• Oğlunun davakarlığı ilə fəxr edən ata axırda ağzıqanlı qalar. (Fars atalar sözü)
 • Ov vuranın deyil alanın. (Türk atalar sözü)
 • Oturaraq edə biləcəyin heç bir şeyi ayaqda, yataraq edə biləcəyin heç bir şeyi oturaraq etmə. (Çin atalar sözləri)
 • Oturaraq edə biləcəyini ayaqda, yataraq edə biləcəyin oturaraq etmə (Çin atalar sözləri)
 • Oyun oynamaq fikrindəsənsə oyunun qaydalarını, hissələri, bitmə vaxtını öncədən müəyyən et. (Çin atalar sözləri)
 • Oturaraq edə biləcəyin heç bir şeyi ayaqüstə, ayaqüstə edə biləcəyin heç bir şeyi oturaraq etmə. (Çin atalar sözləri)
 • Oynamaq bilməyən gəlinə oyun yeri dar gələr.
 • Ovrağı kürk vaxtı, kürkü ovraq vaxtı al.
 • Oldu ilə öldüyə çarə yoxdur.
 • Od olan yerdən tüstü çıxar
 • Olan oldu, torba doldu.
 • Oğurluqla fahişəliyin qırx gün ömrü var.
 • Oba durdu köçməyə, gəlin getdi seçməyə.
 • Oğul ölümü göz tökər, qardaş ölümü bel bükər.
 • Oğul ölsə ciyərim yanar, qardaş ölsə belim bükülər.
 • Oğlun yaman olsa - vurub tanrı. yaxşı olsa – verib tanrı.
 • Oba durdu düzməyə, gəlin qaçdı gəzməyə.
 • On dəfə eşitməkdən, bir dəfə görmək məsləhətdir.
 • Oğru özgənin malın yiyər, özünün - arın (namus).
 • Oğru nə istər? Qaranlıq gecə.
 • Oğru adam oğurluğu tez bilər.
 • Oğru elə bilər hamı oğrudur.
 • Oğru oğrunu tez tanıyar.
 • Oğru it özünü bildirər.
 • Oğru it xoflu olar.
 • Oğru qalana yanar, mal sahibi (yiyəsi) – gedənə.
 • Oğru həmişə doğruluqdan danışar.
 • Oğrunu oğru ilə tutarlar.
 • Oğru kölgəsindən qorxar.
 • Oğru elə bağırdı, doğrunun bağrı yarıldı.
 • Oğru olan toxalmaz, doğru olan ac qalmaz.
 • Oğru, evə girdikdən sonra, qapıya açar salar.
 • Oğru, oğrudan gizlənər.
 • On iki imama qırx dəfə yalvarınca bir dəfə Allaha yalvar
 • Oğurluqdan əl üzərsən də, oğurluq adı qalar səndə.
 • Oğru oğruya, yoldaşdır.
 • Oxu daşa dəydi.
 • Oxu atırsan, yayını gizlədirsən?
 • Ox yaradan çıxar, ədavət ürəkdən çıxmaz.
 • Oturduğum yerdə işə düşdüm!
 • Oruc tutmayanın oğluna Ramazan adı qoyarlar.
 • Oruc tutma, namaz qılma, işin belə rast gəlsin?
 • Ortada yeyib qıraqda gəzir.
 • Onda elə idi, indi belədir.
 • Ona söz dedin, elə bil daşa-divara dedin.
 • Ona dözən, on beşə də dözər.
 • On ölç, bir biç.
 • On iki imama yalvarınca, bir allaha yalvar.
 • Olmasın azar!
 • Olmadı elə, oldu belə.
 • Olacağa çarə yoxdur.
 • Olar – yazaram, olmaz – pozaram.
 • Od parçasıdır!
 • Od olsa özünü yandırar.
 • Od insanı həm qızdırır, həm də yandırar.
 • Od ilə pambığın nə dostluğu?
 • Od yanmasa tüstü çıxmaz.
 • Oğrunun yadına daş salma.
 • Oğul oğul olsa, neylər ata malını.
 • Oğul meyvədir, ata – bağban.
 • Oğul günahsız olmaz, ata – mərhəmətsiz.
 • Oğul bəd övlad olsa, öldürər dərd atanı!
 • Oğul beldən, ər eldən.
 • Oğul arxadır, qız yaraşıqdır.
 • Oğlunu sevən – gəlinin sevər, qızını sevən – kürəkənin.
 • Oğluna qız axtarınca, qızına oğlan axtar.
 • Oğlum oğul olsun, ona tapılmayan qız olsun.
 • Oğlanın oğlan oyunu var, qızın – qız oyunu.
 • Oğlanı kamal ilə, qızı camal ilə.
 • Oğlandır – oxdur, hər evdə yoxdur.
 • Oğlana balacalıqda qız verən çox olar.
 • Oğlan süfrə açmağı, atadan öyrənər.
 • Oğlan gəldin, qız gəldin?
 • Oğlan dayıya çəkər, qız – xalaya.
 • Oğlan adamı – sındırar badamı, Qız adamı – sındırar adamı.
 • Ovcumun içini iynəməmişəm ki?
 • Ovcuma qoy, ovcuna qoyum.
 • Ovçu nə qədər hiylə bilsə, ov o qədər yol bilər.
 • Ov yetənindir
 • Ov atanın deyil, yetənindir.
 • O olmasın, bu olsun.
 • O qədər pulu var ki, toyuq dənləsə qurtarmaz.
 • O qədər kötüklər üstündə budaqlar doğranıb ki.
 • O qədər dövlətli deyiləm ki, ucuz şey alım.
 • Od olmasa, tüstü çıxmaz.
 • Ovu gərək bərədə vurasan.
 • Oğul odur, din içində din bəsləyə.
 • Odu inandıran, sudu.
 • On gün qov, bir gün ov.
 • Ot olsa, haranı yandırar, su olsa belə, haranı söndürər.
 • Otu çək, külünə bax.
 • Ovçu ovun izindədir.
 • Ovçuya, bir gözdə yetər.
 • Ocağı söndürən çox olar, yandıran az !.
 • Ocaq keçər, külü qalar.
 • Od ilə od sönülməz. (çözülməz).
 • Olur olmaza inanma, əlindəkin çıxarma.
 • Ordun varsa yurdun var.
 • Oruc tutmayan adam, balasının adın "ramazan" qoyar.
 • Ot qalxar, su alçaqdan aşar.
 • Oturub ölməkdənsə, dur, yıxıl, öl !.
 • Ovçu ovunda, yolçu yolunda gərək.
 • Oxuyan yaxşı, oxuyandan toxuyan yaxşı.
 • Oxunu atıb yayını gizlədir.
 • Ox düz olar, yay əyri.
 • Od düşəndə, yaşda yanar, quruda.
 • Od söndürər, su yandırar.
 • Odda sönər sovuyar, güldə solar quruyar.
 • Oddan çıxdıq alova düşdük.
 • Odun imanı, sudadır.
 • Oduncu gözü, omacda.
 • Odunçu ölsə otu-suyu qalır, ovçü ölsə çaxmağı-qovu qalır.
 • Oğrudan oğruya, pay düşər.
 • Oğrudan qorxan, mal yığmaz.
 • Oğrunun cibi dolsada, gözü doymaz.
 • Oğrunun yavuzu (yamanı) söz oğurlayandı.
 • Oğruya qıyan, karvanın qırar.
 • Oğul ölümü, bükdü belimi.
 • Oba köçüb, yurdu qalıb.
 • Oba bizə, biz obaya hayanıq.
 • Oğlum oğul olsun, kol dibi evim.
 • Olan olub, keçən keçib.
 • Od yanan yerdən işıq gələr.
 • Oxun atıb, yayın gizlətmə.
 • Ot kökü üstə bitər.
 • Ortada tetir, qıraqda gəzir.
 • Onun üzü - dəvənin dizi.
 • Oynamaq bilmir, deyir: yerim dardır.
 • Oddan kül törər, küldən nə törər?
 • Od olub aləmi yandırır...
 • Od ilə oynamaq olmaz.
 • Od düşdüyü yeri yandırar.
Top