• Zəmanə kötü oldu, halal yeyilməz, haram qiymətli oldu. (Türk atalar sözü)
 • Zərərin harasından qayıtsanda, qazancdır (İngilis atalar sözləri)
 • Zülmət daşıdır:
  götürən də peşmandır, götürməyən də.
 • Zəhməti sevən işdən doymaz.
 • Zər əhlində kərəm yoxdur, kərəm əhlində - zər.
 • Zorla gözəllik olmaz.
 • Zor qapıdan girincə, şər bacadan çıxar.
 • Zəhməti bülbül çəkər, gülü qucar xar.
 • Zəhmət çəkməyən bal yeməz.
 • Zəhmət olan yerdə qeybət olmaz.
 • Zindana səbir eyləyən, axır taxta çıxar.
 • Zaman pul deyil, onu qaytarmaq olmaz.
 • Zəfəranın sarılığını görəndən sor, dadını - qoxlayandan.
 • Zorla it sürüyə getməz.
 • Zurnaçının göz nəyinə gərəkdir.
 • Zor olsada başlaması, xoş olsunda qurtulması.
 • Zor - zoru, kor – koru görür.
 • Zərgər dükanın tozuda qızıldır.
 • Zər ilə zor iş aparar.
 • Zınqırovu pişiyin boynuna kim asacaq?
 • Zınqırovlu dəvə itmək.
 • Zülmün axırı olmaz.
 • Zülmət daşıdır: götürən də peşmandır, götürməyən də.
 • Zülm ilə bərbad olan, ədl ilə abad olar.
 • Zülm ilə abad olan, bir gün gələr bərbad olar.
 • Zülm yerdə qalmaz.
 • Zülm ərşə dayanıb!
 • Zurnaçının göz nəyinə gərək?
 • Zurnaçı oğlu zurnaçı olar.
 • Zurnaçı zorunu püfünə verər.
 • Zurnaçı dəfli olar.
 • Zurnanın səsi uzaqdan xoş gələr.
 • Zurnanı versən naşı əlinə, gen tərəfdən püfləyər.
 • Zurnada pişro olmaz, bəxtinə nə çıxsa çal.
 • Zehnim kor olub.
 • Zorla gedən köpək qoyuna fayda verməz.
 • Zorən təbib olmaz.
 • Zorlu-zorlu, çaxmaqdı, qozdu, əvvəldən eşqi vardı indi vurdu soyudu.
 • Zora xanların da borcu var.
 • Zora dağlar dayanmaz.
 • Zor oyunu pozur.
 • Zor gələndə qanun qaçar.
 • Zor ilə gözəllik olmaz.
 • Zor ilə köpək sürüyə getməz.
 • Zor qapıdan girəndə, dad bacadan çıxar.
 • Zopa doğrusunu dedirdər.
 • Zirəni Kirmana aparır.
 • Zirəm sənə su verrəm, bu gün verrəm, sabah verrəm, özüm billəm.
 • Zirəklik comərdlik gətirər.
 • Zirək quş dimdiyindən tələyə düşər.
 • Zirəyə getdin çörək götür, Zirədən çıxdın ayaq götür.
 • Zindan olub altda qalmaqdansa, çəkic ol, üstdə ol.
 • Zimistan çəkməyən bülbül baharın qədrini bilməz.
 • Ziyan ağudan acıdır.
 • Zəhmətsiz iş olmaz.
 • Zəhmətlə yeyilən acı soğan, minnətlə yeyilən baldan şirindir.
 • Zəhməti məşşatə çəkər, ləzzəti damad aparar.
 • Zəhmət çəkməyən rahatlığın qədrini bilməz.
 • Zəhmət çəkən bal yeyər.
 • Zəhmət yemək istəmir, amma özü yedirdir.
 • Zəhər gələndə acı qaçar.
 • Zəxirəsin (ərzağın) fikr eyləyən peşiman olmaz.
 • Zəhər zəhəri öldürər.
 • Zərrəcə eşqi olanın dəryaca tabı gərək.
 • Zərurət insana hər şeyi öyrədər.
 • Zərrə qədər iman, dünya qədər günah.
 • Zərlə gözəllik almaq olmaz.
 • Zərgər dükanının tozu da qızıl olar.
 • Zərərin yarısından qayıtmaq da xeyirdir.
 • Zərərin bir başı var.
 • Zərərdən qorxan xeyr görməz.
 • Zərərdən qorxan dükan açmaq.
 • Zərər oddan yamandır.
 • Zərər zəhərdən acı olar.
 • Zərd bəzərəkdən (kətan toxumundan) yağ çıxardar.
 • Zər qədrini zərgər bilər.
 • Zəngbar talanı deyil ki?
 • Zənburun dəvəsidir.
 • Zəmanəyə uymaq gərək.
 • Zəmanə ilə hesablaşmaq gərəkdir.
 • Zəmanə dəyişdikcə adamlar da dəyişir.
 • Zəmanə adamı öyrədir.
 • Zəmanə adamı deyil.
 • Zəlzələni görən yanğına razı olar.
 • Zahiri gözəllik müvəqqətidir.
 • Zahirdən batinə yol var.
 • Zahidin bir barmağın kəssən, dönər haqqdan qaçar!
 • Zahid məni aldatma, cəhənnəmdə od olmaz, onlar ki, yanırlar, odu burdan aparırlar.
 • Zatına da, südünə də bələdəm.
 • Zatı qırıqdır.
 • Zaman səbirlidir.
 • Zaman keçər, söz qalar.
 • Zaman ilə hesablaşmaq gərək.
 • Zaman zamana uymaz.
 • Zaman bir nəhrdir axar, durmaz.
 • Zaman axıb gedir, amma hər işini qurtarıb getmir.
 • Zalımın ömrü az olar.
 • Zalımın zülmü yadında qalmaz.
 • Zalıma rəhm etmək, məzluma zülm etməkdir.
 • Zəri də var, zoru da.
 • Zorla qoyuna gedən köpəyin qoyuna nə faydası?
 • Zər ilə olan, zor ilə olmaz.
 • Zülm örtüyü xeyirli işi dərk etməyə mane olduğu kimi, cəhalət pərdəsi də xoşbəxtliyi görməyə əngəl törədir. (Qırğız atalar sözləri)
 • Zorla boyuna qoyulan vəzifə layiqincə yerinə yetirilə bilməz. (Qırğız atalar sözləri)
Top