• Nəfs solundadır, ağıl sağında, hər birisi öz yasağındadı.
 • Nə qədər uzaq olsa, yol yaxşıdır,
  Nə qədər yaman olsa, el yaxşıdır.
 • Namərd gəlib mərd olmaz yüz ətəklə yüz yalvar.
 • Namus gedər dönməz geri, yoxdur onun bəlli yeri.
 • Namus insanın qan bahasıdır.
 • Nə yavuz ol, asıl. nə yavaş ol, basıl.
 • nə itirən deyər: - Hayıf!
 • Nə ver, nə də dalınca get.
 • Nə ver, nə al.
 • Nə vaxt tülkü olsan, çarığımı çeynərsən.
 • Nə varlıya borclu ol, nə yoxsuldan alacaqlı.
 • Nə biçinini biçirəm, nə də ayranını içirəm.
 • Nə belə vəslin olaydı, nə elə hicranın.
 • Nə baxırsan taxtına, sən baxgilən baxtına.
 • Nə balanı istəyirəm, nə də balasını.
 • Nə bağım var, nə də çaqqalla davam.
 • Nə at var, nə meydan.
 • Nə altda undur, nə üstə kəpək.
 • Nə alacağı var, nə verəcəyi.
 • Nə alandır, nə satan.
 • Nə ağız yandıran aşdır, nə baş sındıran daş.
 • Nə ağacı tovla, nə də it hürsün.
 • Necə gəlmisən, elə də get.
 • Neyləyirəm gözəlliyi, gözəl baxtım olaydı.
 • Neyləyirəm qızıl teşti, içində qan qusacağam.
 • Neyləyirəm qızıl taxtı, bir qızıl baxtım olaydı.
 • Naşı oğru özünü samanlığa vurar.
 • Naşı ovçu dağı adlayar, ov vura bilməz.
 • Naşı bilməz xara nədir, bez nədir?
 • Nahaq iş ayaq tutmaz.
 • Nahaq qan yerdə qalmaz.
 • Nahaq qan batmaz.
 • Nacins qarpızın tumu çox olar.
 • Nacins ağac düyünlü olar.
 • Naxırçının faydası havayı eşşəyə minməkdir.
 • Naxırçı qızından xanım olmaz.
 • Naxırçı qızının qeyrəti naxır gələndə tutar.
 • Naxırçı qızını verdi (köçürtdü), torba dağarcığı da üstəlik.
 • Naxırçı qızı naxırçı çörəyi istər
 • Naxırçı qızı arpa çörəyi arzular.
 • Naxırda malın yox, növbədə başın yarılır.
 • Naxıra gedirəm – çoban olmaz, axura gedirəm – saman.
 • Naxır yeri ilə gedib ala dananı axtarır.
 • Naxır itib, ala dananı qovur.
 • Naxçıvanın duzu, qızı, qarpızı.
 • Naümid şeytandır.
 • Nar üstündən turp yeməzlər.
 • Nar ağacı – istək ağacı.
 • Napakı hamam təmizləməz.
 • Nanəcibə salam verərsən, deyər: - Qorxdu məndən!
 • Namusu itə atdılar, it yemədi.
 • Namı-nişanı qalmayıb.
 • Namərdin çörəyi dizinin üstə olar.
 • Namərdin plovundan mərdin qaşıq aşı.
 • Namərdin gözü dar olar.
 • Namərdin adı olmaz.
 • Namərdi bir gördün, bir də görsən namərdsən.
 • Namərdə tuş olanın ciyəri qana dönər.
 • Namərdə möhtac olma.
 • Namərd körpüsündən rahat keçincə, razıyam apara o sellər məni.
 • Namə yazmaq asandır, yetirmək çətin.
 • Namə vüsalın yarısıdır.
 • Namazı əkib, orucluğa gedir.
 • Namazdan əvvəl boğazdır.
 • Namaza meyli olanın qulağı azanda olar.
 • Namaz qıla-qıla yıxdın evimi, indi başlamısan həccə getməyə.
 • Nakəsə borclu olma.
 • Nadanın düşməni özüdür.
 • Nadanı kötək düzəldər, qozbeli qəbir.
 • Nadan əlindən su içmə ab-həyat olsa da.
 • Nağdı əldən vermə.
 • Nağd al-verdən ətir iyi gələr.
 • Naqqalar olmasaydı, dünya laləzara dönərdi.
 • Naqqa balın tasa yerləşməz.
 • Nabələdə gün də buluddur.
 • Nabələd!
 • Nuh - Nəbidən qalıb.
 • Nuh deyər, peyğəmbər deməz.
 • Nur gözdə olar.
 • Nökərsən, niyə bekarsan, aç qapını, ört qapını.
 • Nökər nədir, bekar nədir?
 • Növbə yetimə çatanda qaşığın dəstəsi sınar.
 • Növbə yetimə çatanda ya hərifin pulu qurtarar, ya çırağın yağı.
 • Növbə bizə gələndə çırağın yağı qurtarar.
 • Noxudların hesabına baxanda görünür heç bayram olmayacaq.
 • Novruzgülü ilə bənövşə bir-birini görməzlər.
 • Novruzdan sonra qırx gün kötük yanar.
 • Nakəslə comərdin xərci birdir.
 • Nisyə çaxır içən iki dəfə keflənər.
 • Nisyə – girməz kisəyə.
 • Nisyə vermərəm, dalınca da getmərəm.
 • Niyyətin hara – mənzilin ora.
 • Niyə elə yerdə yatıram ki, altıma su çıxsın?
 • Nəxunəkçi sahibi-səliqə olar.
 • Nəhəng dəryada olar.
 • Nəcib atları nəcib kişilər mindi getdi.
 • Nəcabət ata-ana ilə ölçülməz.
 • Nəcabət adamın zatında olar.
 • Nəfəsi gedir gəlir yalandır.
 • Nəfəsi isti yerdən çıxır.
 • Nəfəs – nəfəsdir, bədnəfəsin adı bədnamdır.
 • Nəfəs haqdandır.
 • Nərin dizi bağlı gərək.
 • Nərdivana ilk pillədən çıxarlar.
 • Nər yükünü nər çəkər.
 • Nənəsinə naməhrəmdir.
 • Nənə yarım dənə ilə də keçinər.
 • Nələr gəldi, nələr keçdi fələkdən?
 • Nəzir seyidə düşər, fitrə yoxsula.
 • Nəvə övladdan şirindir.
 • Nəvə müamilədir.
 • Nəbzi mənim əlimdədir.
 • Nə şilləmsən, nə şapalağım.
 • Nə şaşqın ol basıl, nə daşqın ol asıl.
 • Nə şeytanı gör, nə bismillah de.
 • Nə coraba yamaqdır, nə tumana bağ.
 • Nə hə, nə yox.
 • Nə çəkərsə öküz çəkər, araba yolu ilə gedər.
 • Nə ucu var, nə bucağı.
 • Nə tüfəngə çaxmaqdır, nə dünbəyə toxmaq.
 • Nə turşirin, nə doşab.
 • Nə tökərsən aşına, o çıxar qaşığına.
 • Nə şiş yansın, nə kabab.
 • Nə tiyanda barama var, nə cəhrədə ipək.
 • Nə soyuğa tabım var, nə pulum var kürk alım.
 • Nə səs var, nə səmir.
 • Nə sərvətə bel bağla, nə fələyə güvən gəz.
 • Nə sən gəl, nə ilin axır çərşənbəsi.
 • Nə sən dedin, nə mən eşitdim.
 • Nə salam, nə kalam.
 • Nə ölüyə hay verir, nə diriyə pay.
 • Nə ölən kimi ölür, nə qalan kimi qalır.
 • Nə özündədir, nə sözündə.
 • Nə özü yeyir, nə özgəyə verir, iylətdirir, itə verir.
 • Nə özü işləyir, nə işləyəni qoyur işləsin.
 • Nə o yanlıqdır, nə bu yanlıq.
 • Nə sal ilədir, nə mal ilədir, gülüm, ululuq kamal ilədir.
 • Nə günahı var, nə savabı.
 • Nə görmüşəm, nə eşitmişəm.
 • Nə görməli günlərim varmış!
 • Nə gələnə üz göstər, nə gedəni qovan ol.
 • Nə gecəm gecədir, nə gündüzüm gündüz.
 • Nə yoxsuldan alacağım olsun, nə varlıya verəcəyim.
 • Nə yoğurdum, nə yapdım, hazırca kökə tapdım.
 • Nə yer qəbul eləyir, nə göy.
 • Nə yeyilir, nə atılır.
 • Nə yaraşıb arığa, gedib girə qoruğa?
 • Nə yazılıb, o da olacaq.
 • Nə işim var, nə macalım.
 • Nə işim var naqabilə söz deyəm?
 • Nə işim var bayırda, çaqqal məni çığırda.
 • Nə itirib, nə axtarırsan?
 • Nə it yiyəsidir, nə gön yiyəsi.
 • Nə istisi var, nə soyuğu.
 • Nə istərsən bacından, bacın ölür acından.
 • Nə ins var, nə cins.
 • Nə ilə ölçərsən, onunla da ölçülərsən.
 • Nə izi var, nə tozu.
 • Nə iyi var, nə səsi.
 • Nə dərin suya gir, nə Xıdır Nəbini çağır.
 • Nə dəlini işlət, nə də dəli üçün işlə.
 • Nə dəvəni görmüşəm, nə də ləpirini.
 • Nə arabada, nə dünbədə.
 • Nə əkərsən, onu da biçərsən.
 • Nə dost kimi dostdur, nə düşmən kimi düşmən.
 • Nə doğrarsan aşına, o çıxar qaşığına.
 • Nə qədər qoca olsa min cavana dəyər.
 • Nə qoyuna gedir, nə də qapıda hürür.
 • Nə qanır, nə də qandırır.
 • Nə qaldırsa üzünə, o görünər gözünə.
 • Niyyətin hara, mənzilin ora.
 • Nə doğrarsan qabına, o çıxar qaşığına.
 • Neylərəm qızıl taxtı, bir qızıl baxtım olsun.
 • Nə dil bilsin, nə dodaq.
 • Namərdə tuş gələnin işi düyünə düşər.
 • Namərd gəlib mərd olmaz. Boyunca qızıl qala.
 • Namərdin plovundan, mərdin qaşıq aşı.
 • Namərdin otağından, mərdin ağac kölgəsi.
 • Namərdi bir gördüm, bir də görsəm namərdəm.
 • Namərdə yaxa vermə, mərdə arxa ol.
 • Namərddın keç, mərddə dur.
 • Nə qanır, nə qandırır.
 • Nadiri taxtda görüb, Süleymanı qundaqda.
 • Nəğdi qoyub, nisyə dalınca düşmə.
 • Nə qoyuna gedər, nə qapıda hürər.
 • Nə əkərsən, onu biçərsən.
 • Nə görsün, nə də hürsün.
 • Nə yada sirrini ver, nə namərdə bel bağla.
 • Nə eşitsin, nə də qanı qaralsın.
 • Nə göz görsün, nə ürək bulansın.
 • Nisyə verən baqqal, bir ilə olar çaqqal.
 • Nökər kimi işlə, ağa kimi dişlə.
 • Niyyətin hara, mənzilin də ora.
 • Namərdin plovundan, mərdin qatıq aşı.
 • Nə doğrarsan aşına, o çıxır qaşığına.
 • Namərddən keç, mərddə dur.
 • Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına.
 • Namərdin çörəyi, dizi üstə olar.
 • Nə acı ol ki atılasan, nə şirin ol ki utulasan.
 • Nə ağız yandıran aşdır, nə baş sındıran daşdı.
 • Nə iman var şeytan apara, nə mal var divan apara.
 • Nə oyanın unudu, nə buyanın dəni.
 • Nə ölüyə hay verən, nə diriyə pay verəndi.
 • Nəqədər uca olsada dağ, bizə bir yol tapılacaq.
 • Nə qədər az yüksəkdən uçsan, düşdüyün zaman o qədər az inciyərsən. (Tibet atalar sözləri)
Top