• Uğurun 5%i bacarmağı bilməkdən, 95%i bacarmaqdan doğur. (Fransız atalar sözləri)
 • Uzaqdakı su, təcili susuzluğu aradan qaldıra bilməz (Çin atalar sözləri)
 • Uçan damın böyüklüyü, bünövrəsindən bilinər.
 • Uşağa buyur, ardınca yüyür.
 • Uşaq gördüyün götürər, eşitdiyini deyər.
 • Uşağı buyur, dalınca yüyür.
 • Uşaqla uşaqdır, böyüklə böyük.
 • Uzaqlıq, bir həsrət öldürür, başqa bir sevgi doğurur.
 • Uğur (yol) tapan var qılıncsız, qılınc vuran var uğursuz.
  (uğur: yol)
 • Ulam-ulam gedən, istəyə çatdı, ulamsız gedən, uluya qaldı.
 • Ulular sözünə baxmayan, uluya uluya qalar.
 • Uzun alıb, ucuzluğa gedmə.
 • Uşağı göndər suya, özündə ged dalınca.
 • Uşaq görsə deyər, it görsə hürər.
 • Uca dağların suyu, çaya axar.
 • Umduğun bilməyən, yolsuz qalar.
 • Umduğun güdməyən, bulduğun xoş görər.
 • Ummadığın daş, baş yarar.
 • Uşaq qulağı iti olur, yavaş desən eşidir.
 • Uşaq su tökər, böyüyün qıçı sınar.
 • Uzaq yerin arpasından yaxın yerin samanı yaxşıdır.
 • Utanmasan, oynamağa nə var?!
 • Uzağa qoyulan, tez tapılar.
 • Uşaqlı evdə qeybət olmaz.
 • Uzun yolun, bu başında yalan danışan, o başında özüdə inanar.
 • Uzlu, düzlü, duzlu: çıxarlı, doğru, dadlı.
 • Uzaq (ıraq) yerin xəbərin, kərvan gətirər.
 • Utanmaz üz, tükənməz söz.
 • Uşağı yolla iş dalınca, özündə düş dalınca.
 • Ulular evdə qalıb, kor pişik çöldə.
 • Uşağın gici gedər yol üstə oturar.
 • Uşağın vurmamağına baxma, daşın böyüyəndən yapışar.
 • Uşağı yemək böyütməz, sevinc böyüdər.
 • Uşağa buyur, dalınca yüyür.
 • Uşaqlıqda yalan danışana böyüyəndə heç kəs inanmaz.
 • Uşaqlıqda divara nərdivansız çıxardım.
 • Uşaqlıq ömrün baharıdır.
 • Uşaqlı evdə həvəng-dəstəni göydən asarlar.
 • Uşaqlar həyatın çiçəkləridir.
 • Uşaqlar atalarının cavabdehi deyil.
 • Uşağı süpürgə ilə döyməzlər, boyu çıxmaz.
 • Uşağa qundaq çağında məhək daşı deyərlər.
 • Uşaq sözü şah sözündən hökmlüdür.
 • Uşaq nədir, bıçaq nədir?
 • Uşaq gördüyünü istər.
 • Uşaq yıxıldığı yerə baxar.
 • Uşaq yeməyini bilməz.
 • Uşaqla yola çıxma, eşşəyi yıxılsa ağlar, eşşəkdən yıxılsan gülər.
 • Uşaq evdə böyüyər, balıq – göldə.
 • Uşaq vardır-yoxdur bilməz.
 • Uşaq böyük olunca, böyüyü yumaq olar.
 • Uşaq böyüklərindən öyrənər.
 • Uşaq aşığı oynamaq üçün yığar.
 • Uşaq atasından güclüsünü bilməz.
 • Uşaq arasına girməzlər.
 • Uşaq adamı qanlı qapısına aparar.
 • Uşaq ağlaya-ağlaya böyüyər.
 • Ucuzluqda alıcının üzünü görmə, bahalıqda yadıma düşmür.
 • Ucuzluqda alanın, bahalıqda satanın üzünü görmə.
 • Ucuzdur – var illəti, bahadır – var hikməti.
 • Ucuz satan tez satar.
 • Ucuz aldın – quyruğunu düyünlə.
 • Ucuz alan, baha alır, baha alan aldanır.
 • Ucuz alan aldanar.
 • Uca ol, ucalara qarış.
 • Uçuq ev xarabasından məlum olar.
 • Uçan quşa da borcu var.
 • Utancaqın eşşəyini qurd yeyər.
 • Utanırsan, üzünə rübənd sal.
 • Utan utanmazdan, qorx – qorxmazdan.
 • Ustakarın oğurluğun tutmaq olar.
 • Ustakarın qapısı qırıq olar.
 • Ustadına kəm baxan, ruzusunu az görər.
 • Ustadına gəc baxanın, gözlərindən qan damar.
 • Usta oğlundan şagird olmaz.
 • Usta meymun qamçısız oynar.
 • Usta görməyən şagird ondan-bundan qarmalar.
 • Usta görən şagird, hər məqamda yorğalar.
 • Usta əli dəyməyən iş haramdır.
 • Unumu ələdim, ələyimi asdım.
 • Umac – burdan ye, ordan – acı.
 • Uma-uma döndüm muma.
 • Ulu sözünə baxmayan, ulaya-ulaya qalar.
 • Ulduzu barışmayan gəlinin salamı da savaşdır.
 • Ulduz çoxsa, ay birdir.
 • Ulduz hesabı ilə gəmiçi yol aparır.
 • Ulamağını bilməyən köpək, sürüyə qurd gətirər.
 • Ulaya-ulaya it öz başına qal gətirər.
 • Ulağa gücü çatmır, acığını palanına tökür.
 • Uyuşar – qatıq yeyərik, uyuşmaz – süd içərik.
 • Uzundraz, binamaz – xeyrə, şərə yaramaz.
 • Uzunsaqqal axmaq olar.
 • Uzun kösöv əl yandırmaz.
 • Uzun yolun bu başında yalan danışan, o başında özü də inanar.
 • Uzun danışanın ömrü az olar.
 • Uzun adamın ağlı dabanında olar.
 • Uzan, gözünə dərman töküm!
 • Uzaqlaşmaq yaxınlaşmaq üçün vasitədir.
 • Uzaqdan baxana dava asan görünər.
 • Uzaq yerin halvasını hola ilə yeyərlər.
 • Uzaq yerin bir parça kağızı, yaxın yerin bir kəlmə ssözü.
 • Uşağı oxudan - atanın kisəsi, ananın kasası.
 • Uçan damın böyüklüyü binövrəsindən bilinər.
 • Uşaq sözün düzünü deyər.
 • Uşaqlıqda yalançı olana böyüyəndə inanmazlar.
 • Uşaq gördüyün götürər, eşitdiyin deyər.
 • Uşaq evin yaraşığıdır.
 • Uşağa uşaq deyiblər, böyüyə böyük.
 • Uşaq atadan yox, anadan yetim qalar, Uşaq, atasını hamıdan güclü bilər.
 • Ucuz ətin şorbası olmaz.
 • Uman yerdən küsərlər.
 • Uşağa iş buyur, ardınca yuyur.
 • Usta görməyən şagirdin gözü əllərdə qalar.
 • Ustadına gəc baxanın gözlərinə qan damar.
 • Uzaqdan zurna səsi xoş gələr.
 • Uzaqdan baxana döyüş asan gələr.
Top