• Varlı bacı yaxında, yoxsul bacı uzaqda olmasın.
 • Varlı olan bir ayda, yoxsul qalır on ayda.
 • Varlı umduğun yiyər, yoxsul olduğun.
 • Varlığın sonu ilə, yoxluğun önü birdir.
 • Varlının əlin pıçaq kəsəndə, yoxsul köynəyin kəsər.
 • Varlının torpağından çay keçər, yoxsulunkundan yol.
 • Vətən daşı olmayandan, olmaz vətəndaşı.
 • Vətən elin evidi.
 • Vətənin tüstüsüdə şirindi.
 • Varlılın eşəyyinədə, ağıllı diyərlər.
 • Varlının iti yatmaz.
 • Varlıya saxsı gərəksə, yoxsul kasasın qırar.
 • Verdiyin bir yumurta, onuda yırta yırta.
 • Verən əli kimsə, kəsməz.
 • Verən gərək olaki alan da ala!.
 • Verirəm diyə quluna, çıxarıb qoyar yoluna.
 • Verirsən doyur, vurursan duyur.
 • Verməzin aşı qazandan çıxmaz.
 • Vaxt qızıldan bahadır.
 • Vaxt gözləmir (yubanmaq olmaz).
 • Vaxt insanı hər dərddən sağaldır.
 • Vaxtın qiyməti yoxdur.
 • Varlı olmaqdansa, xoşbəxt olmaq yaxşıdır.
 • Varlığa nə darlığ?!
 • Varlının da kasıba işi düşər.
 • Vərdiş - ikinci xasiyyətdir.
 • Vurağan inək buynuzsuz qalır.
 • Vurağan qoçun qaşqaşı həmişə qanlı-xoralı olur.
 • Vurağan öküzə Allah buynuz verməz.
 • Vətənin bir qışı qürbətin yüz baharından yaxşıdır.
 • Vardır pulun – hamı qulun, yoxdur pulun açıqdır yolun.
 • Vardır pulun, yetən qulun.
  Yoxdur pulun, dardır yolun.
 • Vətəni yadına düşən qərib ağlamasın, neyləsin?
 • Varlılığa tələsən, yoxsulluğa tez düşər.
 • Varı olan taxar,
  Varı olmayan baxar.
 • Verən ərin əli açıq, görən ərin yolu açıq.
 • Vaxtı itirsən hədər, görərsən böyük zərər.
 • Vaxtı boş olanın sözü çox olar.
 • Vaxtdan gileylənmə, vaxtın gedər.
 • Vaxt insana hər şeyi öyrədər.
 • Vaxt ikən oxu, aşıq, el gələr, tünlük olar.
 • Vaxt qızıldır, bir dəqiqəsini də boş qoymaq olmaz.
 • Vaxt qənimətdir.
 • Vaxt vaxtı gözləyər.
 • Vaxt atlı, biz piyada.
 • Varını verənin kisəsi boş qalar.
 • Varsa əgər hünərin, hara getsən var yerin.
 • Varlının çörəyi kasıbın çənəsini yorar.
 • Varlının xoruzu da yumurtlayar.
 • Varlının torpağından çay keçər, kasıbınkından yol.
 • Varlının malı, kasıbın övladı.
 • Varlının könlü oluncaya qədər kasıbın canı çıxar.
 • Varlının iti harın olar.
 • Varlının əlini bıçaq kəsəndə yoxsul köynəyini parçalar.
 • Varlının eşşəyi də yeyin gedər.
 • Varlının varı gedər, muzdurun canı.
 • Varlının arvadı öləndə yorğan döşəyi təzələnər,
  kasıbın arvadı öləndə yorğan-döşəksiz qalar.
 • Varlıya toxun keç, yoxsuldan qorun, keç.
 • Varlığın sonu ilə yoxluğun sonu birdir.
 • Varlığa güvənməzlər.
 • Varlı umduğunu yeyər, kasıb – olduğunu.
 • Varlı olub qəm-qüssə ilə yaşamaqdansa,
  kasıb olub şad-xürrəm yaşamaq yaxşıdır.
 • Varlı kisəsini döyər, kasıb dizini.
 • Varlı yoxsullaşanda əlli il dəstgahını pozmaz.
 • Varlı varından pay versə, varsız da varlı olar.
 • Varlı arabasını dağdan aşırar,
  yoxsul düz yerdə yolunu çaşar.
 • Varını itirən az şey itirər, namusunu itirən çox şey.
 • Varını verən utanmaz.
 • Vardan-yoxdan çıxıb.
 • Vara var deyərlər, yoxa yox.
 • Var günün dostu çox olar.
 • Var evi – kərəm evi, yox evi – vərəm evi.
 • Var var üstündən gələr.
 • Var axar, yox baxar.
 • Var adama oyun öyrədər.
 • Vay ölənin halına.
 • Vay ondadır ki, varlı evinə yoxsul girə.
 • Vay o sürüsünün halına ki, canavardan çobanın təyin edələr.
 • Vay o gündən ki, çörəkçi çəkmə tikə, çəkməçi çörək yapa.
 • Vay o gündən ki, varlı adam yoxsulun əlinə düşsün.
 • Vay o gündən ki, adamın öz iti özünü qapa.
 • Vay o kişinin halına ki, yeməyə, içməyə, saxlaya arvadının sonraki ərinə.
 • Vay bu başdan, vay o başdan.
 • verib min köşək.
 • Vuruşun kor vuruşuna oxşamır.
 • Vurur daşa, çıxır başa.
 • Vuraram ölər, "kiş" deyərəm, getməz.
 • Vuran öküzə Allah buynuz verməz.
 • Vuran igid dayısına baxmaz.
 • Vuran elin dirəyidir.
 • Vuran əlin var olsun!
 • Vura bilməyən, daşın böyüyündən yapışar.
 • Vur deyənlə vuran şərikdir.
 • Vur dedim, öldür demədim ki?
 • Vur babam, dövran sənindir.
 • Vücudu bir qəpiyə dəyməz.
 • Vücudu dönüb kimyaya.
 • Vicdanla işləyən gözükölgəli olmaz.
 • Vicdan bazarda satılmaz.
 • Vətənə məhəbbət iman əsəridir.
 • Vətən mülkü doğmadır, özgə diyar – ögey.
 • Vətən elin evidir.
 • Vətən viranə də olsa, cənnətdir.
 • Vəsmə bol olanda qaşa da çəkərlər, gözə də.
 • Vəsiyyət yüngüllükdür.
 • Vələ gedən öküzün olsun, işə getməyən oğlun olmasın.
 • Vəzndə yüngül, qiymətdə ağır.
 • Vəzifə daimi deyil.
 • Vəziri qarğa olanın ağzı zibillikdə olar.
 • Vədəsi bitmiş nökərin əcəli yetən ağası gərək.
 • Vədə xilaf olma.
 • Verməz doqquzu, yeyər toppuzu, verər otuzu.
 • Vermədi Məbud, neyləsin Mahmud?
 • Vermə nisyə, girməz kisəyə.
 • Verirlər – al , döyürlər – qaç.
 • Verim əli hamı əldən ucadır.
 • Verim vara baxmaz.
 • Verilən aşı yeyərlər.
 • Verib yaman olunca, verməyib yaman ol.
 • Verərsən pendir, eylərəm kəndir, verərsən aş, eylərəm baş.
 • Verərsən ətdən-mətdən, işlərəm bərkdən- bərkdən, verərsən şordan-mordan, işlərəm ordan-burdan.
 • Verərsən adındır, yeyərsən dadındır – dala qoyulanı it yeyər.
 • Verəndə yaxşısan, verməyəndə pis.
 • Verəndə elə verər, alanda belə alar.
 • Verəndə imam olur, alanda Şümür.
 • Verən əli hər kəs öpər.
 • Verən əli də var, vuran əli də.
 • Verən əl ac qalmaz.
 • Verən əl alan əlin üstündə olar.
 • Verdin – doydur, vurdun – yıx.
 • Verdiyin sənindir, vermədiyin özgənin.
 • Verdiyin iki şahı, zərbaf çıxmayacaq ki!
 • Verdiyin əl ilə al!
 • Verdiyi anda bax, gördüyü işə.
 • Verdiyi abbasıya bax, etdiyi tələbə.
 • Ver abbasını, ye halvasını.
 • Vaxtsız qonaq öz kisəsindən yeyər.
 • Vaxtsız banlayan xoruzun başını kəsərlər.
 • Vaxtsız açılan gül tez solar.
 • Vaxtını itirən bəxtini itirər.
 • Vaxtında görülməmiş iş həmişə görülməmiş qalar.
 • Vaxtında atılan tüfəngin səsi vaxtsız atılan topun səsindən üstündür.
 • Vətən həsrəti çəkdim, gözlərimə qan gəldi.
 • Vətənə gəldim, imana gəldim.
 • Vətəndən ayrı ayrı düşsəm, viran ollam, talannam.
 • Vur deyənlə, vuran yarıdır.
 • Vur qırxı, gedər qorxu.
 • Vuraram ölər, kiş deyərəm getməz.
 • Vuran igid dayısına gəyişməz.
 • Vura bilməyən, daşın böyüyünü götürər.
 • Və'z oxumaq asan işdir, əməl eləyən gərək.
 • Vəfalı dost yad olmaz, görməsə yüz il səni.
 • Vicdan ləkəsi silinməz
 • Vətən elin evi, dayağıdır.
 • Vaxtın qiyməti puldan bahadır.
 • Varlığa tələsən, yoxsulluğa tez düşər.
 • Varlı olub qəm-qüssə ilə yaşamaqdansa, kasıb olub şad-xürrəm yaşamaq yaxşıdır.
 • Vəl gərək gözəl döyə, gözəldən buğda çıxa.
 • Verərsən ətdən-mətdən, işlərəm bərkdən-bərkdən, verərsən şordan-mordan, işlərəm ordan-burdan.
 • Varlının arvadı öləndə yorğan döşəyi təzələnər, kasıbın arvadı öləndə yorğan-döşəksiz qalar.
 • Vardan - yoxdan çıxıb.
 • Varı olan taxar, varı olmayan baxar.
 • Varlı arabasını dağdan aşırar, yoxsul düz yerdə yolunu çaşar.
 • Vətənin adını batırmaq – onu satmaq deməkdir.
 • Vaxtını itirən baxtını itirər.
 • Vaxtında görülməyən iş həmişə yarımçıq qalar.
 • Varlıq istərsən əgər, dünyada yoxluğu qoyma,
  Bütün olmağa həvəs etmə, sınıxlığı qoyma
 • Varlılar, su içir, bilginlər buz yalır.
 • Varlının min əsgiyi var, yoxsulun bir toxluğu var.
 • Vədlər məmləkətində insan aclıqdan ölər. (Danimarka atalar sözləri)
 • Var-dövlət tükənər, elm tükənməz. (Özbək atalar sözləri)
Top