• Ac aman bilməz.
 • Ac ayı oynamaz.
 • Ac bayıra qaçar, yalavac evə girər.
 • Ac gəzməkdənsə, tox ölmək yaxşıdır.
 • Ac nə yeməz, tox nə deməz.
 • Ac oldun çobana qoşul, yoruldun karvana.
 • Ac özünü oda vurar.
 • Ac qal, topal qal, kör qal, fəqət torpaqsız qalma.
 • Ac qalmaq borclu olmaqdan yaxşıdır.
 • Ac qarına söhbət tutmaz.
 • Ac qarına yatmaq it əzabıdır.
 • Ac qılınca çapar.
 • Ac qurd aslanı basar.
 • Ac toyuq yatar, yuxusunda darı görər.
 • Ac yatım, salamat yatım.
 • Ac yediyin bilməz, tox dediyin bilməz.
 • Aca nə halal, nə haram?
 • Acdan ummaq olmaz.
 • Acın gözü çörək tikəsində olar.
 • Acın qarnı doyar, gözü doymaz.
 • Acın qulağı kar olar.
 • Acından günorta durur, bığını yağla burur.
 • Açıq ağız ac qalmaz.
 • Aclıq ilə toxluğun arası bir parça çörəkdir.
 • Aclıq nə etdirməz, toxluq nə dedirtməz.
  (Varlıq nə dedirtməz, aclıq nə yedirtməz.)
 • Aclıq susuzluğla qardaşdır.
 • Aclıq zarafat deyil.
 • Aclıq, adama oyun öyrədər.
 • Aclıqda darı çörəyi halvadan şirin olur.
 • Acmış eşşək atdan yeyin gedər.
 • Acmış qudurmuşdan betərdir.
 • Adam ac olanda pendir-çörək də ləzizdir.
 • Bir adamın payı iki adamı ac qoyar.
 • Əyridə tox, doğruda ac görmədim.
 • Gedər aclıq, gələr bolluq, bizə qalar kömbə yanığı.
 • Halva Halva deməklə ağız şirin olmur.
 • İlan vuran yatar, ac yatmaz.
 • Toxun acdan xəbəri olmaz.
Top