənə güvəndiyim dağlar, sənə də qar yağarmış?
 • Sənə bir toy tutaram ki, əlindən it əppəyini alar!
 • Sənə bir kəlmə söz, mənə bir illik yol.
 • Səndən mənə yar olmaz.
 • Səndən kor it xeyir görməyib!
 • Səndən ehtiyacı olanı, başqasına möhtac eləmə.
 • Sən çaldın!
 • Sən haqq ol, haqq da səninlə olar.
 • Sən tərpənincə qırğı Şirvanı aşar.
 • Sən sözü at, yiyəsi özü götürər.
 • Sən sevdanı et, quyruq heybədədir.
 • Sən sapda durmaz baltasan.
 • Sən saydığını say, gör fələk nə sayır.
 • Sən razı, mən razı, nə qələt eləyir qazı?
 • Sən öldün – borcdan qurtardın.
 • Sən öl, mən Ağcaqabulda sənin üçün dəvə kəsim.
 • Sən orda, yaz, mən burda, kor olsun düşmənimiz!
 • Sən nə hayda, mən nə hayda?
 • Sən nə bilirsən ayı harada yumurtlar?
 • Sən mollaya gedəndə, mən molladan gəlirdim.
 • Sən mənim bir üzümü ağart, mən sənin iki üzünü ağardım.
 • Sən məndən can istə, mən deyim gözüm üstə!
 • Sən meyxanaya gedirsən, mən məscidə, bəs bir- birimizi harada görək?
 • Sən gündüz gedən yolları mən gecə ikən keçmişəm.
 • Sən güllə atan ol, barıtını mən verrəm!
 • Sən görən ağacları dibindən kəsiblər.
 • Sən özünə gün axtar.
 • Sən get aşıq-aşıq oynamağa.
 • Sən kim, mən kim?
 • Sən yerindən tərpənincə, dağ-daşa dilə gələr.
 • Sən yediyini bilmirsən, mən doğradığımı bilirəm.
 • Sən işi buraxmasan, iş səni buraxmaz.
 • Sən içini ye, mən qabığını gəmirərəm.
 • Sən eləsən, mən belə.
 • Sən duza gedəndə, mən duzdan gəlirdim.
 • Sən doğru ol, əyri bəlasını tapar.
 • Sən dədəli, mən yetim.
 • Sən də bir saqqal tərpət.
 • Sən deyən olsun, qal yatsın.
 • Sən deyən olsun, ancaq bazar pozulmasın!
 • Süfrənin başı-ayağı olmaz.
 • Süfrəni yuxarı başdan düzərlər aşağı başdan yığarlar.
 • Süfrədən qalanı itə atarlar.
 • Süfrədə əlini saxla, məclisdə – dilini.
 • Sürüvü hürküt, sonra say.
 • Sürüyə ki, düşdün, qapmasan da, gərək hürəsən.
 • Sürüyə qurd gələndə, köpəyi yuxu tutar.
 • Sürüyə qurd düşəndə, vay bir qoyunlunun halına!
 • Sürüdən ayrılan qoyunu qurd yeyər.
 • Sürü çobansız olmaz.
 • Sürü sənə qurbandır, amma çəpişin biri bir tümənə.
 • Sürü qotursuz olmaz.
 • Sürü qoyun bizdə, satdıq yağ sizdə.
 • Sürməni gözə çəkərlər.
 • Sürməni Allah aparıb paxlanın gözünə çəkib.
 • Süpürgə gəldi, qonağa cavab eylədi.
 • Sümükləri sürmə olub.
 • Sümüyünü it sümüyünə qatma.
 • Süleymana qalmayan dünya heç kəsə qalmaz.
 • Sükutla görülən iş, qışqırıqla başa gəlməz.
 • Sükut ixtiyardadır.
 • Sükut edən salamat olar.
 • Südün dadını qısır əmən dana bilər.
 • Südlünü sürüdən ayırmazlar.
 • Südlü inək ol, vur dolu sərnici dağıt.
 • Südlü qoyun sürüdən ayrılmaz.
 • Südlü aş dadlı olar, bir gün sizdə, bir gün bizdə.
 • Süddə ağzı yanan, qatığı üfləyə-üfləyə içər.
 • Süd gölündə üzür.
 • Südlə gələn, sümüklə çıxar.
 • Süd igidə halaldır.
 • Süd verən inəyi kəsməzlər.
 • Sür get deməmişlər, gör get demişlər.
 • Subaylıq soltanlıqdır.
 • Subay adamın yaxasını bit yeyər çörəyini – it.
 • Susuz aparıb, susuz gətirər.
 • Susuz ağac meyvə verməz.
 • Susamış it kəhrizə baxar.
 • Sulu-sulu yudum, çamurlu-çamurlu sərdim.
 • Sularınız axar-baxarlı olsun.
 • Suları bir arxa getmir.
 • Suyun şırıltısından, arvadın zırıltısından qorxmaq gərək.
 • Suyun üstə gəmi var, hər bir işin cəmi var.
 • Suyun lal axanı, adamın yerə baxanı.
 • Suyun əvvəli bulantı gələr.
 • Suyun quyuda olsun.
 • Suyu püfləyə-püfləyə içir.
 • Suyu ver suzuyana.
 • Susuz yerdə ördək olmaz, qaz olmaz.
 • Suya düşsə quru çıxar.
 • Sudan çıxmış toyuğa oxşayır.
 • Sudan çıxmış balıq kimi çapalayır.
 • Sudan qaymaq yığır.
 • Sudan ayrılan balığı oddan qorxusu olmaz.
 • Suda batmaz, odda yanmaz.
 • Suda batan ilana da sarılar.
 • Su çəkən də mən oldum, bərə gəzdirən də?
 • Su hər şeyi pak eylər, üz qarasından qeyri.
 • Su harada – dirilik orada.
 • Su suyu tapar, su da çuxuru.
 • Su suya qarışanda güclü olar.
 • Su sənin dalınca gəlməsə, sən suyun dalınca get.
 • Su səmtinə axar.
 • Su olan yerdə abadlıq olar.
 • Su murdarı pak eylər.
 • Su götürməklə dəryadan su əskik olmaz.
 • Su görməyincə ətək çəkmə.
 • Su görəndə balıqdır, qaya görəndə – keçi.
 • Sadağa – bəlanı rəf eylər.
 • Sağsağan kəkliyə baxar öz yerişini itirər.
 • Sağlığında kor Fatma, öləndə badam gözlü.
 • Sağlıq soltanlıqdır.
 • Sağlıq olsun, görərik!
 • Sağlıq ən böyük nemətdir, demə babam, yoxsulam.
 • Sağlıq böyük nemətdir, qədrini bilmək gərək.
 • Sağlıq ən böyük varlıqdır.
 • Sağlamlığın qədrini xəstələr bilər.
 • Sağlam ruh sağlam bədəndə olar.
 • Soldan vurur, sağdan biçir.
 • Sağa da vurur, sola da!
 • Sağ ol, var ol, gül ol, bülbül ol, qəfəsdə olma!
 • Sağ gözün sol gözə etibarı yoxdur.
 • Sağ yeri qarnı altındadır, onu da örkən kəsib.
 • Sağ əlin sol ələ ehtiyacı var.
 • Sağ əlin rənci sol ələ haramdır.
 • Sağ əlin başımıza!
 • Sağ əli ilə haraylayır, sol əl ilə qovur məni.
 • Sağ əl verəni sol əl gərək bilməsin.
 • Sağ başına saqqız yapışdırma.
 • Sağ baş yastığa gəlməz.
 • Saqqızını oğurlayıblar.
 • Saqqız çeynədikcə çürüyər.
 • Saqqız çeynəməklə qarın doymaz.
 • Saqqalını uşaq-muşaq əlinə vermə.
 • Saqqalıma soğan doğrayır.
 • Saqqalın çıxmamış, kosaya rişxənd eləmə.
 • Saqqalımı hələ ələ verməmişəm.
 • Saqqalımı dəyirmanda ağartmışam.
 • Saqqalım yoxdur, sözüm keçmir.
 • Saqqalı hər dəlləyin əlinə verməzlər.
 • Saqqalı ağarıb, ağlı ağarmayıb.
 • Saqqalda feyz olsaydı, keçiyə Kəraməddin ağa deyərdilər.
 • Saqqala xal düşdü – ürəyə xal düşdü.
 • Saqqal yox ikən bığ var idi.
 • Saqqal adama qazılığ verməz.
 • Saqqal başa qurban olsun.
 • Saqqal ağarıb, bel bükülüb, başda ağıl yox.
 • Savab adamı dilli eylər.
 • Savab gör, hər zaman yaxşılıq eylə.
 • Savab tökülüb, yığan yoxdur.
 • Sabun ilə üz yuyan, bir gün göyçək olar.
 • Sabun qara palazı ağartmaz.
 • Sabah-sabaha salma.
 • Sabahın şirin yuxusu yolçunun yoldan eylər.
 • Sabahın şəri axşamın xeyrindən yaxşıdır.
 • Sabahın naharı bədənin mismarıdır.
 • Sabahın da sabahı var.
 • Sabaha kim ölə, kim qala.
 • Su gələr ləyləndirər, bağçanı gülləndirər.
 • Su gələr, axar gedər, bəndləri yıxar gedər, dünya bir pəncərədir, hər gələn baxar gedər.
 • Su kiçiyindir, yol böyüyün.
 • Su kimi əziz ol.
 • Su ki, girdi qaba – oldu içməli.
 • Su ki, başdan aşdı, istər bir qarış olsun, istər min arşın.
 • Su yaranıb axmağa, göz yaranıb baxmağa.
 • Su ilə odun imanı yoxdur.
 • Su ilə, od ilə zarafat olmaz.
 • Su dirilikdir.
 • Su daşı quma döndərər; arvad kişini – muma.
 • Su dayanar, düşmən dayanmaz.
 • Su qabını su tanıyar.
 • Su qabı suda sınar.
 • Su başından aşıb.
 • Su başdan bulanar.
 • Su aşağı axıdır, su yuxarı axtarır.
 • Su axdığı yerdən bir də axar.
 • Su axdığı yerə tökülər.
 • Su axar, çuxuru tapar.
 • Su axar, dəli durub baxar.
 • Su axar, arxa gələr.
 • Su aydınlıqdır – cala öz bağına.
 • Su aydınlıqdır.
 • Söhbət üçün çənə, çaqqal üçün həna.
 • Söhbət ilə qarıyan, qəmdən qüssədən azad olar.
 • Söhbət darı torbasıdır, deşildi – dağılacaq.
 • Söndü bizim çırağımız, yandı sizin çırağınız.
 • Söyüş qəlp puldur, yiyəsinə qayıdar.
 • Söyüddən səndəl iyi gəlməz.
 • Söymə nökər atamı, söyməyim bəy atanı.
 • Söyləmək məndən, dinləmək səndən.
 • Söyləyənə baxma, söyləyəninə bax.
 • Sözünü toylarda kəsim!
 • Sözünü bilməyəni bayıra atarlar.
 • Sözün balla kəsim!
 • Sözün cavabı söz olar.
 • Sözün öz yeri var.
 • Sözün düzünü uşaqdan xəbər al.
 • Sözün düzünü de, atı min çap.
 • Sözün düzü daşdan keçər.
 • Sözün qısası hörüyün uzunu.
 • Sözün qısası dəyərli olar.
 • Sözünü qədəmi yeyin olar.
 • Sözünü bilməyən ağız başa toxmaq vurdurar.
 • Sözün acısı zəhərdən də betərdir.
 • Sözü xiridarı olana deyərlər.
 • Sözü məndən qabaq gedər.
 • Sözü məqamında de.
 • Sözü at yerə, gedər yerini tapar.
 • Sözü ağzında bişir, sonra de.
 • Sözlər bir-birinə calanıb gedər.
 • Sözlə plov bişsə, dağ qədər yağ məndən.
 • Sözdür, danışır.
 • Söz üçün – usta, iş üçün – xəstə.
 • Söz çox olan yerdə yalan da çox olar.
 • Söz üçün əlini cibinə salmır.
 • Söz torbaya girməz.
 • Söz tez yayılar.
 • Söz sözü gətirər.
 • Söz söylədiyin adamı tanı, sonra ona söz söylə.
 • Söz – sahibinin dustağıdır, sahibi – sözün dustağı.
 • Söz sahibi ölsə də söz qalar.
 • Söz sandığa girməz.
 • Söz pəhləvanı olma.
 • Söz odur ki, haqqa varam.
 • Söz gəzdirmə.
 • Söz gəzdirən adamdan qorx.
 • Söz gəldi, məqamında de gəlsin.
 • Söz gəldi – deyərlər.
 • Söz yaş dəridir, haraya çəksən oraya gedər.
 • Söz deyən azdır, söz çeynəyən çox.
 • Söz dediyin dəmirdir, döydükcə uzanar.
 • Söz danış söz eşit.
 • Söz danış, söz olsun.
 • Sən deyən qarpızdır, fal-fal yeyərlər.
 • Sən dalını daşa ver, o qədər daş yığan olar ki.
 • Sən qoçaq oğlan ol, qaranlıq gecələr çoxdur.
 • Sən vurmadın, mən yıxılmadım, bəs buna nə oldu?
 • Sən vuranda su çıxar, mən vuranda – qan?
 • Sən bir kişisən, mən bir kişi!
 • Sən bir yeyib içmisən, mən dünyanı gəzmişəm.
 • Sən atlı, mən piyada.
 • Sən adını çək, mən nişan verim.
 • Sən ağacı götür, suçlu özünü bildirər.
 • Sən ağacı əlinə al, oğrunu it qapacaq.
 • Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa?
 • Sənə it saxlayanın, bir tikə artıq çörəyi gərək.
 • Səlbəni meyvəli ağaca vurarlar.
 • Səkkiz mıxa doqquz at bağlamazlar.
 • Səksənində yaşayır, indi belin qurşayır.
 • Səksən, doxsan, bir gün varsan, bir gün yox!
 • Səkkiz gün ömürə, doqquz gün çalışmaq lazımdır.
 • Səbəbkarın evi abad.
 • Seçə-seçə düşdü seçməliyə.
 • Sel yüz gündə ovanı, dərd bir gündə ovar.
 • Seyid cəddinə arxalanar.
 • Sevgilimə çataydım, rahat-rahat yataydım.
 • Sevgi adamı selə verər.
 • Sevgi adamı yandırar.
 • Sevgi od deyil, amma oddan yamandır.
 • Sevinc sevinc gətirər.
 • Sevindim – quşum var, quşum var, aralığa çıxdı sərçə balası.
 • Sevərəm məni sevəni, keçəl ola, daz ola,
  Sevmərəm məni sevməyəni, şah ola, şahbaz ola.
 • Sevənin gözündə pərdə olar.
 • Sevəni sevilən incidər.
 • Sevəni sevənə ver.
 • Sevdanı sevda ilə yuyarlar.
 • Sev səni sevəni.
 • Səkkiz yumurta verib, doqquz yumurta istəyir.
 • Sədaqət qəhrəmanın zinətidir.
 • Sacı soyuq olanın kündəsi küt gedər.
 • Saç ürəkdən su içər.
 • Saç səfadan uzanar dırnaq cəfadan.
 • Sahibsiz mal yetimdir.
 • Sahibsiz ev xarabdır.
 • Sahibsiz qoyunu qurd yeyər.
 • Sahibindən qabaq bostana girmə.
 • Saxsıya verə-verə, çıxar misin bahası.
 • Saxla samanı, gələr zamanı.
 • Saxla gönü, gələr günü.
 • Saf armud sapdan düşməz.
 • Satınalma qulunam!
 • Sarsaqlar olmasaydı, yaltaqlar acından ölərdi.
 • Sarsaq yaşamaq ömrə yamaqdır.
 • Sarı yağla yağlayır, sarımsaqla dağlayır.
 • Sarı yağdan tük çəkir.
 • Sarı it çaqqalın dayısıdır.
 • Sarbanla qonaq olanın darvazası gen gərək.
 • Sarala-sarala yaşamaqdansa, mərd-mərdanə
 • Sar çalağanın dayısıdır.
 • Sapın ucunu tapandan sonra iş yaxşı gedər.
 • Sapdan asılıb.
 • Sap üzülən yerdən qırılar.
 • Sancmayanı sancmazlar.
 • Sandıq tulasıdır.
 • Samanın tüstüsü göz çıxardar.
 • Saman qala-qala qızıla dönər, qızıl qala-qala samana dönər.
 • Saman yeyən eşşək torbasını özü daşıyar.
 • Saman altından su yeridir.
 • Sallaqxana köməyi arsız olar.
 • Salyan arabası kimi cırıldayır.
 • Salatçının səsi mollaya toy-bayramdır.
 • Salam-əlek, sağsağan, isti çörək, göy soğan!
 • Salam verdim, borclu çıxdım.
 • Salam var baş kəsdirər, söyüş var ənam alar.
 • Salavata işləyir.
 • Salavat gücə bağlıdır.
 • Sakit olan salamat olar.
 • Sakit başın ağrısı olmaz.
 • Saymaz it adam qapar.
 • Saymadığın deşikdən tülkü çıxar.
 • Sayılan gün tez keçər.
 • Say, yerinə qoz qoy.
 • Sazlı ev – sözlü ev.
 • Sazına bülbül qonar.
 • Saz şadlıq gətirər.
 • Saz olan yerdə sözü saza verərlər.
 • Sadəlik də abadlığın bir növüdür.
 • Sadə yaşasan – yüz yaşaya bilərsən.
 • Susadım su istədim, suyun da yandırdı məni.
 • Sular hərəkətlidir, Torpaq bərəkətlidir.
 • Suda boğulan saman çöpündən yapışar.
 • Sınan gəmiyə nə külək.
 • Samanlıqda iynə axtarır.
 • Söhbət ki var, bulaqdır, kəsilməsə axacaq.
 • Söyləyən olma, dinləyən ol.
 • Söyləyəndən dinləyən arif gərək.
 • Söz çeynəyən çox, söz deyən az.
 • Söz həyatın bəzəyidir.
 • Sözü sözdən alarlar.
 • Sözünü bilməyənə aşağı başda da yer yoxdur.
 • Sözün yaxşısı baldan şirin olar.
 • Sözün yalanı olmaz, yanlışı olar.
 • Sözün zahiri zərif, batini lətif olmalıdır.
 • Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər.
 • Sözün doğrusun de, min atını çap.
 • Sözün də qanadı var.
 • Sözün damarı olar, çəkdikcə uzanar.
 • Sözün başı axırından bilinər.
 • Sözü yaxşı anla, Sonra qızıb banla.
 • Sözü at, yiyəsi götürər.
 • Sözü asta, ürəyi tasvasda.
 • Sözü ağzında bişir, sonra çıxart.
 • Söz sözü çəkər, arşın bezi.
 • Söz sözün dayağıdır.
 • Söz odur ki, haqqa vara.
 • Sözü məqamında deyərlər.
 • Sözlə plov olmaz, yağ ilə düyü gərək.
 • Söz götürənin, yer oturanındır.
 • Söz ki var, dəmirdir, vurduqca uzanar.
 • Söz insanın vuran əlidir.
 • Söz doğar.
 • Sözdən söz çıxar.
 • Sözdən söz götürür.
 • Söz danışıqdan keçər.
 • Söz qılıncdan kəsərlidir.
 • Söz verər, bez verməz.
 • Söz vaxtına çəkər.
 • Söz var el içində, söz var ev içində.
 • Söz bir olsa, dağ oynayar yerindən.
 • Sözü söz kəsər.
 • Su bir yerdə qalanda iylənər.
 • Siçandan törəyən kəsəyən olar.
 • Sirkə nə qədər tünd olsa, öz qabını sındırar.
 • Səhər gedər naxıra, axşam gələr axıra.
 • Sənin ipinlə quyuya girmək olmaz.
 • Sənə vur dedilər, öldür ki, demədilər.
 • Sən vurmadın, mən yıxmadım, bəs buna nə oldu?
 • Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa.
 • Saman sənin deyil, samanlıq ki, sənindir.
 • Sözün ilə işin bir olsun.
 • Səhər gününə qızınmayan, axşam gününə qızınmaz.
 • Sənət insan üçün xəzinədir.
 • Savadsız adam kor kimidir.
 • Sonrakı peşmançılıq fayda verməz.
 • Sirrini demə dostuna, dostunun da bir dostu var.
 • Sirr açandan el qaçar.
 • Sidq ilə dost olan ürəkdən də bir gərək.
 • Səni bəsləyən əli dişləmə. (Alman atalar sözləri)
 • Sülh zamanında bir yumurta, döyüş zamanında bir öküzdən daha yaxşıdır. (Alman atalar sözləri)
 • Sirr saxlayana bəla, sirr saxlamayana dəva yox. (Özbək atalar sözləri)
 • Səbir və əmək hər şeyi silər. (Rus Atalar Sözləri)
 • Sürətli gedən maşın yana yuvarlanar. (Yapon atalar sözləri)
 • Səmimiyyət ən yaxşı siyasətdir. (Yapon atalar sözləri)
 • Səbrini basa bilməyəndən müdrik olmaz. (Yapon atalar sözləri)
Top